Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 23, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ:
ಮುದೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಭೀಮಶಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕುರುಮಪ್ಪಾ ಗೊಲ್ಲರ ಸಾ||ಕದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಸೇಡಂ ರವರು ನಾನು ಕದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ನರಸಮ್ಮಾ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಚಿನ್ನ ಬಂದೆಮ್ಮಾ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ದತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ ತಂಗಿಯ ಗಂಡನಾದ ರಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ  ಗೊಲ್ಲರ ಇತನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಬೇಕೆಂದು ಕೋರ್ಟನಲ್ಲಿ ಕೆಸು ಹಾಕಿದ್ದು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ರಂಗಪ್ಪಾ ಇತನು ಆಸ್ತಿ ತಾನೆ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ . ದಿನಾಂಕ:23-09-2012 ರಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುಧೋಳ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಾಜು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ ಇತನ ಹತ್ತಿರ ಮಸೀನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನಾದ ರಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗೊಲ್ಲರ ಹಾಗು ಇತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಂಕಟಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪಾ, ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪಾ , ಇವರ ಮಗಳಾದ , ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ನರಸಪ್ಪಾ ಗೊಲ್ಲರ , ಹಾಗೂ ಅಳಿಯನಾದ ನರಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯಾ ಗೊಲ್ಲರ ಸಾ|| ಕದಲಾಪುರ ಇವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ,ರಾಡ, ಹಾಗೂ ಚಾಕು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು  ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆ, ಚಾಕು, ರಾಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾರದ ಪುಡಿ ಮೈಮೇಲೆ  ಚಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:112/2012 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


 ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                      ¢£ÁAPÀ: 23.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2.30 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 3.30 UÀAlAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¥ÉÆÃvÁß¼ï UÁæªÀÄzÀ ±ÀjÃ¥sï mÉæÃqÀ¸ïðCAUÀrAiÀÄ ±ÉlÖgï£À ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÉç¯ï qÁæ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 15,000/- UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £À©¸Á§ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVj¸Á§ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ±ÀjÃ¥sï mÉæÃqÀgïì ªÀiÁ°PÀ ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼ï UÁæªÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2012 PÀ®A:457,380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
.                 ¢£ÁAPÀ 22-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À zÉêÀgÁeï ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀzÀ SÁeÁ aPÀ£ï ¸ÉAlgï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) ±ÁåªÀiï vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµï , ªÀAiÀÄ: 30ªÀªÀ, eÁ: ¸ÁªÀf , G:¸ÉÆÃqÁ CAUÀr , ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) ZÁAzï¥ÁµÁ vÀAzÉ G¸Áä£ï¸Á¨ï, ªÀAiÀÄ:40ªÀ,eÁ:ªÀÄĹèA,G:¯Áj ZÁ®PÀ ,¸Á:JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 3) ªÀÄ»§Æ¨ï¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ: 43ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: QgÁt CAUÀr , ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÉÃzÀݪÀgÀÄ MAzÀÄ n.«.AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ , ªÉƨÉʯïUÀ¼À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ n.« AiÀÄ°èAiÀÄ 20-20 ªÀ®Øð PÀ¥ï D¸ÉÖçðAiÀiÁ ªÀ¸Àð¸ï ªÉ¸ïÖ EArøï QæPÉmï DlzÀ ªÉÄÃ¯É §nÖAUï dÆeÁlzÀ°è vÉÆrVzÁÝUÀ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ)gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.3975/- , ªÀÄÆgÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ , ªÀÄÆgÀÄ aÃn , ªÀÄÆgÀÄ ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ©¦J¯ï ¥ÉÆÃmÉð§¯ï n.« d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj dÆeÁlPÉÌ ²æäªÁ¸À ¸ÁªÀf ªÀiÁ£À«£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜ ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã¥ÀPï ±ÀQÛ qsÁ¨Á ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , gÀ« CA¨ÁªÀÄoÀ ¨ÁæöåAr±Á¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¨ÉnÖAUï ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ ¨ÉnÖAUï£À°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀªÀÀjgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.215/12 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.             

J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 15.09.2012 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®ä¯Á UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ²æà £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ zÉÆqÀØ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgï eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀiÁ¢UÀ zÀAqÉÆÃgÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á: PÀ®ä¯Á  ºÁUÀÆ G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ gÉÆût »gÉêÀÄoÀ ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ°è eÁw¬ÄAzÀ PÀ¨ÉâÃgï ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ®ègï, PÀÄgÀĪÀgÀÄ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ vÁªÀÅ J¸ï.¹./J¸ï.n CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆArzÁÝgÉ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÉÎ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁ®¨Á« EªÀj§âgÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄäïɠ ¹nÖUÉ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ ¯Éà £ÀgÀ¹AºÀ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄäªÀÄä£À CqÀ ¤AzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà PÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 193/2012 PÀ®A 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ : 22.09.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4-30 UÀAmÉUÉ PÉÆvÀðPÀÄAzÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è C«ÄãÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ gÁdªÀĺÀäzÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: 108 CA§Äå¯ÉÊ£Àì £ÀA PÉ.J 40/f 227 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CA§Ä¯É£Àì ªÁå£À   £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆvÉUÉ ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð ºÀ£ÀĪÉÄñÀ EªÀgÉÆA¢UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ¢AzÀ PÉÆvÀðPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉjUÉ ¥ÉõÀAmï PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ°PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀiÁªÀÄqÀzÉÆrØ UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ wgÀÄ«£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë÷ÛvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ºÁ¼ÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è EzÀÝ ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV PÉÊ,PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®èzÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀºÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ C®è°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ  ²æà ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ªÀiÁ¸ÀgÉrØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁw UÉÆ®ègÀ G: r¥ÉÆèêÀiÁ «zÁåyð ¸Á: ªÀiÁªÀÄqÀzÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:95/2012 PÀ®A 279 338 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 21.09.2012 gÀAzÀÄ §®èlV UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà PÀ®ÄèPÉÆqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉûßvÀgÉÆA¢UÉ UÀuÉñÀ «¸Àðd£É ªÀiÁr ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZËqÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä UÀuÉñÀ PÀ½¸ÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä UÀuÉñÀ£À ªÀÄÄAzÉ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛgÉãÀ¯Éà CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä UÀuÉñÀ ªÀÄÄAzÉ PÀÄtÂzÀgÉà ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:93/2012 PÀ®A: 323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¥À¹. £ÉÃzÀÝ÷gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ¢£ÁAPÀ: 21.09.2012 gÀAzÀÄ §®èlV UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ZËqÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ PÀqÉUÉÀ §gÀĪÁUÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä UÀuÉñÀ PÀ½¸ÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä UÀuÉñÀ£À ªÀÄÄAzÉ PÀÄtÂwÛgÉãÀ¯Éà CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä UÀuÉñÀ ªÀÄÄAzÉ PÀÄtÂzÀgÉà ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:94/2012 PÀ®A: 323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¥À¹. £ÉÃzÀÝ÷gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß                                                 vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.09.2012 gÀAzÀÄ  12 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    4900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-09-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-09-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 94/2012 PÀ®A: 302 L¦¹ eÉÆvÉ L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 17/09/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀ ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ dªÀiÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁw PÀ§â°UÀ, GzÉÆåUÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: gÁeÉÆüÁ ªÀÄvÀÄÛ EªÀ¼À UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ dªÀiÁzÁgÀ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄÆägÀ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀAZÁ¼À gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£Àß £Á¢¤ PÀ®èªÀiÁä dªÀiÁzÁgÀ EªÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ «oÀ×® vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ×® d£ÁzÁgÀ vÀAV gÀAUÀªÀiÁä vÀAzÉ «oÀ×® dªÀiÁzÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ £À«Ää§âjUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ PÀ®èªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ K PÀÄAmÁ J°èUÉ £ÀqÉ¢¢Ý £À£ÀUÉ «£ÁPÁgÀt ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉý dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ ºÁmÁå CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀ½UÉ AiÀiÁPÉ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAzÁUÀ «oÀ×® dªÀiÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄ J gÀAr ¤£ÁåPÉ ªÀÄzÀåzÀ°è §gÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É CAzÀªÀ£É £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀÄzÀ®Ä »rzɼÉzÀÄ £ÀÆQPÉÆmÁÖUÀ gÀAUÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöä¨Á¬Ä E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É¤ß£À°è UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃrj £À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ D¥ÀgÉÃóµÀ£À DVzÉ CAzÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀ®èªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ vÀ£Àß PÉʪÀÄĶ֬ÄAzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA: 18/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-¢£ÁAPÀ 22-09-2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «±Áé£ÁxÀ  vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¥Àæ¨sÁ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð G|| ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÉÆüÁgÀ(PÉ) oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ºÉýPÉ §gɬĹzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22-9-12 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ  £Á£ÀÄ PÉÆüÁgÀ(PÉ) ¢AzÀ DtzÀÆgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀi£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀgÁd PÉÆüÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀ C¥ÀjavÀ£ÀÄ ªÀAiÀÄ 80 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ 1300 UÀAmɬÄAzÀ 1400 UÀAmÉAiÀÄ CªÁ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ®VPÉÆÃAqÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁ£É  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À  UÉÆÃwÛ®è EvÀ£ÀÄ ©üÃPÀëÄPÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢® CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 15/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð, eÁw:¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á:UÉÆÃmÁð ªÀÄÈvÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ²æêÀÄw eÁ£ÀPÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², EªÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÀÄZÁÑVzÀÄÝ C®è°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ EgÀÄwzÀݼÀÄ. FUÀ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉüÀzÉ HgÀÄgÀÄ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ Hl ¤ÃgÀÄ E®èzÉà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À PÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ºÁUÀÄ PÉÊUÉ ºÀÄuÁÚV PÉƼÉvÀAvÉ DVzÀÄÝ F¯ÁdÄ E®èzÉà §¼À®ÄvÁÛ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/09/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©¢ÝgÀĪÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1140 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                                  

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 144/2012 PÀ®A: 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/09/2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ªÉÄúÀvÁ§ vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆj£À  ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21-22/09/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ QgÀuÁ CAUÀrAiÀÄ UÉÆÃzÁ«Ä£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 4 aî ¥sÀÄmÁtÂAiÀÄ£ÀÄß C.Q. gÀÆ. 9,600/- zÀµÀÄÖ ºÁUÀÄ 2 aî ZÉtUÉ ¨É¼É C.Q. gÀÆ. 3000/- »ÃUÉ MlÄÖ 12,600/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ¨É¯ÉAiÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 14/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 22-09-2012 ರಂದು ಮೃತಳಾದ ಅಬಜಲಬೀ ಗಂಡ ಜಮಾಲಸಾಬ ಮಂಗಲಗಿ ವಯ 65 ವರ್ಷ ಸಾ: ಡಾಕುಳಗಿ ಇವಳು ದನಗಳಿಗೆ ಮೇವು ತರುವ ಕುರಿತು ತನ್ನಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ  ಮದ್ಯಹ್ನ 330 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಲ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಯ ಎಡಗಾಲ ಹೆಬ್ಬರಳು ವಿಷ ಕಾರಿ  ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೆರೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗುಣ ಮುಖವಾಗದೆ ಇಂದು 1830 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ²æà «ÄÃgÁ¸Á§ vÀAzÉ dªÀiÁ®¸Á§ ªÀÄAUÀ®V ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: mÉîgÀ ¸Á: qÁPÀļÀV ( ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ) PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮ್ತಾಜ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮೆಹತಾಬಖಾನ ಸಾ||ಮಾಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ ತಾ||ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾ|| ವ||ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಕಾಲೇಜ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮಿಲ್ಲತ್ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:22-09-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶಬ್ಬಿರನ್ನು ನಮ್ಮ  ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಜ ಬಾಹಾರ  ಜಾಯೆಂಗೆ  ಮೇರಿ ಸಾತ ಆನಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲಾ ವಿನಾಕಾರಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಸತಾಯಿಸಬೇಡಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಲಿ ರಾಂಡ ಅಬ್ ನಾಟಕ ಕರರಹಿ ಹಯೇ ಕ್ಯಾ , ತೋಡೀ ದೇರಕೆ  ಬಾದ ಆತೂ ಮೇರೆ ಸಾತ ಆನಾ ನಹಿತೋ ತೆರಕೋ  ಚಾಕುಸೆ ಮಾರಕ್ಕೆ ಜಿಂದ ನಹಿ ಜೋಡುಂಗಾ ಅಂತಾ ಬೆದರಿಸಿ ಹೋದನು. ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು  ನನ್ನ ಗಂಡ ಮೆಹತಾಬಖಾನ , ಮಗಳು  ಫರಹಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬಳು ಸಣ್ಣ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ  ಶಬ್ಬಿರನ್ನು  ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಚಲ್ಲಗೆ ರಾಂಡ ಆಜ ಮೇರೆ ಸಾತ  ಚಲೋ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು ಆಗ ನಾನು  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದೇನು ಆಗ ಸದರಿ ಶಬ್ಬಿರ ಮಕ್ಕಾ ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ಮೇರಾ ಸಾತ ನಹಿ ಆಯತೂ ಬೋಲತೇ ರಾಂಡ ಆಜ ತೇರಿಕೂ ಖಲಾಸ ಕರತೂ ಅಂತಾ ಕೋಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಖಂಜರ ದಿಂದ ನನಗೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಹೆತಾಬ ಖಾನನಿಗೆ ಎಡಗೈ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ , ಬಲಗೈ ರಿಷ್ಟ ಹತ್ತಿರ  ಚಾಕು ಖಂಜರದಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಫರಹಾ ಇವಳಿಗೆ ಕೂಡಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ದು  ಜೋರಾಗಿ ನೂಕಿಕೊಟ್ಟನು ಆಗ ನಾನು ಚೀರಾಡುವ  ಬ್ದ ಕೇಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ  ಇರಫಾನ ತಂದೆ ದಸ್ತಗೀರ , ಮೋಯಿನ ತಂದೆ ಫೈಯಾಜೊದ್ದಿನ  ಹಾಗೂ ಮಹಮ್ಮದ ನೂರ ಇವರು ಓಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ  ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ  ಶಬ್ಬಿರನ್ನು ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು  ಖಂಜರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿಓಡಿ ಹೋದನು.  ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 304/2012  ಕಲಂ.448, 307 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ ಹಾಜಿಪಾಶಾ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಜಿಲಾನಿ ಮಿಯಾ ಉ||ಕಾರಪೆಂಟರ ಸಾ||ಹಾಗರಗಾ ಕ್ರಾಸ ರಿಂಗ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಕಾರಪೆಂಟರ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 21/9/12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00  ರಿಂದ  ದಿನಾಂಕ:22/09/12  ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಬೇವಿನ  ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ  ಆಪರಿಚಿತ  ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು  ಮಲಗಿದ್ದಳು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ  ಸದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದಲ್ಲೆ  ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದಳು, ಸದರಿ ಮೃತಳ ವಯಸ್ಸು 50-60 ವರ್ಷ, ಎತ್ತರ 4 , ಫೀಟ 5 ಇಂಚು , ದುಂಡು ಮುಖ ಇದ್ದು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ  ಸೀರೆ , ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕುಪ್ಪಸ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಮೃತಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 28/2012 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಗೃಹಿಣೆಗೆ ಕಿರಕುಳ, ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಏಹ್ಮದಿಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಫೈಯಿಮ ವ|| 19 ಸಾ|| ಐನೋಳ್ಳಿ ರವರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಐನೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹ್ಮದ್ ಪೈಯಿಮ್ ತಂದೆ ಮೈನೋದ್ದಿನ ಏಂಬುವವನಿಗೆ  ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ರಂಜಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಮವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಅಂತಾ ಐನೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಂದು ಐನೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು, ನನ್ನ ಮಾವ ನಿನ್ನ ಗುಣ ಸರಿಯಿಲ್ಲಾ ವಡ್ಡರ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಅನೈತಿಕ ಸಂಭಂದವಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನು ಸಹ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಡ ಅಂತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 18/09/2012 ರಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾದಿನಿಯಾದ ನಸ್ರೀನಬೇಗಂ ಎಂಬುವವಳು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಸಾಯಲು ಪ್ರಚೋದನೇ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ: 22-09-2012 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2-10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 85/2012 ಕಲಂ:498 () 323,504, ಸಂಗಡ 34 .ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು 306 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.