Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 19, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

JA.J UÀ¤ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÁ»zï¸Á¨ï ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ 2) °AUÀtÚ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà zÉëPÉÃj 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ, 3) zÉêÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ¥ÀÆeÁj 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀ¸ÉÛ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA 67/2 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÁèlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr PÀAw£À gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ¥ÁèlÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀzÁV MAzÀÄ C£À¢üPÀÈvÀ ¹ÌêÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹ £ÀA©¹ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀlÖ¹PÉÆAqÀÄ ¹ÌëÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¸ÀªÉÃð £ÀA 67/2 gÀ°è J£ï.J ªÀiÁr¹gÀĪÀ¢®è. ºÁUÀÆ ¥ÁèmïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÁ £ÉÆÃAzÀtªÀiÁr¹gÀĪÀ¢®è. D¥Á¢vÀgÀÄ ªÀAZÀ£ÉªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¹ÌêÀÄ£ÀÄß d£ÀjUÉ ¥ÀæZÁgÀªÀiÁr ¦ügÁå¢ ªÉƺÀäzï E¨Áæ»A vÀAzÉ G¸Áä£ï¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 36, eÁw: ªÀÄĹèA G: mÉîjAUï PÉ®¸À ¸Á: «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀjAzÀ PÀAw£À ¥ÀæPÁgÀ ºÀt PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀAa¹ ªÉÆøÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2013 PÀ®A 417, 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¢ªÀAUÀvÀ dAUÉè¥Àà ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß vÁ,f,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ dAUÉè¥Àà FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è EgÀĪÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 398,399,400,401,408,409,410 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß 1) GzÀAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Àà 45 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß.2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Àà 38 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß.3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ dAVèUÁ 60 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß.4) ªÀ¸ÀAvÀgÀrØ vÀAzÉ vÁ¬ÄgÉrØ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß.5) ©.gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ «ÄøÀ¯ï dAUÉè¥Àà ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß.6) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ dAUÉè¥Àà ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: NUÉãÀºÀ½î. EªÀgɯÁègÀÄ PÀÆr M¼À¸ÀAa¤AzÀ PÀAzÁAiÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß w¢Ý £ÀPÀ° zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA: 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÉÆøÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj¯É ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 26-04-2013 gÀAzÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ¢üðAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ EzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀ¬ÄUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §A zÀgÉ ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2013 gÀAzÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2013. PÀ®A. 465 468 471 419 420 120(©) 323 354 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

PÀ®A: 102 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 18-5-2013 gÀAzÀÄ JJ¸ïL (J£ï) gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, ¸ÁªÀÄf¨ÉÊ vÀAzÉ: ªÁeÁf, 36ªÀµÀð,¥Ánïï, G: PÀ©âtzÀ ªÁå¥ÁgÀ. ¸Á: eÁ®½î PÀÄzïð vÁ: gÁtªÁqÀ, f¯Áè : fgÀįÁè gÁdå gÁd¸ÁÜ£À ºÁ.ªÀ. CgÀPÉÃgÀ. FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-03-2013 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ CgÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ: ¨sÀUÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ, EªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°è CA©PÁ ¹Öïï CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, F CAUÀrAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ, ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ, DAUÀègïUÀ¼ÀÄ, vɼÀî£ÉAiÀÄ PÀ©âtzÀ ²ÃmïUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÊArAUï ªÉÊgï, eÉ ªÉÊgï, eÉ PÉÆAr, £Àmï ¨ÉÆïïÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀļÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 9 l¤ß£ÀµÀÄÖ PÀ©âtzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½zÀÄÝ EzÀgÀ C.Q.gÀÆ. 3,92,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ.UÀ¼À¶ÖzÀÝ ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ©âtzÀ CAUÀrAiÀÄ°èlÄÖ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ, ªÀiÁ®Ä Rj¢¹zÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ E®èzÉ, CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝ¢AzÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÉÄîÌAqÀ ªÀ¸ÀÄÛÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ¬ÄÝj¹ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2013 PÀ®A. 41 r 102 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :18-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÉÆî¥À°è UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ E½eÁj£À PÀgÀÄ«£À°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÀ¥Àà ªÀ:25 eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É UÉÆî¥À°è¬ÄAzÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀ:30 ¸Á:UÀÄgÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ (»gÉÆà ¸Éà÷èAqÀgï ¥ÉÆæà ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢®è CzÀgÀ EAd£À £ÀA: HA10ELCHL24617 ºÁUÀÆ ZÉ¹ì £ÀA:MBLHA10ASCHL48009 )vÀ£Àß »gÉÆà ¸Éà÷èAqÀgï ¥ÉÆæà ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£À £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÉÆî¥À°è ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ E½eÁj£À PÀgÀÄ«£À°è ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà ¹ÌÃqï DV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®§ÄdPÉÌ ºÁUÀÆ §®¥ÀPÉ̮ĩUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2013 PÀ®A. 279.337.338. L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¢£ÁAPÀ: 19.05.2013 gÀAzÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ªÀAiÀÄ 38 eÁ PÀ¨ÉâÃgÀÄ G MPÀÌ®ÄvÀ£À¸Á ªÀUÀqÀA§½ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¨É½UÉÎ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §A¢zÀÄÝ £À£ÀßAvÉ vÀÀªÀÄä CPÀÌ zÉêÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ£ÁzÀ QæµÀÖ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀºÁ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ d»gÀÄ¢Ý£ï ªÀÈvÀÛzÀ°èzÁÝUÀ ªÀUÀqÀA§½AiÀĪÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÝgÉ d£ÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä CPÀÌ zÉêÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ QæµÀÖ¥Àà EªÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ zÉêÀªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä w½Ã¹zÉÝãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 33 ºÉZï 8194 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð - ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ C¦Ã¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÀqÉ ©¢zÀÄÝ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£ÀUÉ vÀÄlAiÀÄÄ Cj¢zÀÄÝ ªÉÄð£À ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄÄRPÉÌ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ QæµÀÖ¥Àà¤UÉ JqÀPÁ°UÉ JqÀPÉÊUÉ UÀzÀÝPÉÌ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ mÉÆAPÀPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ JzÀgÀÄUÀqÉ ªÉÆÃmÁgÀĸÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ ¸Á °AUÀzÀ½î CAvÁ w½¹zÀÄÝ FvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä §®UÁ®Ä ¥ÁzÀ PÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ ªÁVzÀÄÝ E£ÉÆߧ⠣À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄzÁgÀ ¸Á§ vÀAzÉ ¨ÁµÀ ¸Á§ ¸Á PÁå¢UÉÃgÀ zÉÆrØ CAvÀ w½¹zÀÄÝ FvÀ¤UÉ vÀ¯É »A§A¢UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀªÉÆtPÁ°UÉ JqÀPÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ J 29 PÉ 978 §eÁeï PÀªÁ¸ÀQ ¨ÁPÀìgï EgÀÄvÀÛzÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £ÁªÀÅ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ 108 zÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ°è §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÉêÀªÀÄä w½¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ¦ügÁå¢AiÀÄ°è w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ £ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À QµÀÖ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ 28 d PÀ¨ÉâÃgÀÄ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÀUÀqÀA§½ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAwCAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2013 PÀ®A. 279..33738 L .¦.¹ CrAiÀÄ°è .¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ dgÀÄVzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢: 17-05-13 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ MwÛ£À ºÀ¼ÀîzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÉÃgÀ¥Àà Q¯Áj 48 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: PÀÄj¸ÁPÁtÂPÉ ¸Á: CPÉÆÌüÀ vÁ: aPÉÆÌÃr f:¨É¼ÀUÁ« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ MªÀÄä¯Éà ©gÀÄUÁ½ ©¹zÀÝjAzÀ 34 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¨ÉzÀj ºÀ¼ÀîzÀ vÉVΣÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ MlÄÖ 1,85,000/- °PÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ «Ä±Àæ ¸ÀASÉå 01/13 £ÉzÀÄÝ zÁR¯ÁärPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀj§¸Àì¥Àà ¸ÀtÚUËqÀgï ªÀ: 36, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¸ÀtÚUËqÀgï ªÀ: 60, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) PÉÃzÀgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀ: 22 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ¸ÀtÚUËqÀgï ªÀ: 55, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À J®ègÀÆ ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢UÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄAUÀ£Á¼À (r) ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 38 gÀ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÁådå EzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ zÉéõÀ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 1/7 gÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ¤AzÀ ºÉÆ®PÉÌ ªÀÄtÄÚ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÁKQà PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ gÁr¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ 1 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2013 PÀ®A 447, 307, 504, 323, 506, 355 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2013 gÀAzÀÄ 154 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 36,600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-05-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-05-2013

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2013, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà eÁåAvÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀ¥Áè¥ÀÆgï (J) UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) C«ÄÃvÀ ªÀAiÀÄ: 7 ªÀµÀð, 2) D¢vÀå ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ZÀÄqÁ wAzÀÄ, C£À߸ÁgÀ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼À eÉÆvÉ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 18-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 9:00 UÀAmÉUÉ J©â¸À®Æ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ, QÃl PÀaÑgÀÄvÀÛzÉAiÀÄÆ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ, UÉÆÃwÛ¯Áè, EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ JªÀiï.r jAiÀiÁeÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: PÀtf, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀzÀ°è vÀ£Àß eÉ.¹.© ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-38/1265 £ÉÃzÀ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¨Á宺À½î PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆüÁgÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiïºÉZï-12/PÀÆå-9495 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. JªÀiïºÉZï-12/PÀÆå 9495 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÀÄqÀvÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉ.¹.© ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥À°ÖAiÀiÁV »AzÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ eÉ.¹.© ªÀiÁå£ÉÃdgï gÀªÀgÁzÀ PÀAmÉÃ¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸Á: ¨Á宺À½î gÀªÀgÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-38/E-9884 £ÉÃzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁUÀĪÁUÀ vÁVzÀÝjAzÀ PÀAmÉÃ¥Áà gÀªÀgÀ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¨sÁUÀzÀ ¦AræUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §® ¨sÁUÀzÀ Q«AiÀÄÄ ºÀj¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ eÉ.¹.©AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ UÁdÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÉÆQÌ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UÀmÁ¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ¨ÁdļÀUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð,  eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ®§UÁð, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄÃvÀå ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ PÀÆædgï ªÁºÀ£À £ÀA. J¦-29/AiÀÄÄ-5271 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á§±ÉÃnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA. J¦-13/Jr-4940 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CgÀÄt vÀAzÉ ºÀjñÀZÀAzÀæ ¸ÉÆêÀiÁªÉ ªÀAiÀÄ: 69 ªÀµÀð, ¸Á: 11-5-378, gÉqï »¯ïì ®PÀr PÁ ¥ÀƯï PÁå£Àìgï D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj PÀÆædgï ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÉÄÃ®Ä vÀÄnAiÀÄ°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽwgÀĪÀ jºÁ£Á ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ §®UÁ®Ä ¦AræUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÀqÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2013, PÀ®A 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-5-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉ« UÀAqÀ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ ¸ÉƧÄgÀ ¸Á: PÁqÀªÁzÀ EªÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÉÆêÀıÉRgÀ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Á®zÀ §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¹ÃgÉ ºÁUÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è eÁ¹Û ¥Á®Ä vÉUÉzÀÄ PÉÆArgÀÄ« CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, ¤Ã£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2013, PÀ®A 341, 323, 332, 504, 506, 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqsÀj£ÁxÀ ¹¦¹-1342 aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¸ÀAZÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨ÉÆgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: aAvÁQ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CAV »rzÀÄ, fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç ºÀjzÀÄ ºÁQ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, fªÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ  ಪರವೀನ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಗೌಸ ವ: 35 ವರ್ಷ ಸಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ  ಉ: ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಕಾಳಮ್ಮ  ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ತಿರ  ಸಂತ್ರಾಸವಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮಹ್ಮದ ಗೌಸ ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲು ನನ್ನ ಗಂಡನು ದಿನಾಲು ಕುಡಿದ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ಯುವುದು ಹಾಗೂ  ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋಡೆ- ಬಡೆ  ಮಾಡುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಬರಲು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನನ್ನ ಗಂಡಿನಿಗೆ  ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಮಾರಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು  ನನ್ನಗೆ  ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು  ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ:14.05.2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರು 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನು ನಾನು ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ  ನನಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:28/2013 ಕಲಂ 498(ಎ).323.504.506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3&4 ಡಿ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:18/6/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ  ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ  ಲೈಟಿನ  ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಮೂರು (ತ್ರೀಫೇಸ) ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ವೈಯರ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:14-05-2013 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹ ಪಾಠಿಯಾದ  ಪ್ರಕಾಶ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆರೆ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಂಬಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ವಾಯರ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು  ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ  22 ಕಂಬಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ  ವೈರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂದಾಜ 92,000/-ರೂ.ಯಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ದೇವೆಂದ್ರ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ  ಕುಪ್ಪಿಗೌಡ್ರ ಉ: ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಉ) ಸಾ : ನಿಡಗುಂದಿ ತಾ: ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಜಿ: ಬಿಜಾಪೂರ  ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:243/2013 ಕಲಂ, 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತನು ಹೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಂಡಾ ಸೈನ್ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದನು. ದಿನಾಂಕ:18/05/2013 ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 7:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿನ ನಂಬರ ಮತ್ತು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1:40 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದ ಬಸಯ್ಯಾ ಹೀರೆಮಠ ಇವರು ನನಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತನಿಗೆ ಫೀರೋಜಾಬಾದ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತನು ಬಸ್ಸಿನ ಟೈಯರಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಡೆದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಶ್ರೀಮಂತ ಇತನ ತಲೆಯ ಭಾಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಡೆದು ಮೌಂಸ ಖಂಡ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಡಗೈಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಬಲಗೈ ರಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮುರಿದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಕರಳುಗಳು ಹೋರಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಬಸ ನಂಬರ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆಎ-36 ಎಫ್-761 ಇದ್ದು ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಅಮೀನ ಪಟೇಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಇವಳು ಮೃತ ದೇಹ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಬೇಹುಶ ಆಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕಾರಣ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಬಸವಂತರಾಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬೂದಿಹಾಳ ವಯ:55 ವರ್ಷ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಜಾ:ಗಾಣಿಗ ಸಾ:ಬಳೂಂಡಗಿ ತಾ:ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 72/2013 ಕಲಂ, 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಅಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಆನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ಬಂದಿ ಸಾವು :
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ  ವಿಚಾರಣಾ ಬಂದಿ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ವಯ: 70  ವರ್ಷ ಸಾ:ದೆಸಣಗಿ ತಾ:ಜೇವರ್ಗಿ ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ಎಂಬಾತನು 2 ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಸದರಿ ಬಂಧಿಯು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ:14/5/2013 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:18/5/2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಬಂಧಿಯು ಮೇಲ್ನೊಟಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತೆರನಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಪುನಃ 2-45 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದರಿ ಬಂಧಿಯನ್ನು ಒಳರೋಗಿಯಾಗಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸದರಿ ಬಂಧಿಯು ದಿನಾಂಕ:18/5/2013 ರಂದು ಸಮಯ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಳು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 15/2013 ಕಲಂ, 176 (ಬಿ) ಸಿ.ಅರ್. ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.