Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 11, 2012

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

²æà gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ w¥ÀàtÚ lªÀÄmÉ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð. eÁ:-ºÀjd£À,:G:-PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á;-zÀgÀÆgÀÄ vÁ;-zÀUÁé®.f¯Áè ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ DAzÀæ ºÁ.ªÀ.PÉÆ¥Àà¼À PÁåA¥ vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj PÁªÉÃj@gÁeÉñÀéj ªÀAiÀiÁ 14 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zÀj¹zÀÄÝ, PÀ¥ÀÄà §tÚ ºÉÆA¢zÀÄÝ,PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ¨ÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. 4 ¦üÃmï JvÀÛgÀ EgÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.42/2012, PÀ®A.''ºÀÄqÀV PÁuÉ''CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ PÁuÉAiÀiÁVzÀÝ PÀĪÀiÁj PÁªÉÃj@gÁeÉñÀéj ªÀAiÀiÁ 14 ªÀµÀð, ¸Á;-*PÉÆ¥Àà¼À PÁåA¥À FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ;-10/04/2012 gÀAzÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 10-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-20 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À-Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 1 §ªÀiÁðPÁåA¥À £ÀqÀÄªÉ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 54 gÀ 9Dgï PÁ®ÄªÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÀ¸À¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¹.ºÉZï. gÀ«AzÀæPÀĪÀiÁgÀ @ gÀ« vÀAzÉ ¸ÁA¨Á ²ªÀgÁªï, 30 ªÀµÀð, gÁ²«ÄµÀ£ï PÀ«ÄµÀ£ï KeÉAmï, ¸Á: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36-J¸ï-378 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §ªÀiÁðPÁåA¦¤AzÀ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¦UÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÁV §gÀÄwÛzÀÝ ¥Áå¹Adgï DmÉÆà £ÀA. PÉJ-36-9100 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ a£ÀßvÀA© ¸Á: Dgï.ºÉZï. £ÀA. 1 §ªÀiÁðPÁåA¥À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ¯É JgÀqÀÄ ºÉÆüÁV ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ f. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ f. ªÉAPÀlgÁªï, 38 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 10-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ ¸ÀtÚ ºÀ¼Àî ©æqïÓzÀ°è J£ï.PÀȵÀÚ vÀAzÉ «±ÉéñÀégÀ gÁªï ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ZË¢æ G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: ¦qÀ§Æè,r PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA PÉJ-36 J¯ï-2424 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¦.qÀ§Æè.r PÁåA¥À ¢AzÀ QgÁt ªÀiÁ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ HgÀ¼ÉÆUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ C¤Ã¥sï vÀAzÉ R°Ã¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36/qÀ§Æè 1476 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: §rèÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA PÉJ-36 qÀ§Æè-1476 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ £ÁUÀgÁeï£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ J¯ÁègÀÆ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ J£ï.PÀȵÀÚ vÀAzÉ «±ÉéñÀégÀ gÁªï FvÀ£À §®UÉÊ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀUËqÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ §®ªÁzÀ M¼À¥ÉlÄÖ ¥ÁzÀªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ¨ÉgÀ½UÉ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, £ÁUÀgÁeï¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆÃqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.78/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 19-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÉ , ªÀAiÀÄ: 25ªÀ, eÁ: ªÀÄrªÁ¼ï , G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á;ªÀÄ¹Ì , vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ , ºÁ.ªÀ:¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï PÉ.E.© »AzÀÄUÀqÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä ªÀAiÀÄ:55ªÀ, FPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¦£À°è PÉ.E.© »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2012 PÀ®A ªÀÄ»¼ÉPÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 09-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw £ÀfÃgÁ ªÉƪÀÄ£ï EªÀ¼ÉƧâ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¥ÀªÀðvÀgÉrØ JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ gÀPÀëuÁ UÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ zÀéA¸À UÉƽ¹ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄUÀ먀 ¥ÀæAiÀÄwß¹ PÉÆqÀ° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁÝ£É CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ SÁ£À¸Á§ ªÉƪÀÄ£ï  eÁ ªÀÄĹèÃA  ¸Á MAzÀ£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 427 506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

²æêÀÄw PÁ¹A© FPÉUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÉ ¦Ãlì ªÀÄvÀÄÛ ©¦ gËUÀ«zÀÄÝ C®ªÁgÀ PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀ¢®è, PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 10/04/2012 gÀAzÀÄ 2.00 fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìAiÉÆA¢ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ O¶¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/04/2012 gÀAzÀÄ 8.30 J.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¸À§Ó°¸Á§ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄB 40 ªÀµÀð eÁwB ªÀÄĹèA GBMPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB £ÀªÀ®PÀ®è FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA: 11/2012 PÀ®A: 174 ¹.Cgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ «zÀÄåvï PÀA§zÀ PÀ©âtzÀ ¨ÁPÀìUÉ ¸ÉÆïÁgï ¯ÉÊmï ¸À®ÄªÁV ©.Dgï.f.J¥sï.AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è AiÀÄĤªÀ¸Àð¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ ¨Áålj C.Q.18,000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ C¼ÀªÀr¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ 31-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£À¥Àà, vÁvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË£ÉñÀ ¸ÁB J®ègÀÆ ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÁåljAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ xÁªÀĸï vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀÄB32 ªÀµÀð eÁwB ªÀiÁ¢UÀ GB UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ©¯ï PÀ¯ÉPÀÖgï ¸ÁB ±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À ºÁ.ªÀ.ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ¢£ÁAPÀ: 10.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2012 PÀ®A: 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2012 gÀAzÀÄ -42

¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ನಾಲ್ಕು ಎತ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನ :

ಚಿತ್ತಾಫುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಚಿತ್ತಾಫೂರ ರವರು ನಮ್ಮ ಬಿಜೋತ್ಪಾನಾ ಕೇಂದ್ರ ಚಿತ್ತಾಫುರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು 4 ಎತ್ತುಗಳು ಇದ್ದವು ದಿನಾಂಕ: 10-04-2012 ರಂದು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕ: 11-04-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಿತ್ಯದಂತೆ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು ಊಳ್ಮೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎತ್ತುಗಳು ನೋಡಲಾಗಿ ಕಳುವಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕಾವಲುಗಾರ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇದ್ದರು. 4 ಎತ್ತುಗಳ ಅಕಿ: 1, 20,000/- ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 39/12 ಕಲಂ 379 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳುವಾದ ಎತ್ತುಗಳು: ಎರಡು (2) ಎತ್ತುಗಳು ಬಿಳಿ ಕರಿ ಮಾಸ ಬಣ್ಣ ಸೀದಾ ಕೋಡು ಇರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆರಡು (2) ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಸೀದಾ ಕೋಡು ಇರತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಫೂರ ಠಾಣೆ ಫೋ.ನಂ08474-236123/ಸಿ.ಪಿ. ಚಿತ್ತಾಫೂರ ರವರ ಮೋ ನಂ 9480803532 ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ ರೂಂ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ (08472-26360) ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾ; ಹೊದಲೂರ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ 10/04/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜವಳಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಕರ್ಪೆ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾ ಸೈಕಲ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಜವಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಫಾರಂ ಹತ್ತಿರ ಆಪಘಾತವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲು ನಾನು ಮತ್ತು ಮೌಲಾ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಬಂಳೆ, ಬಾಬು ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಕಣಮಸೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಶವವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಡೆಗೆ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 73/2012 ಕಲಂ 279, 304 () ಐಪಿಸಿ ಸಂಗ 187 ಐಎಮವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 11-04-2012

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 11-04-2012

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 09/04/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0430 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ C§ÄÝ® C°A vÀAzÉ £À©Ã ¸Á§ ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÁªÀ vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ MªÉÄä¯É ªÁAw ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæeÉÕà vÀ¦à ©zÀÄÝzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-04-2012 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.J.ªÁfÃzÀ vÀAzÉ JA.J.gÀ»ÃªÀÄ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G;J¸ï.r.J eÉ.JA.J¥sï.¹ 2 £Éà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸Á:ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgï ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À £ÀA.PÉ.J.38 eÉ 845 C.Q.30,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß eÉ.JA.J¥sï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¤°è¹ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¸Àî¼ÀzÀ°è ¤°è¹zÀ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À ¢£ÁAPÀ 05-04-2012 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmɬÄAzÀ 1400 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-04-2012 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ §¸À¥Áà PÉAZÁ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉmÉÆæ® §APÀzÀ°è r¸Éïï Rj¢ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀzÀ°è ElÄÖ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¥ÀAqsÀj vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨Á¬ÄUÉ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2012 PÀ®A ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 10/04/2012 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ¥ÀÄvÀæ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀ½î ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á; ¤qÀUÀÄAzÁ vÁ®ÆPÁ aAZÉÆý f: UÀÄ®§UÁð EªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¢Ã¥ÀPÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: zsÀªÀÄð ¥ÀæPÁ±À UÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÀÄ. RIJ vÀAzÉ ¢Ã¥ÀPÀ ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð ¸Á; zsÀªÀÄð ¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà J¯ÉÆèà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10-04-2012 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ FgÀuÁß ªÀÄÆ®UÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl £À¹Ã©£À ¥ÀtPÉÌ ºÀt vÉÆlÄÖ dÄeÁl DqÀÄwÛzÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà §gÀzÀ¨Á¢ ªÀAiÀÄ; 40 eÁ; gÉrØ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; °AUÀzÀ½î E£ÀÆß 6 d£ÀgÀ£ÀÄß EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MlÄÖ ºÀt 905=00 ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2012 PÀ®A 498(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 10/04/2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¢Ã¥Á UÀAqÀ EvÀªÁgÀVj ¢QëÃvï ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw ¥Àj²µÀÖ [ºÉƯÉAiÀÄ] G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB d®¸ÀAV UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ DgÉÆæ EvÀªÁgÀVj vÀAzÉ UÀt¥Àw ¢QëÃvï EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢üvÀ¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÉüÀ®Ä d®¹AV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ CªÀjUÉ »ÃAiÀiÁ½¹ ªÀiÁvÁr ¦üAiÀiÁð¢üvÀ¼À ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2012 PÀ®A 498 (J) L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ªÀiÁtÂÃP ªÀqÉØ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw J¸ï.n UÉÆÃAqÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ªÀiÁtÂÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀqÉØ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw J¸ï.n UÉÆÃAqÀ ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄ vÁ|| f|| ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ, ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ¤¹PÀ »A¸É ¤Ãr QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ, ¸ÀzÀj »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À»¹PÉƼÀîzÉà ªÉÄʪÉÄ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆÃArgÀÄvÉÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ß ªÀÄÄR, ¨ÉãÀÄß, JzÉ, PÉÊ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2012 PÀ®A PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 10-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî¬ÄAzÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ DmÉÆà jÃPÁë £ÀA PÉ.J.-32/©-2642 £ÉÃzÀgÀ°è §gÀĪÁUÀ ¨sÀAUÀÆgÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄÄzÀÝ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DmÉÆà jÃPÁë £ÀA J.¦-23/ªÉÊ-4872 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E¤ßvÀÛgÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà jÃPÁë rüQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj DmÉÆà rüQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ¦ArüæUÉ, ¥ÁzÀzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CzÉà jÃw DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2012 PÀ®A. 279, 304(J), L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAqÀgÀV - PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯Áj £ÀA: J.¦-21/n.n-117 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀA©UÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ (§»ðzÀ¸ÉUÉ) ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀgÀPÀ£ÀUËqÀæ ¸Á:ªÀzÀUÀ£Á¼À EvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¢zÀÝjAzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÀÄvÀÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄÆ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ¦ümï zÀÆgÀzÀ°è ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt ¯Áj £ÀA: J.¦-21/n.n-117 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À (UÁ)æ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 10-04-2012 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä PÁgÀlV EªÀgÀÄ ºÉƸÀzÁV PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄgÀUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV 14-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ªÀÄ»§Æ§¥ÁµÁ vÀA¢ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ¥ÁµÁ ªÀAiÀiÁ : 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèªÀÄ G: ªÉÄPÁå¤Pï ¸Á : L.©. ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À« ºÁ.ªÀ. C¤Ã¥ï UÁågÉÃeï PÁgÀlV 2) ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ ¥ÀgÀ¸¥Àà DªÀÄ¢ºÁ¼À ªÀAiÀiÁ : 33 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: §¼ÀÆlV ºÁ.ªÀ. gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 3) CªÀÄgÉñ vÀA¢ CªÀÄgÀ¥Àà ºÉÆ£Àß½î ªÀAiÀiÁ : 46 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á : gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 4) ZÀAzÀæAiÀÄå vÀA¢ «ÃgÀAiÀÄå PÀA§½ªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ : 60 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PágÀlV 5) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀA¢ ¨Á¥ÀtÚ ªÉÄÊ¥ÀwÃgÀ ªÀAiÀiÁ : 27 ªÀµÀð eÁ: DgÉÃgï G: J¯ÉQÖçñÀ£ï PÉ®¸À ¸Á : gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 6) ºÉÆ£ÀߥÀ vÀA¢ FgÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 7) ªÉAPÀmÉñÀ vÀA¢ CªÀÄgÀ¥Àà ElÖAV ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á : gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 8) £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸ÀÄ¢Ý ªÀAiÀiÁ :55 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 9) ªÀĺÀäzÀ° vÀA¢ UÀįÁªÀĺÀĸÉãÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ : 51 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèªÀÄ G: mÉîgï PÉ®¸À ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 10) ºÀ¸À£À¸Á§ vÀA¢ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÀAiÀiÁ : 51 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèªÀÄ H; ¦lÖgï PÉ®¸À ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 11) ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀA¢ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀAiÀiÁ : 50 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: ªÉÄùÛçPÉ®¸À ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2600=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga Dist Reported Crimes

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಭರತ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ಬೇಸ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 14-3-12 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಏಶಿಯನ್ ಮಾಲ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ 35 ಜೆ 1880 ನೇದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏಶಿಯನ್ ಮಾಲ ಓಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗದೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೆಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 46/12 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. .

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಮನಯ್ಯ ಕಲಾಲ ಸಾ: ಜೋಪಡ ಪಟ್ಟಿ ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:10/04/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ 30000-00 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ 20000 ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 50000-00 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೈ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ತಹಸೀಲ ಕಾರ್ಯಲಯದ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಪಾನ ಶಾಪ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುಂಜಾನೆ 11-45 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12-30 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೈ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ 50000-00 ರೂ ನಗದು ಹಣ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:44/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ರಫೀಕ ತಂದೆ ಹಾಜಿಲಾಲ ಕಾರೋಬಾರಿ ಸಾ:ಮಿಲ್ಲತ ನಗರ ಶಹಾಬಾದರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:07/04/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಶಹಾಬಾದ ಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ ಕ್ಯಾಸಬ್ಯಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೊಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಕಾರ್ಡ ನಂ: 1196101010030 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ, ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಪ್ಯಾನ ಕಾರ್ಡ ಇವುಗಳು ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿದ್ದವು. ಯಾರಿಗಾದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದೆನು. ಆದರೆ, ದಿನಾಂಕ:09/04/2012 ರಂದು ಶಹಾಬಾದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಮ್ಯಾನೆಂಜರ್ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ ನಲ್ಲಿದ್ದ 39,500/- ರೂಪಾಯಿ ಯಾರೂ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಸಹಾಯದಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಿಳಿದು ಬಂದ್ದಿರುತ್ತದೆಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 37/2012 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಳಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಕಳಸಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ ಜಾ: ಮಾದಿಗ ಸಾ||ತಂಬಕವಾಡಿ ತಾ: ಆಳಂದ ರವರು ನಾವು 6 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ 426 ರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ 2 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ 427 2ಎಕರೆ 32 ಗುಂಟೆ ಹೊಲ ವಳವಂಡವಾಡಿ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಳವಂಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಹನಮಂತರಾಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ಇವರ ಹೊಲ ಇದ್ದು ಬಂದರಿಯ ಸಂಭಂದ ತಕರಾರು ಇದ್ದು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಸಿಲ್ದಾರ ರವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 10/04/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದವರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಹನಮಂತರಾಯ ಇವರು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಮುಖಾಂತರ ತಕರಾರು ಇದ್ದ ಬಂದಾರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ನಾನು ಆಳತೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಾರಿ ಹಾಕುತ್ತಿರಿ ಆಳತೆ ಆದ ನಂತರ ಬಂದಾರಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಅಂದುದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ್ನು ಇತನು ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು, ರಾಜೆಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುಬಸಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಿಕ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯ,ಬೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ, ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 72/2012 ಕಲಂ 143, 147, 323, 324, 504 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1) (10) ಎಸಸಿ ಎಸಟಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಗೌತಮ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕಾಯನಕರ ಸಾ: ಗಣಜಲಖೇಡ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:10-04-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆ.ಎಸ್.ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸ ಕೆಎ 32 ಎಫ 943 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಇತನು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಸೀಮೆಯ ಹೊಡ್ಡಿನ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ಸ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬಸ್ಸ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ಸ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ದತ್ತು ಇವರಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:108/2012 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.