Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 16, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 15-08-2013 gÀAzÀÄ 09-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ gÀºÉêÀÄvï SÁ£ï vÀAzÉ C¥sÀÓ¯ï SÁ£, 35 ªÀµÀð, G:DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä D±Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦gÁå¢AiÀÄÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ «zÁå¨sÁgÀw ¸ÀÆ̯ï gÉʯÉéà UÉÃmï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ¸ÀPÁðj ¥À.¥ÀÆ PÁ¯ÉÃeï PÁA¥ËAqï UÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ZÀgÀArAiÀÄ ºÀwÛgÀ d£ÀgÀÄ £ÉgÉ¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä ZÀgÀArAiÀÄ°è MAzÀÄ CAzÁdÄ 40-45 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ, D ±ÀªÀzÀ §UÉÎ C°èzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä K£ÀÆ w½AiÀÄzÉà EzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ¼ÉzÀ gÁwæ F gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ DvÀ¤UÉ ¦ümïìì §AzÀAvÉ DV ZÀgÀArAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¨ÉÆÃgÁV ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ F C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀzÀ §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ EvÁå¢ EzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.11/2013 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀÄ»¼É ªÉÄ°£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw CªÀÄÈvÀ UÀAqÀ: PÀȵÀÚ PÉÆÃrAiÀĪÀgï, °AUÁAiÀÄvÀ£À, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¥Ánïï Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð. FPÉUÉ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ DPÉUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÀUÀ®Ä gÁwæ E¹àÃmï DlzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ E¹ámï DlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉ, E¹ámï ZÀlPÁÌV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß ©aÑPÉÆqÀĪÀAvÉ ¦Ãr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ, fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÉÆÃt CAvÁ ¤zsÀðj¹, ªÉð£À §mÉÖ¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛUÉ EgÀĪÀ PÉÆArUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2013 PÀ®A. 498(J), 323,504,506, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¯ÉÃmï gÁd¥Àà £ÁAiÀÄPï , ªÀAiÀÄ:59ªÀªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀAPÀ£Á¼ï , vÁ: UÀAUÁªÀw , ºÁ.ªÀ: ºÀ£ÀĪÁ¼À , vÁ: UÀAUÁªÀw FPÉAiÀÄÄ ¢ªÀAUÀvÀ gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À ªÉÆzÀ® ºÉAqÀw¬ÄzÀÄÝ , DgÉÆæ 3 CA§ªÀÄä UÀAqÀ ¯ÉÃmï gÁd¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ,G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: zÀ£ÀUÁgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀw¬ÄzÀÄÝ , DgÉÆæ 01 PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀA.²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ G; QgÁt ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ , G:QgÁt ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: zÀ£ÀUÁgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ , gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , DgÉÆæ 03 & ¦üAiÀiÁð¢ E§âgÀÄ gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®ÄzÁgÀjgÀÄvÁÛgÉ . DgÉÆæ 03 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ DgÉÆæ 01 EvÀgÉ 5 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-07-2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀįÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ E®èzÀ ¸ÀļÀÄî ªÀA±ÁªÀ½ ¥ÀvÀæ ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À D¹ÛUÉ vÁ£ÉƧâ¼É ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀ¼ÀÄ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ¥Á®Ä«¨sÁUÀ ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À J¯Áè D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß JwÛºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÊdªÉAzÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸À°è¹ DgÉÆæ 03 £ÉÃzÀݪÀ¼À PÀqɬÄAzÀ C¦üqÁ«mï ªÀiÁr¹ DgÉÆæ 01 & 02 £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀÄÄmÉñÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.306/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2013 , PÀ®A. 420, 464 , 468 , 471 , 474 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ-15/08/2013 Gaza 1030 UÀAmÉUÉ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ C¯Á¬Ä PÀmÉÖÃAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ  ¸Á§tÚ ºÉÃgÀÄAr 24 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-UÁtzsÁ¼À    FvÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ À    1]ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁAvÀ¥Àà ,2] ²ªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁAvÀ¥Àà.3] ¤AUÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ,4]  C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ,5] ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd,6] ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd,7] ¨ÉÃlÖ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ°PÁdÆð£À J®ègÀÄ ¸Á-UÁtzsÁ¼À 8] ±ÀgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ °A£ÀUËqÀ 9] ¸ÀĨsÀzÀæªÀÄä vÁ¬Ä AiÀÄAPÀªÀÄä J®ègÀÄ eÁ-°AUÁvÀ ¸Á-ªÉÄÃzÀ£Á¼À vÁ-¹AzÀ£ÀÆgÀÄ   gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÝPÉÌ,¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ C¯Á¬Ä PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊzÀÄ ,PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁr PÀÆzÀ®Ä J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-110/2013 PÀ®A-143.147.323.324.355.354.504.506 ¸À»vÉ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

  À    ¢£ÁAPÀ-15/08/2013 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zÉƤAiÀĪÀgÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-UÁtzsÁ¼À
FvÀ£À d£ÀAUÀzÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ À    £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ºÉÃgÀÄAr ºÁUÀÆ EvÀgÉà 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-UÁtzsÁ¼À  EªÀjUÉ ¸Àj EgÀzÉÃ,¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉîègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉà wgÀÄUÁqÀÄwÛgÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,PÀÄzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉÃzÁr C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2013 PÀ®A-143.147.323.324.355.354.504.506 ¸À»vÉ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:16.08.2013 gÀAzÀÄ 79 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 15-08-2013 gÀAzÀÄ 09-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ gÀºÉêÀÄvï SÁ£ï vÀAzÉ C¥sÀÓ¯ï SÁ£, 35 ªÀµÀð, G:DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä D±Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦gÁå¢AiÀÄÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ «zÁå¨sÁgÀw ¸ÀÆ̯ï gÉʯÉéà UÉÃmï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ¸ÀPÁðj ¥À.¥ÀÆ PÁ¯ÉÃeï PÁA¥ËAqï UÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ZÀgÀArAiÀÄ ºÀwÛgÀ d£ÀgÀÄ £ÉgÉ¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä ZÀgÀArAiÀÄ°è MAzÀÄ CAzÁdÄ 40-45 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ, D ±ÀªÀzÀ §UÉÎ C°èzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä K£ÀÆ w½AiÀÄzÉà EzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ¼ÉzÀ gÁwæ F gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ DvÀ¤UÉ ¦ümïìì §AzÀAvÉ DV ZÀgÀArAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¨ÉÆÃgÁV ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ F C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀzÀ §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ EvÁå¢ EzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.11/2013 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀÄ»¼É ªÉÄ°£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw CªÀÄÈvÀ UÀAqÀ: PÀȵÀÚ PÉÆÃrAiÀĪÀgï, °AUÁAiÀÄvÀ£À, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¥Ánïï Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð. FPÉUÉ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ DPÉUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÀUÀ®Ä gÁwæ E¹àÃmï DlzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ E¹ámï DlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉ, E¹ámï ZÀlPÁÌV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß ©aÑPÉÆqÀĪÀAvÉ ¦Ãr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ, fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÉÆÃt CAvÁ ¤zsÀðj¹, ªÉð£À §mÉÖ¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛUÉ EgÀĪÀ PÉÆArUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2013 PÀ®A. 498(J), 323,504,506, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¯ÉÃmï gÁd¥Àà £ÁAiÀÄPï , ªÀAiÀÄ:59ªÀªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀAPÀ£Á¼ï , vÁ: UÀAUÁªÀw , ºÁ.ªÀ: ºÀ£ÀĪÁ¼À , vÁ: UÀAUÁªÀw FPÉAiÀÄÄ ¢ªÀAUÀvÀ gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À ªÉÆzÀ® ºÉAqÀw¬ÄzÀÄÝ , DgÉÆæ 3 CA§ªÀÄä UÀAqÀ ¯ÉÃmï gÁd¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ,G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: zÀ£ÀUÁgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀw¬ÄzÀÄÝ , DgÉÆæ 01 PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀA.²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ G; QgÁt ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ , G:QgÁt ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: zÀ£ÀUÁgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ , gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , DgÉÆæ 03 & ¦üAiÀiÁð¢ E§âgÀÄ gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®ÄzÁgÀjgÀÄvÁÛgÉ . DgÉÆæ 03 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ DgÉÆæ 01 EvÀgÉ 5 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-07-2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀįÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ E®èzÀ ¸ÀļÀÄî ªÀA±ÁªÀ½ ¥ÀvÀæ ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À D¹ÛUÉ vÁ£ÉƧâ¼É ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀ¼ÀÄ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ¥Á®Ä«¨sÁUÀ ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À J¯Áè D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß JwÛºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÊdªÉAzÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸À°è¹ DgÉÆæ 03 £ÉÃzÀݪÀ¼À PÀqɬÄAzÀ C¦üqÁ«mï ªÀiÁr¹ DgÉÆæ 01 & 02 £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀÄÄmÉñÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.306/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2013 , PÀ®A. 420, 464 , 468 , 471 , 474 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ-15/08/2013 Gaza 1030 UÀAmÉUÉ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ C¯Á¬Ä PÀmÉÖÃAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ  ¸Á§tÚ ºÉÃgÀÄAr 24 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-UÁtzsÁ¼À    FvÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ À    1]ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁAvÀ¥Àà ,2] ²ªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁAvÀ¥Àà.3] ¤AUÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ,4]  C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ,5] ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd,6] ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd,7] ¨ÉÃlÖ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ°PÁdÆð£À J®ègÀÄ ¸Á-UÁtzsÁ¼À 8] ±ÀgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ °A£ÀUËqÀ 9] ¸ÀĨsÀzÀæªÀÄä vÁ¬Ä AiÀÄAPÀªÀÄä J®ègÀÄ eÁ-°AUÁvÀ ¸Á-ªÉÄÃzÀ£Á¼À vÁ-¹AzÀ£ÀÆgÀÄ   gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÝPÉÌ,¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ C¯Á¬Ä PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊzÀÄ ,PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁr PÀÆzÀ®Ä J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-110/2013 PÀ®A-143.147.323.324.355.354.504.506 ¸À»vÉ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

  À    ¢£ÁAPÀ-15/08/2013 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zÉƤAiÀĪÀgÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-UÁtzsÁ¼À
FvÀ£À d£ÀAUÀzÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ À    £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ºÉÃgÀÄAr ºÁUÀÆ EvÀgÉà 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-UÁtzsÁ¼À  EªÀjUÉ ¸Àj EgÀzÉÃ,¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉîègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉà wgÀÄUÁqÀÄwÛgÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,PÀÄzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉÃzÁr C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2013 PÀ®A-143.147.323.324.355.354.504.506 ¸À»vÉ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:16.08.2013 gÀAzÀÄ 79 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-08-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-08-2013  

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2013, PÀ®A 396, 397 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÆuÁð¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¨ÉƼÉUÁAªÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄf ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¸Á¬Ä ¨Á¨Á UÀÄrAiÀÄ°è ¥À®AUÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12:07 PÉÌ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ UÀÄrAiÀÄ°è §AzÀÄ UÀÄrAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ C¯Éèà UÀÄrAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸Á¬Ä ¨Á¨Á ªÀÄA¢gÀzÀ°èzÀÝ zÁ£ÀzÀ ¥ÉnÖUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2013, PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 14-08-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄ£ÀAzÀ vÀAzÉ gɪÀt¹zÀÝ¥Áà G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgï, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ £Á¯ÁzÀ°è ಯಾರೋ C¥ÀjavÀgÀÄ ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀAiÀÄ 30-35 ªÀµÀð EPÉAiÀÄ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಭಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, DPÉAiÀÄ ಶವವು ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮೈಮೇಲೆ ಹಸಿರು ನೀಲಿ ಡಿeÉÊ£ï ಒಳಗಡೆ ನೀಲಿ ಹೂವುಗಳು ಇದ್ದ ಸೀರೆ, ನೀಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಜ zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ಬಲಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಬ್ಬಿಣ ತರಹದ ಬಳೆಗಳಿದ್ದು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೋಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.      

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¸ÀÆ® vÀAzÉ UÀt¸Á§ ©AiÀiÁ¨Á¤, ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/5393 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀ ¥Áå¸ÉAdgÀ eÉÆvÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄAoÁ¼À ²ªÁgÀzÀ ¸ÀAUÀ£À§mÉÖ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj C¦à CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃµÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀjUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ದಿನಾಂಕ:15/08/2013 ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಾಸ್ಮೀನ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಹನೀಫ ವಯ: 36, ಉ: ನ್ಯೂ ಲೈಫ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಮನೆ ನಂ.5-993/181/4ಎ ಅಲ್  ಉಮರ ಮಂಜಿಲ್ ನಾಗೈ ಮಹಿಬೂಬ ನಗರ ರಿಂಗ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕೃತಮಾಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಜರು ಪಡೆಸಿದ್ದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ ನಾನು ನ್ಯೂ ಲೈಫ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಮ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಆಯಾ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಹನೀಫ ಇವರು ತೀರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಒಟ್ಟು 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಗಂಡು ಮತ್ತು 3 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮಗ ಮಹ್ಮದ ಇರ್ಫಾನ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಹನೀಫ ವಯ: 8 ವರ್ಷ, ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ.ಹೀಗಿದ್ದು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಗ ಮಹ್ಮದ ಇರ್ಫಾನ ಈತನು ನಾನು ಸಪ್ನಾ ಬೇಕರಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವನು ಸಂಜೆಯ ವರೆಗೆ ಆದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬರಲಾರದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಮಗ ಮಹ್ಮದ ಇರ್ಫಾನ ಈತನು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ ದಿನಾಂಕ: 12/08/2013 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಮಗ ಮಹ್ಮದ ಇರ್ಫಾನ ಈತನಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅವನ ಚೆಹರಾ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು :-ಮಹ್ಮದ ಇರ್ಫಾನ, ತಂದೆ :-ಮಹ್ಮದ ಹನೀಫ, ವಯಸ್ಸು :-8 ವರ್ಷ, 25/05/2004, ಜಾತಿ :-ಮುಸ್ಲಿಂ, ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ :-ಇಲ್ಲಾ,ಎತ್ತರ :-3 ಫೀಟ್ 6 ಇಂಚು , ಮೈಬಣ್ಣ :- ಸಾಧಾರಣ ಗೋಧಿ ಮೈಬಣ್ಣ , ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು, ಎಡಗಾಲ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬಿದ್ದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಟುತ್ತಾನೆ. , ಉಡುಪು :- ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟು, ಹಸಿರು ಕಪ್ಪು ಲೈನಿಂಗ ಟಿ ಶರ್ಟು , ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ:-ಹಿಂದಿ,ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಮಗನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಅನೂಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಗನ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ  ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.            

ನೆಲೋಗಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ದಿನಾಂಕ: 30/06/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರಾದ ಗುಂಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶಿವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾ ಎಲೆ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಖಲಾಸ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅಂಜುತ್ತಾ ಕುಂತಾಗ ನನಗೆ ಏನೋ ದೋಚದೆ ಇದ್ದಾಗ, ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೊರೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ತಾವು ನನಗೆ ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ ನನಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

    ದಿನಾಂಕ:14/08/2013 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಲಾಡ್ಲೇಪಟೇಲ ಇವರುಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಮಹ್ಮದ ವಸೀಂ ಹಾಗೂ ವಾಚಮನರಾದ ವಿಠ್ಠಲರಾವ, ಬಸಪ್ಪಾ ಕೂಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ 1)ಮಹ್ಮದ ಸಲಾವುದ್ದೀನ 2)ಸೈಯದ ಟಮಕಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಪಾಶಾ ಪಟೇಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದರಿಯವರು ಕೂಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಗಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಆಫೀಸನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದಾಜು 1,97,000/-ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಸಾಮಾನುಗಳಾದ ಎಲ್‌‌ಸಿಡಿ ಮಾನಿಟರ, ಸಿಪಿಯು, ಪ್ರೀಂಟರ, ಕೀಬೋರ್ಡ, ಕಂಫ್ಯೂಟರ ಟೇಬಲ, ಎಲ್‌‌ಸಿಡಿ ಟಿವಿ, ಸಾಗವಾನಿ ಟೇಬಲ, 8 ಕುರ್ಚಿಗಳು,ಕೂಲಿಂಗ ಗ್ಲಾಸ ಬಾಗಿಲು,ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರ, 2 ಮೊಬೈಲಗಳು, ಎಸಿ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಬಾಕ್ಸ್‌ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಲುಕಸಾನಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ. ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.