Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 26, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

    ¢£ÁAPÀ:- 25.06.2013 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÁgÀºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ ºÀ§âªÀ£ÀÄß §AzÀ¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀÄÄRAvÀgÀ DzÉà ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ §¸Àì£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ; AiÀÄ®è¥Àà, 45ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, 2) ¸ÀtÚ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ: eÉÆÃPÀ¹zÀÝ¥Àà, 35ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, 3) ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ: AiÀÄ®è¥Àà, 28ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, J®ègÀÆ ¸Á: : AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÄUÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ «£ÁPÁgÀtªÁV ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À. EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀ¤UÉ J¯Éà M¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É J¯ÉÆà ªÀiÁ¢UÀ, £ÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ PÀj ºÀjAiÀĨÉÃPÀÄ ¤ÃªÀÅ J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj , £ÀªÀÄäzÉà £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄÆägÀ°è UËqÀ£À JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄwÛ« ¤ªÀÄä£ÀÄß R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÁw ¤AzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀAiÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À. EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2013 PÀ®A- 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÄ 3(1)(10) J¹ìJ¹Ö,¦J DåPïÖ 1989.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:23.06.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄzÀ°è PÁgÀºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸Àì£ÀUËqÀ vÀAzÉ; §AzÀ¥ÀàUËqÀ, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ: £ÁUÀ¥Àà GtV, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ., 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ: ªÀiÁ¼À¥Àà dqÉÃ, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À. EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ J¯É ¨ÁåUÀgï ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ Hj£À UËqÀ EzÀÝ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀzÉÆà JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ £À£Àß JvÀÄÛ ªÀiÁvÀæ PÀj ºÀjAiÀĨÉÃPÀÄ, JAzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ C®èzÉÃ, PÀj ºÀjAiÀĨÁgÀzÀAiÀÄ JAzÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¯Éà ¨ÁåUÀgï ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ ¸ÀÆPÀÄÌ §ºÀ¼À §A¢zÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ©qÀÄvÉÛªÉAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉUÀ½ªÀÄzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÝ®èzÉ, ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀAiÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ: PÀAqÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, 38ªÀµÀð, eÁw: ZÀ®ÄªÁ¢, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À EªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/2013 PÀ®A £ÀA. 201/2013 PÀ®A- 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÄ 3(1)(10) J¹ìJ¹Ö,¦J DåPïÖ 1989. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀt-


 

    EzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤zÉð²vÀ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà CAPÀƱÀzÉÆrØ ªÀ: 27, eÁ: °AUÁAiÀÄÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV ºÁ/ªÀ: wrUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀ: 50, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: wrUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 3) ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À ªÀ: 45, eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á: wrUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EzÀgÀ°è DgÉÆæ 1. £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ªÀ: 23, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV ºÁ/ªÀ: wrUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ DPÉAiÀÄ CvÉÛ ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:-24-5-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, D PÁ®PÉÌ UÀAqÀ£ÀªÀgÀ ¨ÉÃrPÉ ¥ÀæPÁgÀ 80,000/. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 30 UÁæA §AUÁgÀ EvÀgÉ 50 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §mÉÖ §gÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 2 ®PÀë gÀÆUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹgÀĪÁUÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä CªÀgÀ ¨ÉÃrPÉ ¥ÀæPÁgÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CµÀÖPÉÌ vÀȦۥÀqÉzÉ E£ÀÄß 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ ºÁUÀÆ 1 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆqÀĪÀAvÉ ¨ÉÃrPÉ ElÄÖ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄgÀ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2013 PÀ®A 498(J), 448, 323, 504, 506 L¦¹ & 3, 4 r.¦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄP°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¦üAiÀiÁ𢠨Á®¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀÄAnUÉÃj 55 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀÄä (ªÀÄÈvÀ) UÀAqÀ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀÄtPÀ¯ï FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà PÀA§½ ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀÄtPÀ¯ï FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄPÀ̼ÁVgÀ°®è. DgÉÆævÀ ¨Á®¥Àà FvÀ£ÀÄ CwAiÀiÁV PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÀzÀÄ, zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀ¼À ¤ÃqÀĪÀzÀĪÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦ügÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ ¸Àj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀĤUÉ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj CªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀtªÀÄä¼À£ÀÄß PÀnÖUÉ vÀgÉÆÃt CAvÁ ºÉý PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzsÀ DPÉAiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¦ügÁåzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzsÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/2013 PÀ®A 498(J), 302 L.¦.¹ CrAiÀÄP°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

    ¢£ÁAPÀ 24.06.13 gÀªÀÄzÀÄ gÁwæ 20.30 UÀAmÉUÉ oÁuÁ PÉÆlð PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²æà PÉÆãÀ¥Àà ºÉZï.¹ 238 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¦,¹ £ÀA§gÀ 41/13 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 03/06/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ vÀļÀd¥Àà vÀAzÉ zÁzÉÆÃr 72 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| zÁzÉÆr vÁAqÀ. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ E§âgÀÄ zÉøÁ¬Ä¨ÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ ¹ªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀ 125 »¸Áì 1 gÀ d«Ää£À°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] CA§tÚ vÀAzÉ zsÀªÀÄð¥Àà 55 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À 2] w¥ÀàtÚ vÀAzÉ zsÀªÀÄð¥Àà 55 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À
3] AiÀĪÀÄ£À¥Àà AiÀÄAzÉ QµÀÖ¥Àà 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À 4] ºÁªÀÄtÚ vÀAzÉ vÀªÀiÁäuÉ¥Àà 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À 5] ¸ÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 58 ªÀµï MPÀÌ®ÄvÀ£À 6] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÆgÉ¥Àà 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| J®ègÀÄ zÉøÁ¬Ä¨ÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ. J®ègÀÆ C°èUÉ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ K ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà AiÀiÁgÀ ºÉÆ® CAvÀ ©vÁÛPÀwÛ¢ CAvÁ FUÀ ¸ÀzÀå ©vÀÛzÀ ¤°è¸À°®è CAzÀæ ¤«Ä§æ£Àßö ºÀQ M¢w« CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 94/13 PÀ®A 341,504,323,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¢£ÁAPÀ: 26-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-15 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄ zÁnzÀ ªÉÄÃ¯É UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ DmÉÆà £ÀA§gï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. Zɹì¸ï £ÀA:- MBX0000ZFPB652681 & EAf£ï £ÀA:-R3A2275160 £ÉÃzÀÄÝ CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà MªÉÄä¯É §®PÉÌ wgÀÄ«zÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ºÉÆ®zÀ°è ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è PÀĽvÀ (1) ¦üAiÀiÁð¢ (2) DgÉÆæ (3) «gÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄB25 ªÀµÀð eÁwB dAUÀªÀÄ (4) ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå »gÉêÀÄoÀÀ ªÀAiÀÄB45 ªÀµÀð eÁwB dAUÀªÀÄ J®ègÀÆ ¸ÁB G¥ÁàgÀ £ÀA¢ºÁ¼À vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ . F 4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2013 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 25.06.2013 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ: ¢.«gÉñÀ, 22ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, G: CmÉÃAqÀgï PÉ®¸À, ¸Á: CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï, zÉêÀzÀÄUÀð. FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÀgÉñÀ vÀAzÉ: ¢.«gÉñÀ, 20ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, ¸Á: CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/E©-3826 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉgÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀĪÁUÀ EAzÀÄ £À«®ÄUÀqÀØ UÁæªÀÄzÀ zÉêÉAzÀæ¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀPÉÆAqÀÄ vÁ£Éà ¸ÀévÀB UÁrAiÀÄ£ÀÄß ºÀQPÉÆAqÀÄ ©¢zÀÄÝ EzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ zÀªÀqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÁVzÀÄÝ C®èzÉà JqÀUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀxÀ ªÀÄÄAUÉÃUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2013 PÀ®A-279, 337, 338 L¦¹¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¢£ÁAPÀ: 25-06-2013 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆæ £ÀA.1 ) ¨sÀQë¸Á§ @ PÉÆý ¨sÀQë¸Á§ vÀAzÉ CfÃd¸Á§ 60ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, aPÀ£ï ªÁå¥Áj ¸ÁB ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
FvÀ£ÀÄ ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl ºÀt 2900/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA.2 ¨ÁµÁ ¸ÁB vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉ £ÉzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 190/2013 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:25-06-2013 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆæ £ÀA, 1) SÁzÀgï ¨ÁµÀ vÀAzÉ «ÄÃgÁ ªÉÆû£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄgÁj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è . ²æà J¸ï.JA¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl ºÀt 3560/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA.2 PÀĪÀÄ® ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÆúÀ£ï ¸Á: ºÀħâ½î £ÉzÀݪÀjUÉ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 191/2013 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26.06.2013 gÀAzÀÄ 166 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-06-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-06-2013

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2013, PÀ®A 306 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà DAiÀiÁð ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ FvÀ¤UÉ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀ®¨ÉêÀļÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĤÃvÁ EPÉAiÉÆA¢UÉ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CªÀjUÉ 2 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj ¸ÀĤÃvÁ FPÉAiÀÄÄ 2 £Éà ¨ÁtvÀ£ÀPÉÌ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ zÀ±ÀgÀxÀ FvÀ£ÀÄ 4 wAUÀ¼À »AzÉ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ PÁd¯ï JA§ ºÀÄqÀÄVUÉ ¦æÃw ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwUÉ UÉÆÃvÁÛV ºÀzÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ vÁ: d»ÃgÁ¨ÁzÀ£À°è PÉøÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É, DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀzÀj zÀ±ÀgÀxÀ¤UÉ DgÉÆæ JAzÀÄ eÉð£À°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DAzsÀæPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆævÀgÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ£À ºÉAqÀw 1) ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ DAiÀiÁð ¸Á: zÀħ®UÀÄAr, ¸ÀzsÀå PÀ®¨ÉêÀļÀV, 2) ªÀiÁªÀ ²gÀƪÀÄt vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¨É£ÀPÀ£À½î, 3) CvÉÛ ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä UÀAqÀ ²gÀƪÀÄt ¨É£ÀPÀ£À½î, 4) ¨sÁªÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²gÀƪÀÄt ¨É£ÀPÀ£À½î, ºÁUÀÆ 5) zÉÆqÀØ ªÀiÁªÀ CdÄð£À vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¨É£ÀPÀ£À½î J®ègÀÆ ¸Á: PÀ®¨ÉêÀļÀV, vÁ: d»ÃgÁ¨ÁzÀ, f¯Áè: ªÉÄÃzÀPÀ, gÁdå: DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÉ®ègÀÆ zÀ±ÀgÀxÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¦æÃw¹zÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀÄ CAvÁ QjQj ªÀiÁr ¨ÉÃzÀj¹zÀÝjAzÀ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ vÉÆAzÀgÉ vÁqÀ¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 25-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ aÃn §gÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà DAiÀiÁð ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ PÁd® UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ, ¸ÀzsÀå: zÀħ®UÀÄAr EªÀj§âgÀÄ UÀAUÁ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ vÉÆAUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2013 gÀAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. J¦-15/ªÁAiÀiï-5617 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAdÄgÀrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥sÀÆ°ÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÃzÀgÀ UÁ° ªÉÄïÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛ ¹QÌ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄgÉrØ vÀAzÉ ²ªÁgÉrØ §ÆvÀPÀÄgÉ ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2013, PÀ®A 354(r), 504, 506, 501, 509 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁgÁt vÀAzÉ CdÄð£ï ¸ÀdÓ£ï ¸Á: nÃZÀgïì PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÃA¢æAiÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÀAVÃvÀ ²PÀëQ ºÀÄzÉÝUÉ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÉÃAzÀæ zÀAqÉ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ M§â C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÁUÉÃAzÀæ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQgÀĪÀ PÉøÀÄ »AzÀPÉÌ ¥ÀqÉ E®è¢ÝzÀÝgÉ £ÁUÉÃAzÀæ zÀAqÉ ¤£ÀߣÀÄß ºÁUÀÄ ¤£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ ºÁQ eÉÊ°UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¹zÀݤgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉĸÉÃeï ªÀiÁr “PÀªÀiÁ£ï ¦Pï¥ï ªÉÄÊ ¥ÉÆÃ£ï ¯Émï «Ä mÁPï «vï ¸ÀÄzsÁ, ªÁmï ¹Ã mÁQAUï ©¥sÉÆÃgï gÀªÉÄñÀ ¹Ö¯ï ¹Ã ZÁ¯ÉAfAUï «Äà D? NPÉ L «¯ï CPÉì¥ïÖ ºÀgï ZÁ¯ÉAeï £Ë L «¯ï ±ÉÆà ªÁmï PÁå£ï L qÀÄ & ºË PÁå£ï L qÀÄ NPÉ «¯ï ¹Ã” »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À® ªÉĸÉÃeï UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, C®èzÉ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄÄ¢æ¹ ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ºÀAagÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À  «gÀÄzsÀÞ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 03-08-2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ E£ÀÆß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è EgÀĪÁUÀ¯Éà FUÀ ªÀÄvÉÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ºÁUÀÄ ªÀiÁ£ÀºÁ¤ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ±À²PÁAvÀ FvÀ£À ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9590359366 £ÉÃzÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ £ÉªÀÄä¢ ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀĪÀ ªÉĸÉÃd ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ¦Ãr¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 27-06-2013 gÀAzÀÄ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀqɸÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀAa ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV PÀÄVÎ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ªÀiÁ£À ªÀÄAiÀiÁðzÉ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É, DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀðUÀ½AzÀ F jÃw avÀæ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-06-2013 gÀAzÀ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24, 25-06-2013 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV® ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÀÄrAiÀÄ°èzÀÝ 1) «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀgÀ »vÁÛ¼É ªÀÄÆwð C.Q 18,200/- gÀÆ, 2) gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀgÀ »vÁÛ¼É ªÀÄÆwð C.Q 1300/- gÀÆ, 3) »vÁÛ½AiÀÄ MAzÀÄ zÉÆqÀØ WÀAmÉ ªÀÄvÀÄÛ 2 »vÁÛ¼ÉAiÀÄ ¸ÀtÚ WÀAmÉUÀ¼ÀÄ C.Q 10,500/- gÀÆ, 4) zÁ£À ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ 10,000/- gÀÆ, 5) ¸ËgÀ ¢Ã¥ÀzÀ PÀA§QÌzÀÝ ¨Áålj C.Q 2,000/- gÀÆ, 6) gÀxÀzÀ »vÁÛ½ PÀ¼À¸À C.Q 10,000/- gÀÆ, »ÃUÉ NlÄÖ 52,000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, G: zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀÆeÁj, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2013, PÀ®A 498(J), 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ®QëªÀÄt ºÁUÀÆ E£ÀÆß 03 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¨É¯ÁݼÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ ¢UÀA§gÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¨É¯ÁݼÀ EªÀjUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2013 gÀAzÀÄ ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd£ÀPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £À¹Ã©£À wvÀ°AiÀÄ ZÁlð aÃn ºÀjzÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 10 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁUÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉÃAzÀæ.J£ï. ¦.J¸ï.L alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄ ¥ÁæxÁ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¨Áa¥À½î ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ, ¸Á: ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ wvÀ° ZÁlð ElÄÖPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 10 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÁÛ £À¹Ã©£À wvÀ° dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄ CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ®Ä DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 531/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ MAzÀÄ wvÀ° ZÁlð d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ,   d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝgÁAiÀÄ.eÉ.¨sÉÆøÀV ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É §lUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ zÀvÁÛvÉæ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: §lUÉÃgÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr, CªÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 3350/- £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä, £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ n.Dgï.gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ xÉÃgÀ ¥ÀPÀÌ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀUÉÎ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: zsÀ£ÀUÀgÀ, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 12 d£À J®ègÀÄ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ 7500/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ ¸ÀzÀj 13 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄà ºÁWÀÆ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤Ã®A£À½î vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠦AlÄ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÀgÀAeÉ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨Á宺À½î EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ²ªÀPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd eÉÆvÉ ²ªÀPÁAvÀ EvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/6384 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆüÁgÀ EAqÀ¶Öç¬ÄAzÀ ¨Á宺À½îUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¥sÉÆgÀ«®ègÀ ªÁºÁ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£Àß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ JqÀ§¢¬ÄAzÀ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÁ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 21-06-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಮಾರುತೇಪ್ಪಾ ಜಿಳ್ಳೆ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಕುರುಬಖೆಳಗಿ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ತಾಯಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ಭಾಲ್ಕಿ ಎಸ.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೊಗಿ ಮರ½ ಕುರುಬಖೇಳಗಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾಲ್ಕಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ದತ್ತ ಮೇಡಿಕಲ ಎದರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಭಾಲ್ಕಿ ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಕೂಟಿ ನಂ. ಎಂಹೆಚ್-14/ಬಿಡಿ-1690 £ÉÃzÀರ ಚಾಲಕ¼ÁzÀ ಡಾ: ಸುವರ್ಣಾ ಪಾಟಿಲ ಇವgÀÄ ತನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿ ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ತಾಯಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಇವjUÉ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾgÉ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ CªÀgÀ ಬಲಗಾಲ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಲಾಲ ಅವರಾದ (ಬಿ) ತಾ: ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ನಾನು ಮತ್ತು ರವಿಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸೋಮಶೇಖರ ವ: 13 ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ: ಮಹಾಗಾಂವ ರವರು ದಿನಾಂಕ:25/06/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಟೋ ಟಂ ಟಂ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಬಿ-8613 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಅವರಾದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಲಗೂಡ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಟಂಟಂ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟಂಟಂ ಅತೀವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಟಂಟಂ ವೇಗದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಅಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡಗನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 319/2013 ಕಲಂ. 279 337 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂ/ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ  ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ  ಅಂತಾ  ಬಾತ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಟದಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ   ಗಂಡನು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಹೇಳಿ ಕೈಯಿಂದ ಬೆಲ್ಟ್ ದಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡಿದರೂ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತರಿಸದಿದಕ್ಕೆ ಅಗಷ್ಟ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಮಜಾನ ಹಬ್ಬ ಇನ್ನೂ 12 ದಿವಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಮುಂಬೈ ಯಿಂದ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ಮೈದನ ಸೈಯ್ಯದ ಮಹೆಬೂಬ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು  ನಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾಕೇ ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು 2012 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು  1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ  ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿರಿ ಅಂತಾ ಬೈದು ಹೊರೆಗೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದಿನಾಂಕ 14-04-2013 ರಂದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಇರಫಾನ ಈತನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಾರು ಖರೀದಿ ಕುರಿತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ  ತಾಯಬಾ ಸುಲ್ತಾನ  ಗಂಡ ಸೈಯ್ಯದ ಇರಫಾನ ಸಾ|| ಬುಲಂದ ಪರವೇಜ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 320/2013 ಕಲಂ 143, 147, 148, 498 (ಎ), 504, 506 ಸಂ. 149 ಐಪಿಸಿ  ಮತ್ತು 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಾವೂದ್ದಿನ ತಂದೆ ಸುಲ್ತಾನ ಪಟೇಲ ಸಾ:ಸ್ಲಂ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೋನಿ ಜೆ.ಟಿ.ಟಿ.ಸಿ ಕಾಲೇಜ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಂತ್ರಾಸವಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪರವೀನ ಬೇಗಂ ವಯಾ||35 ವರ್ಷ ಇವಳನ್ನು ಶೇಖ ಮಹಿಬೂಬ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ನಯಾಮೊಹಲ್ಲಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆವೆ. ಅವಳಿಗೆ ನದೀಮ ವಯಾ|| 8 ವರ್ಷದ ಮಗನಿರುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪರವೀನ ಬೇಗಂ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಮಗ ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಚಾಂದಬೀಬಿ ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜ ಎದರುಗಡೆ ಮಿಲ್ಲತ ನಗರ ಕಾಲೂನಿ ಹೊರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ  ಭಾವ ರೇಶನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ , ಮನೆಗೆ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಅಂದರೆ ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಈಗ 8  ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮನಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಾ ಹೇಳಿದಳು.  ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡಾ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತಾ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ.24/6/2013 ರಂದು ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಜೋತೆ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಬೈಯುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಳೆದಾಡಿ ಹೋಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ನಾನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು , ನಮ್ಮ ಭಾವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಅವನು ಕೇಳಿಲಿಲ್ಲಾ ,ತೇರಿ ಬಹೇನ ಬಹುತಾ ಬಾತ ಕರತೆ, ಮೇರೆ ಸಾತ ಜಗಳ ಕರತೆ  ಇಸಕೂ ನಹಿ ಚೋಡತು ಖತಮ ಕರದಾಲತೂ ಅಂತಾ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒದರಾಡುತಿದ್ದನು ಆಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನ ಅಂತಾ ನಮ್ಮ ಭಾವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತೇನ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ  ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನಗೆ ವಾಪಸ ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ.ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:25-6-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖ ಮಹಿಬೂಬ ಇತನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪರವೀನ ಬೇಗಂ ಇವಳನ್ನು ಮನಗೆ ಸಾಮಾನು ತಂದು ಕೋಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ  ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 321/2013 ಕಲಂ. 302 ಐಪಿಸಿ ನೆದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.