Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 27, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-11-2016



¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-11-2016

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-11-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃl UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃl UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄ¢¯Áè CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁåAqÀ ¨sÁj¸ÀªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 26-11-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÉÆvÁÛVzÉÝ£ÉAzÀgÉ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ CgÀtåzÀ°è MAzÀÄ ºÀAZÉ VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ EzÉ JAzÀÄ UÉÆÃvÁÛV ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀÄ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ CgÀtåzÀ°è MAzÀÄ ºÀÄAZÉ VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ eÉÆvÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-11-2016 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmɬÄAzÀ 0900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25-11-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀt¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà OgÁzÉ, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁA¥ÀÄgÉ PÁ¯ÉÆä zsÁå£À ªÀÄA¢gÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ PÀÆr CªÀįÁ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-1815 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - CªÀįÁ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀgÀrAiÀiÁ® ¯ÉÃOmï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ PÁgÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀªÀÄä PÁgÀ ¤°è¸ÀzÉà CªÀįÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®gÀmÉÖUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°®è, DvÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV C¤®PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ£À N«Ä¤ D¸ÀàvÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ªÉÊzÀågÀÄ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 309/2016, PÀ®A 379, 427 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ E£ÁAiÀÄvÀSÁ£À vÀAzÉ UÀįÁ§SÁ£À ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA , ¸Á: ¨ÉÊ¥Á¸À gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ »gÉÆà PÀj¸Áä gÀhÄqï.DªÀiï.Dgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/J¯ï-4114 C.Q 80,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 21-11-2016 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmɬÄAzÀ 1930 UÀAmÉ ªÀÄzÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤°è¹zÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26-11-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.