Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 12, 2012

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ 11-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 40 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J£ï.ºÉƸÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ;¹zÀÝUÀað PÁåA¥ï vÁ ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ²æÃzÉë ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ C±ÉÆÃPÀ EªÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36 J¯ï804 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÁzÀ PÀ¯Áè¼À §¸Á¥ÀÄgÀÄUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀĪÁUÀ PÀ«vÁ¼À -°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÀÛAiÉÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄPÁè¸À¥ÀÄgÀÄ UÁæªÀÄ zÁn CzÀð Q.«ÄÃCAvÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æÃzÉë PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 6/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ªÀÄUÀ¼À HgÁzÀ PÀgÀqÀPÀ¯ï vÁAqÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÁgÀzÁ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ ±ÉÃAUÁ ºÉÆ®zÀ°è §VÎ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀªÀÄä¼À JqÀUÉÊ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ D£ÀAzÀ gÉrØ vÀAzÉ ªÁ¯É¥Àà gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀiÁ: 25, eÁw: ®ªÀiÁt ¸Á: ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 10.01.2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd aAZÀjQ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃl°UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀCzÉ UÁæªÀÄzÀ ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä PÉÆý £Á¬Ä §gÀÄvÀÛªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À ºÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 6/2012PÀ®A: 341,323,355 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.01.2012 gÀAzÀÄ 107 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,300/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ: 12/01/12 ರಂದು ಠಾಣೆಯ ಹದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾಕರ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ ರವರು ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಗುನ್ನೆಗಳ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ತಿರಂದಾಜ ಟಾಕೀಜ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಶಯ ಬಂದು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಶಂಕರ ತಂದೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಡಾಮಗೇರಿ, ಸಾ ಬಾಪೂನಗರ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಂಜಸ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಾ. ಸದರಿಯವನನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 1/12 ಕಲಂ: 109 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-01-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-01-2012

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/01/2012 gÀAzÀÄ 1520 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æà EAzÀæfÃvÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¨sÀAqÁPÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: ¨Áæ»äãÀ G: ¯Áj QèãÀgï ¸Á: ¸ÁPÉÆüÀ dªÀ¼ÀUÁ vÁ: zÉêÀtÂ(JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄ ¸ÁgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ G: ¯Áj £ÀA JªÀiï.Zï-25 ©-9620 £ÉÃzÀgÀ qÉæöʪÀgï ¸Á: UÀÄAdUÁð FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© ¥ÁªÀgï ºË¸ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1400 UÀAmÉUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆqÀ¯Éà 108 CA§Æå¯É£ÀìUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA : 01/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 11/01/2012 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ²æà J¸ï.¹ PÉÆý J.J¸ï.L ¤®AUÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiÁ»w w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CAPÀıÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆAUÀ½ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ¨Á°PÁ UÀAqÀ CAPÀıÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÉgÀUÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ±ÁeÁ¤ OgÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆj¹PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¤®AUÁ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¨Á°PÁ EªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤®AUÁ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 0/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹ ¸ÀgÀºÀ¢Ý DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 384, 447, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 25 DªÀÄìð PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2012 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥ÁvÉæ ¸Á: PÀÄAmɹ¹ð ¸ÀzsÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzsÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 50-60 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ, PÀ®Äè, §að, PÀAnæ jªÁ®égÀ, PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QëAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ M¯É QwÛ PÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£À ¨Á»gÀªÁV ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ vÉÆUÀj gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĶ£À £ÀA J¦-25-JJ-2890 £ÉÆA¢UÉ CwPÀæªÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2012 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 10/01/2012 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀļÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ RÄzÀÄݸÀ¬ÄAiÀiÁå ¸Á: ¥ÀAZÀ²® £ÀUÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÁªÉÆÃzÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11/01/2012 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ PÀr«ÄAZÉ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV zÉòzÁgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄvÀÛzÁÝUÀ RavÀ ªÀiÁ»vÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 48 zÉò zÁgÀÄ 180 JA.J¯ï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C:Q: 1296/- gÀÆ zÀµÀÄÖ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2012 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ²æà ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà PÉüÀPÉj ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw J¸ï,¹ ªÀiÁ¢UÀ GB mÉîgÀ PÉ®¸À ¸ÁB §A§¼ÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw J¸ï,¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÁB §A§¼ÀV EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀ¤UÉ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÁUÀÆ ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11/01/2012 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ C¤® PÉ£ÀqÉ 20 ªÀµÀð ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀÄlgÁd FvÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38nDgï 1950 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÈvÀÛ ¢AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁ®ÄPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ rªÉÊqÀgÀ UÁå¥À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ33-3353 mÁæ°£À £ÀA. PÉJ38n1770 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rªÉÊqÀgÀ UÁå¥ÀºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁ£Àð, ¹UÀß¯ï ºÁPÀzÉ MªÉÄäÃ¯É rªÉÊqÀgÀ UÁå¥ÀzÀ°è mÁæPÀÖgÀ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥ÀqɹzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÁ°£À ªÉÄUÉ vÉÆqÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà PÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ¥ÀÄlÖgÁd FvÀ¤UÉ JqÀ¨sÁUÀ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÉÆqÉUÉ, ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É . CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 11-01-2012 gÁwæ 22:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÃAPÀmÉñÀ ªÁ°äÃQ ªÀAiÀiÁ: 23 eÁ: ªÁ°äÃQ G: «zÁåyð ¸Á: »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ ºÁªÀ. UÀÄ£Áß¼À vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 J¸ï-4152 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É J£ï.ºÉZï-13 ªÀiÁUÀðªÁV UÀÄ£Áß½UÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁåzÀ£ÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ CzÉ ªÉüÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÀÆ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 23 ¸Á: UÀÄ£Áß¼À EvÀ¤UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¸ÀzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ EªÀiÁªÀiïºÀĸÉãï¸Á§ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà ªÀÄĸÁÛ¥sï C° vÀAzÉ EªÀiÁªÀiïºÀĸÉãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ EªÀiÁªÀiïºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ D®A¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÀj¹ §gÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ ¹¢ÝPÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹¢ÝPÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ ªÁå£ï £ÀA§gï: PÉ.J-36/ JA-3886 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀªÀÄzï vÀAzÉ JA.J. C°ÃA ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ªÁå£À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ §®UÀqÉ vÉÆqÉAiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²ªÀ§¸À¥Àà, ºÉZï.¹. £ÀA: 106 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ.ತೌಸಿಫ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಸೀದ ಅಹ್ಮದ ಸಾ ಮನೆ ನಂ 1-629 ಅಪ್ಪರ ಲೈನ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 20/11/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಸೋಯಲ ರಶೀದ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಚೌಪಾಟಿ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಪಾನಿ ಪೂರಿ ಬಂಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತು ಪಾನಿ ಪೂರಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ ಡೇಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಕರ ಹ್ಯಾಂಡ ಸೆಟ ಐ.ಎಮ್.ಇ.ಐ ನಂ: 012214000087992 ಅಕಿ 25,302/- ನೇದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 09/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ.ಪ್ರದೀಪ ತಂದೆ ಅಮೃತ ಭಾಸ್ಕರ ಸಾ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ರೋಷನ, ಸಂತೋಷ ನವರಂಗ ಇವರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು, ಆಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿತ್ತಿರುವಾಗ ರೋಷನ, ಸುಭಾಶ ಇವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ತಲವಾರ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 8/2012 ಕಲಂ: 323, 324, 307, 504 ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಮುತ್ಯಾ ಸಾ:ಬನ್ನೂರ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಚೆನ್ನವೀರ ವಯಾ:7 ವರ್ಷ ಇತನು ದಿನಾಂಕ: 10/1/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಶಕೀಲ ಹೋಟೇಲ ಮುಂದಿನ ರೋಡ ಬದಿ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟಾಗ ಗಣಜಲಖೇಡ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾದುರಾಯ ಮಂಠಾಣ ಸಾ:ಗಣಜಲಖೇಡ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.ಎ 04 ಇ.ಎಂ 7752 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ರೋಡ ಬದಿಗೆ ಹೊರಟ ಚೆನ್ನವೀರಯ್ಯಾ ಇತನ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಾಗೇ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 06/2011 ಕಲಂ 279 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ರಾಠೋಡ ಸಾ:ಹರಸೂರ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:10/01/2012 ರಂದು ಸಂಜೆ 05:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಿರೋಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 ಡಬ್ಲೂ-6043 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹರಸೂರದಿಂದ ದೇವಿ ತಾಂಡಾದ ಪಂಚಲಗಿ ದೇವಿ ಚಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಆಲಗೂಡ ಕ್ರಾಸ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ನಂ ಕೆ,ಎ32 ಎ-1661 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಆಟೋ ಸ್ದಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 7/2012 ಕಲಂ 279 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ 187 ಐ.ಎಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾ