Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, April 18, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-04-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-04-2017

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಲಚ್ಚು ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಶೇಮಶೇರನಗರ ತಾಂಡಾ ರವರ ಮಗಳಾದ ಪರಮಿಳಾ ಇವಳಿಗೆ ಹ್ರದಯ ಬೇನೆ ಬಂದು ಹ್ರದಯದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ 9 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದು ಅವಳ ಗಂಡನಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಇವನೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪರಮಿಳಾ ಇವಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಗಲೆಲ್ಲಾ ದುಡಿವವಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿದಿನಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾನು ಹ್ರದಯ ಪೆಸೆಂಟು ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯವ  ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಮಿಳಾ ಇಕೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಬೇರೆ ದವಾಖಾನೆಗಳಿಗೆ ತೊರಿಸಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಹ್ರದಯದ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಮಿಳಾ ಇವಳು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಹ್ರದಯದ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 16-04-2017 ರಂದು ತಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಾಜು ಇದ್ದ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಗದಲ ರವರ ಹೊಲದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 17-04-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2017, PÀ®A. 15(J), 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-04-2017 gÀAzÀÄ d®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¸ÀAvÉÆõÀ J¯ï.n ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É d®¹AV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Áwä ¤d EzÀÄÝ d®¹AV UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁºÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ GªÀÄgÀ C° ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: d®¸ÀAV EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è£À ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® vÉUÉzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀzÀ°è ºÁQ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ »rzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁl®Ä ¯ÉʸÀ£Àì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì EgÀĪÀÅ¢¯Áè vÁ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DvÀ¤AzÀ 1) AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 90 JªÀiï.J¯ï 22 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 583=88 gÀÆ., 2) N®Ø mÁªÀ£Àð 180 JªÀiï.J¯ï 10 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q 621=9 gÀÆ., 3) 5 SÁ° ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ, 4) AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 90 JªÀiïJ¯ï SÁ° 5 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, 5] N®Ø mÁªÀ£Àð 180 JªÀiï.J¯ï£À 3 SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 6) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aî d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2017, PÀ®A. 295 L¦¹ :-
a¢æ UÁæªÀÄzÀ ²æà §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16, 17-04-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄA¢gÀzÀ°èzÀÝ §¸ÀªÀtÚ£À ªÀÄÆwðUÉ ¨sÀUÀß ªÀiÁr ¥ÀgÁjAiÀÄVgÀÄvÁÛgÉ, F WÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀtÚ£À ªÀÄÆwðAiÀÄ 2 PÀÄA§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, CzsÀåPÀëgÀÄ ²æà §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ zÉêÁ®AiÀÄ læ¸ïÖ a¢æ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.