Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 15, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 15-08-2012

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÀjd£À, ¸Á: §PÀÌZËr EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ °AUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è EgÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀ¯ÁV 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ Hl ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ  ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÆbÉð ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14-08-2012 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/08/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ G¸Áä£À¸Á§ vÀAzÉ CºÀäzÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆç⠸Á: ¸ÁªÀ½  EªÀj§âgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ anÖ §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩.r.§Ä°ð ¦.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆÃA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è M§â£ÀÄß Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ M§â¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ vÉÆÃqÀV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1030/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 5 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ an ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀA 13-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¤ªÀiÁ±É ¸Á: eÉÆÃd£Á EvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ C¯ÁäjAiÀÄ ¨ÁV®Ä, ¸ÀÆlPÉøÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtÚzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ vÉÆÃ¯É §AUÁzÀgÀ £Á£À C.Q 90,000/- gÀÆ, MAzÀÄ vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ C.Q 30,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 40,000/- ¸Á«gÀ gÁwæ ªÉÃ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 14-08-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 199/2012 PÀ®A 420, 447, 166, 167, 466, 469, 471, 474 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-05-2011 gÀAzÀÄ UÀÄ®ègÀ ºÀªÉð ¸ÀªÉð £ÀA 11/1 C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉÃOlzÀ°è EgÀĪÀ ¤ªÉñÀ£À £ÀA 58 EzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ°£À PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV £É®¸ÀªÀÄ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ®PÀë ºÁ¤ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ªÀwð¹ vÀªÀÄä C¢üPÁgÀzÀ zÀÄgÀ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÄzÀÆÝ¼É DAiÀÄÄPÀÛPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÁgÁ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ©. §¸À¥Áà ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ, 3) dUÀ¢Ã±À J¸ï zÀƱÀlÖ, 4) ¸ÉÊAiÀÄzÀ U˸À £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÀbÉÃj UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ©ÃzÀgÀ, 5) UÀt¥Àw ¨ÁzÁ«Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥ÀgÀAiÀiÁ«ÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÀÆ zÁR¯ÉUÀ¼À ±ÁSÉ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ, 6) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ZÀ£ÀUÉÆAqÀ 2£Éà zÀeÉð ¨sÀÆ ªÀiÁ¥ÀPÀgÀÄ, 7) gÀ«PÀĪÀiÁgÀ J£ï ªÁUÀªÀiÁgÉ 2£Éà zÀeÉð ¨sÀÆ ªÀiÁ¥ÀPÀgÀÄ, 8) ¦ÃlgÀ vÀAzÉ ¸ÉʪÀÄ£ï 2£Éà zÀeÉð ¨sÀÆ ªÀiÁ¥ÀPÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃj ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ªÁ° ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁ° ¤®AiÀÄ PÉ.E.© gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ªÉÄʯÁgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ (©) vÀAzÉAiÀiÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ªÉÄʯÁgÀ ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄzÉÆüÀ EªÀgÀÄ gÀhÄqï.¦ AiÀÄ°è UÁåAUÀªÀiÁå£ï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, EUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀügÁV ºÀÄZÀÑgÀAvÉ DV vÀªÀÄä vÀªÀÄä°èAiÉÄà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃvgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 03-08-2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄʪÉÄ¯É PÀj §tÚzÀ ¥ÁåAlÄ, ¸ÀtÚ UÉgÉAiÀÄļÀî ¤° ±Àlð EzÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄgÁp ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄÄA¢£À vÀ¯É ¨ÉÆüÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 14-08-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀÄ MAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2012 PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14, 15-08-2012gÀ gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤Ãr CzÀgÀ d£À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ PÉñÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ£ÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ¨sÁl¸ÁAUÀ«, ¸ÀzÀå: UÀAd JjAiÀÄ RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£À ¨Á«AiÀÄ°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉîÄwÛgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr vÀ½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 15-08-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃRzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           §¸À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀ: 55, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À SÁ¸À vÀªÀÄä£ÁzÀ  ¸ÀuÉÚ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¸ÀuÉÚ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà  ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ    §¸À¥Àà¤UÉ ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀ PÉÆqÀzÉà CzÀgÀ DzÁAiÀÄ ¸ÀºÀ PÉÆqÀzÉà J®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝòvÀgÁV CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §¸À¥Àà£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÉ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.08.2012 gÀAzÀÄ vÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 504, 506, 355, gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ 14-08-2012 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ  ºÉZï.¹. 244 gÁªÀÄf ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦.¹. 624 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ ®QëöäPÁåA¥À£À°ègÀĪÀ PÉ.UÁA¢ügÁªÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°èzÀÝ AiÀÄÄ.. £ÁUÉñÀégÀgÁªÀ vÀAzÉ FgÀtÚ G¥Àà®Æj 40ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, PÀÆ°PÉ®¸À
¸ÁB zÉøÁ¬ÄPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, FvÀ£ÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß  PÀAqÀÄ NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀiÁrzÁUÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¥ÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄÁzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 241/2012 PÀ®A. 96 (J) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹/ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
              ¢£ÁAPÀ: 14-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À K¼ÀÄ gÁV PÁåA¦£À ¨Á§tÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 14 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢üUÀ G: zÀ£À PÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á: K¼ÀÄ gÁV PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä DPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¨Á§tÚ ¸Á: K¼ÀÄ gÁV PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr ªÀiÁ¢UÀ eÁwAiÀĪÀ£ÉAzÀÄ UÉÆwÛzÀÄÝ J£À¯Éà ¤ªÀÄä CªÀé£À ¸À¹ ªÀÄrAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©nÖ¢ÝÃAiÀiÁ «ÄAræUÀÄnÖzÀªÀ£É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DvÀ£À  PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ªÉÄîPÉÌ KwÛ PɼÀUÉ ºÉÆÃUÉzÁUÀ DvÀ£À  JqÀUÁ® UÉeÉÓ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÀmÁÖV ¤®è®Ä ¨ÁgÀzÀAvÉ DVzÀÄÝ  C®èzÉ  zËdð£ÀåªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA.180/2012 504,325 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ-14/08/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ºÀjd£ÀzÉÆrØ ZÀqÀPÀ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 50 ªÀµï eÁ-ºÀjd£À G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ºÀjd£ÀzÉÆrØ ZÀqÀPÀ®UÀÄqÀØ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 58 ªÀµÀðºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄCtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ CªÀÄgÀ¥Àà¤UÉ  ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥Àà¤UÉ  ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ªÀÄgÀzÀ «µÀAiÀĪÁV CªÀgÀ£ÀÄß  «ZÁj¹®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ  CPÀæ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁr PÀ®Äè ,PÀnÖUɬÄAzÀ   vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2012 PÀ®A-143.147.323.324.504.506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt   zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ
          «±ÉõÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀeÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ 14-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ 1) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. J¦-07/J.JA-6733 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: §Ä¼Áî¥ÀÆgÀÄ2) gÁªÀÄÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉJ-36/J-2901 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ,3) mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36/n.©-2671 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, 4) ¨sÀUÀvï¹AUï mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.J¦ -26/J©-3158 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ,5) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36/3250 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ6) £ÀgÀ¸À¥Àà mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36/n.©-8230 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ7) wªÀÄä¥Àà mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.J¦-21/ªÉÊ-7399 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ8) FgÀtÚ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36/n-6840 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ9) ºÀA¥ÀAiÀÄå mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36/1513 £ÉÃzÀzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  AiÀiÁªÀÅzÉà °Ãeï ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÉÄîÌAqÀ 09 mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ £À¢AiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgïzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÉÄð£À mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2012 PÀ®A. 3, 42, 44 PÀ£ÁðlPÀ ªÉÄÊ£Àgï «Ä¤gÀ¯ïì PÁ¤ì¸ÉÖAmï gÀƯï 1994 CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 29-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÀAoÉ¥Àà, AiÀÄzÀÝ®¢¤ß. ªÀ:30, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: f£ÁߥÀÆgÀÄ vÁ: ªÀiÁ¤é  FvÀ£ÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁæmï ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß »gÉÆà ¸Éà÷èÃAqïgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. EgÀĪÀÅ¢®è. ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA10AASC9DO2953 ENGINE NO. HA10ELC9DO3552 W/RS. 35,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ ªÉƨÉÊ°UÉ PÀgÉ¤ì ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ 11-15 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸À §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ EzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/12. PÀ®A 379 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                ºÀĸÉãÀªÀÄä vÀAzÉ UÀAUÁ 65 ªÀµÀð.G:-ªÉÄ£ÉPÉ®¸À.¸Á:-ºÀÄ®ÄUÀÄAa vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ ºÀÄ®ÄUÀÄAa ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA.12 PÉëÃvÀæ 1 JPÀgÉ 41 PÉëÃvÀæ 5 JPÀgÉ 31 UÀÄAmÉ D¹ÛAiÀÄ°è «ªÁzÀ«zÀÄÝ, DPÉAiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£ÀªÀgÁzÀ C¼Àî¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà FvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆvÉÆÛ§â zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÃj M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ CAiÀÄåªÀÄä UÀAqÀ ¢..UÀAUÁ EªÀjUÉ ¸ÀAvÁ£À EgÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ªÀA±ÁªÀ½ ¥ÀvÀæ ¸Àȶֹ CzÀPÉÌ  CªÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ:-28/07/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀļÀÄî M¦àUÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸Àȶֹ D.£ÀA.1 jAzÀ 7 gÀªÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁr D.£ÀA.8 gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¹zÀÄÝ F §UÉÎ E§âgÀ°è ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è Qæ,«Ä,£ÀA.462/11gÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁªÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄîÌAqÀ ¢£ÁAPÀ,¸ÀªÀÄAiÀÄ,¸ÀܼÀzÀ°è ).«ÃgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà 35 ªÀµÀð.G;-MPÀÌ®ÄvÀ£À,2).ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ C¼Àî¥Àà 65 ªÀµÀð.G;-MPÀÌ®ÄvÀ£À,3).ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ C¼Àî¥Àà 4).UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ C¼Àî¥Àà5).qÀªÀÄätÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà6).¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà7).FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥ÀàgÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV   ''¯Éà ¨ÉÆøÀÆr ¸ÀƼÉCAiÀÄåªÀÄä¼À ºÉ¸ÀjUÉ EgÀĪÀ d«ÄãÀ£ÀÄß £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ KPÉ ¸À°è¸ÀÄwÛ'' CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ F d«ÄãÀÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ vÀPÀgÁjUÉ §AzÀgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆl £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ zÀÆj£À ªÉÄ°ªÀÄzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2012. PÀ®A. 465, 468, 420, 120(©), 504,506 ¸À»vÀ ,149 L¦¹  CrAiÀÄ°è   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.08.2012 gÀAzÀÄ  34  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  5800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.