Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 28, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ¢:ªÀÄ®èAiÀÄå 22 ªÀµÀð eÁw:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á;£ÀªÀ®PÀ¯ï  FvÀ¤UÉ FUÉÎ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦mïì PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ C®è°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀ°®è D PÁ¬Ä¯É EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢.27-09--13 gÀAzÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ PÀÄrzÀÄ   MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢:ªÀÄ®èAiÀÄå 50 ªÀµÀð eÁw:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á;£ÀªÀ®PÀ¯ï gÀªÀgÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÁ®PÉÌ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è CAzÉà gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 18/2013 PÀ®AB 174 ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

: ¢£ÁAPÀ :26-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ : 27-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀ§ÆâgÀÄ ºÉƸÀ §¸ï¤¯ÁÞtzÀ ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ UÀÄgÀÄgÁd PÁA¥ÉèPïì£À ¸Á¬Ä ¸ÀªÀÄxÀð ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgïUÉ ºÁQzÀ QðUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉò¹ CzÀgÉƼÀVzÀÝ 27 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ C.Q.68890/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ 72,890/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ²æà ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥ÀàUËqÀ, 26ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 140/2013 PÀ®A: 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.09.2013 gÀAzÀÄ 56 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-09-2013


 

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-09-2013

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/2013 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ:27/09/2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಣಪತರಾವ ಬಿರಾದರ ವಯ: 48 ವರ್ಷ ಸಾ: ಹಂಗರಗಾ (ಎಂಎಸ್) ಇವರು ತನ್ನ  ಹೆಂಡತಿಯ ಅಕ್ಕ ತಿರಿಕೊಂಡಿದರಿಂದ ಅವಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಅವಳ ಹೆಂಡತಿ ಸರೋಜನಿಬಾಯಿ ಕೂಡಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ  ಸಂತೋಷ ವಯ: 23 ವರ್ಷ ಇತನು ಅವನ ಪಲಸರ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ. ಎ 38 ಎಲ್. 1736 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಅಂತ್ಯೆಕ್ರೆಯೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೀದರ ಭಾಲ್ಕಿ ರೋಡಿನ ಹಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಗೃಹ ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಳಜೀತನದಿಂದ 1130 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗನು ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಣೆಗೆ 5 ಇಂಚು ಕೊಯಿದಂತೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ತಲೆ ಬೂರಡೆ ಸಿಳಿರುತ್ತದೆ, ಬಲಗೈ ಮೋಳಕೈ ಕೆಳಗೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲ ಮೋಳಕಾಲ ಕೇಳಗೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ವಾಹಾನ ನಂ. ನೋಡಲು ಕೆ.ಎ. 38 ಎಮ್. 9509 ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಹಿರಾಮನ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಗೌಳಿ ಸಾ/ಲಾಲಬಾಗ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ.  ಗಾಯಗೊಂಡ ಸಂತೋಷ ಇವನಿಗೆ 108 ಅಬುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈದ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳು 12:07 ಗಂಟೆಗೆ  ನೋಡಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕ್ರೋಜರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮ ಕೈಕೋಳ್ಳಲು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀ£Éß £ÀA. 202/2013 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀB 28/09/2013 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ dAfÃgï ªÀAiÀÄB 55 ªÀµÀð, GB J¸ïr¹ (©J¸ïJ¸ïPÉ) ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¸ÁB EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀB 08/09/2013 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï, PÀ¥ÀÄà §tÚ £ÀA J¦11f7872 ZÉ¹ì £ÀA 02D20C06415. EAf£ï £ÀA 00D18M06306 £ÉÃzÀÄÝ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤°è¹ d»gÁ¨ÁzÀ£À ¢UÀΪÁ® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ CzÉà ¢ªÀ¸À 1400 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÁºÀ£ÀªÀÅ PÀ¼ÀªÀÅ DzÀ ¢£À¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥ÀvÉÛ DUÀzÀ PÁgÀtªÁV vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2013 PÀ®A 406, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/09/2013 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ºÀ½îSÉÃqÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: gÉêÀ£À ¨ÁåPï ¸ÉPÀÆåjn ¦üïïØ D¦üøÀgÀ ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ 57 d£À ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð EzÀÄÝ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï mÁªÀgÀUÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAfêÀgÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ ¯ÉZÀ£ÀUÁgÀ ¸Á: ¤uÁð vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 9449275228 JA§ÄªÀªÀgÀÄ F ªÉÆÃzÀ®Ä ¦üÃ®Ø D¦ü¸ÀgÀ DVzÀÝgÀÄ CªÀgÀ PÉ®¸À UÁqÀð d£ÀgÀ ¸ÀA§¼À  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ¤AzÀ CªÀgÀ CPËAl £ÀA31267915470 J¸ï.©.L ©ÃzÀgÀ ±ÁSÉ £ÉÃzÀgÀ°è ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀÄwÛvÀÄÛ §AzÀ ºÀt ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀðUÀ½UÉ §lªÁqÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À CªÀgÀzÉÝ EvÀÄÛ.  DzÀgÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÉÄÃrPÀ® ºÀwÛgÀ EzÀÝ mÁªÀgÀUÉ 1] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÁf ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀgÁd ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ mÁªÀgÀUÉ 1] ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ 2] ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀjUÉ ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð CAvÀ PÉ®¸À ¤ªÀð»¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ vÀªÀÄä J¦æïï-2013 £Éà wAUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ-2013 £Éà wAUÀ¼À CzÉà wAUÀ¼ÀÄ 30 £Éà vÁjTUÉ ¤ÃqÀ¨ÉPÁVzÀÝ ¥Àæw M§âgÀ 4200/-gÀÆ AiÉÄAvÉ »UÉ MlÄÖ 16,800/-gÀÆ ¸ÀA§¼À vÀªÀÄUÉ PÀÆqÀzÉ F ªÉÆÃzÀ®Ä £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¦üÃ®Ø D¦ü¸ÀgÀ CAvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAfêÀgÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ ¯ÉZÀ£ÀUÁgÀ ¸Á: ¤uÁð vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¹PÉÆAqÀÄ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ UÁqÀð d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt EzÀgÀ §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2013 PÀ®A 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/9/2013 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ gÀ« vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ zsÀ£À²æà ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð G/ UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á/ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 28-09-13 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09:30 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½ gÉÆÃrUÉ PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯É »AzÀÄUÀqÉ ©.«.© PÁ¯ÉÃeï gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä J¯ÉPÁÖç¤PÀì CAUÀrUÉ C¥ÀjaÀvÀgÀÄ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ,  »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÁ£Ár £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉ vÉzÀÄPÉƽî PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è PÉÆqÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ, ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ ©lÄÖ §gÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ 1300 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀgÀÄ MlÄÖ LzÀÄ (05) d£À  CzÀgÀ°è M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £Á®ÄÌ d£À UÀAqÀĪÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¸ÉÆîAQ ¨sÀUÀªÀ£ÀzÁ¸ï@ §An vÀAzÉ ºÀj UÀÄdgÁw 46 ªÀµÀð, §®Æ£ï ªÀiÁgÁl J¦Pï PÁqÀð: JªÀiï.n./0043/    2) «ÄãÁ UÀAqÀ ¨sÀUÀªÁ£ÀzÁ¸ï @ §An UÀÄdgÁw 40 ªÀµÀð, §®Æ£ï ªÀiÁgÁl   3) F±ÀégÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£ÀzÁ¸À @ §An UÀÄdgÁw @ ¸ÉÆîAQ , §®Æ£ï ªÀiÁgÁl,  4) «µÀÄÚ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£ÀzÁ¸ï @ §An ¸ÉÆ®AQ CxÀªÁ UÀÄdgÁw ¥Á£ï £ÀA JAiÀÄÄJA¦f 2623©   C.PÀæ. ¸ÀA 1 jAzÀ 4 J®ègÀÆ ¸Á||  ªÀÄ£É £ÀA 152-1  ¸ÀÄvÁgÀ ªÀ¹Û (¥ÀmÁgÀªÀ¹Û) ¯ÉÆÃt  PÁ¼À¨ÉÆÃgï vÁ|| ºÀªÉð f||  ¥ÀÄuÉ(JªÀiï.ºÉZï) 5)  fÃvÀ£ï vÀAzÉ gÁdÄ UÀÄdgÁw 24 ªÀµÀð eÁ|| UÀÄdgÁw ,§®Æ£ï ªÀiÁgÁl , ¸Á||  ¸ÀÄvÁgÀ ªÀ¹Û (¥ÀmÁgÀªÀ¹Û) ¯ÉÆÃt   PÁ¼À¨ÉÆÃgï vÁ|| ºÀªÉð f|| ¥ÀÄuÉ(JªÀiï.ºÉZï) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄ, CAUÀrAiÀÄ°è PÀĽvÀPÉÆAqÀÄ, ªÉÆzÀ°UÉ C¸À° §AUÁgÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ £ÀPÀ° §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀgÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀªÀiÁqÀĪÀjzÁÝgÉ. JAzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ  zÀÆgÀÄ ºÉ½PÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄïɠ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 324/2013 PÀ®A 451, 354, 504, 506 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 27/09/2013 ರಂದು 1300 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾವತಿ ಗಂಡ ದಯಾನಂದ ವಯ : 29 ವರ್ಷ ಜಾತಿ : ಎಸ್ ಸಿ ಹೊಲಿಯಾ : ಮನೆ ಕೆಲಸ  ಸಾ : ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ  ಗಂಡನಾದ ದಯಾನಂದ ರವರು ಭಾಲ್ಕಿ ಜೇಸ್ಕಾಂದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 25/09/2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ದಯಾನಂದ ರವರು ಬೇಳಗ್ಗೆ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿವಣಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅತ್ತೆಯವರಾದ ಭಾರತಬಾಯಿ, ಮಾವ ನರಸಿಂಗರಾವ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಗಿದ್ದರು. ಫಿರ್ಯಾದಿಯು  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಇದ್ದು 11.30 ಗಂಟೆಗೆ  ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರದ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವದಾಸ ಶಿಂದೆ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದನು. ಫಿರ್ಯಾದಿಯು  ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ನೊಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು  ಒಮ್ಮೆಲೆ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮೈದುನ ಆನಂದಶಿಲ ರವರು ಬರುತ್ತದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ ನಂತರ ರಾಜಕುಮಾರ ಈತನು ರಂಡು ವಿಷಯ ಯಾರಿಗಾದರು ಹೇಳಿದರೆ ನಿನಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೆನೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿ ಓಡಿಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
 

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27/09/2013 gÀAzÀÄ 08:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà zÁ¸ÀgÀ 38 ªÀµÀð ¸Á/ eÉgÉƸÉîA PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥À®è«, ¤ªÉâvÁ EªÀjUÉ, eÉgÉƸÉîA PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆýªÁqÀzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÉêÀAvÀ qÉà ±Á¯ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgÀ ¥sÀvÉÛzÀªÁðd PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É QgÁt CAUÀrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¤ªÉâvÁ½UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, CªÀ½UÉ  ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹, Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2013 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27/09/2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀzÀ vÀUÁgÉ PÁæ¸À-ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ gÀ¸ÉÛ£À°è D±Á ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ ¥ÀQëªÀÄPÉÌ 4 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀjavÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ-vÀUÁgÉ PÁæ¸À PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á©¹AUÀ vÀAzÉ §ºÁzÀÆÝgÀ¹AUÀ, ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð, eÁw ¹R, ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð ¸Á: UÀÄgÀÄzÁégÁ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÀÆå0657 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ JA§ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgÀ £ÀA. 08/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
ದಿನಾಂಕ  27-09-2013 ರಂದು 1430 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚೆ ಮುಖಾಂತರ ಲಾತೂರ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ವಿಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಲು ದಿನಾಂಕ 23-06-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ ಶಿಂಧೆ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗಂಡ ದುಸಾಂತ ಪಾಟೀಲ ವಯ-22 ಇವಳು ಗೋರಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಹಾ ಮಾಡುವಾಗ ಒಲೆ ಹೋತ್ತಿಸಲ್ಲು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಗಿರಿದಾಗ ಒಮ್ಮಲೆ ಬೆಂಕಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದು  ಮೈಮೇಲೇ ಇದ್ದ ಸೀರೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಕುತ್ತಿಗೆ, ಎದೆ, ಎರಡು ಕೈಗಳು, ಬೇನು ಶೇ 80 ರಷ್ಟು ಮೈಸುಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸುಟ್ಟಗಾಯವಾಗಿ ಲಾತೂರ ಸರಕಾರಿ ಮೇಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕ ಮಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ-03-07-2013 ರಂದು 1.55 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪಾಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ªÀÄÈತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅ ಸಾರಾಂಶ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.