Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 31, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀtÚ FgÀtÚ vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀ«UÀmÁÖ vÁ: ªÀiÁ£À«.ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAV ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà E§âgÀÄ UÀ«UÀmÁÖ ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8 UÀAmÉUÉ PÀ¥ÀUÀ¯ï UÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 62/2 «¹ÛÃtð 5 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É¼ÀUÉÎ 11 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ1) ¨ÁµÁ vÀAzÉ DºÀäzï¸Á§2)D£ÀégÀ¥Á±Á vÀAzÉ DºÀäzï¸Á§ 3) gÁeÁ vÀAzÉ DºÀäzï ¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ¥ÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ J£À¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É F ºÉÆ® £ÀªÀÄäzÀÄ ¤ÃªÉÃPÉ ºÀ®PÉÌ §A¢ÃgÀ¯Éà CAvÁ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ EzÀÄ £À£Àß ºÉÆ® £Á£ÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/13 PÀ®A 447, 504, 323, 324 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

:¢£ÁAPÀ:31-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-§¥ÀÆàgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ zÉêÀgÀUÀÄr PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¹zÀÝ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁeï vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Àà ¨ÁUÉÆÃr, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉÃAPÀmÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ G¥ÁàgÀ ªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ ºÁQPÉÆAqÀ zÀ£ÀUÀ¼À ±ÉrØ£À ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀmÉÖAiÀÄ §AqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ C¥ÀjavÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ M§â£ÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ Qð£À ºÀwÛgÀ PÀqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ C°èAzÀ E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.172/2012 , PÀ®A.326 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ-30/07/13 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 07:30 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ zÉøÁ¬Ä 45 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: UÀÄqÀzÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ¨ÉÆA¨Á¬Ä2]gÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À 3] ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ gÉqÉØ¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À ¸Á:UÀÄqÀzÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®PÉÌ ºÁQzÀ ªÀÄÆgÀÄ zÉÆqÀØ ¥ÉÊ¥ïUÀ¼À ¨ÉAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ F jÃw £ÀªÀÄä ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀr¢gÀÄwÛj CAvÁ PÉüÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¥ÉÊ¥ï ºÁQ £ÀªÀÄUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ J£À¯É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ°è JzÀÄgÀÄ §AzÀgÉ ¤£Àß ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀAvÉ ¤Ã£ÀUÉ PÀrAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À zÉÆqÀØ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀr¢zÀÝjAzÀ CAzÁdÄ 30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄĵÀÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2013. PÀ®A.447,323,427,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 29-07-2013 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 qÀ§Æèöå 7818 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 qÀ§Æèöå 7818 £ÉzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà «±ÀéPÀªÀÄð, PÁ¥ÉðAlgÀ ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¦£À°ègÀĪÀ PÀªÀiÁ£ÀºÀwÛgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl zÉêÉAzÀæ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, §® ªÉƼÀPÉÊUÉ, §®UÁ®¥ÁzÀPÉÌ, UÀzÀÝPÉÌ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÉAzÀæ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ®è dPÀAUÉÆArªÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2013 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-07-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-07-2013

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2013, PÀ®A 397 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ §A§Æ¼ÀUÉ ¸Á: fÃUÁð (©) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ §A§Æ¼ÀUÉ, «oÀ® vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄR, C°¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§, PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ «gÀ¨sÀzÀæ¥Áà J®ègÀÆ zsÀj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è Hl ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁH C°¸Á§, PÀ¯ÁåtgÁªÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ «oÀ® EªÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ GvÀÛgÀ ¢QÌ£À°ègÀĪÀ CqÀÄUÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ CAzÁdÄ 1130 UÀAmÉUÉ ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ «oÀ® EªÀgÀÄ agÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸ÀÄ°UÉ PÉÆÃgÀgÀÄ, ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ «oÀ® EªÀjUÉ zÁ£À ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄA¥ÁzÀ Qð ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉý M§â£ÀÄ ²ªÀgÁd£À §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÉÆÛ§â£ÀÄß «oÀ® EªÀjUÉ §rUɬÄAzÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj «oÀ® ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd EªÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£À£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀÄA¥Á ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀ£É ªÀåQÛ Nr §AzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ°è, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr C°¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯ÁåtgÁªÀ EªÀgÀÄ ºÉzÀj Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸ÀÄ°UÉ PÉÆÃgÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä UÀÄA¥ÁzÀ ©ÃUÀ MqÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV C¯Áäj MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ JgÀqÀÄ zÁ£À ¥ÉnÖUÉ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°è ¨sÀPÀÛgÀÄ ºÁQzÀ £ÁtåUÀ¼ÀÄ zÉÆÃagÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ²ªÀgÁd EªÀgÀ ¥Á£À ©ÃqÁ qÀ¨Áâ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀt CAzÁdÄ MlÄÖ 2000/- zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÉõÀ¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀAZÁ¼À, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ »jAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ EªÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸ÀĺÁ¹¤ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨sÉÆâü ªÀÈPÀë rVæ PÁ¯ÉÃf£À°è CAwªÀÄ ©.J. C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è lÆåµÀ£ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ, C®èzÉà PÀA¥ÀÆålgÀ PÀ°AiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ, EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É DzÀgÉ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÄ PÀÆqÁ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è, CzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ CªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ CA©PÁ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃvÁ EªÀjUÉ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀĺÁ¹Ã¤ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ¹QÌzÀݼÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÁt¸À°®è JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ¸ÉÆêÉıÉÃRgÀ ºÁUÀÆ Hj£À PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 29-07-2013 gÀªÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ ¸ÀĺÁ¹¤AiÀÄ §UÉÎ ¥ÀvÉÛ ºÀvÀÛ°®è, ºÁUÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀjUɯÁè ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ CxÀªÁ ¥ÀvÉÛ ºÀwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀĺÁ¹¤ EPÉAiÀÄ JvÀÛgÀ 5 ¦üÃl 3 EAZï, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ©½ ªÉÄÊ §tÚ, zÉÆqÀØ ºÀuÉ, zÀ¥Àà ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, Q«AiÀÄ°è ¸ÀtÚ §AUÁgÀ UÀÄAr ¨ÉAqÉÆð, ªÀÄÆV£À°è MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ jAUï EzÀÄÝ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÉÌöʧÆèöå ¸ÀÌlð ªÀÄvÀÄÛ ©½ §tÚzÀ ±Àlð EgÀÄvÀÛzÉ, PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2013, PÀ®A 420, 342, 384, 506(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) U˸ÀĢݣï vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ, 2) C¦üæ£ï vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ, 3) vÀªÀÄPÁ£Àvï ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á: UÉƯÉÃSÁ£À ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠺À©Ã§Ä¤ß¸Áì ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ªÉĺÀvÁ¨ï ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: UÀjÃ¨ï ¸ÀªÀÄzÁ¤ PÁ¯ÉÆä, C§ÄÝ® ¥sÉÊeï zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ £ÀA©¹ MAzÀPÉÌ JgÀqÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý £ÀA©¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjAzÀ 2,50,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, F ºÀtzÀ°è 1,70,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆnÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ E£ÀÄß½zÀ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2013, PÀ®A 498(J) eÉÆvÉ 34 ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಾಲಿಕಾಬಾಯಿ @ ರಾಧಿಕಾ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ ಸಾ: ಕೋನಮೇಳಕುಂದಾ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ತುಕಾರಾಮ, ಅತ್ತೆ ಕಮಳಾಬಾಯಿ, ಮಾವ ಲPÀëöät, ಅತ್ತೆಯ ತಂಗಿ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ ಪಾತರಪಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲರು ¸Á: PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ಕೂಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನು ನಮ್ಮ ಮನಗೆ ತಕ್ಕವ¼À¯Áè ಅಂತ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ತರುವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೆಡ ಅಂತ ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುvÁÛ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ºÁUÀÆ ದಿನಾಂPÀ 29-07-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಅವಳ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವರು ಕೋಣಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆವರೆಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ತgÀÄವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೆಡ ಅಂತ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-07-2013 gÀAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆj£À Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2013, PÀ®A 395, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ vÀÄPÀgÁªÀÄ £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: Z˨ÁgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÀw «ÄãÁQë eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀÄA¥ÁzÀ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É £ÉÆÃqÉÆÃt CAvÀ UÀÄA¥ÁUÉ §AzÀÄ wgÀÄUÁr ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ¹UÀzÀ PÁgÀt ¸ÀĸÁÛV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä UÀÄA¥ÁzÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ §½ ¤AvÁUÀ DmÉÆà £ÀA. DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/5467 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á¨Á EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ £ÀªÀÄä£ÀÄ £ÉÆÃr DmÉÆà ¤°è¹, J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀÄA¥ÁzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ¨ÉPÁVvÀÄÛ CzÀPÉÌ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¨Á¨Á EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÁUÀ DmÉÆÃzÀ°è E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ¸ÀeÁÓzÀ ªÉÆzÀ°¤AzÀ¯É ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¨Á¨Á EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ MAzÉà ¸ÀªÀÄ£É CªÀiÁ¯Á¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀqÀÄªÉ ¤°è¹ DgÉÆæ ¸ÀeÁÓzÀ EvÀ£ÀÄ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §½ §AzÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀqÉ AiÀiÁPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAzÁUÀ ¸ÀeÁÓzÀ EvÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ vÉJUÀzÀÄ J gÁAqÀ ZÀÄ¥ï ¨ÉÊmï eÁzÁ ºÀĵÁj PÀgÉvÉÆà eÁ£À¸É RvÀA PÀgÀvÀÄ ¨ÉzÀjzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉzÀj ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DmÉÆë£À »AzÉ »A¨Á°¸ÀÄvÁÛ E£ÀÄß 3 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹QAzÀgÀ, 2) gÉʸÀ, 3) dªÀiÁ® EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-13/eÉ-2251 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¨Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß JzÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À §½ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ CqÀ«AiÀÄ°è ¸Àé®à zÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤°è¹zÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ DmÉÆâAzÀ PÉüÀUÉ E½¹ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ«zÀÝ ZÁPÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹ J gÁAqÀ vÉÃgÁ ¥Á¸À ¥ÉʸÁ QvÀ£Á ºÉÊ OgÀ vÀĪÀiÁgÉ ¥Á¸ÀPÁ ¸ÉÆãÁ QvÀ£Á ºÉÊ ¤PÁ¯ÉÆà CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §½EzÀÝ ¥À¸Àð QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°zÀÝ 900/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼É £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, ¨É½î PÁ®Ä GAUÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÄãÁQë ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¤Ã½ §tÚzÀ ¥À¸Àð PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è£À 600/- gÀÆ QvÀÛPÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ C°èAzÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/2013, PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 30-07-2013 ರಂದು ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಚವಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ಚಾಟೆ  ಎಂಬುವವನು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆನೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀjUÉ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮರೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಚವಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೊಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಚವಡಿಯಲ್ಲಿ DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ZÁmÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZËrUÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆನೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಚಿಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಮೊಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ DvÀ£À ಅಂಗ ಜಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಆತನ ಹತ್ತಿರ 1) 800/- ನಗದು ºÀt, 2) ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಷ ಮೊಬೈಲ್, 3) ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ, 4) ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಜ¦Û ಮಾಡಿಕೊAqÀÄ, ಸದರಿ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd.J¸ï.EAUÀ¼É ¦.J¸ï.L ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÉÄʸÀ®UÁ UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zsÀ£ÀÆßgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛÃgÀ  PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÉÄʸÀ®UÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zsÀ£ÀÆßgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀÆgÁAiÀÄ  ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 2) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, 3) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÀ¯Áåt ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 4) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 4 d£À ¸Á: ªÉÄʸÀ®UÁ, 5) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ×® aAvÁ¯É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: JPÀ®ÆgÀ ªÁr ºÁUÀÆ 6) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà SÁ£Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: CA§®UÁ EªÀgÉ®ègÀÆ  zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÉ®ègÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2760/- gÀÆ¥Á¬Ä, 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, 6 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2013, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
DgÉÆæ zÀÄUÀð¥Áà vÀAzÉ °AUÀ¥Áà mÉÃPÉƽ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ¨Á¼À¸ÀAvÀgÀ, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ FUÀ CAzÁdÄ 3 wAUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¨ÁeÉÆüÁ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ¨Á¼À¸ÀAvÀgÀ, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ¥ÉÆZÀªÀiÁä FvÀ½UÉ ºÉÆV §gÀĪÁUÀ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝ£É ¥ÉÆZÀªÀÄä FvÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 30-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæ zÀÄUÀ¥Áà EvÀ¤UÉ PɼÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÀÄUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀgÉ K£Á¬ÄvÀÄ CAvÁ ZÁPÀÄ¢AzÀ §®UÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ZÁPÀÄ¢AzÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà mÉÃPÉƽ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ¨Á¼À¸ÀAvÀgÀ, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ  EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ wPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ:  ದಿನಾಂಕ 29-07-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿ:ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ಜೋಶಿ ಸಾ: ಹೂವಿನ ಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಸಿಂಧಗಿ ಹಾ:ವ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ 26 ಮಾಕಾ ಲೇ ಔಟ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನೀಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನೆಗಣಿಯ ಬಾಣತನ ಮಾಡಲು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಮಾಕಾಲೇಔಟದ ನನ್ನ ಮೈದುನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 29-07-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಮಾಕಾ ಲೇಔಟ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೈದುನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಾಗ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಬಾಬಿ, ಬಾಬಿ ಎಂದು ಕರೆದರು ಆಗ ನಾನು ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಯಾರೂ ಅಂತಾ ಕೇಳಿ ಗೇಟ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಒಂದೂವರೆ ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀಡ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಂತರ ಆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಚಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ .  ನನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟಿನ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು 35,000/- ರೂ ಇರಬಹುದು.ಕಾರಣ ನನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ  ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು 20 ರಿಂದ 25 ವಯಸ್ಸಿನವರಿದ್ದು ಕಾಲೇಜ ಹುಡುಗರ ತರಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ ಆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡುಹೋಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 110/2013 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 


ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:  ದಿನಾಂಕ 29.07.2013 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೈಯ್ಯದಾ ವಾಜೀದಾ ಮುಬೀನ್ ಗಂಡ ಸೈಯ್ಯದ ತನ್ವೀರ್ ಅಹ್ಮದ ವಯ;26 ವರ್ಷ ಉ;ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ; ಬಿಜಾಪೂರ ಹಾ;ವ; ಮನೆ ನಂ 11-1067/ಎ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ್ ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 01.03.2013 ರಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಬಿಜಾಪೂರದ ಸೈಯ್ಯದ ತನ್ವೀರ್ ಅಹ್ಮದ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರನಿಗೆ ವರದಕ್ಷೀಣೆ ವರೋಪಚಾರ ಅಂತಾ 25.000/-ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 7 ವರೆ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ,ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಗ್ರಹಪಯೋಗಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾದ 8 ದಿವಸದಲ್ಲಿಯೇ ಗಂಡ ಸೈಯ್ಯದ ತನ್ವೀರ್ ಅಹ್ಮದ, ಅತ್ತೆ ಗೌಸಿಯಾಬೇಗಂ, ಮಾವ ಸೈಯ್ಯದ ಮೈನೋದ್ದೀನ್, ನಾದಿನಿಯರಾದ ವಾಜೀದಾ ತಬಸುಮ, ರೇಷ್ಮಾಬೇಗಂ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮಾ ಬೇಗಂ ಇವಳ ಗಂಡನಾದ ಮನೋವರ್ ಪಾಷಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ  ಅವ್ಯಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 24.04.2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸೈಯ್ಯದ ತನ್ವೀರ್ ಅಹ್ಮದ ಅತ್ತೆ ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ ಮಾವ ಸೈಯ್ಯದ ಮೈನೋದ್ದೀನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿನಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದರೆ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಕುಳಿತಿರುವಿಯಾ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅತ್ತೆ ಕೂಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮಾವ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ.ಕಾರಣ ನನಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟವರ ಮೆಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 48/2013 ಕಲಂ 498(ಎ).323.504.506 ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3&4 ಡಿ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.sಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಘೋರ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಿ,ಐ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 

Tuesday, July 30, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:- 29-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ; ¸ÀtÚªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÀ½î, 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ; DzÉ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁ 1) ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ; DzÉÃ¥Àà ºÀ½î,2) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå ºÀ½î, E§âgÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ zÁjAiÀÄ°è ºÁQzÀ ªÀÄtÂÚ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA225/2013 PÀ®A. 341,504,324,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦ügÁå¢ ±ÀQ̨Á¬Ä UÀAqÀ bÀvÀæ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-30 eÁvÀÄ-®ªÀiÁt G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UÉÆ£ÀªÁmÁè vÁAqÁ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ FUÉÎ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦ügÁå¢UÉ 5 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ ¦ügÀå¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ºÉªÀįɥÀà vÀAzÉ vÀÄPÀAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ-25 eÁw-®ªÀiÁt ¸Á|| UÉÆ£ÀªÁmÁè vÁAqÁ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ DUÁUÉÎ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ C£Àß ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ N¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¹ ¤ÃgÀÄ EnÖzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀ£Éà ¦ügÁå¢UÉ £À£ÀßzÀÄ £À£ÀUÁVzÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ C£ÀßPÉÌ ©¹ ¤ÃgÀÄ EnÖzÉÝ CAzÀªÀ£Éà PÁ¬Ä¹zÀ ©¹¤Ãj£À ¨ÉÆUÀuÉUÉ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ C¯Éèà ªÀÄ®VzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀÄ- ¸Á«wæ FPÀUÉ §®UÀqÉ ¨sÀÄd¢AzÀ PÁ°£ÀªÀgÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ©¹¤Ãj¤AzÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ¨ÉƨÉâ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉìUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 230/2013 PÀ®A 338, L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :04-07-2013 gÀAzÀÄ 23-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÆUÀÆgÀÄgÀªÀgÀzÉÆrØ UÉÆî¥À°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå ªÀ: 45 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¸ÀÆUÀÆgÀÄgÀªÀgÀzÉÆrØ UÉÆî¥À°è FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÀA. 01 §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀ: 25 FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 22 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ D §UÉÎ DgÉÆævÀgÁzÀ 2) wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 3)²ªÀUÉä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:¸ÀÆUÀÆgÀÄgÀªÀgÀzÉÆrØ UÉÆî¥À°è gÀªÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À §UÉÎ PÉüÀ°PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀAiÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj ªÀiÁrPÉÃj ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2013 PÀ®A. 363, 504, 109 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 29-07-13 gÀªÀÄzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw VjeÁ UÀAqÀ ±ÀgÀuÉUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ CfÓ CAzÀgÉ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 70 ªÀµÀð eÁ: °<UÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á; «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £À£Àß ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆqÀÄ £ÀªÀÄUÉ K£ÀÄ ¨sÁUÀ PÉÆnÖ®è £À£Àß ªÀÄzÀĪÉUÉ ¸Á® DVzÉ ªÀÄ£É ªÀiÁj ¸Á® PÀlÄÖvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£Àß vÀAzÉ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ¤£ÀUÁåªÀ ¨sÁUÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§Î½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ¨É¤ßUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2013 PÀ®A. 341,504,323,506 L.¦ ¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢.28-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà PÉ.fêÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÉ.PÀȵÀÚªÉÆúÀ£ÀgÁªï eÁwBPÀªÀiÁä ªÀAiÀÄ-32ªÀµÀð GBªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÁBªÀiÁqÀVjPÁåA¥ÀÄ vÁBªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ªÀiÁqÀVj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgÀ¢AzÀ n®ègÀ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆæ gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §ÄqÀØAiÀÄå eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ¸ÁBºÀgÀ« §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2013 PÀ®AB 447,341,323,504,506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄ®ªÀÄä vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 10 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆgÀªÀgÀ, G: ¥Áè¹ÖPï PÁUÀzÀ (aA¢)  Dj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CPÀÌ AiÀÄ®èªÀÄä ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÀgÁzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ dA§tÚ, ¸ÀAVÃvÀ vÀAzÉ dA§tÚ EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27-07-2013 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ V¯ÉèøÀÆUÀÆjUÉ §AzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÁUÀzÀUÀ¼À£ÀÄß Dj¸ÀÄvÁÛ V¯ÉèøÀÆUÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉÄãï PÉ£Á¯ïzÀ°è ªÀÄzÁå£Àí 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ PÉ£Á¯ïzÀ°è E½zÁUÀ DPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj PÉ£Á¯ï ¤Ãj£À ¸É¼ÀÄ«UÉ ¹PÀÄÌ ¤Ãj£À°è PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ CAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÉà EzÀݪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ®ªÀiÁj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ªÉÄãï PÉ£Á°£À MAzÀÄ ¸ÀtÚ r¹Öç§Æålgï ºÀwÛgÀ ¤Ãj£À°è ºÉtªÁV vÉðgÀÄvÁÛ¼ÉÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼ÀÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.29-07-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É UÀÄAqÀ¥Àà£À vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ DgÉÆÃUÀå¥Àà vÀAzÉ zÉñÀ¥Àà ¸Á.PÀqÀzÀgÁ¼À. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-37/0671 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆÃUÀå¥Àà¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ C§Äݯï¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ GVÎ 55 ªÀµÀð ¦AeÁgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀqÀzÀgÁ¼À. FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2013 PÀ®A.279,337 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:30.07.2013 gÀAzÀÄ 148 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,800 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30/07/2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-07-2013

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.129/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/07/2013 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl dÆeÁmÁ DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀÝ ªÉÄÃgÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ. gÀAUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ.) OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ - 1573, 1759 ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 5 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ £À¹Ã©£À Dl CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Ààl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ dÆeÁlzÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 5 d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj dÆeÁlUÁgÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¥ÀtªÁVnÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,540/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.92/2013, PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.J ªÀÄfÃzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR EªÀiÁªÀÄ ¸Á§, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¤ªÀÈvÀÛ ¦.J¸ï.L, ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÁºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀiÁd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £Á¸ÉÃgÀ vÀAzÉ ªÀfÃgÀ CºÉäzÀ, ¸Á: ºÉÆÃgÀ ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É GUÀĽgÀÄvÁÛ£É. CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É JPÉ GUÀ¼ÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£ÀÄ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.258/2013, PÀ®A 498(J), 504 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 14/07/2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉë UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ(©) ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì, EªÀgÀÄ  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ DgÉÆæ ಗಂಡ ZÀAzÀæPÁAvÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ(©) vÁ: ¨sÁ°Ì ಮನೆಗೆ §AzÀÄ ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ¨Éರೆಯವರ ಮಾತುಕೇಳಿ ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿ ಅಂತ ವಿನಾಕಾರಣ ಬೈಯುತ್ತಿದಾಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CA©PÁ ಇವಳು ಏಕೆ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರು ಒಂದೇ ಇದ್ದಿರಿ ಅಂತ CªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉÊzÀÄ ಏನು ಹೇಳದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರಟು ಹೋದರು. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ FUÀ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕೀರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಯಾವುದೆ ತರಹದ ಖರ್ಚು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಖರ್ಚು ನೊಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತ್ರಾಸ ನೀಡುತ್ತಾ §A¢zÁÝ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¥sÀAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.143/2013, PÀ®A 66 (J), 67, 67 (J) Ln JPÀÖ PÀ®A 504, 506, 509 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 29/07/2013 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÉæ, ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ EªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÉÆèÉÊ® ªÀÄÆ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw §UÉÎ C²èî ªÀiÁvÀÄUÀ¼Ár ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆ C£ÁªÀÄzÉúÀ ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÀiÁåZÀ ªÀiÁr ªÉĸÉd ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀ ºÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.177/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 29/07/2013 gÀAzÀÄ 21:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÃxÉðAiÀĪÀiï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ¸ÀĨsÁµÀZËPÀ ºÀwÛgÀzÀ qÉʪÀiÁAqÀ PÁmÉÃeï ºË¸ï JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ r¦N PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÉʯÁ¸ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ, ¸Á: £ÀªÀ¯Á¸À¥ÀÆgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/J¯ï-9985 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ®PɼÀUÉ J®Ä§ÄªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ, ¥ÁzÀzÀªÉÄïÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ ¸ÀzÀj DgÉÆæ PÉʯÁ¸ÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  

Monday, July 29, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-07-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-07-2013

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2013, PÀ®A 304, 384, 201 eÉÆvÉ 34 L¦¹  :-
¦üAiÀiÁ𢠫oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀªÁr EªÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «oÀ®gÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ§zÀPÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀªÀÅ, ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀ£ÀÄ ¨Á®£ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ LZÀgÀ mÉA¥ÀÆ UÀÆqÀì UÁr vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ, ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¨sÀgÀvÀ ©gÁzÁgÀ UÁr ªÉÄÃ¯É QèãÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀÄ UÁr Rj¢¹zÀ ªÉÄÃ¯É eÉÆvÉUÁgÀgÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ©gÁzÁgÀ, 2) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ©gÁzÁgÀ, 3) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ zsÉÆÃvÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ 4) ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ zsÉÆÃvÀgÉ J®ègÀÆ ¸Á: PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀªÁr, ¸ÀzÀå: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ¸ÀA¥ÀPÀð EzÀÄÝ DUÁUÀ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 13-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆæ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄĪÀ £ÉÃ¥ÀªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£À ºÀwÛgÀ UÁr ¨ÁrUÉ 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ, DvÀ¤UÉ ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ zsÉÆÃvÀgÉ EvÀ£ÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 15-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀªÀÄÆäj£À PÁ²£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ£À® ¥ÀPÁÌ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ       16-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¥Á¬Äd£À qÀ¨Áâ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀA±ÁAiÀiÁ¸ÀàzÀ ¸À¤ßªÉñÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉzÀj¹zÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÉzÀj DgÉÆævÀjUÉ ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CzÉà PÁgÀt¢AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß F C¥ÀgÁzÀ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ MAzÀÄ ¸ÀA±ÁAiÀiÁ¸ÀàzÀ ¸À¤ßªÉñÀ ¸Àȶֹ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß PÁ²£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð MqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÉÆaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-07-2013 gÀAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2013, PÀ®A 465, 468, 471 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà PÁPÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ («ÃgÀ ±ÉʪÀ), ¸Á: ªÉÆgÀA©, ¸ÀzÀå: ªÀÄĤì¥À¯ï ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ j¯ÁAiÀÄ£Àì ¹ÃªÀiï Rj¢¸À®Ä vÀ£Àß NlgÀ PÁqÀð Lr ¥ÀÆæ¥sï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ PÁgÁªÀÄÄAUÉ j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀªÀÄÆå¤PɵÀ£ï EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¹ÃªÀiï 2012 gÀ°è Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. 8880080499 EgÀÄvÀÛzÉ, j¯ÁAiÀÄ£Àì £ÀA§gÀ EzÁÝVAiÀÄÆ PÀÆqÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KgÀmÉÃ¯ï £ÀA. 9741176113 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨sÁ°ÌAiÀÄ°ègÀĪÀ KgÀmÉïï KeÉA¤ìAiÀÄ°è rJ¯ï Lr ¥ÀÆæ¥sï PÉÆlÄÖ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 wAUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj j¯ÁAiÀÄ£Àì £ÀA. qÁåªÉÄÃeï DV ªÉÆèÉʯï PÀÆqÁ PÉlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 28-07-2013 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÆ) gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Lr ¥ÀÆæ¥sïªÀżÀî ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è Rjâ ªÀiÁrzÀ j¯ÁAiÀÄ£Àì £ÀA. 8880107998 EzÀgÀ j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀA¥À¤AiÀÄ PÀAdÆåªÀÄgï ¥sÁªÀÄð C£ÀÄß vÉÆj¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¥sÉÆÃmÉÆ ªÀÄvÀÄÛ Lr ¥ÀÆæ¥sï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄzÉà EgÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÉà CzÀgÀ°è£À ¸À» ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄzÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj¤AzÀ ¸ÉßúÁ PÀªÀÄÆå¤PÉó£ï OgÁzÀ EªÀgÀ «vÀgÀuÉAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥Àæ±ÉßAiÉÄà §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÁgÁªÀÄÄAUÉ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉÆlÖ Lr ¥ÀÆæ¥sï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆÃmÉƪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁr ¥ÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj¤AzÀ ¸À» ¥sÉÆÃdðj ªÀiÁr ¸ÉßúÁ PÀªÀÄÆå¤PÉõÀ£ï OgÁzÀ¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj¤AzÀ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ, F £ÀA§j¤AzÀ ²æñÉʯï EªÀgÀ vÀAzÉUÉ PÀgÉ §A¢zÀÄÝ ²æñÉʯï EvÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ±ÀªÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¹QÌzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ Lr ¥ÀÆæ¥sï gÉhÄÃgÁPÀì ¥ÀqÉzÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÁÌöå£À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj¤AzÀ ¹ÃªÀiï Rjâ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¬ÄvÀÄ, F C£ÁºÀÄvÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÁgÁªÀÄÄAUÉ j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀªÀÄÆå¤PÉõï£ï ¨sÁ°Ì, 2) ¸ÉßúÁ PÀªÀÄÆå¤PÉõï£ï OgÁzÀ, 3) j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ zsÀÈrPÀgÀt ªÀiÁqÀzÉ ¹ÃªÀiï C£ÀÄß DQÖªÉÃmï ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄUÀ®Ä PÁgÀt ¨sÀÆvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è 8880107998 ¹ÃªÀiï DQÖªÉÃmï DzÀ ¢£ÁAPÀ 28-05-2012 gÀAzÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, F PÀAdÆåªÀÄgï ¥sÁªÀÄð ªÉÄÃ¯É MzÀV¸À¯ÁUÀ ªÉÄð£À £ÀA. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ G¥ÀAiÉÆV¹¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢UÉ CzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w E¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/E-1007 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É J¦.JA.¹. PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥ÀÆeÁ zsÁ§PÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï zsÁ§zÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ HlPÉÌAzÀÄ zsÁ¨ÁzÀ°è ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  zsÁ§zÀ  ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ  £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè,  £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ U˸À ¨ÁUÀªÁ£À E§âgÀÄ PÀÆr OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ºÁUÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 09-07-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ ದೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ಪೂರು ರಾಠೋಡ ªÀAiÀÄ: 65 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬಗದಲ ತಾಂಡಾ EªÀgÀ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಸಂತೋಷ ªÀAiÀÄ: 2 ವರ್ಷ, ಇತನು ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಸಿ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೇನ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮ್ಯೆಕ್ಸಿಮೊ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಂ-2881 ನೇದgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅಡ್ಡತಿಡ್ಡವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ UÀuÉñÀ£À ಎಡಗಾಲಿಗೆ, ಮೊಳಕಾಲು ಹಾಗು ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಎದೆಗೆ ಭಾರಿ ಪಟ್ಟಾಗಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಅಶ್ವಸ್ಥನಾಗಿzÀÝರಿಂದ ಕೂಡಲೆ UÀuÉñÀ¤UÉ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೀದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ vÀAzÀÄ zÁR°¹, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ¥ÀæAiÀiÁ« ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೀದದಲ್ಲಿ zÁR°¹, ನಂತರ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಹ್ಯಾಪಿ ಚಿಲ್ಡರ್ಡನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ zÁR°¹ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸೊಲಾಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆAiÀÄ°è zÁR°¸À¯ÁVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-07-2013 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á¬Ä ¥ÁåjqÉÊd zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zsÁgÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: gÁªÀÄwxÀð vÁAqÁ, vÁ: vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀ G¸Áä£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÉÃvÁf vÀAzÉ ¯Á®¹AUÀ Z˪Áít ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JA.ºÉZï-03/f-4693 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: zÁ½A§ vÁAqÀ, GªÀÄäUÁð EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄ DgÉÆæ £ÉÃvÁf ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À mÉÊAiÀÄgÀ NqÉzÀÄ ¤AwgÀĪÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/r-2584 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæAiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ §®UÁ®UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28.07.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. JA.r CvÁªÀůÁè SÁ£ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï SÁ¹A, 42 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÉÆèÉÊ¯ï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: 2 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À ªÀgÉV£À CªÀ¢AiÀÄ°è vÁªÀÅ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ 2 £Éà PÁæ¸ï£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä eÉÊ J¯ÉPÁÖç¤Pïì CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°zÀ ©ÃUÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 1,24,690/-gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 16 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2013 PÀ®A: 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 28-07-2013 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ ¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀnÖ ¸À«ÄÃ¥ïzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è .¦üAiÀiÁ𢠲æà dªÀÄzÀVß vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ªÀ: 29 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ G:ºÀ,a.UÀ.£ËPÀgÀ n£ÀA:1605 ¸Á:dwÛ¯ÉÊ£ï 13/14 ºÀnÖ PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ UɼÉAiÀÄ E§âgÀÆ UÀÄgÀÄgÁd FvÀ£À DmÉÆà £ÀA:PÉJ-32/3954 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀnÖ ºÉÆøÀÆgÀÄ¢AzÀ ºÀnÖ PÁåA¥ï PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÀæ±Àgï UÁr £ÀA:PÉJ-06 ©-8178 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæ±Àgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü PÀĽwzÀÝ DmÉÆëUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ DmÉÆÃZÁ®PÀ UÀÄgÀÄgÁeï FvÀ¤UÉ §¯ÉÊUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ§gÀÄwÛzÀÄÝ EzÉ, lPÀÌgï PÉÆlÖ PÀæ±ÀgïZÁ®PÀ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2013 PÀ®A. :279,337,338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆAqÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¦ügÁå¢ ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ ºÀÆ£ÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ-85 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆêÀÄ®¥ÀÄgÀ vÁ||ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ gÀªÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÉÆÃrzÀÄÝ ªÀQîgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 28-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÉÆêÀÄ®¥ÀÆgÀ¢AzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆjUÉ §AzÀÄ ¤gÀÄ¥ÁzÉñÀégÀ SÁ®ªÀ½. ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå PÉ.J-35/PÉ-1585 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 229/2013 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28.07.2013 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw EªÀiÁäªÀÄ ©Ã UÀAqÀ EªÀiÁäªÀiï ¸Á§ ¸ÀðC; ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DPÉAiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ RvÁ¯ï ¸Á¨ï vÀAzÉ EªÀiÁäªÀiï ¸Á¨ï ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ EªÀiÁä£ÀÄ ¸Á¨ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁUÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄgÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2013 PÀ®A: 324 504 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

:¦üAiÀiÁ𢠸À§Ó° vÀAzÉ SÁeÁ¥ÁµÁ , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: mÁæöåPÀÖgï ªÉÄPÁå¤Pï , ¸Á: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ & DgÉÆæ ªÀĺÀäzïgÀ¦üPï vÀAzÉ ¸ÀĨÁ£ï¸Á¨ï gÉVÓ£ï mÉîgï, ¸Á:ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉßûvÀjzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:28-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® E§âgÀÄ PÀÆr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÁæöåAr±Á¥ï£À°è PÀÄrzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ï D¦ü¸ï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ CjºÀAvÀ ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁvÀĪÀiÁw£À°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÉßãÀÄ £ÉÆÃr¯ÉèãÀ¯É «ÄAræUÀÄnÖzÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ¨ÉÆÃrðUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.171/2013 , PÀ®A.504,324 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.07.2013 gÀAzÀÄ 159 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ  
ಮೈನುದ್ದೀನ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಸಂಧಿಮನಿ ಸಾ:ನಾಗೂರ ಹಾ:ವ:ರಾಮನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಶರಣು ಕೂಡಿ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಮೋಬಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಶಹಾಬಾದನಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಬಿನನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಬಿನನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಸುತ್ತಾ ದೇವನ ತೆಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರೋಡ ಬ್ರೇಕ ಹತ್ತಿರ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಬಿದ್ದುಮೊಬಿನನ ಬಲಕಪಾಳಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ & ತಲೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ  ಗಾಯವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಣದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ  

ಜಗದೀಶ@ಜಗನ್ನಾಥ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಕೂಡಿ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ.ಕೆಎ-32, ಇಎ-7914 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೊನಗುಂಟಾ-ಶಹಾಬಾದ ರಸ್ತೆಯ ಮರಗಮ್ಮಾ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ  ಲೈಟಿನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಜಗದೀಶನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ. ಕಾರಣ ಮೋ/ಸೈ ಸವಾರನಾದ ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಜಗದೀಶ@ಜಗನ್ನಾಥನ ತಂದೆ  ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಸಾ:ಹೊನಗುಂಟಾ  ಇವ್ರುಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಣದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Sunday, July 28, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-07-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-07-2013

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 257/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 341, 504, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪Ài˯Á£À © UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀiÁ±ÀĪÀÄ ¥Á±Á PÁ¯ÉƤ, ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ «ÄgÁd DmÉÆà ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆüÉPÀgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è DmÉÆà £ÀA. PÉJ-32/J-969 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ºÉÆÃmÉ®UÉ ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) E¨Á滪ÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ°, 2) ±Á¨ÉÆâݣÀ  vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ°, 3) ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ°, 4) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ°, 5) E¸Áä¬Ä® f¥sÉæ J®ègÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj DmÉÆà ¤°è¹ CzÀgÀ°è ºÀĸÉãÀ EvÀ£ÀÄ ¸À§ §ºÁgÀ DªÀ ªÀiÁPÉ ®ªÀqÉ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ dA¨É¬ÄAzÀ DmÉÆÃzÀ ªÀÄÄA¢£À §®¨sÁUÀzÀ UÁè¸ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ MqÉzÁ «ÄgÁd ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ DmÉÆâAzÀ PÉüÀUÉ E½zÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ E¸Áä¬Ä® EvÀ¤UÉ ªÉÄÃgÉ ¨sÁ¬Ä GªÀÄgÀPÉÆ ªÀiÁgÀvÉ ¸Á¯É vÀÄeÉ Dd £À» gÀPÀvÉ JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ E¸Áä¬Ä®¤UÉ DmÉÆâAzÀ PÉüÀUÉ E½¹ dA¨É¬ÄAzÀ £ÀqÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è w«zÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉ ¹½gÀÄvÁÛgÉ, JqÀ ¨sÁUÀzÀ PÀÄwÛUÉ, JqÀUÁ® »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CzsÀð ¨sÁUÀzÀªÀgÉUÉ, §®UÁ® »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀvÀÛj¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ E¸Áä¬Ä® EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà PÉƯÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É, 2012 £Éà E¸À«AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) C¯Áè±Á 2) E¸Áä¬Ä®, 3) zÀ¸ÀÛVgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ° EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ GªÀÄgÀ EvÀ¤UÉ PÉƯɪÀiÁrzÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ E¸Áä¬Ä® EvÀ¤UÉ dA¨ÉUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆÃ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÀªÀiÁ®¹AUÀ vÀAzÉ ªÉÄúÀgÀ ZÀAzÀ¹AUÀ ¸Á: PÀªÀÄoÁt, vÁ & f¯Éè: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ PÁgÀ £ÀA. J¦-09/¹¹-3029 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ®èªÀÄä @ gÉÃSÁ EªÀgÀÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à SÁeÁ dºÁ£À PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÁgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ªÀÄ®èªÀÄä @ gÉÃSÁ EªÀgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉʬÄAzÀ ªÉƼÀPÉʪÀgÉUÉ, ¨sÀÄdzÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ C°è£À ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ®èöªÀÄä @ gÉÃSÁ EªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è zÁR°¹zÁUÀ C°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À PÁ® aQvÉì §½PÀ C°è£À ªÉÊzÀågÀÄ §zÀÄPÀĽAiÀÄĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀrªÉÄ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 26-07-2013 gÀAzÀÄ C°èAzÀ r¸ÀZÁdð ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆzÁUÀ ¢£Á®Ä MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä RZÀÄð §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ CµÉÆÖÃAzÀÄ ºÀt ºÉÆA¢¸À¯ÁUÀzÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä @ gÉÃSÁ UÀAqÀ gÀĪÀiÁ®¹AUÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹(ºÀjd£À), ¸Á: PÀªÀÄoÁt EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀÄAZÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹(ºÀjd£À), ¸Á: PÀªÀÄoÁt, vÁ & f¯Éè: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2013, PÀ®A 304 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¯ÁízÀgÀrØ vÀAzÉ £ÁUÀÀgÀrØ ¹A¢UÉÃqÀzÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: gÉÀrØ, ¸Á: §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ²æäªÁ¸À PÁ¼É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ  mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-39/n-718 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ £ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï PÉ®¸À ªÀiÁr¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀzÀ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ @ ªÀĺÁgÁd vÀAzÉ vÀļÀd¥Àà gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛÛzÁÝUÀ UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÆSÁAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À EzÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgï »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-13/qÀÆèöå-7618 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀAzÉ C®§AiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°UÉ »AzÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀPÀÌÀzÀ°èzÀÝ JqÀUÀqÉ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ @ ªÀĺÁgÁd EvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ, DUÀ »AzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ mÉÊAiÀÄgÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢ÝzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤ÃqÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀPÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2013, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²£Áxï ¥sÀįÉ, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: F.qÀÆâ÷è.J¸ï-10, ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¹.JA.¹. PÀbÉÃjUÉ ©®è PÀlÖ®Äè £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1715 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ©Ã®Äè PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉPÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ qÁ: ©gÁzÁgï D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ §eÁeï ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀÄ.¦-04/JªÀÄ.ªÁAiÀiï-8784 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄìªÀżÀî ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽwzÀÝ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ KPÁKQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 4 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï ZÉÊ£ï (ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ) ªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PɼÀUÉ vÀ½î ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ «oÀ®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAqsÀjãÁxÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï Dl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¢Ã°¥À vÀAzÉ ²ªÀgÁd J®èªÀÄÆ® ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè, 2) PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ qÀ¨Éâ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°ÃUÁ, 3) ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ UÉÆqÀUÀ¯ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, 4) ¹Ã£ÀÄ vÀAzÉ FgÀuÁÚ PÀ®ÆègÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè, 5) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀAzÀgÉrØ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄÆ£ÁßgÀ, 6) ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd J®èªÀÄÆ® ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè,  7) gÀhÄgÀt¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ²gÀ£Á® ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè, 8) PÀ®è¥Áà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ²gÀ£Á® ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè, 9) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸ÀÆUÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè, J®ègÀÆ ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ E¹àÃmï Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 9 EvÀ£ÀÄ NrvÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, G½zÀ DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ, CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3550/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2013, PÀ®A 323, 354, 504, 506, 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 26/07/2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ºÉÆ£Àßr EªÀgÀ ಭಾಗಾದಿಯಾದ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw PÀ§â°UÀ E§âgÀÄ ¸Á: ºÉÆ£Àßr EªÀj§§âgÀÄ ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಜಗನಾಥ ಇತನು ¦üAiÀiÁð¢UÉ ನಮ್ಮ ¨Áವಿಯ ನೀರು ಬಿlÄÖಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ CªÁZÀåªÁV ಬೈದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸೀರೆ ಏಳೆದು ಮಾನ ಭಂಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಗಂಡನು ಬಂದು ಏಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಭು ಇತನು ನಿನ್ನ ರಕ್ತ PÀÄಡಿಯುತ್ತೇನೆAzÀÄ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-7-2013 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¤lÆÖgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀPÁ°UÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¨sÀªÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §¸ï £ÀA. PÉJ-25/r-1126 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀªÉÄñÀ¤UÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀjAzÀ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, §®PÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ §¸ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.