Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 18, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/2016 PÀ®A 273 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 32,34,38 (J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ 1965:- ¢£ÁAPÀ: 17/10/2016 gÀAzÀÄ 7 J.JªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£Àå DgÀPÀëPÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ AiÀiÁzÀVj ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV M§â DgÉÆæ, ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ¥Àr¹, eÁÕ¥À£À PÉÆnÖzÉÝãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17/10/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¦.¹ 83 gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÀÆqï ªÀiÁ¤ðAUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ªÀÄÄzÁß¼À vÁAqÁ¢AzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §nÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÀÄgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ, 2) C§Äݯï UÀ¥sÀÆgÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ §½ZÀPÀæ EªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¦.¹ 83 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÁß¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ 5-30 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁr ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÁå£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ ¤°è¹, ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÉÆãÁå gÁoÉÆÃqÀ, ªÀ:30, eÁ:®ªÀiÁätÂ, G:PÀÆ° ¸Á:ªÀÄÄzÁß¼À zÉÆqÀØ vÁAqÁ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV »gÉÆà ¸ÉàîAqÀgÀ ¥Àè¸ï EzÀÄÝ, £ÀA. PÉJ 33 J¸ï 9759 EzÀÄÝ, ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ ¹Ãn£À JgÀqÀÄ §¢UÉ vÀ¯Á JgÀqÀgÀAvÉ 4 PÁå£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖzÀÝ£ÀÄß. MAzÉÆAzÀÄ PÁ夣À°è 5 °ÃlgÀzÀAvÉ 4 PÁå£ÀUÀ½AzÀ MlÄÖ 20 °Ãlgï ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EvÀÄÛ. ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï C:Q: 20,000=00 ªÀÄvÀÄÛ 20 °Ãlgï ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C:Q: 400=00 EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ ¥Á¤AiÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÁå£ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ PÁ夤AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï zÀ MAzÀÄ ¨Ál°AiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ±ÁåA¥À® PÀÄjvÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÊn CAvÁ CgÀV¤AzÀ ²Ã¯ï ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 5-30 JJªÀiï ¢AzÀ 6-30 JJªÀiï zÀªÀgÉUÉ «ªÀgÀªÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï, DgÉÆævÀ PÁ²£ÁxÀ ºÁUÀÆ ±ÁåA¥À® ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß F eÁÕ¥À£À ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¤ªÀÄUÉ ºÁdgÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ eÁÕ¥À£À ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/2016 PÀ®A: 273 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 32,34,38 (J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ 1965 gÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.  

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2016  PÀ®A 147,504,354,323,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹:- C¤vÁ UÀAqÀ gÁdÄ GeÉÊ° ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£ï G|| ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| vÉÆlÆègÀ vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀĪɣÉAzÀgÉ£À£ÀUÉ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Éè²£Á 4 ªÀµÀð EzÀÄÝ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-45/10/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Éèò£Á EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆAzÉÆPÉÆArzÀÝ AiÀįÉÃj AiÀÄ®¸ÀwÛ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV §gÀĪÀ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛ EzÀÄÝ D gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ DqÀÄwgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ±ÉÃR¹A¢ 25 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ AiÀįÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀg CzÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆlgÀ ¤°è¹ CzÀgÀ Q°AiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Éèò£Á EªÀ½UÉ UÁr¬ÄAzÀ rQÌ¥Àr¹ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁPÉ CAvÁ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ PÉýzÀPÉÌ vÁAiÀÄ¥Àà£ÀÄ £À£ÀUÉ £À£Àß UÁrAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAr CAvÁ ºÉÆzÀgÀÄvÁÛ £À£ÀUÉ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß PÉý CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ §£ÀߥÀà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ±ÉÃR¹A¢, vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ±ÉÃR¹A¢, ¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ±ÉÃR¹A¢ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¸Á§tÚ ±ÉÃR¹A¢ EªÀgÉ®ègÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀÄ §£ÀߥÀà£ÀÄ  £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸Á§tÚ E§âgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖUÉ JzÉUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆmÉUÉ UÀÄ¢Ý UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄä vÁAiÀÄ¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¼À fªÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉÆzÀgÀÄwzÀÝgÀÄ C°èzÀÝ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Àà ¤AUÉj, ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ eÁ£À¥Àà PÉÆ®ÆègÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄäUÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀÄwgÀĪÀzÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ E®è¢zÀÝgÉ E£ÀÄß ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPɺÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw    

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¸ÀA 187 LJªÀiï« AiÀiÁåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: 17/108/2016 gÀAzÀÄ 9-45 ¦JªÀiï PÉÌ AiÀÄÄ£ÉÊmÉqÀ D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀÄV¬ÄAzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ºÉZï.¹ 32 gÀªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á|| ºÁgÀtUÉÃgÁvÁAqÁ EªÀgÀ ºÉýPÉ  ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/10/2016 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁªÀ UÉÆÃ¥Á® E§âgÀÄ PÀÆr ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-33 AiÀÄÄ-0623 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É JuÉÚºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ªÀĹãÀ j¥ÉÃjUÁV ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ 5-30 ¦JªÀiï PÉÌ UÉÆÃV- ©üÃ.UÀÄr ªÀÄzÀå EgÀĪÀ ªÉÄãï PÉ£Á® zÁn »gÉêÀÄoÀ ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ  ¨ÁtwºÁ¼À-¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CmÉÆà £ÀA PÉJ-33 J-2817 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ §®ªÁV rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÉÊ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV JgÀqÀÆ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. »AzÉ PÀĽvÀ UÉÆÃ¥Á® FvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÉÄïÁãUÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ZÉÃjUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ lAlA CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.113/2016 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ ¸ÀA  187 LJªÀiï« AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2016 PÀ®A 32, 34 PÉ.E AiÀiÁPÀÖ:- w¥ÀàtÚ vÀAzÉ PÉÆÃPÁ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 42 eÁw: ®A¨sÁt ¸Á: KªÀÇgÀ zÉÆqÀØ vÁAqÁ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ  EªÀgÀÄ KªÀÇgÀ zÉÆqÀØ vÁAqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¯ÉʸÀ£Àì ªÉÊUÉÊgÉ E®èzÉà Njf£À¯ï ZÉÆÃ¬Ä¸ï ¸ÀgÁ¬Ä ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ »rzÀÄ CªÀjAzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 90 JªÀiï. J¯ï EgÀªÀÅ 35 ¸ÀgÁ¬Ä ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß CQ 928.90/- gÀÆ £ÉzÀÄÝ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-10-2016

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 18-10-2016
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 14/2016 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 17-10-2016 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ªÀĺÉñÀéj UÀAqÀ C£ÀAvÀ gÉrØ ªÀAiÀÄB 28 ªÀµÀð ¸ÁB ªÀÄ£ÁßSÉýî EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £À£Àß UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ ªÀÄ£ÁßJSɽî UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 100 £ÉÃzÀÝgÀ°è 3 JPÀgÀ 21 UÀÄAmÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉð £ÀA 116 £ÉÃzÀÝgÀ°è 20 UÀÄAmÉ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ºÉÆ®UÀ¼À°è ¨ÉÆgÀªÉ®è EzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄ¼É ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨ÉÆÃgÀUÀ¼À°è ¤ÃgÀÄ MtV ºÉÆzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀå D ºÉÆ®UÀ¼À°è ¸ÉÆAiÀiÁ , GzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆUÀgÉ ¨ÉÃ¼É ¨É¼É¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ FªÀµÀð ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀļÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¥Àæwð ¤ÃgÀÄ ¤AvÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ  ¨É¼ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ºÁ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄPÉÌAzÀÄ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ Rj¢UÁV ªÀÄ£ÁßJSɽî r ¹ ¹ ¨ÁåAPÀ£À°è 10,00,000/- ®PÀë ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7,32,352/- ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ E£ÀÄß 2,67,648/- ¸Á® r ¹ ¹ ¨ÁåAPÀ£À°è ¨ÁQ EgÀÄvÀÛzÉ . C®èzÉ ºÉÆzÀªÀµÀð CAzÀgÉ 2016-17 £Éà ¸Á°£À°è ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÉêÁ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ 44,656/-¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FªÀµÀð «¥ÀjvÀ ªÀļÉAiÀiÁV ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀA¥ÀÆtð ¤gÀÄ ¤AvÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÀUÀ¼ÁzÀ GzÀÄÝ , ¸ÉÆAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆUÀj ¸ÀA¥ÀÆtð ¤j£À°è EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÉÆAiÀiÁ GzÀÄÝ vÉÆUÀj J¯Áè ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ ¨É¼É ¸ÀA¥ÀÆtð ºÁ¤AiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸Á®zÀ ºÉÆgÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®ªÀ£ÀÄß wj¸À®Ä CUÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-10-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà §¸ÀgÀrØ EªÀgÀ vÉÆlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 1430 UÀAmÉUÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ C£ÀAvÀ gÀrØ EªÀ£À ±ÀªÀªÀÅ ¨Á«AiÀįÉè ¨ÉÆgÀ¯ÁV vɯÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÉ, PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ ¸Á®zÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À®gÀzÉ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀ §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀAiÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 07/2016 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಿರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಮಶೇ ಜಾಧವ ಸಾ: ಮಾಳೆಗಾಂವ ರವರ ಫಿರ್ಯಾದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು 0300 ಗಂಟೆಯಿಂದ 0400 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ರಮಶೇ ಇತನಿಗೆ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ 55 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಪಾಲದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ 29 ರಲ್ಲಿ 12 ಎಕರೆ ಜಮಿನು ಇದ್ದು ಸದರಿ ಜಮೀನು ಅಚರೆ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದರಿ ಜಮೀನು ಬಿಜ ಬಿತ್ತನೆ ಹಾಗು ಸಾಗುವಳಿ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ಬನ್ಸಿಲಾಲ ರವರ ಹತ್ತಿರ 1,62,000/- ರೂ ಮತ್ತು ಗುಣ ವಂತರಾವ ನಿಟ್ಟೂರೆ ಉದಗೀರ ರವರ ಹತ್ತಿರ 50,000/-ರೂ ಹಾಗೂ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ ಔರಾದ[ಬಿ] ದಲ್ಲಿ 12,000/-ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,62,000/- ರೂ ಬಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಸೋಯಾಬೀನ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಸದರಿ ಬೇಲೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ  ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ  ಕೈಗೆ ಬರದಿರುವುದು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಿವನದಲ್ಲಿ ಜಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ತಾನು ಸಾಯಬೇಕೆಂದು ದಿನಾಂಕ 01-10-2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 1000 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1100 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ ಬೇಳೆಗೆ ಹೋಡೆಯುವ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಔಷದವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ  ಉಲ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಔರಾದ[ಬಿ] ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ ತಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪಚಾರ ಪಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 17-10-2016 ರಂದು 0020 ಗಂಟೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಸಾಲದ ಭಾದೆ ತಾಳಲಾರದೆ ವಿಷಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2016 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄÄvÀÛªÀiÁä UÀAqÀ WÁ¼ÉÃ¥Áà ªÀiÁgÀeÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á/ ºÀÆUÉÃj ©ÃzÀgï EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ WÁ¼ÉÃ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀiÁgÀeÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀÆUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 06/06/2016 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 22:30 UÀAmÉUÉ ¥sÀvÉÛÃzÀªÁðd ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38-Dgï-5318 £ÉÃzÀÝgÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ CªÀjUÉ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ G¸Áä¤ÃAiÀiÁ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr C°è ¢£ÁAPÀ 18/06/2016 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrzÉêÀÅ. ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 25/09/2016 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. C°è ¢£ÁAPÀ 07/10/2016 gÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÉÝêÀÅ. ¢£ÁAPÀ 17/10/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 04:45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ WÁ¼À¥Áà EªÀgÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¦JªÀiïE ªÀiÁr¹ ±ÀªÀ M¦à¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 17/10/2016 gÀAzÀÄ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆ®î¯ÁVzÉ.