Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 21, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 19-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ D®ªÀÄ¥Àà 52 ªÀµÀð, CA©UÉÃgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ PÉ.E.©. mÁæ£Àì¥sÁgÀA ±Ámï ¸ÉPÀÆðl¢AzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÁÛ°gÀĪÀ PÉñÀªÀgÁªï, zsÀªÀÄðgÁªï, ¦. ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á ºÁUÀÆ PÀgɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQgÀĪÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ¸ÀÄlÄÖ £À±ÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.19/2011 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 17-11-2011 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ gÀªÉÄøÀ£À vÀªÀÄä vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ²æñÉÊ®A ªÀÄvÀÄÛ wgÀÄ¥ÀwUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 19-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ wgÀÄ¥Àw¬ÄAzÀ gÀªÉÄñÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÁVzÉ CAvÁ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¤Ã£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁV®zÀ a®PÀ ºÁQzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¨ÉqÀgÀƪÀÄ£À°è EnÖzÀÝ PÀ©âtzÀ C¯ÁägÀ ¯ÁPï ¸ÀºÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¯ÁPÀgÀ ©ÃUÀ ¸ÀºÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀV£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ZɯÁè¦°è ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 18.11.2011 & 19.11.2011 gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛzÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÀªÀÄä CtÚ C¯ÁägÁzÀ°è EnÖzÀÝ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À 4 §AUÁgÀzÀ ¸ÀtÚ GAUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ J®è ¸ÉÃj C.Q 24000-00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢ vÀªÀÄä wgÀÄ¥Àw ¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ ªÀÄ£É ¥Àj²Ã°¹ ªÉÄð£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è E£ÀÄß §AUÁgÀ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À C.Q. 1,38,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅDVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ gÀªÉÄñÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 20-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 18.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ vÀA/ «gÀÄ¥ÀtÚ AiÀiÁlUÀ¯ï ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAmÁæ¼À. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ §ArAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà £ÁqÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ 60 ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£gÀÄ J¯ÁègÀÆ eÁ : °AUÁAiÀÄvï ¸Á: UÀÄAmÁæ¼À CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄÃAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ, C°èUÉ DUÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ®Qëöä FPÉUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20.11.2011 gÀAzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2011 PÀ®A: 143,147,341,323,324.504,506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-19-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 18;45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ PÁPÀ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ²æêÀĺÀäzÀU˸ï. vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ RÄgÉö ªÀAiÀiÁ;40 G;zsÀ£ÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ eÁ;ªÀÄĹèA ¸Á; PÁPÀ£ÀUÀgÀ ºÀlÖUÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ªÀıÁPï.vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§ RÄgÉö.ªÀAiÀiÁ;28 eÁ;ªÀÄĹèA G;zÀ£ÀzÀªÁå¥ÁgÀ ¸Á; PÁPÀ£ÀUÀgÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ zÀ£ÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÀ£À ªÀiÁjzÀ ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è ¦ügÁå¢UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆnzÀÄÝ ¦ügÀå¢AiÀÄÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ºÀtzÀ°è MAzÀÄ 500gÀÆ. SÉÆÃmÁ £ÉÆÃnzÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj £ÉÆÃl£ÀÄß ªÁ¥À¸ï ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÉÃgÉ £ÉÆÃl PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ªÀÄvÀÄÛ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃl ZÀ®ªÀtÂUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2011 PÀ®A..420.489(J) L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 20-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 17-30 ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà £ÁqÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAmÁæ¼À EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£À ªÉÄìĸÀĪÀ §UÉÎ DgÉÆæ ²æà §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ AiÀiÁlUÀ¯ï ªÀAiÀiÁ 50 ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£gÀÄ J¯ÁègÀÆ eÁ : °AUÁAiÀÄvï ¸Á: UÀÄAmÁæ¼À EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ
DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2011 PÀ®A: 324,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 20-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉÀ DgÉÆæ dAiÀÄgÁd vÀAzÉ ¨Á® ªÉAPÀmÉñÀ, gÉrØ, ¯Áj £ÀA. J¦-21-ªÉÊ-2521 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: qÉÆÃt vÁ: vÁå¦è f¯Áè: PÀ£ÀÆð¯ï (J¦) FvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁr vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦-21-ªÉÊ-2521 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀ¥Àà 45 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ, ¸Á: £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36-J¸ï-8367 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36-1637 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄÄA¢£À ºÉÆgÀnÖzÀÝ mÁmÁ J¹E UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ F §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.382/2011 PÀ®A. 279,337 L¦¹ & 185 L.JA.« DåPï £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 20/11/11 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸À: ¸ÁzÁ¥ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ªÀÄÈvÀ ®ZÀªÀÄt £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÀÄt vÉÆqÀ®Ä vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr ªÀiÁgɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁr §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ 1] ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà E§âgÀÄ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¸ÁzÁ¥ÀÄgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀÄt vÉÆrzÀ ºÀt gÀÆ. 1000/- PÉÆnÖzÀÄÝ E£ÀÆß ºÉaÑUÉ ºÀt AiÀiÁPÉ PÉüÀPÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ AiÀÄ®è¥Àà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.
259/11 PÀ®A 341, 504, 324, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÀ.

¢£ÁAPÀ: 14-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-1-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw gÉõÁä UÀAqÀ ªÀ£ÀÆßgÀÄ¥ÁµÁ @ ¥Á¥ÀÄ , ªÀAiÀÄ: 24ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÀÄĸÀÄj vÉƼÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À , ¸Á: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀ£ÀÆßgÀÄ¥ÁµÁ @ ¥Á¥ÀÄ vÀAzÉ ªÀ°¸Á§ ¸Á: UÀAUÁªÀw , ºÁ.ªÀ: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . EvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 06 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÉĺÀ§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ , 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ , DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ , ®UÀߪÁzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀzÀPÉÌ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ:14-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ CzÉà jÃw dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà ¢£ÁAPÀ: 21-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÀÄqÀÄØ E®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw gÉõÁä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£À°è UÀÄ£Éß £ÀA. 198/11 PÀ®A. 498(J), 504, 323, 324, 506 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 19-11-2011 gÀAzÀÄ ®QìöäèÁ¬Ä UÀAqÀ PÉ.UÀuÉñï , ªÀAiÀÄ:55ªÀ, eÁ:PÀëwæAiÀiÁ G;ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:dªÀ¼ÀUÉÃgÁ £ÁqÀUËqÀgÀ PÁ¯ÉÆä , vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rjâ ªÀiÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÁr¸À®Ä gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ZÀ£ÀߪÀÄä ¸ÀPÀð¯ï-ºÀ¼ÉçeÁgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ZÀ£ÀߪÀÄä ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ UÁr ¤®è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ, CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.197/11 PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 21-11-2011 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ²æà ZÉÆüÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀµÀð: 40 eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ¦J¹J¸ï ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï EzÀÄÝ F ¢£À ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ¹zsÉÃð±ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÉÊvÀgÉÆA¢UÉ «ÄÃnAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²æÃUÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ , ªÀµÀð: 28 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ vÀ£ÀUÉ AiÀıÀ¹é¤ PÁqÀð ªÀiÁr¹PÉÆqÀÄ ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr vÀqÀzÀÄ ¤°è¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2011 PÀ®A: 341.323,504,506 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 20-11-2011 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JAPÉÌ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À PÁ¯ÉÃdÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ dºÁAVÃgï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á¨ï ªÀ: 26, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄĹèA ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ vÀÄ«ðºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï £À²Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L/ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1,050/- d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20.11.2011 gÀAzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.195/2011 PÀ®A.87 PÀ. ¥ÉÆ. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2011 gÀAzÀÄ 108 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,100 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 



 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 21-11-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.











¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-11-2011

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 218/2011 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ±ÉÃR ªÀAiÀÄ : 52 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : gÉïÉé mÁæöåPÀ ªÀiÁå£À ¸Á : gÉïÉé ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 08/11/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ±Á»Ã£Á ©Ã 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ PÀqÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²æà ZÀ£Àߧ¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄgÀÄPÀÄ®zÀ°ègÀĪÀ r.Jqï PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2011 PÀ®A 409, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2011 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ°AUÀ¥Áà vÀºÀ²¯ÁÝgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¤lÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÆ ªÀiÁqÀĪÀ PÀqÀ¯É ©ÃdªÀ£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÀÄzÁªÀÄ Asst.Agir.Officer gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ¤lÆÖgÀ(©) ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ EªÀgÀÄ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÆ ªÀiÁqÀĪÀ PÀqÀ¯É ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÉÆøÀªÀiÁr vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀgÀ¨ÁgÁdÆ ªÀiÁqÀĪÀ PÀqÀ¯É ©Ãd 50 aïÁ CAzÁdÄ 40-50 PÀÄAl® CAzÁdÄ QªÀÄvÀÛ 1,25,000/- ¨ÉïɨÁ¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß nA¥ÉÆà £ÀA. AP-07-X-1376 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì vÀºÀ²¯ÁÝgÀgÀÄ E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 067/2011 PÀ®A 279, 37 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/11/2011 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£Àß¹AUï vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt §¸ï £ÀA. JA. ºÉZï 14 ©n-1374 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: GzÀVgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA. JA.ºÉZï 14 ©.n 1374 £ÉÃzÀzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GzÀVÃgÀ ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ¥ÀgÀ§vÀ¥Àà PÉÆÃgÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁgÀ¦üAiÉÆà PÁgÀ J¦. 25 r.© 5895 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀ£ÀÆßgÁ vÁAqÀzÀ wgÀÄ«£À°è ¦üAiÀiÁ𢠧¸ï £ÀA. JA. ºÉZï 14 ©n-1374 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PÁj£À°è EzÀÝ DgÉÆæü ºÁUÀÆ EvÀgÀ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÀÄ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 178//2011 PÀ®A. 341, 143, 147, 148, 302, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-2011 gÀAzÀÄ 1625 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ£À¸À£ï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd WÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: «zsÁåyð ¸Á: £ÁªÀÅzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ «zÁåªÀwAiÀÄ ºÀwÛgÀ C¯Éè ºÁdjzÀÝ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¯ÁzsÀ EªÀgÀ PÁgÀ £ÀA PÉ.J 38/5680 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 2-30 UÀAmÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) gÉÆ©£Á vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ 2) E¸ÁPÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸ÉÃjPÁgÀ 3) eÉÊ¥Á® vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ 4) ²gÉÆêÀÄt 5) E¸Áä¬Ä¯ï ¸ÉÃjPÁj J®ègÀÆ ¸Á: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ 6) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄævÀ 7) ªÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ 8) ¤®ªÀiÁä UÀAqÀ E¸Áè¬Ä¯ï ¸ÉÃjPÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¯ÁzsÀ EªÀgÀÄ M«ÄäAzÉÆêÀÄä¯É EArPÁ PÁj£À°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁjUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ PÁj¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉüÀUÉ E½zÀÄ CqÀØUÀnÖ CªÀgÀ°è gÉƨɣÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¦¸ÀÆÛ®¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉÀUÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ gÉƨɣÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¦¸ÀÆÛ®¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä «zÁåªÀwUÉ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ WÀl£Á¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÁj£À°è ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀgÀÄ. UÁAiÀiÁ¼À£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 207/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2011 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ UÀt¥Àw ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð ¸Á: CtzÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸Á¬Ä ¥sÁå©æÃPÀì PÁæ¸À¢AzÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-3663 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀÄ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2011 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉA§Ä°AUÀ vÀAzÉ ¹zÀÝuÁÚ PÀÄA¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÆÃzÀ£À vÁ: D¼ÀAzÀ f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉJ 06 JAJ 8199 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁeÉñÀégÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄqÀÄ© PÀqɬÄAzÀ ºÁgÀPÀÆqÀ PÀqÉUÉ n¥ÀàgÀ £ÀA. J¦ 16 nqÀÆâ÷è 6673 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ fæUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ fæ£À°è PÀĽvÀ EAzÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ±ÉgÀt§¸À¥Áà EªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. E£ÀÄß G½zÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.F DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-11-2011 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ±ÉnÖ SÁåªÀiÁ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl®£À°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ SÁåªÀiÁ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgï JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 28 ¨Ál® EzÀÄÝ CªÀÅ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 1400/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¦rPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆîî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2011 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄVÃgÀ VÃj ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä DPÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ zÉÆqÀØ ¥ÀÆ°£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®PÁ°UÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÉüÉAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÉæ¥Áà ºÀ¼ÀPÉÃj gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ lMAUÉUÉ ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð J¸À.n. UÉÆAqÀ, G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗಾಣಗೇರ್ ಸಾ: ರಾಜೋಳ ತಾ: ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 19/11/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಂಕ್ರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀಕಾತನಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಾಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಉಡಗಿ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರೂ ಅವ್ಯಾಚವಾಗಿ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 173/2011 ಕಲಂ:341 323 324 504 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಿ.ಐ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 20/11/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರೊಂದಿಗೆ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕುರಿತು ಭಂಕೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೊರಟಾಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೃಷರ್ ಜೀಪ ನಂ: ಕೆ.ಎ-32/ಬಿ-4808 ನೇದ್ದು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೋಡಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಆಕಡೆ ಒಮ್ಮೇ ಈ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತ ಬರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಿಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಜೀಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಸಂಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣಾ ದೆಸಣಗಿ ಸಾ: ದೇವನ ತೇಗನೂರ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು. ಸದರಿಯವನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲಿದ್ದು ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 174/2011 ಕಲಂ:279 510 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ: 21/11/2011 ರಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ರವರು ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಲಾಲ ಖಾನ ರವರ ಪಾಲೀಸ ಮಸೀನ್ ದ ಎದರುಗಡೆ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಕುಳಿತು ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಭಾಹರ ಎಂಬು ಇಸ್ಟೀಟ್ ಜೂಟಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಕೊಬಾಳ ಸಂಗಡ 5 ಜನರು ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಶಹಬಾದ ಇವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ ಒಟ್ಟು 5750/- ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 175/2011 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.