Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 17, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ @ ರಾಜು ತಂದೆ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ  ನರಸಗೊಂಡ ಸಾ:ಶಿವಾಜಿ ನಗರ  ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಾದ ಶೃತಿ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು,ಮದುವೆಯಾದಗಿನಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಚನ್ನಾಗಿದ್ದೆವು, ದಿನಾಂಕ:4-5-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ  ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನೀರು ತರುವ ಕುರಿತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಾದರೂ  ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ , ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ.  ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಶೃತಿ ಇವಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 55/2012  ಕಲಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು  ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported CrimesªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

¢£ÁAPÀ: 16-07-2012 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ªÀiÁ°ÃUËqÀgÀÄ ªÀ-26 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-AiÀÄrªÁ¼À vÁ-ªÀiÁ£À« FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ wªÀÄäªÀé UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà ªÀiÁ°ÃUËqÀgÀÄ ªÀ-48 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-AiÀÄrªÁ¼À vÁ-ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝÀ §tªÉAiÀÄ°è ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÁªÉÇAzÀÄ PÉÊUÉ PÀqÉ¢zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è wªÀÄäªÀé FPÉAiÀÄÄ ºÁªÀÅ PÀqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/12 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

¢£ÁAPÀ 16-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ, mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36-n©-3159 ¸Á-«ÄnÖªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀÄ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 34 d£À mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀgÀÄ  ¸ÉÃj vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ   vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ £À¢AiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgïzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²æà AiÉÆÃUÉñÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ©üêÀÄgÉrØ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÉÄð£À mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2012 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 42 PÀ£ÁðlPÀ ªÉÄÊ£Àgï «Ä£ÀgÀ¯ïì PÀ¤ìµÀ£ï gÀƯï 1994 ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀt :-

¢14-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: ±ÀAPÀæ¥Àà 48 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄQðUÀÄqÀØ vÁAqÀ FPÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà eÁw ®ªÀiÁt ¸Á; ªÀÄÄQðUÀÄqÀØ vÁAqÀ FvÀ¤UÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ D §tªÉAiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛªÀ¢®è £ÉÆÃqÀÄ JAzÀÄ ºÉý ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀÄð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¯Éà ¨ÉƸÀÄr JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ ¨Á JAzÀÄ J¼ÉzÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA .75-2012 PÀ®A 354.504.323. L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ:-01-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æªÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ ªÀ: 23, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:£ÁUÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ ºÁ/ªÀ:GªÀÄ®Æn UÁæªÀÄ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ 1 ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÁAvÀ¥Àà ºÀÆUÁgï ªÀ: 26 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ¦ügÁå¢UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ PÉÆlÖ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄÄ PÀrªÉÄ D¬ÄvÀÄ JAzÀÄ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ / zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ 86/2012 PÀ®A; 498(A), 323, 504, 506. gÉ/« 149 L¦¹  ºÁUÀÆ 3 & 4 r,¦,AiÀiÁåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-29-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ £ÀA 1 ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀAqÀzï ªÀ:32 G:qÉæöʪÀgï ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀ: 26, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §ÆzïUÀÄA¥À vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁ/ªÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ  E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀzsÀÄ-ªÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÉÌ vÀAzÀ ºÀt, §AUÁgÀ, ªÀ¸ÀÄÛ PÀrªÉÄ D¬ÄvÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ  / zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉaÑ£À ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MrªÉUÀ¼ÀÄ vÀgÀ®Ä QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÉaÑ£À ºÀt vÀgÀzÉà EzÀÝgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ zÀÆj£ÀéAiÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r,¦,AiÀiÁåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-6-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ £Áj£Á¼À ªÀ: 55, G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À, ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £Áj£Á¼À ªÀ: 35 G: ºÀªÀiÁ° & °AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £Áj£Á¼À ªÀ: 48, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À J®ègÀÆ ¸Á: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉƸÉAiÀÄ£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹ PÉÆqÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ ªÀ: 60, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FvÀ£ÉÆA¢UÉ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÁÝ£ÉAzÀÄ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÀªÀ£À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¦ügÁå¢ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÝjAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A 504, 506, 324, 323, 341, 355 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÁAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¢£ÁAPÀ:-16-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀ: 19 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° & wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀ: 20 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° E§âgÀÄ ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÀzÁé¯ï ªÀ: 50, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À FvÀ£ÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ MAzÉà eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ n.« £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¤ÃªÀÅ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ gÁwæAiÀÄ®è n.« £ÉÆÃr ¨É¼ÀUÉÎ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠹lÄÖ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ M£ÀPɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ 2£ÉÃzÀªÀ£ÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ 88/2012 PÀ®A 504, 323, 324, gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥Àæ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ : 16-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ PÁåA¦£À ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÉAZÀ®AiÀÄå vÀAzÉ ¥ÉAZÀ®AiÀÄå ªÀ:48 eÁ:zÁ¸ÀgÀÄ G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:©/10 UÁA¢üà ªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ PÁåA¥ï FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À®Ä vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä ªÀ:55 eÁ:zÁ¸ÀgÀÄ G:ºÀ.a.UÀ. £ËPÀgÀ ¸Á:UÁA¢üªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ PÁåA¥ï ªÀiÁvÀ£Ár¸À¯ÉAzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è DgÉÆæ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÁZÀ®¥Àw E§âgÀÆ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ¨ÉÆãÀ¸ï ºÀtzÀ §UÉÎ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦ügÁå¢ ¨ÉÆãÀ¸ï ºÀt PÉÆqÀÄ JAzÀÄ DgÉÆævÀjUÉ PÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤£ÀUÉ PÉÆqÀĪÀ¢®è¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¹nÖUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzsÀ DvÀ£ÀÄ UÉÆÃqÉUÉ ºÉÆÃV ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°è ºÁUÀÆ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÁÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2012 PÀ®A.324,504, L¦¹ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:   
  
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.07.2012 gÀAzÀÄ 126  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-07-2012

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2012 PÀ®A 337 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥ÁAqÉæ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÁgï, ¸Á: d£ÀªÁqÁ EvÀ£À ºÉÆ®ªÀÅ d£ÀªÁqÁ ²ªÁgÀzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀ 38 gÀ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀÄ¤Ã¯ï ªÀÄvÀÄÛ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆ® ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ.E.© PÀA§UÀ¼ÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¸ÀÄgÀ©ü PÉç¯ï ªÉÊj£À KeÉAmï£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÁAvÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: AiÀÄgÀ£Àß½î EvÀ£À PÀqÉUÀÆ ¸ÀºÀ ªÉÊgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÉç¯ï ªÉÊgÀUÉ EzÀÝ fAiÀiÁ ªÉÊgÀ PÉ.E.© PÀgÉAmï ªÉÊgÀUÉ ºÀwÛ PÀrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj fAiÀiÁ ªÉÊgï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀĤïï EvÀ¤UÉ §®¨sÀÄdPÉÌ vÁV PÀgÉAmï ºÀwÛ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ºÉ§âj½UÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¸ÀÄgÀ©ü PÉç¯ï ªÉÊgï KeÉAl£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÁAvÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉç¯ï ªÉÊgï ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV £ÉÆÃrPÉƼÀîzÀ PÁgÀt F WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉ¥Áà vÀAzsÉ ©üêÀÄuÁÚ EAZÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀIJ®PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ M¯ÉUÉ ºÁPÀ®Ä PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzsÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ºÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀwÛ dAiÀiÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¨sÉÆÃrªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä eÁUɬÄAzÀ ¤Ã£ÀÄ PÀnÖUÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀѪÁV DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ºÁUÀÄ dAiÀiÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw E§âgÀÄ ¸Á: eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉêzÀÄ, §rUɬÄAzÀ §®QëAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄïÉ, JqÀªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ dAiÀiÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ JqÀªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ವಿನೋದ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ ರಾಗಿ ಸಾ||ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾ||ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 16/07/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೂರ ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕನಾದ  ಕುಶಾ ತಂದೆ ಕರಬಸಪ್ಪ ತಳವಾರ ವ: 18 ವರ್ಷ ಈತನು ಮರಗುತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಬರೋಣ ನಡೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ಕುಶಾ ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮರಗುತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮರಗುತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪ ಕುಶಾ ಈತನು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ. ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಕುಶಾ ಈತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದನು. ನಾನು ಮತ್ತು ಪುಂಡಲೀಕ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಹಿರೋಬಿ ಸಾ:ಮರಗುತ್ತಿ, ಕಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಧನಗರ ಸಾ:ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕುಶಾ ಈತನಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಕುಶಾನ ತೆಲೆಗೆ, ಎದೆಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸಿದರೂ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯದೇ ಬೇಹೋಷ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು. ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ. ವಾಹನ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದರ ನಂಬರ್ ಕೆಎ-38- 637 ನೇದ್ದು ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ತಂದೆ ಮೇಘನಾಥ ರಾಠೋಡ ವ: 28 ವರ್ಷ  ಸಾ: ದಿನಸಿ [ಕೆ]ತಾಂಡಾ  ತಾ;ಜಿ; ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಫಲಿಸದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ; 84/2012 ಕಲಂ  279.337.304[ಎ] ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಂವ್ಹಿ ಆಕ್ಟ್  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.