Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 11, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-   
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ :10-10-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÀÈvÀÛ ©rN¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æà ºÁfêÀįÁAUÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ªÀ: 35 eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-36 qÀ§Æå-0034 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ   PÉJ¸ïDgïn §¸ï £ÀA:PÉJ-33 J¥sï-154 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2012 PÀ®A. : 279, 337, 338 L¦¹ 187 LJªÀiï« £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
                       ¢£ÁAPÀ 10-10-2012 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀl mÁæPÀÖgÀ £ÀA.PÉJ 36 n© 8568 mÁæ° PÉJ 36 n© 8569 £ÉzÀÝPÉÌ ¨sÀzÀægÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄAUÀAiÀÄå 48ªÀµÀð, PÀªÀiÁä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è PÉJ 36 PÉ 514 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB §Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¥À  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA.PÉJ 36 PÉ 514 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl mÁæPÀÖgÀ mÁæ°UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è M¼À¥ÉmÁÖV Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ§A¢zÀÄÝ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 11-10-2012 gÀAzÀÄ 00-35 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 291/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                ¢£ÁAPÀ: 10.10.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ V¯ÉèøÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¦£À ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ mÁmÁ ¦PÀ¥sï 207 £ÀA: JA.ºÉZï. 12/ J¥sï.r. 56 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ E¥sÁð£ï SÁ£ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄÆ£ÀƸï 23 ªÀµÀð eÁ;ªÀÄĹèÃA G:-mÁmÁ ¦PÀ¥ï 207 £ÀA. JA.ºÉZï.12/J¥sïr-56 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á;-54/ºÉZï.¦/¯ÉÆûAiÀiÁ £ÀUÀgÀ ¥ÀÆ£Á (ªÀiºÁgÁµÀÖç) FvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36 J¯ï 3315 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£ÉÀß £ÀA: 51/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                   ¢£ÁAPÀ:- 05-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ ²æÃAiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 50ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ vÁAqÀ ,( PÁå¢UÉÎgÁ,)¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1) ºÉêÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ: ZÀAzÀ¥Àà, ®ªÀiÁtÂ, 2) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ: ZÀAzÀ¥Àà ®ªÀiÁtÂ, 3) vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ: ZÀAzÀ¥Àà ®ªÀiÁtÂ,4) ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ: CªÀÄgÉñÀ ®ªÀiÁtÂ, J®ègÀÆ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁAqÀ (PÁå¢UÉÎgÀ ) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ 5-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr `` F ¸ÀÆ¼É ¸ÁQzÀ £Á¬Ä¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä PÉÆý ªÀÄjUÀ¼É®èªÀ£ÀÄß wAzÀÄ ºÁQzÉ '' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ  AiÀiÁPÉ ºÁUÉà ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ £Á¬Ä wAzÀgÉ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀ° D £Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¸Á¬Ä¹¢j CAvÁ CAzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¯Éà ªÀÄÆ¢ ¸ÀÆ¼É ¤ªÀÄä £Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸Á¬Ä¹zÉݪɣÉÃ¯É CAvÁ CAzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À  ¸ÉÆ¸É ¤Ã®ªÀÄä½UÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, F ¸ÀƼÉAiÀÄgÀzÀÄ §ºÀ¼Á DVzÉ ºÁQ ºÉÆÃr CAvÁ ¨ÉÊzÁUÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 07.10.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2012 PÀ®A, 341,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
               ¢£ÁAPÀ:10-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÁ»Ãzï vÀAzÉ C§ÄݯïºÀ«ÄÃzï , ªÀAiÀÄ: 25ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA , G: ¥ÀAPÀÑgï CAUÀr , ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ®UÀßzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ mÉAmï ºÁQPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀAeÉ mÉAmï vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÉÆ®ègï §¸ÀªÀ ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8-9 d£ÀgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À  ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉý zÁjAiÀÄ°è mÉAmï ºÁQ¢j CAvÁ DvÀ¤UÉ  PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ±Á®A©Ã , ªÀiÁ§Æ¨ï¥ÁµÁ , ªÀÄ»§Æ¨ï EªÀjUÉ ¸ÀºÀ PÀ®Äè , PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ MqÉzÀÄ ¨ÉèÃqï¤AzÀ w«zÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.232/2012 PÀ®A: 143,147,148,504,323,324,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
                   ²æà ©¸À«Ä¯Áè vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï,22ªÀµÀð,¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï.ªÀÄvÀÄÛ 1]DAf£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà,22ªÀµÀð,ºÁUÀÄ EvÀgÉ 4 d£À J®ègÀÄ eÁw:£ÁAiÀÄPÀ,¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï.EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ ªÀÄĸÀÄj wPÀÄ̪À ¤ÃgÀÄ ©¸À«Ä¯Áè EªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝgÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁV E§âgÀÄ ªÀÄ£À¸Áì ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸Àj EgÀĪÀ¢®è. ¢£ÁAPÀ:09/10/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ CªÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ §AzÀÄ K£À¯Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ ¤ªÀÄä §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÆ ºÁUÉ ©qÀÄwÛÃgÉãÀ¯Éà JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ EªÀvÀÄÛ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ §® ªÉÆtPÁ°UÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁºÀÄ §AzÀAvÁVzÀÄÝ, PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ßUÉ, ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.10.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 10.10.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA:443/1 gÀ°è CgÀÄt.r.E ¨sÀÆ-«eÁÕ¤ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ-«eÁÕ£À E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ²æäªÁ¸À vÀAzÉ UÉÆøÁ®¥Àà,ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ®QëöäÃzÁ¸À¥Àà,±ÁåªÀiï ¸ÀÄAzÀgï vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ¸À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr mÁmÁ »mÁa 3 mÁæöåPÀÖgï PÁA¥ÉæøÀgï ¸ÀªÉÄÃvÀ §¼À¹ PÀÆ° d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ MlÄÖ 25 UÁæöå£ÉÃmï PÀ®Äè ¢«ÄäUÀ¼À CAzÁd 112.228 WÀ.«ÄÃlgï gÁdzsÀ£À C.Q.gÀÆ: 1,12,228/- gÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀÄzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  118/2012 PÀ®A: 379,511 L.¦.¹.     & JªÀiï JªÀiï Dgï r 1957 gÀ PÁAiÉÄÝ 4 (1) ªÀÄvÀÄÛ 4 (1) (J) gÀ ºÁUÀÆ PÉ JªÀiï JªÀiï ¹ Dgï 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 42, 43 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-10-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 11-10-2012
¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 232/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀĪÀÄä, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ gÉÆúÀt vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉƤ, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ F ¢£À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ «ºÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/E-2981 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ¨ÉÊ¥Á¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ UÀÄgÀÄzÁégÁ ¨ÉÊ¥Á¸À gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¨ÉÊ¥Á¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ E½eÁj£À°è »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. J¦-26/ªÁAiÀÄ-8844 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆúÀt ¥Ánî EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A§¢ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ gÉÆúÀt ¥Ánî vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃrUÉ ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À JqÀ mÉÊgÀ ºÁ¬Ä¹ CzÉ ªÉÃUÀzÀ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ gÉÆúÀt ¥Ánî EªÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ°è vɯÉAiÀÄ §®¨sÁUÀ Q«AiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ vɯÉUÉ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, JqÀ ªÉƼÀPÁ® J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÁÛAUÀ ¸À«ÄÃ¥À ¨sÁj ºÀjzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¯Áj ¸À»vÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2012 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/10/2012 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà SÁeÁ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ®µÀÌgï ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèêÀiï G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ºÀA¢PÉÃgÁ vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f-©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 09/10/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¹r®ÄUÀÄAqÀ ZÉPïqÁåªÀiï ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 25-30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ CªÀ£À vÀ¯É dfÓ PÉÆ¯É ªÀiÁr CªÀ£À UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀ¯ÁgÀzÀAvÉ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ZÉPïqÁå«Ä£À ¤Ãj£À°è ©¸Ár Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀUÉÊgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2012 PÀ®A 498(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-10-2012 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉÃR GªÀÄgÀ vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£À¸Á§ ¸Á: Z˨ÁgÁ gÉÆÃqÀ UËAr UÀ°è GzÀVÃgÀ (JAJ¸ï) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÃPÀ ªÉÄúÀgÀeÁºÀ£À ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð EªÀ½UÉ PÁPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ ¥Á±Á ¥ÀmÉî EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 14-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄĹèA ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß GzÀVÃgÀzÀ°è vÀÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÃPÀ ªÉÄúÀgÀeÁºÀ£À EªÀ½UÉ DvÀ£À UÀAqÀ zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ ¥Á±Á ¥ÀmÉî EvÀ£ÀÄ PÁPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2-3 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV EnÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè, ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, £Á£ÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ CªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉÀ GzÀVÃgÀPÉÌ §AzÁUÀ w½¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw CªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉý CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£É PÁPÀ£Á¼ÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 11-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ zÀ¸ÀÛVgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ®ªÁzÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ §A¢gÀÄvÁÛ¼É ºÉÃUÉ CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ E®è JAzÀÄ ºÉý ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀ£Àß ºÉAqÀw E§âgÀÄ PÀÆr GzÀVÃgÀ¢AzÀ PÁPÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀ°®èzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ J®ègÀÆ CPÀÌ ¥ÀPÀÌ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ £ÉAlgÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä CªÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÉÃPÀ ªÉÄúÀgÀeÁºÀ£À EªÀ¼ÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ zÀ¸ÀÛVgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É, vÉÆAzÀgÉ, QgÀÄPÀļÀ,  PÉÆnÖzÀÄÝ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ½UÉ £ÁªÀÅ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÀªÀÄä J¯Áè ¸ÀA§A¢PÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä DPÉAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2012 PÀ®A 20 (©) (2) (¹) J£ï.r.¦.J¸ï DPÀÖ 1985 :-
¢£ÁAPÀ 10-10-2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¨É£ÀPÀ£À½î ²ªÁgÀzÀ°èAiÀÄ ²æà ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÉÄãï UÉÃmï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃrUÉ JgÀqÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä, vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ MAzÉÆAzÀÄ PÀj §tÚzÀ mÁæªÉÃ¯ï ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ EzÀÄÝ. CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀªÀjUÉ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ UÁAeÁ«zÉ ¥Àæw PÉ.f UÉ JgÀqÀĪÀgÉ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ PÉÆqÀÄvÉÛêÉ, PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ MAzÀÄ PÉ.f PÉÆqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß ¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ CAvÀ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 1) ¸ÀĤî vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ 2) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¥ÉÆêÀiÁ E§âgÀÆ ¸Á: dA§V ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ gÀªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 19 PÉ.f 500 UÁæA. UÁAeÁ C.Q 39500/- £ÉÃzÀߣÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2012 PÀ®A 143, 353, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-10-2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ²æà n.Dgï. gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß 1530 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÉñÀégÀ ¥sÉÆÃmÉÆ ºÁQ PÀmÉÖ PÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀmÉÖ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ¥sÉÆÃmÉÆà ºÁQ MAzÀÄ PÀmÉÖ ºÁQzÀÄÝ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¦.r.N, ¥ÉưøÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ¹.¦.L. ªÀÄAoÁ¼Á, ¦.J¸ï.L §.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¦.J¸ï.L §.PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¦.J¸ï.L §.PÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¦.J¸ï.L ªÀÄAoÁ¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¦.J¸ï.L ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ J®ègÀÆ ¸ÀzÀj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÀmÉÖ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ F PɼÀPÀAqÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ d£ÀgÁzÀ 1) ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀmÉß 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¤qÉÆÃzÉ 3) C¤Ã® vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¨sÀĸÁgÉ 4) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀmÉß 5) gÀ« vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà zsÀ¨Á¯É 6) ¥À¥ÀÄà@¸ÀÄ¢üÃgÀ PÁqÁzÉ 7) ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁgÀPÀÄqÉ 8) gÀAfÃvÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 9) «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: CAvÀgÀ ¨sÁgÀw xÁAqÁ 10) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸ÉÆ£ÁgÀ 11) ZÀAzÀÄæ gÁoÉÆÃqÀ 12) «µÀÄÚ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî 13) ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ PËoÉ 14) ZÀAzÀæPÁAvÀ zÉmÉß 15) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀAoÉ¥Áà UÀÄvÉÛzÁgÀ 16) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀUÉÎ 17) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¥ÁgÀ±ÉÃnÖ 18) PÁ¹£ÁxÀ EeÁgÉ 19) §¸ÀªÀgÁd dqÀUÉ 20) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁ PËoÉ 21) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á®PÀÄAzÉ 22) §¸ÀªÀgÁd CzÉ¥Áà 23) §¸ÀªÀgÁd PËoÉ 24) AiÀÄĪÀgÁd PËoÉ 25) §¸ÀªÀgÁd ªÀÄmÉÖ 26) gÀ« ¨sÉÆ¥À¼É 27) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¨sÉÆ¥À¼É 28) §¸ÀªÀgÁd gÉÆÃ¼É 29) £ÁUÀ¥Áà ¸ÉÆãÁ¼É 30) UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÀÄqÀĪÀįÉè 31) dUÀ£ÁßxÀ ¥sÀįÁj 32) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀÄ dªÀiÁzÁgÀ 33) ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ zsÉÆêÀÄr¨Á PÉÆý 34) ®PÀëöät vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á PÉÆý 35) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CdÄð£À PÉÆý 36) ²ªÀgÁd vÀAzÉ Cfð£À PÉÆý 37) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ CdÄð£À PÉÆý 38) ¥ÀAqsÀj vÀAzÉ CdÄð£À PÉÆý 39) ªÀÄ®Äè vÀAzÉ ªÀiÁAvÀ¥Áà vÉð 40) UÀÄgÀÄzÉêÀ vÀAzÉ gÉêÀtAiÀiÁå ºÀ½îSÉÃqÉ 41) UÀuÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà a®èUÉð 42) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd JPÀ®ÆgÉ 43) ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ UÉÆ¥À£É 44) ªÀÄUÀzÀƪÀÄ zÁªÀ®f 45) «ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà ªÀqÉØ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 20 d£ÀgÀÆ gÀªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀĪÀ £ÁªÀÅ EUÁUÀ¯É C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉÝÃªÉ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÉÇðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ DzÉñÀªÀÅ ¨ÉÃPÁV¯Áè ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ CzÀPÉÌ ¥Á®£É ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è £ÁªÀÅ F PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¦.J¸ï.L ºÉýzÀgÀÄ £ÁªÀÅ vÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¯ÁnAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ, ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £À£Àß PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀzÀAvÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¤ÃªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸Àj C¯Áè CAvÀ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁ𢠦J¸ïL gÀªÀjUÉ jhÄAeÁ ªÀÄ¹Û ªÀiÁr ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ E°èAzÀ ºÉÆUÀzÉ EzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ agÁqÀÄvÁÛ eÉÊWÉÆõÀ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆzÀgÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2012 PÀ®A 143, 120(©), 153(J), 109 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :- 
¢£ÁAPÀ 10-10-2012 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ²æà ²ªÀgÀd vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ºÀ®§UÉð vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10-10-2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÉñÀégÀ ¥sÉÆmÉÆà ºÁQ PÀmÉÖ PÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀmÉÖ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÄïÁ¢üÃPÁjUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÀmÉÖ ºÁQzÀÄÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ¦.r.N gÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV d£ÀjUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÁdå ºÉzÁÝj ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÉñÀégÀ ¥sÉÆmÉÆà PÀnÖ PÀmÉÖ ºÁPÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃrzÀÄÝ F PÀmÉÖ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiËTPÀ DzÉñÀzÀAvÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀgÀÄ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¦.r.N, ªÀÄvÀÄÛ dĤAiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï ¦.qÀ§Æå÷è.r. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÄ ¥ÉưøÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹.¦.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ¹.¦.L. ªÀÄAoÁ¼Á, ¦.J¸ï.L §.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¦.J¸ï.L §.PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¦.J¸ï.L §.PÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¦.J¸ï.L ªÀÄAoÁ¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¦.J¸ï.L ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ J®ègÀÆ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÁQzÀ PÀmÉÖ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ F PɼÀPÀAqÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÁzÀ 1) ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀmÉß 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¤qÉÆÃzÉ 3) C¤Ã® vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¨sÀĸÁgÉ 4) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀmÉß 5) gÀ« vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà zsÀ¨Á¯É 6) ¥À¥ÀÄà@¸ÀÄ¢üÃgÀ PÁqÁzÉ 7) ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁgÀPÀÄqÉ 8) gÀAfÃvÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 9) «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: CAvÀgÀ ¨sÁgÀw xÁAqÁ 10) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸ÉÆ£ÁgÀ 11) ZÀAzÀÄæ gÁoÉÆÃqÀ 12) «µÀÄÚ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî 13) ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ PËoÉ 14) ZÀAzÀæPÁAvÀ zÉmÉß 15) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀAoÉ¥Áà UÀÄvÉÛzÁgÀ 16) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀUÉÎ 17) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¥ÁgÀ±ÉÃnÖ 18) PÁ¹£ÁxÀ EeÁgÉ 19) §¸ÀªÀgÁd dqÀUÉ 20) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁ PËoÉ 21) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á®PÀÄAzÉ 22) §¸ÀªÀgÁd CzÉ¥Áà 23) §¸ÀªÀgÁd PËoÉ 24) AiÀÄĪÀgÁd PËoÉ 25) §¸ÀªÀgÁd ªÀÄmÉÖ 26) gÀ« ¨sÉÆ¥À¼É 27) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¨sÉÆ¥À¼É 28) §¸ÀªÀgÁd gÉÆÃ¼É 29) £ÁUÀ¥Áà ¸ÉÆãÁ¼É 30) UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÀÄqÀĪÀįÉè 31) dUÀ£ÁßxÀ ¥sÀįÁj 32) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀÄ dªÀiÁzÁgÀ 33) ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ zsÉÆêÀÄr¨Á PÉÆý 34) ®PÀëöät vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á PÉÆý 35) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CdÄð£À PÉÆý 36) ²ªÀgÁd vÀAzÉ Cfð£À PÉÆý 37) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ CdÄð£À PÉÆý 38) ¥ÀAqsÀj vÀAzÉ CdÄð£À PÉÆý 39) ªÀÄ®Äè vÀAzÉ ªÀiÁAvÀ¥Áà vÉð 40) UÀÄgÀÄzÉêÀ vÀAzÉ gÉêÀtAiÀiÁå ºÀ½îSÉÃqÉ 41) UÀuÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà a®èUÉð 42) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd JPÀ®ÆgÉ 43) ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ UÉÆ¥À£É 44) ªÀÄUÀzÀƪÀÄ zÁªÀ®f 45) «ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà ªÀqÉØ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 20 d£ÀgÀÆ gÀªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉ eÁwAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ CzÀ®èzÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉPÁj WÉƵÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÆV¹ eÁw eÁwUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÉʱÀªÀÄå ¨É¼ÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁvÁrzÀÝ®èzÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ C¤Ã® ¨sÀĸÁgÉ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ PÉqÀA§¯É, gÁd¥Áà £ÉÆqÉÆÃzÉ, PÁ±À¥Áà EdgÉ gÀªÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV eÁw eÁw ªÀÄzsÀåzÀ°è dUÀ¼À ºÀZÀÄѪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 08-10-2012 gÀAzÀÄ ¦.r.N UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¸Áܦ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£À« ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀ®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀªÉÇðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ gÀªÀgÀ DzÉñÀ EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁzÀ gÀªÉÄñÀ ¯ÁºÉÆÃgÉ gÀªÀgÀÄ eÁw £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À ºÀZÀÄѪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj Cfð §UÉÎ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ w½¸ÀzÉ ºÁUÀÄ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CzÉà ¢ªÀ¸À J¸ï.JZï-11 gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀåzÀ°è PÀmÉÖ PÀlÖ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ M§â ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀªÉÇðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ w¼ÀĪÀ½PÉ EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ eÁw eÁwUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À ºÀZÀÄѪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÁ£ÀƤ£À «gÀÄzsÀÞ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£Àå ¸ÀªÉÇðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀå¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀAvÉ ªÀiÁr KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV zÉéñÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ «¢ü «gÀÄzsÀݪÁV F ªÉÄîÌAqÀ d£ÀgÀÆ £ÁªÀÅ F PÀmÉÖ vÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè AiÀiÁªÀ ¸ÀªÉÇðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁV¯Áè £ÁªÀÅ CzÀPÉÌ ¥Á®£É ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ°è CrØ ¥Àr¹zÀ F ªÉÄîÌAqÀ d£ÀgÀÄ GzÉæÃQ¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ «gÀÄzsÀÞ PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ªÉÄîÌAqÀ d£ÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 427, 307, 120(©), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 ¦.r.¦.¦ JPïÖ  :-
¢£ÁAPÀ 10-10-2012 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2115 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt J¸ï.JZï-11 gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è §¸ÀªÉñÀégÀ ¥sÉÆÃmÉÆ ºÁQ PÀmÉÖ PÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀmÉÖ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ¥sÉÆÃmÉÆà ºÁQ MAzÀÄ PÀmÉÖ ºÁQzÀÄÝ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¦.r.N, ¥ÉưøÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹.¦.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ¹.¦.L. ªÀÄAoÁ¼Á, ¦.J¸ï.L §.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¦.J¸ï.L §.PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¦.J¸ï.L §.PÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¦.J¸ï.L ªÀÄAoÁ¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¦.J¸ï.L ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ J®ègÀÆ ¸ÀzÀj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÀmÉÖ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ F PɼÀPÀAqÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÁzÀ 1) ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀmÉß 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¤qÉÆÃzÉ 3) C¤Ã® vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¨sÀĸÁgÉ 4) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀmÉß 5) gÀ« vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà zsÀ¨Á¯É 6) ¥À¥ÀÄà@¸ÀÄ¢üÃgÀ PÁqÁzÉ 7) ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁgÀPÀÄqÉ 8) gÀAfÃvÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 9) «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: CAvÀgÀ ¨sÁgÀw xÁAqÁ 10) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸ÉÆ£ÁgÀ 11) ZÀAzÀÄæ gÁoÉÆÃqÀ 12) «µÀÄÚ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî 13) ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ PËoÉ 14) ZÀAzÀæPÁAvÀ zÉmÉß 15) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀAoÉ¥Áà UÀÄvÉÛzÁgÀ 16) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀUÉÎ 17) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¥ÁgÀ±ÉÃnÖ 18) PÁ¹£ÁxÀ EeÁgÉ 19) §¸ÀªÀgÁd dqÀUÉ 20) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁ PËoÉ 21) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á®PÀÄAzÉ 22) §¸ÀªÀgÁd CzÉ¥Áà 23) §¸ÀªÀgÁd PËoÉ 24) AiÀÄĪÀgÁd PËoÉ 25) §¸ÀªÀgÁd ªÀÄmÉÖ 26) gÀ« ¨sÉÆ¥À¼É 27) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¨sÉÆ¥À¼É 28) §¸ÀªÀgÁd gÉÆÃ¼É 29) £ÁUÀ¥Áà ¸ÉÆãÁ¼É 30) UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÀÄqÀĪÀįÉè 31) dUÀ£ÁßxÀ ¥sÀįÁj 32) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀÄ dªÀiÁzÁgÀ 33) ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ zsÉÆêÀÄr¨Á PÉÆý 34) ®PÀëöät vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á PÉÆý 35) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CdÄð£À PÉÆý 36) ²ªÀgÁd vÀAzÉ Cfð£À PÉÆý 37) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ CdÄð£À PÉÆý 38) ¥ÀAqsÀj vÀAzÉ CdÄð£À PÉÆý 39) ªÀÄ®Äè vÀAzÉ ªÀiÁAvÀ¥Áà vÉð 40) UÀÄgÀÄzÉêÀ vÀAzÉ gÉêÀtAiÀiÁå ºÀ½îSÉÃqÉ 41) UÀuÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà a®èUÉð 42) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd JPÀ®ÆgÉ 43) ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ UÉÆ¥À£É 44) ªÀÄUÀzÀƪÀÄ zÁªÀ®f 45) «ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà ªÀqÉØ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 20 d£ÀgÀÆ gÀªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ PÁqÁ¢ gÀªÀgÀ »nÖ£À VgÀt ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ C¯Éè EzÀÝ C¢üPÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©¸ÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀ®Äè ©¸ÁrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ fÃ¥ï £ÀA PÉJ-38 f-188 £ÉÃzÀPÉÌ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÀwÛ ¸ÀzÀj fæ£À »AzÀÄUÀqÉ UÁè¸ï MqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀPÁðj ªÀ¸ÀÛUÀÄ«UÉ ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ®Äè ©¸ÁqÀĪÁUÀ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉPÁj UÀÄA¥À°èzÀÝ UÀÄgÀÄzÉêÀ vÀAzÉ gÉêÀtAiÀiÁå ºÀ½îSÉÃqÉ gÀªÀjUÉ ºÀwÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÀ®èzÉ ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¤Ã® ¨sÀĸÁgÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¼À¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹zÀÄÝ C®èzÉ C°è §AzÀ ¥ÉưøÀ ºÁUÀÄ ¨ÉÃgÉ E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ½UÉ ºÁ¤ ºÁUÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ©¸ÁrzÀÄÝ CzÀ®èzÉ C¢üPÁjUÀ½UÉ PÀvÀðªÀåzÀ°è CrØ ¥Àr¹ C¢üPÀÈvÀªÁV ¤«Äð¹zÀ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¸ÀªÉÇðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ¤«Äð¸À®Ä C£ÀĪÀÄw EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w¼ÀĪÀ½PÉ PÉÆnÖzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÉÇðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥Á®£É ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè FUÁUÀ¯Éà £ÁªÀÅ J®ègÀÆ PÀÆr ¨sÀĸÁgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¤ªÀÄä C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr D PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀzÉ ºÁUÉ EqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý C¢üPÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄ£ÀB PÀ®è£ÀÄß ©¸Ár C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CzÀ®èzÉ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÁzÀ PÀ®Äè, §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀPÁðj D¹ÛUÉ ºÁ¤ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 09-10-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ QñÀ£ï vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ ºÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¹¸Éð mÁæªÉÃ®ì ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ CzÀgÀ°è Kj ºÉƤßPÉÃj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ QèãÀgÀUÉ £Á£ÀÄ E°è E½AiÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉý ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É §¸Àì£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀUÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¹¸Éð mÁæªÉÃ®ì ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ 22 - 5147 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/10/2012 gÀAzÀÄ 1350 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É j¯ÁAiÀÄ£Àì ¥ÉmÉÆæ® ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀzÀ qË£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ªÀĺÀäzÀ ¸À°A vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C¥sÀÓ® ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð G;CPÀâgÀ mÁæªÉ®ì £ÀA J¦-02, nJ 0216 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:ªÁAdgÀSÉÃqÀ vÁ:¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄÄA¨Á¬Ä PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA J¦- 09,ªÁAiÀiï 2465 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄgÉ¥Áà vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ºÀ®UÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð ¸Á: ¹gÀ¹ vÁ:©ÃzÀgÀ FvÀ£Àß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæªÉ®ìzÀ ZÁ®PÀ£À ¸ÉÊrUÉ »AzÀÄUÀqÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ mÁæªÉ®ìzÀ°è »AzÉ QnQ ¸ÉÊrUÉ PÀĽwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2012 PÀ®A 323, 324, 341, 354, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/10/2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ  DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÁ¸É¯É 2) gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÁ¸À¯É E§âgÀÄ ¸Á : d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ PÁ¸À¯É ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð eÁ : ªÀqÀØgÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À  ¸Á : d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ “ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ ºÉZÁÑVzÉ ¤£ÀUÉ EAzÀÄ ©qÀĪÀ¢®è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ DgÉÆæ ²ªÀgÁd FvÀ£ÀÄ gÁqÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ  DgÉÆæ gÀ« FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É .

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/10/2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt PÀgÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Áà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ CTî vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå qÁPÀÖgïªÁ¯É ¸Á// £À©SÁ£Á alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/10/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ CTî vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå qÁPÀÖgïªÁ¯É ¸Á// £À©SÁ£Á FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀw gÀ»ªÀÄÄ£ÀÄ߸Á ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ E¸Áä¬Ä® FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ K ¨sÉÆøÀÄrPÉ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ vÀÄ gÉÆÃd ±ÀgÁ§ ¦ÃPÉ DvÁ PÁågÉà ¸Á¯É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊ »rzÁUÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀ£ÀUÉ CgÉà ¨sÁqÀÄ gÉÆÃd ±ÀgÁ§ ¦ÃPÉ DvÉ CAvÀ vÀ£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2012 PÀ®A 448, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-10-2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀıÁå vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð GB PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸ÁB «ÄãÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-10-2012 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÀ¢AiÀiÁzÀ CªÀÄÈvÀ EªÀ£À ºÉAqÀw CAwªÀÄ QæAiÉÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ CªÀÄÈvÀ ¸ÁB «ÄãÀPÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ, ²æêÀÄAvÀ, C±ÉÆÃPÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÁB ¤uÁð PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ EªÀjUÉ PÀ®Äè, §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆgÀ¤ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï DTç vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï Cj¥sï ºÀĸÉãÀ ºÀªÁ®zÁgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA: PÉJ 39 eÉ-1446 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß  ©ÃzÀgÀ-aAZÉÆý gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄß «oÀ®¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀÌ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà EvÀ¤UÉ §®ªÉƼÀPÁ®°è ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï DTç vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï Cj¥sï ºÀĸÉãÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀºÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼ÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/2012 PÀ®A. 279, 338, 283 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA/ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà PÀgÀr ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀAa£ÀUÀÄr vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ f: §¼Áîj ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà E§âgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.35/«.4840 £ÉÃzÀÝgÀ°è VtÂUÉÃgÁ¢AzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®V ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.16/J.9758 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉ DUÀĪÀAvÉ ¤°è¹zÀÄÝ, ªÁºÀ£À ¤AvÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ¤°è¹zÀÝ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ n¥ÀàgÀUÉ »AzÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 10-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÄSÉñÀ vÀA¢ gÀAUÀ¸ÀħâtÚ EvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw- ¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ C¤Ã¯ï SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÀÆÌn ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J- 37 / J¸ï- 3177 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÉÎ vÁ£Éà ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà .r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಮೋಟಾರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ: 10/10/2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸುಲ್ತಾನಪೂರರ ಬಸ ಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೂಜರ ನಂಬರ ಕೆಎ-29, 7660 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮಾದುರಾಯ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಸಾ:ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ಕ್ರೂಸರ ಟಾಪ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು  ಪುಟ್ ರೆಸ್ಟ ಮೇಲೆ ಜನರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು/ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಆನಂದರಾನ ಎಸ್.ಎನ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾ^&ಸು) ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ  ನೋಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 323/12 ಕಲಂ 279 336 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.