Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 12, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ: 10.07.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.45 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ PÁåA¦£À ªÁZÀªÀÄ£ï ¯ÉÊ£ï£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è   ಆರೋಪಿ ನಂ ಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ  ವಯಾ: 31 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮಾದಿಗ ಉ: ಆಟೋಚಾಲಕ  ಸಾ: ಇ.ಎನ್.ಜಿ/5 ಹಟ್ಟಿಕ್ಯಾಂಪ್ನೇದ್ದವನು ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡುಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚೀಟಿ ಕೊಡದೇ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ¹.¦.L. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 1600/-2) ªÀÄlPÁ aÃn  C.Q E¯Áè   3)MAzÀÄ ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè .EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಟಕಾ ಬರೆದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ±ÀÄRÆgÀ ºÀnÖ PÁåA¥ï (ಬುಕ್ಕಿ)ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದ, ಅದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 13/2015 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು,  ದಿನಾಂಕ 11.07.2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2015 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                  ದಿನಾಂಕ 11-07-15 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ಮಾನವಿ ನಗರದ ಸಂತೋಷ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ ಮುಂದಿನ ರಾಯಚೂರು-ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರು ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ರಟ್ಟಿನ ಡಬ್ಬಿ/ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರದೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸದರಿಯವ ಮೇಲೆ ¦.J¸ï.L. PÁ & ¸ÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿAiÀĮĠ A-1 ನವೀನ್ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ -25 ವರ್ಷ ಜಾ-ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ -ಕೂಲಿ ಸಾ-ರಂಗದಾಳ
2) A-2
ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಯಂಕೋಬ -43 ವರ್ಷ ಜಾ-ಈಳಿಗೇರ -ಕೂಲಿ ಸಾ-ನೀರಮಾನವಿ
3) A-3
ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ -28 ವರ್ಷ ಜಾ-ನಾಯಕ -ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಸಾ-ಚೀಕಲಪರ್ವಿ
4) A-4 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ವ-26 ವರ್ಷ ಜಾ-ಈಳಿಗೇರ ಉ-ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಸಾ-ಚೀಕಲಪರ್ವಿEªÀgÀ£ÀÄß  ¹QÌ©¢zÀÄÝ ಅವರಿಂ ಒಟ್ಟು 17,319 ರೂ 97 ಪೈಸೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಸದರಿಯವರಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮುದ್ದೆಮಾನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.200/15 ಕಲಂ 32,34, ಕೆ.ಈ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.
                 ದಿನಾಂಕ:11/07/15 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿಕಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. & ಸಿಬ್ಬಂದಿ ºÁUÀÆ  ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಜೀಪ ನಂ, ಕೆ,-36/ಜಿ-106 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಗಿ ಎರಡು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳ ಚಾಲಕರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ 1) ಕೆ.-36/ಟಿ.ಸಿ-2349 & ಟ್ರಾಲಿ ನಂ, ಕೆ.-37/ಟಿ.ಬಿ-2286 2) ಕೆ.-36/ಟಿ.ಸಿ-3910 & ಟ್ರಾಲಿ ನಂ, ಕೆ.-36/1337  ಅಂತಾ ಇದ್ದು  ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಮರಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಚಾಲಕರು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ತುಂಬದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಸರಕರಾದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಂಚನಾಮೆ & ವರದಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2015 PÀ®A. 4(1), 4(1A), 21 MMDR ACT-1957  ªÀÄvÀÄÛ 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸೋಮುನಾಥ ತಂ ದುರುಗಪ್ಪ 34 ಜಾತಿ ನಾಯಕ  ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ ಭೋಗಾಪೂರ ತಾ ಸಿಂಧನೂರ FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತ gÁzÀ  ಸೋಮುನಾಥ ತಂ ನಾಗಪ್ಪ ಪಾದಗಟ್ಟಿ 28 ಜಾತಿ ನಾಯಕ  ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ ಭೋಗಾಪೂರ ತಾ ಸಿಂಧನೂರನಾಗಪ್ಪ ತಂ ಈರಪ್ಪ 52 ಜಾತಿ ನಾಯಕ  ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ ಭೋಗಾಪೂರ ತಾ ಸಿಂಧನೂರದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ತಂ ನಾಗಪ್ಪ 25 ಜಾತಿ ನಾಯಕ  ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ ಭೋಗಾಪೂರ ತಾ ಸಿಂಧನೂರEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಸಂಭಂಧಿಕರಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ಈ ಹಿಂದೆ  ಗುಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿದ್ದು,  2015 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಅಕ್ಕಳಾದ ಫಕೀರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನ ಮಾವನಾದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ  ಇವರಿಬ್ಬರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ದಿಸಿದ್ದು,, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಅಕ್ಕಳಾದ  ಫಕೀರಮ್ಮ  ಗೆದ್ದಿದ್ದು  ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನ  ಮಾವ ಸೋತಿದ್ದು ,ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ತಮ್ಮ ಮಾವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುವದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನೆ  ಕಾರಣ  ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮೇಲೆ  ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 11-07-15 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-೦೦ ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು  ಮಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ಯಾಮ ಪಂಚಾಯಿತ  ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವರಿಗೆ  ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು  ತನ್ನ  ಬಜಾಜ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 36 ,6799  ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಬರುವಾಗ  ಭೋಗಾಪೂರ  ಮಟಪಕ್ಯಾಂಪ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೊಪಿತರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ  ತಿಮ್ಮಣ್ನ  ಸೋತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯಿಂದಲೆ ಅಂತಾ ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವು  ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು  ಹೊಗೆದು  ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮಲಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಮೈ ಕೈ ಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತೈಗೊಳಿಸಿ  ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು  ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಆಕೆಯ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ   ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ,UÀÄ£Éß £ÀA:  95/2015 PÀ®A  324.504.506.354.307. gÉ/« 34.  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ
d¨sÀj PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ 10.07.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ 11.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗಿಲನ್ನು ಯಾರೋ ತಟ್ಟಿದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ²æêÀÄw ¢¦PÁ eÉ.ºÉZï. UÀA/ qÁ- ¸ÀĨsÁ¸À ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð eÁ-J¸ï,¹, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á- mÉÊ¥ï 4-52 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.. FPÉAiÀÄ ಗಂಡನು ಮನೆಯ   ಮುಂಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು  ಟಾರ್ಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ವಯಾ-25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಮನೆಯ ಬೇಡ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ತನಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡು ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಾಳಿ ಸರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನು  ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನು ಒಬ್ಬನ ಹೋದಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಕೈಯಿಂದ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೋಬ್ಬನು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕಿವಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಳ್ಳಿ 43 ಗ್ರಾಮ್  ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಸರ .ಕಿ 140000/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಕೊಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ.    UÀÄ£Éß £ÀA:    80/2015 PÀ®A- 384, 323, 34 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  

¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð 40 ªÀµÀð eÁw ªÉʱÀå G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.    7-5-19 dªÀºÁgÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ reÉÊ£ï ªÀiÁr reÉÊ£ï ªÀiÁrzÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß JQ쩵À£ïzÀ°èlÄÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 25/6/15 gÀAzÀÄ 0001 jAzÀ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀÝ QðAiÀÄ£ÀÄß  ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ. 3,50,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.9/15 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/15 PÀ®A 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

          ¢£ÁAPÀ 24/4/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀÈw @ gÉÃSÁ UÀAqÀ UÀuÉñÀ 22 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¸ÀAvÉà §eÁgÀ ºÀnÖ ºÁ°ªÀ¹Û «Ä®mË£ï ±Á¯É ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1 UÀuÉñÀ£À eÉÆvÉUÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 1 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ, 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ ¸ÀAd£Á J£ÀÄߪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ, 5 d£À DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ½UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀjAiÀiÁV®è CAvÁ «£Á: PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ 2£Éà ªÀÄUÀÄ«£À UÀ¨sÀð¥ÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 9/7/15 gÀAzÀÄ 1800UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÁªÀÅ PÉýzÀµÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉà vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðmïAiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/15 PÀ®A 498 (J), 323,504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3, 4  r.¦. DåPïÖ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¦ügÁå¢ zÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ: ¢.gÁAiÀÄ¥Àà, 65ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀiÁ«£ÀªÀÄnÖ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f: AiÀiÁzÀVgÀ. FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 2 wAUÀ¼À »AzÉ AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝAiÀÄå FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ½UÉ FUÉÎ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ C®è°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀÆqÁ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ¢zÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ: 11-07-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ C¸Àé¸ÀÜUÉÆArzÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÀAeÉ 4-30 jAzÀ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA:11/2015 PÀ®A 174 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


    ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2015 gÀAzÀÄ 48 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.