Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 2, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

                  ¢£ÁAPÀ 01-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, 45 ªÀµÀð, eÁ- ZÀ®ÄªÁ¢ G-PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á.£É®ºÁ¼À vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄÆägÀ GgÀÄPÀÄAzÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©üêÀÄgÉrØ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà, 23 ªÀµÀð, 2) ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ PÀ®è¥Àà 40 ªÀµÀð, 3) ªÀĺÁ°AUÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà 20 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆgÀn¢ÝÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ ©üêÀÄgÉrØ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, ªÀĺÁ°AUÀ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, ZÉ£ÀߪÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀ¯ÉUÀÆzÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PɼÀUÉ PÉqÀ« DPÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ°¤AzÀ vÀĽzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ¼ÀÄ, DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁQë d£ÀgÁzÀ ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ GgÀÄPÀÄAzÀ, eÁ-F½UÉÃgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ §ÄqÀØ¥Àà, eÁ-ZɮĪÁ¢ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÁUÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ EAzÀÄ G½¢AiÀįÉà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  200/2012 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 
                ¢£ÁAPÀ: 01.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-20 UÀAmÉUÉ f¯Áè ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü QæÃqÁAUÀtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ CAUÀªÁV zsÀéeÁgÉÆúÀtzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ §AzÉÆç¸ïÛ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ C¢üPÁj ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ, J¸ï.J¥sï. ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ 1É) J¸ï gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð, eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ G:«zÁåyð ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.J¥sï.L f¯Áè ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á: ºÀnÖ  2) r.ªÉÄñÀPï vÀAzÉ zÉêÀ¥ÀÄvÀæ, ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð, eÁ: Qæ²ÑAiÀÄ£ï G: ¤gÀÄzÉÆåÃV ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.J¥sï.L f¯Áè G¥ÁzÀåPÀë ¸Á: ¹gÀªÁgÀ 3) gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ, ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ G: ¤gÀÄzÉÆåÃV ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.J¥sï.L f¯Áè CzÀåPÀë ¸Á: ºÀnÖ    ºÁ.ªÀ: J¸ï.J¥sï.L D¦Ã¸À J¸ï.©.ºÉZï ªÉÄãÀ ¨ÁæAZÀ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ   4) ±À©âÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA, G:«zÁåyð ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.J¥sï.L f¯Áè PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸À: eÁ®ºÀ½î  5) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: «zÁyðªÀÄvÀÄÛ J¸ï.J¥sï.L f¯Áè G¥ÁzÀåPÀë ¸Á: »ÃgÁ¥ÀÆgÀ vÁ:°AUÀ¸ÀÆÎgÀ.  6) ªÉÆãÉñÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ:21 ªÀµÀð, eÁ:zÁ¸ÀgÀ G:«zÁåyð ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.J¥sï.L f¯Áè ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: eÁ®ºÀ½î.  7) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²æÃPÁAvÀ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨Át G: «zÁåyð ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.J¥sï.L f¯Áè ¸ÀºÀPÁAiÀÄðzÀ²ð,    ¸Á: £ÀUÀ¯Á¥ÀÆgÀ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀ . 8) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ QæµÀÖ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄÌ.      G: «zÁåyð, J¸ï.J¥sï.L vÁ®ÆPÁ ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: ªÀgÉÀ§UÉÃgÁ eÁ®ºÀ½î.   9) ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, ªÀAiÀÄ:19 ªÀµÀð, G: «zÁyð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.J¥sï.L UÁæªÀÄ WÀlPÀzÀ CzÀåPÀë ¸Á: PÀ«vÁ¼À.   10) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: «zÁåyð, J¸ï.J¥sï.L f¯Áè G¥ÁzÀåPÀëgÀÄ ¸Á: eÁ®ºÀ½î,     11) °AUÀgÁd vÀAzÉ °AUÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: «zÁåyð, J¸ï.J¥sï.L UÁæªÀÄ WÀlPÀ ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: eÁ®ºÀ½î.         12) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ    G: «zÁåyð J¸ï.J¥sï.L UÁæªÀÄ WÀlPÀ ¸ÀzÀ¸ÀÀå ¸Á: eÁ®ºÀ½î. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ «gÉÆÃzsÀ¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÉưøÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ªÉâPÉAiÀÄ §®§¢¬ÄAzÀ KPÁKQ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¢PÁÌgÀ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ DZÀj¸À®Ä C£ÉÊwPÀ ºÀQÌ®è, ¥ÉÆæÃ.UÉÆëAzÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄZÀѨÁgÀzÀÄ CAvÁ WÉÆõÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÆUÀÄvÁÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ CrØAiÀÄÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/2012 PÀ®A.143, 341 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt zÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 02.11.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2 £Éà PÁæ¸ï ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï  PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ  §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36 AiÀÄÄ 7483 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀA¥Á¥ÀwUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ  CzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                 ¢£ÁAPÀ: 31.10.2012 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð G ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ºÀÆ«£À ºÀqÀV  FPÉAiÀÄÄ ºÉÆ®¢AzÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð -±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÉÊ¸ï «Ä®è ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ zÁªÉÆÃzÀgÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀAiÀÄ 27 G eÉÆÃw±Àå PÉ®¸À ¸Á PÀȵÁÚ¥ÀÆgÀ ºÁ ªÀ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 33 6125 £ÉÃzÀÝ£À£ÀÄ CwêÉÃUÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ  ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®èzÉ vÀ¯É »A§¢UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CªÀÄvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.11.2012 gÀAzÀÄ 104 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-11-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-11-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 169/2012 PÀ®A: 279,429 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 01/11/2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¥Àæ¨sÁ ¸Á: ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÉ£ÉAzsÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01/11/12 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀ£À PÁAiÀÄĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ- GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÀ£À PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â C¥Àja ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ  £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÉÄäUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¸ÀzÀj JªÉÄä ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 176/2012 PÀ®A: 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 26, 27-10-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ºÉÆAqÁ AiÀÄĤPÁ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32 /E©-5342 C.Q. 49000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 66/2012 PÀ®A: 279,337,338,304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 01/11/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà «oÀ® vÀAzÉ ªÀiÁgÀvÉÃ¥Áà zÉÃUÀ®ªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î aAvÁQ EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÉÄ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ Hj£ÀªÀgÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ zÉÆé ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð ªÀiÁgÀÄw ¸ÀAUÀ¥Áà PÁA§¼É. UÉÆÃgÀR vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀÄrªÁ¼À. ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj £À£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA ; PÉJ-38/n-2454 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁUÀ£À¥À°è UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÉÆÃAiÀiÁ ¨É¼ÉAiÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aAvÁQ- £ÁUÀ£À¥À°è  gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ Mr¹ MAzÀÄ aPÀÌ ¥sÉÆ°£À §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgï£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgï£À mÉÊgï ©zÀÄÝ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà EvÀ¤ÃUÉ £ÀqÀÄvÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ¥ÀÆwð ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. UÉÆÃgÀR vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ EvÀ¤ÃUÉ §®UÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ §® vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄÛ PÀıÁ® vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄR ¸Á: zÉÃUÀ®ªÁr EªÀgÀ fÃ¥À £ÀA: J¦-25/J©-2165 £ÉÃzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ (©)UÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzsÉåAiÀÄ°è £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:-01/11/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ @ ಸಂತೋಷ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32 ಎಲ್-2350 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೈಕೊರ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅವನ ಮುಂದುಗಡೆ ಲಾರಿ ನಂ ಹೆಚ್.ಆರ್-37 ಎ-4687 ನೇದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಹೈಕೊರ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೇ ನೀಡದೇ ಒಮ್ಮಲೇ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಇತನು ಲಾರಿಯ ಎಡ ಬಾಗದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಡ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಈ ಅಪಘಾತ ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ  ನಿಂಬರ್ಗಿಕರ ಗೊಬ್ಬುರ (ಬಿ) ತಾ|\ ಅಫಜಲಪೂರ ಹಾವ|| ಸಮತಾ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜಯನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 346/2012 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಆರೀಫ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಯಾಕೂಬ್ ಸಾ:ಅಪ್ಪರ ಲೈನ ಸಂತ್ರಸವಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ನಾಸೀರಖಾನ,ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಮಹ್ಮದ ಅಮಜದ ಅಲಿ,ಮಹ್ಮದ ಫೆರೋಜ ಮಹ್ಮದ ಅಕ್ಬರ,ಮಹ್ಮದ ಜಮೀಲ,ಮಹ್ಮದ ಹಾಸಮ್,ಅಬ್ದುಲ ಜಬ್ಬಾರ, ಅಬ್ದುಲ ಕರೀಮ @ ರಹೇಮಾನ  ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಶಕೀಲ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಶಕೀಲ ರವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶೆಡ್ಡನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತಾಗ, ದಿನಾಂಕ 28-10-12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  25 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ  8 ರಿಂದ 10 ಜನರು  ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ  ತಲವಾರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು  ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಕುಳಿತ ಶೆಡ್ಡನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಹೊಲ ಯಾರದು ಅಂತಾ ಕೇಳಲು, ನಮ್ಮದು ಹೊಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ  ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು  ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು  ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಲವಾರ ನನ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನಮ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಖ ಕೆಳೆಗೆ ಮಾಡಿರಿ  ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಹಣ ಮತ್ತು ಮೋಬಾಯಿಲ್  ತೆಗೆಯಿರಿ ಎಂದು ತಲವಾರ, ಮಚ್ಚು, ರಾಡು,  ತೋರಿಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನ್ನ ಗೆಳೆಯರ  ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಮೋಬಾಯಿಲ ಪರ್ಸ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 46,200/-ರೂ.ಮತ್ತು ಮತ್ತು 5 ಮೋಬಾಯಿಲ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 10,600/- ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 56,800/- ರೂ. ದರೋಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 348/2012 ಕಲಂ 395 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಅಮೃತರಾವ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ ಸಾ:ಅವರಾದ ಬಿ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:01/10/2012 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 4:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕುರಿತು ಬಸ್ಸ ಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಅಬ್ದುಲ ತಂದೆ ಚಾಂದಸಾಬ ಕಣಜಿ ಇತನು ಕೂಸ್ರರ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 ಬಿ-7259 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಡ ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೇ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ರಾಡದಿಂದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೇ ಬಡೇ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 349/2012 ಕಲಂ, 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.