Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 27, 2012

Raichur District Reported Crimes

        ¢£ÁAPÀ: 26-02-2012 gÁwæ 20-10 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ PÀëqÀPÀëj vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð, °AUÀAiÀiÁvÀ G: ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 12-6-381 J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀªÀÄä ºÉÆÃAUÁqÀð PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ 1)«dAiÀÄ D£ÀAzï f¯Áè ¸ÀªÀiÁ¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2) zÉÆqÀتÀĤ J¥sï.r.J 3) ©.J¸ï PÁA¨Éî ¨ÉÆÃzsPÀgÀÄ 4) ¸ÀgÀ¸Àéw J¸ï.r.J 5) f.f.gÁdÄ ºÉÆÃAUÁqÀð ¸Á: J¯ÁègÀÄ ºÉÆÃAUÁqÀð D¦üøï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ËPÀj «µÀAiÀÄzÀ°è QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAzÀÄ aÃn §gÉzÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°è ElÄÖ PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 20-10 UÀAmÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ ZÀwÛ£À PÉÆArUÉ £ÉÃtĺÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ PÀëqÀPÀëj  45 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 12-6-381 J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2012 PÀ®A 306 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 26.02.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ: §tfUÀgÀÄ G: QgÁt ±Á¥ï ¸Á: ¹gÀªÁgÀ gÉÆÃqï ¤ÃgÀªÀiÁ£À« vÁ: ªÀiÁ£À« CEvÀ£À CPÀ̼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ 16 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ §»ðzɸÉUÉAzÀÄ ¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ gÁªÀĪÀÄÆwð vÀAzÉ eÉÃd¥Àà eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á : ¤ÃgÀªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ »AzÉ »AzÉ §AzÀÄ ¯Éà ²¯Áà ¤AvÀÄPÉÆà £À£Àß »AzÉ ªÀÄ®UÀ®Ä §gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀgÉzÁUÀ ²¯Áà¼ÀÄ DvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä CªÀé½UÉ ºÉüÀÄvÉÛÃ£É £ÉÆÃqÀÄ ¨ÁqÀPÁªÀ CªÀÄvÁ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ CªÀ£ÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr §gÀÄwÛAiÀiÁ E¯Áè ºÉüÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆllÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÀoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2012 PÀ®A: 504,323,354 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ AiÀļÀªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35, eÁw: ºÀjd£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-02-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀgÀ°è £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ "K£À¯Éà PÀÄgÀħ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ UÁrAiÀÄ°è PÁ®Ä vÀĽ¢zÉÝÃ£É CAvÁ K£ÉãÀÄ ªÀiÁvÁrzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀªÀ£Éà PÉÊ ªÀÄĶתÀiÁr ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ G½zÀªÀgÉ®è DvÀ£À CtÚ ¸ÉÆêÀÄtÚ¤UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ " £ÀªÀÄä£ÀÄß JzÀgÀĺÁQPÉÆAqÀÄ HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀĪɪÀiÁqÀÄwÛÃj ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2012 gÀAzÀÄ zÀAqÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà LzÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ: 48, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/12 PÀ®A. 143, 147, 148, 504, 323, 355, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀiÁ: 26, G: ¥ÉÃAlgï ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üUÀ¼À ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÁÌV PÀgÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼Éà ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÀmÉÖ ªÀÄÄAzÉ £ÁUÀ¥Àà£À CtÚ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß zÀAqÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸ÀAUÀn EªÀgÀÄ JqÀUÁ°£À ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £ÁUÀ¥Àà ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ PÀÆr ZÀ¥Àà° §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DvÀ£À CtÚ, CtÚ£À ºÉAqÀw, ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀ¥Àà° §rUÉ ¨ÉvÀÛUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr "J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ HgÀÄ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀ°è EAzÀÄ gÁwæ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀAvÀ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁUÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/12 PÀ®A. 143, 147, 148, 504, 324, 355, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ºÁUÀÆ PÀ®A 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ-1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ.26-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¢AzÀ 2 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è zÁªÀtUÉÃgÉ - UÀÄ®§UÁð PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉJ-17- J¥ï-957 £ÉÃzÀÄÝ vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lA.lA.UÀÆqÀì ªÁºÀ ¸ÀA. PÉJ-36-7084 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀħgÀ gÀ ZÁ®PÀ ¸Á.ªÁåPÀgÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV & CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ì£À §®¨sÁUÀPÉÌ §¹ì£À »A¢£À ¨sÁUÀzÀ°è lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¹ì£À UÁè¸ÀÄ MqÉzÀÄ M¼ÀVzÀÝ E§âgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ ªÀįÁÌd¥Àà PÀnÖ 32 ªÀµÀð PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉJ-17-J¥sï-957 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á.PÉƼÀÆgÀÄ vÁ.ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À f.©eÁ¥ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/12 PÀ®A.279.337 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ CtÚ¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ªÀ:45, eÁ: ºÀÆUÁgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ¹Ì ºÁ/ªÀ GlPÀ£ÀÆgÀÄ vÁ: ªÀiÁ¤é ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀ:30, G: ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ 2) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀ:32, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ FUÉÎ 20 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è £ÁåAiÀÄ«zÀÄÝ £Á¼É ¢£ÁAPÀ 27-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀªÉÃð E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀvÉ ªÀiÁr E§âjUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä E§âjUÉ £ÉÆÃnøï PÉÆnÖzÀÄÝ EAzÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀĹÌUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ E§âgÀÆ ªÀÄzÀUÀ¯ï PÁæ¸À PÀqÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2012 gÀAzÀÄ »A¢£À ºÀ¼Éà zÉéõÀ¢AzÀ ¸ÀªÉÃð E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃnøï PÉÆnÖzÀÄÝ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤¤ßAzÁV £Á¼É £ÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼À£ÀÄß C¼ÉAiÀÄ®Ä §gÀÄvÁÛgÉ. ¤ªÉãÀÄ £ÀªÀÄä vÀÄtÂÚUÉ ºÀÄnÖgÉãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 12/12 PÀ®A 323.324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 26-02-12 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ E¹àmï zÁ½¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸À §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ, zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ¤Ãr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ 1755 UÀAmÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2012 gÀAzÀÄ ¥É¸À®§AqÁ PÁåA¦£À £ÁUÀAiÀÄå gÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ PÉÆÃmÉñÀégÀ gÁªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÀAzÀ£À ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁ: ªÉʱÀå G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á : ©.J£ï.Dgï. PÁA¥ÉèPÀì ªÀiÁ£À«. ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 20,100/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ E¸ÉàÃmï zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/12 PÀ®A 87 PÉ.¦. DPïÖ. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 27.02.2012 gÀAzÀÄ zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼É ªÁlgï ¥ÀA¥ï ºË¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¹àÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄ°AzÀ ¦J¸ïL ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ & ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZgÉÆA¢UÉ C°èUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð eÁ G¥Áàgï ¸Á mÉÊ¥ï 06 ªÀÄ £ÀA 811 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 550/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2012 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2012 gÀAzÀÄ -227- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 40,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಕುಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪಾ ಧನ್ನಾ ಸಾ:ಭಂಕೂರ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 26/02/12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಘಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ್ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ನಗದು ಹಣ 10,000/- ರೂ. ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 46,400/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 20/2012 ಕಲಂ: 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಸುಲೆಪೇಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹುಸನಪ್ಪ ಅರ್ಗೆನೋರ ಸಾಃ ಜಟ್ಟೂರ ರವರು ನನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಸನಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಆರ್ಗೆನೋರ ಸಾಃ ಜಟ್ಟೂರ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾಗಿ 3-4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಹುಸನಪ್ಪನು ಆಗಾಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸೀಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರು ದಿನಾಂಕಃ 27/02/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಹುಸನಪ್ಪನು ಇತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡ್ಚಿಯಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿ ಕೊಡಲಿ ಕಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಡಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 20/2012 ಕಲಂ. 498 [ಎ], 324, 504 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-02-2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 27-02-2012

ಬಗದಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 24/2012 ಕಲಂ 323, 324, 354, 504 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 26-2-2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಾದ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಕಂಗನಕೋಟ್ ಇವರು ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ , 2) ಈರಮ್ಮಾ, 3) ಶಾಂತಮ್ಮ ಇವರು ನಾವು ಪಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ದಂಡಿ (ವಾಡಿ) ಆಯುತ್ತಿದ್ದರು ದಂಡಿ (ವಾಡಿ) ಆಯಾಬೇಡಿರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ, ಸೀರೆ ಏಳೆದಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿತಳ ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಶಿವರಾಜ ಇತನಗೂ ಕೂಡ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹುಲಸೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 498(ಎ), 504 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 26/02/2012 ರಂದು ಆರೋಪಿ ನರಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಕರಣಾಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹೋಲಿಯಾ, ಸಾ: ವಾಂಜರಖೇಡಾ ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಾದ ಉತ್ತಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹೋಲಿಯಾ, ಸಾ: ವಾಂಜರಖೇಡಾ ಇಕೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಬೇರೆ ಜನರ ಸಂಗಡ ನೀನು ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿತಳ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಗದಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 25/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 26-2-2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೈಬೂಬ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನ ಶಾಹಾ ವಯ: 18 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಖೇಡಾ, ತಾ: ಜಹಿರಾಬಾದ (ಎಪಿ) ಇತನು ಫ್ಯಾಷನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮರ್ಜಾಪುರ (ಎಂ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೊಗುವಾಗ ಬೀದರ್-ಮನ್ನಾಏಖೇಳ್ಳಿ ರೋಡ ಹೊನ್ನಡಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಸಮದ ತಂದೆ ಎಂ.ಡಿ ಖಾಜಾ ಶಾಹ ಸಾ: ಐನೊಳ್ಳಿ, ತಾ: ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ, ಸದ್ಯ: ಕಿಶನಬಾಗ ಹೈದ್ರಾಬದ್, ಇತನು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲಿಪಾಗಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೀದ್ದು ಬಲ ಮೇಲಕಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಕಾಲು ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಆಫೆಸ ಇತನಿಗೆ ಬಲ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಾಗಾಯ, ಬಲ ಕೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಆರೋಪಿಯ ಬಲ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ರಕ್ತಾಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬೀದರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 15/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ: 26/02/2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಧರ್ಮಣ್ಣನೋರ್ ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಸಾ: ಕುತ್ತಾಬಾದ, ಇತನು ಆರೋಪಿ ದಶರಧ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಭಂಗೆನೋರ, ಸಾ: ಕುತ್ತಾಬಾದ ಇತನ ಬಜಾಜ್ ಎಮ್ 80 ನಂ ಕೆಎ-38/ಇ-8020 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ತಾಬಾದದಿಂದ ಕಮಠಾಣಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಕುತ್ತಾಬದ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿಯು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಗೂಡ್ಸ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ-39/3328 ನೇದ್ನನ್ಉ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕದೇ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಫಲಕ ಹಾಕದೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಾಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಗಟಾಯಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನುಗ್ಗಿಸಿ ಮೃತನಾದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ :

ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 26/02/2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಧಲ್ಲು ಇತನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆಎ:32 ಟಿ:5922 23 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಮುರುಮ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ರೋಡಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ಮುರಮು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ವರದ ಶಂಕರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಸಮೇತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇವರ ಮೆಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಧಲ್ಲು ಸಾ:ಚಲಗೇರಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 6/2012 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ:

ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ ತಂದೆ ಚಿತಂಬರಾಯ ಪಾಟೀಲ ಸಾ||ಮುದ್ದಡಗಾ ಹಾ||ವ||ಸರಾಫ ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಕುಮಾರ, ಅಭೀಷೆಕ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಶಾಂತು ಅಗ್ಗಿ ರವರ ಕಾರಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಬ್ಬೆತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಊಟ ಮಾಡಲು ಪಲ್ಲವಿ ಹೋಟೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆವೆ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಯಶ್ವಂತ , ಜಗದೀಶ ರವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿ ನಾನು ಹೊಟೇಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಸಂಗಡ ಹೊಟೇಲ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೂರ ಅನಿಲ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮತ್ತು ಅವನ ಗೆಳೆಯ ದತ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಕೂಡಿ ಹೊಟೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅನಿಲ ಇತನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಜಂಬ್ಯಾ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ, ಎಡಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು, ನಾನು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಾಗ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 26/2012 ಕಲಂ 504 307 ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮತಿ ಮಾಳು ಗಂಡ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಸುಂದರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 25-02-12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 20=00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರ್.ಟಿ.ಓ.ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಜಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸರ್ಕಲ್ ಮೇನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗುಮ್ಮಜ ಹತ್ತಿರದ ಸುಂದರ ನಗರ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ವಾಯ-3074 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಬಾಪು ನಗರ ಸುಂದರ ನಗರ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಹೋರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 28/2012 ಕಲಂ 279, 338, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.