Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, April 19, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19/04/2010

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄÄQAzÀ ªÀÄÄQAzÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 48ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ElUÁ. EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄQAzÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÃ¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ElUÁ. EªÀgÀÄ ElUÁ «í.J¸ï.J¸ï.J£ï. ¨ÁåAQ¤AzÀ PÉ.¹.¹. ¸Á® 12 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ©.r.¦.¬ÄAzÀ 62 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ alUÀÄ¥Áà J¸ï.©.L. ªÀiÁAdgÁ¢AzÀ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð ªÀÄUÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼À ®UÀß ªÀiÁr SÁ¸ÀV 35 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀzÁ aAvÉAiÀÄ°zÀÄÝ F ªÀµÀð ºÉÆ®zÀ°è UÉÆé (PÁå¨ÉæÃeï) ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄzÉ ¨É¼É ºÁ¤AiÀiÁVzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¸Á®zÀ ¨ÁzsɬÄAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 302 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 14/04/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 3/2010 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV £ÀAvÀgÀ AiÀÄÄrDgï J¥sïLDgï £ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÀiÁ£Àå vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁj OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀ°è ¸À°è¹zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ ¤RgÀªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄ®Ä ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁj PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ PÀqÉUÉ PÀ¼À»¸À¯Á¬ÄvÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄ£Áß©Ã UÀAqÀ ±ÀªÀıÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á: PÉÆgÁå¼À EªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ°è PÉÆÃjPÉ ¥ÀvÀæ ¸À°è¹ ¥ÉÆæëd£À¯ï C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉÆÃjPÉ ¥ÀvÀæ ¸À°è¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/04/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁj PÀıÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtªÀÅ ªÀÄÈvÀ¼À PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQzÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄgÀt GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¥ÉÆæëd£À¯ï C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 279, 337, 304[J] L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2010 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËgÀªÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄÄvÀV ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¨Áæ»ät «zÁåyð ¸Á zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸ÉÃj ºÉÆAqÁ L-10 PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-1791 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÀÄUÉÃð±À vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð «zÁåyð ¨Áæ»ät ¸Á zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à UÀÄgÀÄzÁégÀ PÀqɬÄAzÀ d£ÀªÁqÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÉƸÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀVΣÀ°è ¥À°ÖªÀiÁr PÁj£À°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ, JqÀªÉÆÃtPÉÊUÉ, §®¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, gÉÆûvÀ FvÀ¤UÉ JqÀªÉÆÃtPÉÊUÉ, gÀPÀÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ zÀÄUÉÃð±À FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ ¨sÁj PÀvÀÛj¹zÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. zÀÄUÉðñÀ EvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À §®¸ÉÆAlPÉÌ vÀgÀazÀ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/10 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀÄgÁªÀ ¸Á¬Ä UÁAªÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ-80 ªÀµÀð G-ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ-ªÀÄgÁoÀ ¸Á-eÉÊ£À UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ 07 d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀÄgÁªÀ ¸Á¬ÄUÁAªÀPÀgÀ ¸Á-eÉÊ£À UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄUÀ £À£ÀUÉ ºÀ¹ªÁVzÉ HlPÉÆÃqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¤ AiÀiÁgÀÄ E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ, E°è ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ E¯Áè ¤£ÀUÉ Hl PÉÆÃqÀĪÀ¢¯Áè, CAvÀ CªÁZÀå ±À§Ý UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀÄ E£ÉÆßêÉÄä §AzÀgÉ fªÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀzÀ¯Áè CAvÀ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 32,34 PÉ.E. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ: 18/04/2010 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀįÁègÀrØ vÀAzÉ ¤AUÁgÀrØ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ ¸Á ºÀtªÀÄAvÀªÁr. EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ £ÀA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ PÁl£ïzÀ°è J1 «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. EgÀĪÀ 30 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 975/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 147, 148, 448, 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ü zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ zÉÆqÀتÀĤ, ¸Á ºÀtªÀÄAvÀªÁr (Cgï) EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄgÁªÀ PÀªÀiÁä gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EgÀÄvÀÛzÉ. EzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/04/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽwgÀĪÁUÀ ©üêÀÄgÁªÀ PÀªÀiÁägÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ eÁÕ£ÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ PÀªÀiÁä, ºÁUÀÄ E£ÀÆß 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ºÀtªÀÄAvÀªÁr (Cgï) EvÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è AiÀÄĪÀgÁd PÀªÀiÁä, eÉÊgÁd PÀªÀiÁä, ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀªÀiÁä ºÁUÀÄ E£ÀÆß LzÀÄ (5) d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr agÁqÀÄvÁÛ eÁÕ£ÀgÁd EªÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UɼÉAiÀÄ C¤Ã® E§âgÀÆ PÀÆr ¦æÃw ¥ÉæêÀÄ CAvÁ ºÉý £À£Àß vÀAVÃAiÀÄ £ÉAl¸ÀÜ£À ªÀÄÄj¢¢Ýj EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ªÀÄUÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬ÄUÉ, vÀAVÃUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2010 PÀ®A 448, 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ü ªÉÃAPÀlgÁd vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ PÀªÀiÁä ¸Á ºÀtªÀÄAvÀªÁr (Cgï) EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà ©üêÀÄgÁªÀÄ PÀªÀiÁä gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀÈw EªÀ¼À £ÉAl¸ÀÜ£ÀªÀ£ÀÄß CzÉà UÁæªÀÄzÀ C¤Ã® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ E§âgÀÆ PÀÆr ¦æÃw ¥ÉæêÀÄ CAvÁ ºÉý £ÉAl¸ÀÜ£À ªÀÄÄj¢zÁÝgÉ CAvÁ CªÀj§âgÀ ªÀÄzsÉå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ EAzÀÄ 17/04/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸Á¬Ä§tÚ zÉÆqÀتÀĤ, 2) °AUÀuÁÚ vÀAzÉ ¨Á§Ä zÉÆqÀتÀĤ E§âgÀÆ ¸Á ºÀtªÀÄAvÀªÁr (Cgï) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr K£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ £ÉÃgÀªÁV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀªÀiÁä ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ UÀÄAqÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ °AUÀuÁÚ E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä J£ÁzÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ §zÀ£ÁªÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010 PÀ®A 279.337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-04-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀĸÉãÀ¯Á® UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁgÀªÁr G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á UÉÆñÁ ªÀĺÉî ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA§gÀ J¦ 13 PÀÆå 9128 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀ PÀqÉ ªÁå¥ÁgÀ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DtzÀÆgÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 27/9206 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ PÁgÀÄ dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄ mÉA¥ÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÉÆÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/04/10 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀĢåÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät mÉAUÀ¼É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ vÁ: ¯ÉÆúÁgÀ f¯Áè: G¸Áä£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-13, ©-4593 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è d£ÀgÉÃlgÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹¯Áé¸À¢AzÀ ¹ÃgÀPÁPÀÄ®AUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA 09 gÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-04-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ ªÀÄÆgÁfð zÉøÁ¬Ä ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ, eÁw: J¸ï¹ ¸Á JPÀA¨Á EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¢UÀA§gÀ QªÀmÉ E§âgÀÄ ªÀÄÆgÁfð zÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯É¬ÄAzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É aªÀÄä£À PÉÆÃj ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-32-373 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¢UÀA§gÀ gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ, ªÀÄÄA¢£À ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ¨Á¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¢UÀA§gÀ¤UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀjÃPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/04/10 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ®zÉÞ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:ºÁ¼ÀºÀ½î vÁ;§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ CtÚ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ºÀ¼Éî ¸Á:ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32, J¸ï-5330 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÀÆ°PÁgÀjUÉ Gl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ºÉƸÀ vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀĺÉñÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

aAZÉÆý oÁuÉ :²æÃ. ±ÁAvÀ«ÃgÀ ºÀÄ° vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ ºÀÄ° ¸Á|| §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ZÀAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ|| aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 18-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÀzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÆ, mÉÊmÁ£À ªÁZÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ »ÃUÉ MlÄÖ 1,03,100/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÀiÁ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¨ÉèÃqÀ¤AzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ §AUÁgÀzÀ vÁ«d PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁUÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 18-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀÆåwæñÀÆ¯ï ¨Ágï JzÀÄjUÉ ²æà ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ©Ã¼ÀVj ¸Á|| PÉÆÃgÀªÁgÀ vÁ||¹AzÀV f|| ©ÃeÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ C¯ÉÆÖà PÁgÀÄ £ÀA PÉJ-28 JA 8956 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄ ¨ÉÆèÉÊ®zÀ°ègÀĪÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ PÉüÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ±ÉéâgÀ vÀAzÉ C§Äݯï d¨ÁâgÀ ¸Á|| ªÀĢãÁ PÁ¯ÉÆä f¯Á£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ªÉƨÉʯï PÉÆqÀĪÀAvÉ PɽzÀ£ÀÄ PÉÆqÀzÀ PÁgÀt vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¨ÉèqÀ¢AzÀ JqÀUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ«d QwÛPÉÆAqÀÄ NrºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ agÁqÀ®Ä C°è £ÉÃgÉzÀ d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 18-04-2010 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ C§ÄÝ® gÉÆ¥sÀ UÀÄ®¥sÀgÉƱÀ, ¸ÁB ZËPÀ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ±ÀºÁ§eÁgÀ £ÁPÁ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÉÆ¥sÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAd PÀqÉUÉ J¸ï.©.JZï ¨ÁåAPÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAd PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 32 J¸ï 3261 £ÉÃzÀÄÝ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.£ÁUÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁt¥Àà zÀAqÉÆÃwPÀgï, ¸Á|| £ÀA: 3/1 "¹" ¦.qÀ§Äè.r PÁélgïì gÁeÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ±ÀgÀt¥Àà PÀ§â®UÉÃgÀ, ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ɮègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £À¼ÀzÀ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ, PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¸Á¸À®ªÀÄj UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ vÀAzÉ gÀvÀߥÀà 18 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÁUÉÎ ¦ümïì§gÀÄwÛzÀÄÝ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÉ AiÀÄxÁjÃwAiÀiÁVzÀÄÝ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ ªÀģɩlÄÖ ºÉÆÃV 10 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï §A¢zÀÝ£ÀÄ. CzÉÃjÃwAiÀiÁV ¢£ÁAPÀ: 14.04.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÉÆÃt ¨Á JAzÀÄ PÀgÉzÁUÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀÄĪÀPÀ ¸ÁzsÁPÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, 5'-5" JvÀÛgÀ«zÀÄÝ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤Ã° §tÚzÀ fãïì¥ÁåAmï, ºÀ¼À¢ D¥sï ±Àlð zsÀj¹zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®UÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.04.2010 gÀAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀÄĪÀPÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà zÉÆgÉ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯É ªÀÄÄAzÉ 9 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥Á£ï±Á¥ï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¥ÀÆeÁj EªÀ£ÀÄ 2-3 ¸À® «£Á:PÁgÀt ¥Á£ï ±Á¥ï CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß QwÛºÁPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ £ÁªÉà QwÛºÁPÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:18.04.2010 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á§tÚ ¥ÀÆeÁjAiÀÄÄ ¥Á£ï±Á¥ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ »ÃUÉPÉ MzÀgÁqÀÄwÛ CAvÁ §¸ÀªÀgÁeï PÉýzÀÝPÉÌ ¸Á§tÚ ¥ÀÆeÁj ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃl¯ï £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj, £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸Á§tÚ ¥ÀÆeÁj, PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¥ÀÆeÁj, zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ºÉÆÃl¯ï, CA§ªÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¸Á§tÚ£À ªÀÄUÀ ªÀÄ®èAiÀÄå & ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁzÉë EªÀjUÀÆ ¸ÀºÁ PÉʬÄAzÀ, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸Á§tÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:18.04.2010gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà & ®ZÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ £ÀªÀ¸ÀAiÀÄå ªÀÄgÀÌA¢¤ß ¸Á: D¯ÉÆÌÃqïUÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå PËlÄA©PÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ CªÀÄgÀAiÀÄå£ÀÄ ®ZÀĪÀÄAiÀÄå£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà zsÉéõÀ¢AzÀ ®ZÀĪÀÄAiÀÄå CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ »ÃUÉPÉ MzÀgÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÀÄgÀAiÀÄå PÉýzÀÝPÉÌ ®ZÀªÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà NAgÉrØ EªÀj§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÉà UÁæªÀÄzÀ wªÀÄä¥Àà & ºÉÆ£ÀPÉÃgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArzÀÝjAzÀ EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆAr¢Ý E£ÉÆßAzÀĸÀ® ¹PÀÌgÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CªÀÄgÀAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:18.04.2010gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ ®ZÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á: D¯ÉÆÌÃqïUÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ºÉÆ®zÀªÉÄÃ¯É ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À gÀAUÀtÚ vÀAzÉ £ÀªÀ¸ÀAiÀÄå¤UÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¤Ã£Éà PÀlÖ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ gÀAUÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÉÆmÁgï, ¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ £ÀªÀ¸ÀAiÀÄå EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ®ZÀĪÀÄAiÀÄå¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä½UÀÆ gÀAUÀtÚ£ÀÄ ªÉÄÊ-PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ 28 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.04.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:18.04.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß AiÀÄAPÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:- 18-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà f. gÁdÄ vÀAzÉ vÁvÁ®Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 17-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «ÄµÀ£ï qÉæöʪÀgÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀħæªÀÄtåA ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä ¸Á: PÀȵÁÚ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï vÁ: f: §¼Áîj E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉÆÃAqÁ AiÀÄƤPÁ£Àð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå- 7458 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ£ÀÄ £À£Àß »AzÉ PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: n.J£ï-63/ n-2059 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ©lÄÖ C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 18-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚ ªÀÄÆPÀ¥Àà ¨ÉÆÃzÀÆgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎrAiÀÄ ²æà gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ gÉʸï«Ä¯ï£À°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. EAzÀÄ ¢:- 18-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ºÀÄ®ÄUÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 11 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄfÓUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ JA. ²æäªÁ¸ÀgÁªï, JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA: PÉ.J-37/ JA-3134 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PÁgï£À UÁè¸ï£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÀºÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÁgï ZÁ®PÀ JA. ²æäªÁ¸À FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 1:45 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/10 PÀ®A: 498(J), 504, 506, L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1-00 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ºÉAqÀw E§âgÀÆ DgÉÆævÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀAdAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦gÁå¢üzÁgÀ¼À ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À¥ÀlÄÖ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆr§r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ ªÀÄUÀÄ«UÀÆ ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà ¦gÁå¢üzÁgÀ¼À vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:31/10 PÀ®A:498(J), 504. 506. L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

4] PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010  PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ

¢:18/04/10 gÀAzÀÄ 7 ¦.JAPÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖVgÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄà MAzÀÄ AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ zÁ½ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀjAzÀ 1600 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ Nr ºÉÆÃzÀ 6 d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹ AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ §UÉÎ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÁ£ÀªÉÄà ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA 31/2010, PÀ®A:279, 337 L¦¹. & 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 18-04-2010 gÀAzÀÄ 12-30 J.JªÀiï. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ mÁQÃeïAiÉÆAzÀgÀ°è ¹¤ªÀiÁ £ÉÆrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀªÀ£À ¨Ágï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è gÁªÀÄtÚ¤UÉ §®UÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, UÀzÀÝPÉÌ ºÁUÀÆ JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ £ÀªÀÄä oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2010, PÀ®A. 279, 337 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä DVzÀÄÝ CzÉ.