Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 11, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 11/03/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-03-2011

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ¥Áà ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÀªÀjUÉ D¸ÁÛ£Á ¯ÁqÀÓ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ zÀeÉð ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: zÀfð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-5-68, zÀfð UÀ°è ©ÃzÀgÀÀ EvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ 1 gÀÆ¥ÁÄUÉ 80 gÀÆ¥ÁÄ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV DgÉÆæAiÀÄÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 350=00, 4 CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 1 ¨Á®¥É£ï ºÁUÀÆ 1 ªÉƨÉÊ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 341, 354, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-3-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ £À¹ÃªÀiÁ UÀAqÀ ªÀÄĤÃgÀ ªÀÄAUÀ®VªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÀqÀªÀAw EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À UÀÆr¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAUÀAiÀiÁå PÁåvÉ, 2] UËgÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀAUÀAiÀiÁå PÁåvÉ, 3] gÁeÉÃ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå PÁåvÉ, 4] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå PÁåvÉ J®ègÀÄ ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UËgÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀAiÀiÁå EªÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, gÁeÉÃ¥Áà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ K C±ÉÆÃPÀ K£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤Aw¢Ý EPÉAiÀÄ ¹gÉ PÀ¼É CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ MwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹ÃgÉ PÀ¼ÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ agÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆr gÁeÉÃ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÁåV ¨ÁÄ ªÀÄÄZÀÑ CAvÁ vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄÖ ªÀiÁr PÉÊÄAzÀ JqÀUÀqÉ ¨sÀPÀ̽AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁÄ UÉÆÃjªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀðgÉ PÉÆãÁgÀ° ªÀÄvÀÄÛ w¥ÀàuÁÚ PÉÆãÁ° EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/03/11 gÀAzÀÄ ªÀÄAoÁ¼À ²ªÁgÀzÀ G¸ÀQ£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ²ªÀ°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÆ¼É ¸Á: ªÉÆgÀRAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA JAJZï-25/PÉ-1914 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Áé«Ä ¸Á: ªÉÆgÀRAr EvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĸÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à ©æqÀÓ PɼÀUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¥ÀÄlÖ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ zÉëzÁ¸À ªÁrPÀgï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ¹ìPÉÃgÁ, ¸ÀzÀå: OgÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÁrPÀgï EvÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¨Á«UÉ ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ FdÄ §gÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/03/2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ RAqÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸ÀÄ£ÁvÉ ¸Á: vÀqÉÆüÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ PÉÆÃuÉUÉ ºÉÆgÀV¤AzÀ PÉÆAr ºÁQ ¥ÀPÀÌzÀ PÉÆÃuÉUÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀV¤AzÀ MAzÀÄ qÀ©âAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃmï C.Q 20,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀ ºÀt ¥À¯ïì E£ÉÆìÃgÉ£ïì dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ 4,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
§gÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á¨Á EvÀ£ÀÄ EzÀUÁ eÁUÀzÀ°è ºÉÆl® ºÁQgÀÄvÁÛ£É CzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 09-3-11 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹®zÁgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À¼ÀÜPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸Éqï EzÉ CAvÁ ¸ÀzÀj ºÉÆl® vÉUÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ EzÀPÉ̯Áè ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. CºÉÃzÀ vÀAzÉ E¨Á滪ÀÄ RÄgɹ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: §gÀÄgÀ EvÀ¤UÉ ¤Ã£É PÁgÀt CAvÁ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á§, 2) JA.r gÀ¦üÃ, 3) JA.r ªÀÄÄ¥sÁA J®ègÀ vÀAzÉ ªÀÄ»¢Ý£À ¸Á: §gÀÄgÀ, 4) ªÀÄ»AiÉƢݣÀ vÀAzÉ ºÉÊAiÀÄvÀC° ¸Á: §gÀÄgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ºÀªÀiÁgÉ £ÁªÀÄPÉÆ DAiÀiÁvÉÆ eÁ£ï¸É ªÀiÁgÀzÉvÉÛ CAvÁ fªÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ feÁ ªÀÄÄתÀiÁr £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« PÉÊÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ, ¨É¤ßUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2011 PÀ®A 27/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/03/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) JA.r CºÉÃzÀ, 2) JA.r gË¥sï, 3) JA.r Cw¥sï J®ègÀ vÀAzÉ E¨Á滪ÀĸÁ§, ¸Á: §gÀÄgÀ, 4) E¨Áæ»A vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ RÄgɹ ¸Á: §gÀÄgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ vÀAzÉ ªÉÆ»AiÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: §gÀÄgÀ EvÀ¤UÉ ¸Á¯É ºÀªÀiÁgÉ G¥ÀgÀ zÁ¯É¸ÉÆ PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸ï ¯É £À»vÉÆ eÁ£ï¸É ªÀiÁgÀzÉvɺÉÊ CAvÁ ºÉÆ®¸ÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉÊÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ®Ä PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀ vÀAzÉ «oÀ¯ï gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: RAqÉæ vÁAqÁ ¨sÁ°Ì EvÀ£À ºÉAqÀw Gdé¯Á EªÀ¼ÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ vÀ£Àß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÀAeÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¨Á¼ÀÆgÀ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É 50 gÀÆ¥ÁÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉý ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉAiÀiÁzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw Gdé¯Á EªÀ¼ÀÄ RAqÉæ vÁAqÁPÀÆ §gÀzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¨Á¼ÀÆgÀ vÁAqÁPÀÄÌ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ UÉÆvÁÛV £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÁUÀÄ J®è £ÉAlgÀ ºÁUÀÄ §AzsÀÄ §¼ÀUÀzÀªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw Gdé¯Á J®Æè ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 323, 324, 504, 506, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ gÁd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÉÆÃUÉñÀ eÁw: J¸ï.¹. ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¤£ÀUÉ ªÁºÀ£À £ÀqɸÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð £ÀªÀÄÆäj£À eÁÕ£ÀzÉêÀ WÀAmÉ C£ÀÄߪÀªÀ£À fêÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ dUÀ¼À ¨ÉÃqÁ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÁ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ UÁè¸À NqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ JqÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ WÉÆqÀªÁr zÀUÁðzÀ°è PÀAzÀÆj ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ lAlA £ÀA PÉ.J-38/5960 £ÉÃzÀgÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV WÉÆqÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è PÀAzÀÆj ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄgÀ½ CzÉà lA.lA zÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ lA.lA ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃmÉ® JzÀÄjUÉ vÀ£Àß lA. lA £ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvÉÄAzÀ ZÀ¯ÁĹ PÀmï ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV lA.lA ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV lA.lA zÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ DgÀw EªÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ lA.lA zÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ EvÀgÉ 15 d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/03/2011 gÀAzÀÄ 2.15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÀÆ¥ÀZÀAzÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀóµÀð eÁw ®A¨Át GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ eÉʹAUÀ ZÀªÁít »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ¸Á: £ÀgÀ¹AUÀ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ E§âgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ¢AzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ÁzsÁ ²ªÁgÀzÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¸ÉÆÃ¥Á£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹ vÀ£Àß »rvÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PɼÀUÉ PÉqÀ«zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÉÆÃ¥Á£À EªÀ¤UÉ UÀmÁÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ºÀuÉUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀjUÉ w½zÁUÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2011, PÀ®A 341, 504, 323, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-03-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Ánïï
¸Á: d£ÀªÁqÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ 1) C¥ÀàgÁAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀtÆÚgÀ 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀtÆÚgÀ 3) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà PÀtÆÚgÀ J®ÆègÀÄ ¸Á; d£ÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ. CªÁåZÀ ±À¨sÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ, PÉÊÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ M¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur Distirct Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:11.03.2011 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¦.J¯ï.r ¨ÁåAPï£À CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ªÀÄvÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ E§âgÀÆ ¸Á:PÀ£ÁßjUÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.03.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨É¼ÀUÀÄQð UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦J¯ïr ¨ÁåAPï ªÀÄAqÀ½ ¸ÀzÀ¸Àå £ÁVgÀĪÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ ¸Á:¨É¼ÀUÀÄQð UÁæªÀÄ EªÀ£À£ÀÄß fæ£À°è MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §aÑnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀAUÀ¥Àà£À vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:10.03.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:10.03.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼ï 38 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ F.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ WÀlPÀzÀ §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.09,J¥sï.2621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ®ªÀÄAV-UÀÄAqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æà zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä vÀAzÉ CrªÉ¥Àà 6 ªÀµÀð ¸Á:¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ ¨Á®QAiÀÄ vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:10.03.2011 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀÆgï¥ÁµÁ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÀÄ¹Ì EªÀ£ÀÄ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.36,JA.4384 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.05,¹.8678 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjdRA UÉÆArzÀÄÝ, PÁgÀÄZÁ®PÀ £ÀÆgï¥ÁµÁ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¯Áj ZÁ®PÀ ©.±À©âÃgï vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§ ¸Á:¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ, vÁ:D£ÉÃPÀ¯ï, f¯Áè :¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:10.03.2011 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀºÀgï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.02,AiÀÄÄ.7349 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ZÉÊvÀ£Àå D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉ.E.©.PÁ¯ÉÆä PÀqÉ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, AiÀÄÄ.4071 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ «ÄgÀeÁ KeÁeï CºÀäzï vÀAzÉ JA.JA.£ÀªÁeï¨ÉÃUï ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ, §®gÀmÉÖ ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ, JzÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ±À©âÃgï ªÀĺÀäzïSÁ£ï vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÀĺÀäzïSÁ£ï ¸Á:CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ±À©âÃgï ªÀĺÀäzïSÁ£ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.03.2011 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ºÀÄqÉÃzÀªÀgï ¸Á:UÉÆãÁégï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ UÀAUÀ¥Àà, AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¯ÉÊn£À PÀA§PÉÌ PÀnÖºÁQ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:10.03.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:09.03.2011 gÀAzÀÄ 17.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á:AiÀÄvÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ, EvÀgÉ 21 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà EªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀÄAqÀÄ, vÀÄAqÀÄ ªÀiÁr PÀvÀÛj¹ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁªÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ §®èlV UÁæªÀĤªÁ¹, ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥Á±ÀéðªÁAiÀÄÄ«¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.03.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà §®èlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:10.03.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß CPÀ̪ÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃVgÀĪÀ «zsÀÄåvï vÀAwUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.03.2011 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀàµÀðªÁV ¨ÉAQ QrUÀ¼ÀÄ eÉÆÃ¥ÀrUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ MA§vÀÄÛ eÉÆÃ¥ÀrUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ eÉÆÃ¥ÀrUÀ¼À°èzÀÝ, §AUÁgÀ-¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, DºÁgÀ-zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, §mÉÖUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:7,22,500/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ zÉÆqÀØ DAd£ÉÃAiÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ «zsÀÄåvï¤AzÀ ¨ÉAPÀ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸À¥Àà UÀtºÁgÀ ¸Á|| ±ÉÃRgÉÆÃeÁ ªÀĺÁzÉêÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÉßûvÀ AiÉÆÃUɱÀ EªÀ£À ºÀwÛgÀ ¯Álj PÁqÀð£ÀÄß Rjâ¹zÀÄÝ CzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-03-2011 gÀAzÀÄ qÁæ DVzÀÄÝ ¹ÌëģÀ §ºÀĪÀiÁ£À PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀgÉ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¢: 10-03-2011 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß C½AiÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ D¼ÀAzÀ £ÁPÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ §£À±ÀAPÀj ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀÄ ¤AwzÀÄÝ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £À£Àß ¯Álj §ºÀĪÀiÁ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ PÁj£À°è AiÉÆÃUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®Äè §AzÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¹PÀÌ°è ¯Álj §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉüÀÄwÛ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrÛ« CAvÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ £À£Àß ¨É¤ß£À JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, vÉÆqÉUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æà ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ªÀiÁAUÀ ¸Á:ªÀÄÄ£ÉÆßýî gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ £À£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ D¼ÀAzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆäj£À dAiÀÄ¥Á® vÀAzÉ ²ªÀtÚ ¦ügÀAUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄÄAzÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ CA¨ÁzÁ¸À ªÀiÁAUÀ ºÁUÀÄ Hj£À UÀeÁ£ÀAzÀ ªÀiÁAUÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA;PÉJ-32-PÀÆå-1249 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½î ¬ÄAzÀ D¼ÀAzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½î¸À®UÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉJ-20 J-7829 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CA¨ÁzÁ¸À¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C®èzÉà ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ UÀeÁ£ÀAzÀ ªÀiÁAUÀ FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £Á£ÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ UÀeÁ£ÀAzÀ FvÀ¤UÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁzÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æà QÃwðPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dAiÀıÉÃRgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ eɸÁÌA AiÀÄqÁæ«Ä ±ÁSÉ gÀªÀgÀÄ, ¢:09-02-11 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀÄA§qÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄj°AUï ªÀÄgÀPÀ¯ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆr¹zÀ PÀgÉAmï mÁæ£Àì¥ÁªÀÄðgÀ CAzÁdÄ 40,500/-gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ : ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¸Á: eÁ¥ÀÆgÀ ªÁr vÁ|| §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁ:ªÀ: ±ÁºÀ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj EªÀ¼À£ÀÄß PÀ®è¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà UÀd¯Éà JA§ÄªÀ£ÀÄ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ  ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ £ÀªÀ£ÁxÀ E§âgÀÄ ¸Á: eÁ¥ÀÆgÀªÁr GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV gÁeÉñÀéj EªÀ¼À£ÀÄß £ÀA©¹  ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj E§âgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¸ÀzÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà CA§®V ¸Á||CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ D¯ï ªÉÄïï vÁ|| ¹AzÀV f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ £À£Àß UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä PÀĪÀĸÀV, ²æêÀÄAvÀ CA§®V, ºÀĸÉãÀ CA§®V, ºÁUÀÆ £À£Àß vÀªÀÄä ªÀĺÁzÉêÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ GqÀZÁt UÁæªÀÄzÀ ºÀÄZÀÑ°AUÉñÀégÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆVzÀÄÝ,£À£Àß vÀªÀÄä ªÀĺÁzÉêÀ, ¨Á§Ä, ºÀĸÉãÀ, EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è eÁvÉæAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £ÁlPÀ £ÉÆÃr §gÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ªÁ¥À¸ÀÄì HjUÉ §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ D¯ïªÉÄïïzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨Á§Ä ºÀÄt¸ÀV FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr ¤£Àß vÀªÀÄä ªÀĺÁzÉêÀ FvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ DvÀ£À ºÀuÉUÉ UÀÄAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ GqÀZÁtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ £À£ÀUÉ w½zÀħA¢zÉÝãÉAzÀgÉ £À£Àß vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁzÉêÀ FvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ C¥sÀd®¥ÀÆgÀzÀ ±ÀªÀUÁgÀzÀ°ènÖgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀÝjAzÀ §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV ±ÀªÀUÁgÀzÀ°è DvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ«zÀÄÝ ºÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄAqÉÃn¤AzÀ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆj ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ £À£Àß vÀªÀÄä ªÀĺÁzÉêÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÉÄÃwæ FvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr eÉÊ°UÉ ºÉÆÃV §A¢zÀÄÝ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¸ÀAeÉ JAlªÀiÁ£À FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¸ÀºÀ ¨ÁVAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. F PÁgÀt¢AzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃwæ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ JAlªÀiÁ£À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ ºÀUÉvÀ£À ¸ÁV¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÝgÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ¸ÀºÀ ºÁQzÀÝgÀÄ. zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ ªÉÄÃwæ PÀÄlÄA§zÀ gÁdÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÉÄÃwæ, ¸ÀAdÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÉÄÃwæ, ªÀiÁ¼À¥Àà AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÉÄÃwæ, PÉAZÀ¥Àà, §¸ÀÄì, ºÀtªÀÄAvÀ, ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ªÉÄÃwæ ºÁUÀÆ JAlªÀiÁ£À PÀÄlÄA§zÀ gÁdÄ vÀAzÉ UÁ°§ JAlªÀiÁ£À, ¸ÀAdAiÀÄ JAlªÀiÁ£À £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¨Á§Ä PÀĪÀĸÀV FvÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

eÉêÀVð oÁuÉ :²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á|| ©üêÀiÁ PÀnÖ¸ÀAUÁ« gÀªÀgÀÄ, ¢:09-03-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà aPÉÆÌÃr E§âgÀÄ PÀÆr ©üêÀiÁ ©æÃd ºÀwÛgÀ gÉÆÃrUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ªÀıÁPÀ ¥ÀmÉïï EªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÀĽwzÁÝUÀ, UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n §¸ï PÉJ-36 J¥sï.591 ZÁ®PÀ ºÀ©Ã§ G¸Áä£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á:UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ PÀÄAl ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀjAzÀ ¨sÁjUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. §¸ï ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀ §¸ï ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.