Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 23, 2017

Yadgir District Reported Crimes

Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2017 PÀ®A 379 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ: 22/02/2017 gÀAzÀÄ 2-30 ¦JªÀiï PÉÌ ²æà £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÉÝãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/02/2017 gÀAzÀÄ 12-30 ¦JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¦¹ 83 E§âgÀÆ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁzÀVj-ªÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzÁß¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÁr gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀߢAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀjUÉ zÁ½ §UÉÎ w½¹, £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¦¹ gÀªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ 12-40 ¦JªÀiï PÉÌ ªÀÄÄzÁß¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀzÀ°è ¤°è¹, £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÁß¼À gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, J.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹zÁUÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀªÀ£É C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¨É£ÀߺÀwÛzÀÝgÀÄ ¹UÀ°®è. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÆAzÀt £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ 33 nJ 4315 EzÀÄÝ, mÁæöå°UÉ £ÀA§gÀ EgÀ°®è. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄ°Ö ªÉÊUÉgÉ E®èzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ CAf Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ E§âgÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ RavÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.  
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2017 PÀ®A. 279,337,338, L.¦.¹ ;- ¢£ÁAPÀ 22/02/2017 gÀAzÀÄ 11 JJAPÉÌ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33-J¸ï.6322 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVjPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÆæ¸ÀgÀ £ÀA.PÉJ-33-6073 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁ®UÉÃgÁ-UÀqÉظÀÄUÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ ®ZÀªÀÄAiÀÄå F½UÉÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV rQÌ¥Àr¹zÁUÀ  ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ UÀAqÀ¤UÉ ¨Ájà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2017 PÀ®A: 341, 323, 324, 504, 506 L.¦.¹;- DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É AiÀÄAPÁå, £À£ÀUÉãÀÄ ¸ÉAmÁ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ, ¤£Àß wAr §ºÀ¼ÀªÁVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊGUÀÄj¤AzÀ ZÀÆj, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2017 PÀ®A: 379, 114  IPC ¸ÀAUÀqÀ   21(3)(4)  MMDR  ACT  1957  ;- ¢£ÁAPÀ 23.02.2017 gÀAzÀÄ 03:00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå n.Dgï ¥ÀªÁgï ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ºÀÄt¸ÀV ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.02.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ ZÉQAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ ºÉZï.¹ ¥Ánïï gÀªÀgÀ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ n¥Ààgï £ÀA§gÀ  PÉ.J-33 J-3314, n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-33 J-3307 £ÉÃzÀÝgÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ 2 n¥Ààgï ¤°è¹zÁUÀ ZÁ®PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¨ÉÃgÉ ZÁ®PÀjAzÀ 2 n¥Ààgï vÀAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ oÁuÁ¢üPÁj gÀªÀjUÉ M¦à¹gÀÄvÉÛãÉ. F ªÉÄî£À n¥ÀàjUÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV §Ä¯ÉÃgÉÆà ¦PÀ¥ï £ÀA§gÀ PÉ.J-28 ¹-1946 £ÉÃzÀÄÝ PÀÆqÁ §gÀÄwÛzÀÄÝ, F ªÉÄð£À n¥Ààj£À ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß §Ä¯ÉÃgÉÆà ¦PÀ¥ï £ÀA§gÀ PÉ.J-28 ¹-1946 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj 2 n¥ÀàgïzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À §j¸ÀzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. J.¦.¹ ZÁ®PÀ 144 ¹¦¹-55 £ÁgÁAiÀÄt ºÀÄt¸ÀV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ £À£Àß eÉÆÃvÉUÉ EgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉ.J-33 f-0164 EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F ªÉÄð£À 2 n¥Ààgï ZÁ®PÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §Ä¯ÉgÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgïUÀ¼À£ÀÄß »rzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.02.2017 gÀAzÀÄ 02:00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ CAvÁ ¸ÁgÁA±À«zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¹¦L ¸ÁºÀºÉçgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ  ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:14/2017 PÀ®A 379, 114 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ PÀ®A 21(3)(4) JA.JA.r.Dgï. PÁAiÉÄÝ 1957  £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-02-2017


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-02-2017

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/17 PÀ®A 366(J), 506 L¦¹ ºÁUÀÄ 08 ¥ÉÆÃPÉÆìà PÁAiÉÄÝ 2012 :-

¢£ÁAPÀB 22/02/2017 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmɬÄAzÀ 2000 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ eÉÆòUÀ°èAiÀÄ°è 9 ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV jZÁdð ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ  M§â ªÀåQÛ ºÀÄqÀÄVUÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ 2 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆÃlÄÖ ZÁPÀ¯ÉÃmï vÀgÀĪÀAvÉ ºÉý £ÀAvÀgÀ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ  vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨Á®Q  agÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¼À ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ±Á»£À ¸ÀÆÌ¯ï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è CªÀ£ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ CAUÁAUÀUÀ½UÉ ¸Àà±Àð ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ agÁrzÀgÉ ¨sÁ«AiÀÄ°è ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀÀ CªÀ£ÀÄ  ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ “¨Á¯Áf vÀAzÉ eÉÆåÃw¨sÁ §AqÀgÀ” CAvÀ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CgÉƦvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/17 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 22-02-2017 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà zÉñÀ¥ÁAqÉ ªÀAiÀĸÀÄì: 50ªÀµÀð G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: OgÁzÀ(J¸ï) ¸ÀzÀå ªÉƺÀ£À ªÀiÁPÉðmï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ©ÃzÀgÀ ªÉƺÀ£À ªÀiÁPÉðl KjAiÀiÁzÀ°è EA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀåQÛ DvÀ£À CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 65 ªÀµÀð EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ©üÃPÁël£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ NqÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ: 20-02-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÉƺÀ£ï ªÀiÁPÉðmï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ UÉÆëAzÀ n¥sÀ£ï ¸ÉAlgï ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 21-02-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ n¥sÀ£ï ¸ÉAlgï£À ªÀiÁ°ÃPÀ ¥ÀªÀ£À ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ J©â¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ©üÃPÁël£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ NqÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀAiÀĸÁìVzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÆ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ©ÃzÀgÀ ªÉƺÀ£ï ªÀiÁPÉðmï KjAiÀiÁzÀ°è ©üÃPÁël£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ NqÁqÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ¢£ÁAPÀ: 20-02-2017 gÀ gÁwæ ªÉüɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 21-02-2017 gÀ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/17 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ. 22-02-2017 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆåljPÀj¹zÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð,  gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-01-2017 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý §A¢gÀĪÀÅ¢®è. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ  CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀjUÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «ZÁj¸ÀzÀgÀÆ ¸ÀºÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è   CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ   ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/17 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹  :-

¢£ÁAPÀ. 22-02-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÁzÀ ²æäªÁ¸À ªÀÄ£ÁßJSÉýîPÀgÀ ºÁUÀÆ PÀ®è¥Áà ²æêÀÄAqÀ® gÀªÀgÉ®ÆègÀ PÀÆr PÀ®è¥Áà EªÀ£À DmÉÆà £ÀA. PÉJ- 38/8272 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄPÉÌ MAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß PÀ®è¥Áà EªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ  ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ UÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÉʯÉé ºÀ¼É ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §®UÀqÉUÉ MAzÀÄ vÉAV£À°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æäªÁ¸À EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè DmÉÆà ZÁ®PÀ PÀ®è¥Áà EªÀ¤UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀuÉUÉ ¸ÁzsÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/17 PÀ®A 498(J), 504 L¦¹ :-

ದಿನಾಂಕ 22-02-2017 ರಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ  ಅನುಷಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮ ಸಾರುಳೆ ಸಾ|| ಮರಖಲ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನೀಡಿದ ಹೆಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಂಗವಿಕಲಳಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಳಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮ ತಂದೆ ದತ್ತುರಾವ ಇವರ ಜೋತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರು ಮನೆ ಅಳಿಯನಂತೆ ರಾಮ ಇವರ ಜೋತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮರಖಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು  ಸಾಯಿನಾಥ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಎಂಬ 2  ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಗಂಡನಾದ ರಾಮ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರದೆ ಕುಡಿದು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನಿಡುತಿದ್ದರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಾದ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ಸದರಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರು ಸಹ  ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಕುಡಿಯಲು ನನಗೆ ಹಣ ನೀಡು ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಂಡಿ ಸೂಳಿ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಬೈಯುವದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವವದು ಮಾಡುತಿದ್ದರು. ಹಿಗಿರುವಾಗ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 22-02-2017 ರಂದು ಗಂಡನಾದ ರಾಮ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ನೀಡು ಅಂತ ಪಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕಾಟ ತಾಳಲಾರದೆ ಅವರು ಮನೆಯ ಹೋರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1;00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಒಳಗಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಗೀರಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುತಾರೆ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2017 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«í DPÀÖ  :-

¢£ÁAPÀ 22/02/2017 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ, 34 ªÀµÀð, eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ  G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÀgÀ ¸Á|| UËgÀ vÁAqÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ  ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 22/02/2017 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ CPÀÌ GvÀÛªÀĨÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ ¨Á¯Áf ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁeÉ¯ï ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð ¸Á|| ¸Á¬ÄUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼À ¨sÁ¸ÀÄtÂQ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ   vÀªÀÄä£ÁzÀ UÉÆÃgÀR E§âgÀÄ CªÀgÀ §gÀÄ«PÉUÁV   §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ,  ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CPÀÌ£À  CªÀgÀ CPÀÌ, ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁd® EªÀgÉ®ègÀÄ MAzÀÄ lA.lA zÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ lA.lA. ªÁºÀ£À¢AzÀ E½zÀÄ  £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛ  zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ UËgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁd® ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ, JzÉAiÀÄ°è ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÀVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ  §® PÉÊUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ C®è°è ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.   CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.