Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 7, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                    ¢£ÁAPÀ: 06-01-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ  ¨ÁUÀ®ªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ CUÀ¹AiÀÄ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ PɼÀUÉ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr  1) £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð eÁw F½UÉÃgÀ, G: SÁ£ÁªÀ½ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ 2) ¸ÀtÚ zÁåªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄí gÁAiÀÄUÀqÀ eÁw £ÁAiÀÄPï, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¨sÁUÀ®ªÁqÀ vÁ : ªÀiÁ£À« 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 35ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ. zÀ£ÀUÀ¼À PÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ 4) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁw F½UÉÃgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ 5) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÀ §¸ÀªÉñÀ ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ 6) R°Ã®¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀzÁðgÀ¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ vÁ: ªÀiÁ£À« 7) ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ FgÀtÚ PÁªÀ° dw £ÁAiÀÄPï, 40 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß  ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ J¯Áè ¸ÉÃj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.3500/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄDgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2014 PÀ®A:87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                 ¢£ÁAPÀ: 06-01-2014 gÀAzÀÄ 03-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁµÀ¸Á§ vÀAzÉ gÁd¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï  FvÀ£ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀ CA¨ÁªÀÄoÀzÀ PÀªÀiÁ£ÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà 1 gÀÆ. 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀgÀÄ §gɬĹzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §AzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤ªÀÄä £ÀA§gï §A¢®è CAvÁ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 750/- UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2014 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

           ¢£ÁAPÀ: 06-01-2014 gÀAzÀÄ 06-20 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ¹AUÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ¹AUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £À¢ zÀAqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà 1 gÀÆ. 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀgÀÄ §gɬĹzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §AzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤ªÀÄä £ÀA§gï §A¢®è CAvÁ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÆ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §ÄqÉظÁ¨ï vÀAzÉ ªÀiË®¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á: ¹AUÁ¥ÀÆgÀ (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É.) EªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1070/-UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2014 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
               ದಿನಾಂಕ:06-01-2014 ರಂದು 7-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1]ವೀರೇಶ್ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಸಾ: ಇಂದಿರಾನಗರ ಸಿಂಧನೂರು 2]ಅಮೀನಸಾಬ್ ತಂದೆ ಕಾಸಿಂಸಾಬ್  ಸಾ:ಇಂದಿರಾನಗರ ಸಿಂಧನೂರುEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ¦.J¸À.L. (PÁ&¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.2140/- , ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ , ಮಟಕಾ ಚಾರ್ಟ್ & ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು , ಸದರಿಯವರು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಸವರಾಜ್ ಸಾ: ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್ (ಕಾರಟಗಿ ಹತ್ತಿರ) , ತಾ: ಗಂಗಾವತಿಬೇವಿನಾಳ್ ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ನಾಗನಕಲ್ (ಕಾರಟಗಿ ಹತ್ತಿರ) , ವರಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.16/2014 , ಕಲಂ.78(3) .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .

                    ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà PÀgÀr eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÁ&¸ÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß  §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃV   DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ  aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß  £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 750/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ  ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ , MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ï ,  MAzÀÄ §ÆèªÀiï PÀA¥À¤ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èzÀÝ M§â ªÀåQÛ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀA§gï ºÀwÛzÀgÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ  w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁåV EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2014  PÀ®A78(3) PÉ.¦ DåPïÖ  ºÁUÀÆ  420 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               G¥Àà®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ §ÄqÀØ¥Àà PÀÄgÀħgï gÀªÀgÀ ±ÉrØ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 40 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À  2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 42 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 48 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À    4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À  5) §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J¯ÁègÀÆ ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 5 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 3400/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

           ದಿನಾಂಕ:06-01-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಖದ್ರಿಯಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದ ಸಾವಜಿಶೆಡ್ಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1]ಹೆಚ್.ವೀರಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ 65,ಜಂಗಮ,ಸಾ:ಖದ್ರಿಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು 2]ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂ.ಸುಭಾಷ್ , 27, ಮರಾಠ , ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ , ಸಾ: ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಗರ ಸಿಂಧನೂರು gÀªÀgÀÄ  ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.550/- , ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ , ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು , ಸದರಿಯವರು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆದೆಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಎಸ್.ಬಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂಧನೂರು EªÀನಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ , ªÉÄðAzÀ  ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.15/2014 , ಕಲಂ.78(3) .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
           ದಿನಾಂಕ:06-01-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಬಸವನಗರದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ ಬಾರ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಇಮಾಮಸಾಬ್ ತಂದೆ ಗೋಕುಲಸಾಬ್ , ವಯ:58, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಮಟನ್ ಖಾನಾವಳಿ, ಸಾ: ಎಮ್.,ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು ಶಂಕರಪ್ಪ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮಪ್ಪ 29, ದೇವಾಂಗ , ಹಮಾಲಿ , ಸಾ: ಬಸವನಗರ ಸಿಂಧನೂರು   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ   ¦.J¸ï.L.(PÁ&¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿವಯರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿAದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.400/- , ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ , ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ  ªÉÄðAzÀ  ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.14/2014 , ಕಲಂ.78(3) .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
: ದಿನಾಂಕ:07-01-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-15 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಮಹಿಬೂಬ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1]ಮಹಿಪತಿ ತಂದೆ ಪಿರೋಜಪ್ಪ ಚವ್ಹಾಣ್ , ವಯ:65, ಜಾ: ಮರಾಠಾ  ಸಾ:ಕೆಂಚಮ್ಮಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮಹಿಬೂಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು  FvÀ£ÀÄ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು , 2]ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಾ:.ಜೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ 3]ಲೇಪಣ್ಣ ಸಾ:ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು 4]ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾ:ಎಮ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ನಂಬರ್ ಬರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. ( PÁ&¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ  ಸಿಬ್ಬಂದಿವಯರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿ 02 ರಿಂದ 04 ನೇದ್ದವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು , ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸದರಿಯವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.1220/- , ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ , ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ & ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅ.ಕಿ.ರೂ.500/- ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು , ಸದರಿಯವನು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ 05 ಬೇವಿನಾಳ್ ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಸಾ:ನಾಗನಕಲ್ (ಕಾರಟಗಿ ಹತ್ತಿರ ) EªÀ¤UÉ ಕೊಡುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ , ಮುದ್ದೇಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.17/2014 , ಕಲಂ.78(3) .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ & ಕಲಂ. 420 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
               PÀtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢vÀ 1) WÀ£ÀªÀÄoÀzÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ: 28  eÁ: dAUÀªÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV PÉêÀ® CzÀȵÀ×zÀ ªÉÄÃ¯É DqÀĪÀAvÀ N/¹ £ÀA§gÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÉÇð¹ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl £Àqɹ £ÀAvÀgÀ d£ÀgÀ §gɹzÀ £ÀA§gÀ §A¢®èªÉAzÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¨Áwäà w½zÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀ ¸ÀzÀgï DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 300 gÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉ.ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢vÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà PÀlA©è ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV PÉêÀ® CzÀȵÀ×zÀ ªÉÄÃ¯É DqÀĪÀAvÀ N/¹ £ÀA§gÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÉÇð¹ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl £Àqɹ £ÀAvÀgÀ d£ÀgÀ §gɹzÀ £ÀA§gÀ §A¢®èªÉAzÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¨Áwäà w½zÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀ ¸ÀzÀgï DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600 gÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
             ¢£ÁAPÀ 06-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ V®Q vÁAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á-V¯ÉèøÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ºÀaÑnÖzÀÝ ¢Ã¥ÀzÀ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ DPÀ¹äPÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ eÉÆÃ¥Àr ¸À»vÀ M¼ÀVzÀÝ 1) 8 aî £É®Äè CA.Q gÀÆ. 9,600/-2) 3 QéAmÁ¯ï ºÀwÛ, CA.Q gÀÆ. 12,000/-3) 1 QéAl¯ï CQÌ CA.Q gÀÆ. 3,500/-4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 12,000/-5) §mÉÖ§gÉUÀ¼ÀÄ CA.Q gÀÆ. 8,000/-6) UÀȺÀ§¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, CA.Q gÀÆ. 10,000/-MlÄÖ CA.Q gÀÆ. 55,100/-ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 01/2014 CrAiÀÄ®;° ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
            ¢£ÁAPÀ: 05-01-2014 gÀAzÀÄ 11-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¥À ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ C¥ÁàgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ¨ÁdÄ ¦AiÀiÁð¢ü zÀªÀ®¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÉÄÊ£Á¼À 47ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ,¸ÀPÁðj CA§Æå¯ÉãÀì ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå, PÉJ 36 f 99 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ªÀÄ.£ÀA.4 ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÁél¸Àð ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀPÁðj CA§Æå¯ÉãÀì £ÀA.PÉJ 36 f 99 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ  f¯Á¤ ¯Áj £ÀA.J¦ 03 AiÀÄÄ 1449 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.J¦ 03 AiÀÄÄ 1449 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CA§Æå¯ÉãÀìUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CA§Æå¯ÉãÀì ¥À°ÖAiÀiÁV CzÀ£ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ªÉÄïÉ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, vÀ°AiÀÄ°è, §®UÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ, §®UÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C®èzÉà ¯Áj QèãÀgÀ¤UÉ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É , §®vÉÆqÉUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2014 PÀ®A. 279, 337,338 L¦¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
            ದಿ: 05-01-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-300 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ-ಬಸವೇಶ್ವರ ರೋಡ LIC ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà 23-ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á:d¯Á® £ÀUÀgÀ gÁWÀ¥Àà¨sÁ« gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ರೋಹಿತ್ ಲಾಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ  DUKE 200 KTM M/C No.KA.03 HP 2267 ನೇದ್ದನ್ನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ಅತೀವೇಗ & ಅಲಕ್ಷತನ ದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೆ & ಆರೋಪಿ ನಂ.2 Pulsar M/C No.KA.36 EB 3716 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಶಿಕುಮಾರನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನ ಕಡೆಯಿಂದ KEB ಎದುರಿನ ಡಿವೈಡರ್ ಕಡೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಎಡ-ಬಲ ವಾಹನಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಅತೀವೇಗ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಮೋ ಸೈ ದವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಭಾರೀ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ & ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಎರಡೂ ವಾಹನಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ. CAvÁ ±À²ÃPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà 21-ªÀµÀð eÁ:AiÀiÁzÀªÀ G:SÁ¸ÀV GzÉÆåÃUÀ(JPÉìöʸÀ ¨ÁålgÀ  ¨Á§Ä ºÀwÛgÀ PÉ®¸À) ¸Á:¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2014 PÀ®A: 279, 337. 338. L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ದಿ.05-01-2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ವಯ-18ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ನಾಯಕ,  ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾಃಚಿಕ್ಕಬಾದರದಿನ್ನಿ FvÀನು ಗೋಲದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕವಿತಾಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಮನ್ಸೂರು ಸಾ:ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ [.ಪ್ರ] ಲಾರಿ ನಂ:ಎಪಿ-24/9381ರ ಚಾಲಕ  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ:ಎಪಿ-24/9381 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ,ಗಾಯಾಳು ಬಾಲಂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ  ¹gÀªÁgÀ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2014 ಕಲಂ: 279,338.IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.
              ¢£ÁAPÀ 07-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ°AUÀªÀÄä vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: vÉÆ¥Àà®zÉÆrØ vÁ:ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 18 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ vÉÆ¥Àà®zÉÆrØ¢AzÀ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ gÀªÉÄñÀ ºÀĸÉãÀ¥ÀÄgÀÄ FvÀ£À C¦ CmÉÆà £ÀA: PÉ.J.36 J-6038 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÉÄãï gÉÆÃqï »gÉúÀtV ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ, »A¢¤AzÀ §AzÀ mÁmÁ J.¹.ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J.35 9171 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¸ÉÊqï ºÉÆqÉAiÀÄÄ®Ä ºÉÆÃV DmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J.36 J-6038 £ÉÃzÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÉÆUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ J¯ÁègÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¹zÀݪÀÄä¼ÀÄ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀÛ¼ÀzÀ°è ¸ÀwÛzÀÄÝ G½z E¤ßvÀgÀjUÉ ¨sÁj & ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÀzsÀ ¸ÀASÉå 08/2014 PÀ®A: 279.337.338.304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ಶ್ರೀ,ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೋಮಪ್ಪ 30 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ನಾಯಕ, :-ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:-ದೀನಸಮುದ್ರ ಈತನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1).ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಿಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರೇ 4 ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ   ಜಾ;-ಹರಿಜನ,ಸಾ;-ದೀನಸಮುದ್ರ, ತಾ:-ಸಿಂಧನೂರು  gÀªÀgÀÄUÀ¼À ಹೊಲಗಳು ದೀನಸಮುದ್ರ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಯವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ವಂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನ ದಿನಾಂಕ;-06/01/2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೀನಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣೆಗೌಡ ಇವರ ಜಿನ್ನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೋಂಡಿರುವಾಗ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿತರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ಎಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಗೆ 8-ತಾಸು ನೀರು  ಬಿಡ್ರಲೇ ಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳಾಗಿದೆ, ಅಂತಾ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೋಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಇತರೇ 6 ಜನರಿಗೆ ತಲೆಗೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ,ಮೂಗಿಗೆ, ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಭಾರೀ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಳೆದಾಡಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮೇಲ್ಕಂಡ 5-ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2014.ಕಲಂ,143,147,148,323,324,326,354,504,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                ದಿನಾಂಕ:06.01.2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà FgÀtÚ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ªÀ:26 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:  PÀ®ªÀįÁ gÀªÀgÀÄ  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಬಲ ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವವನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ  §AzÀÄ 16.30 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ  ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ 1] µÀtÄäPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀ:55ªÀµÀð 2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ µÀtÄäPÀ¥Àà ªÀ: 30 ªÀµÀð3] PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ µÀtÄäPÀ¥Àà ªÀ: 28 ªÀµÀð4] ªÉÄʯÁj vÀAzÉ µÀtÄäPÀ¥Àà ªÀ: 26 ªÀµÀð5] gÁªÀÄÄ vÀAzÉ µÀtÄäPÀ¥Àà ªÀ: 22 ªÀµÀðJ®ègÀÆ eÁw: J¸ï.¹ ¸Á: PÀ®ªÀįÁ EªÀgÀÄUÀ¼À  ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರು ತಮ್ಮ ಧನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯದೆ ಕುಲ್ಲಾ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು  ಧನಗಳು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೇಲೆ ವೈಷಮ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ; 06.01.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತರು  ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ:1 ಈತನು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಬಲ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2014 PÀ®A: 143,147,148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:07.01.2014 gÀAzÀÄ    78 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.