Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 31, 2012

Raichur District Reported Crimes


                       ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

                  ¢£ÁAPÀ 30-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ 1) ¯Áj £ÀA. J.¦-24/n©-2346 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀ gÁeÁgÉrØ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ 2) ¯Áj £ÀA. J.¦-29/n.J-7878 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀgÉrØ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà °Ãeï ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ £À¢AiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß 2 ¯ÁjUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀÆð® PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ²æà JA. ©üêÀÄgÉrØ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¯ÉÆÃ. E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÉÄð£À ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2012 PÀ®A. 3, 42, 44 PÀ£ÁðlPÀ ªÉÄÊ£Àgï «Ä¤gÀ¯ïì PÁ¤ì¸ÉÖAmï gÀƯï 1994 £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ 
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 31.08.2012 gÀAzÀÄ gÀÆ¥À UÀAqÀ ¨Á§Ä, 24ªÀµÀð, J¸ï.¹.(ªÀiÁ¯Á) ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: SÁzÀgÀUÀÄAqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FSÉAiÀÄ UÀAqÀ ¨Á§Ä 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ dA§tÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÉÄùÛç PÉ®¸À ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÉAnæUï PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ ®PÀë£À ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ JA§ÄªÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ dA§tÚ£ÀÄ PÀlÖqÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ PÀæªÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ªÀgÁAqÀzÀ bÀvÀÄÛ PÀĹzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¨Á§Ä FvÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ vɯÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV  ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀwÛzÀÄÝ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ gÀªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.55/2012 PÀ®A. 304(), 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁð                       ²æà ªÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ vÀ¼ÀªÁgÀ 27ªÀµÀð,ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á- vÀ¥ÀàgÀUÀÄqÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀð  FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ-30/08/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ vÀ£ÀßUÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÀ£ÀßUÀAqÀ¤UÉ vÀ£Àß E§âgÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄßvÀ£Àß eÉÆvÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¤£Àß eÉÆvÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀÅ¢®è ¤Ã£ÀÄ ºÀÄaÑ E¢Ý ¤£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß aPÀ̪ÀÄä £À£Àß vÀAzÉ D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É J¯É ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.135/2012 PÀ®A:- 504,323,498(J) 324,506, L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
 
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2012 gÀAzÀÄ  199 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  32.800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-08-2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 31-08-2012

ಹುಮನಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 457. 380 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 30/08/2012 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ವಯ 40 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮರಾಠಾ ಉ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಸಾ-ನಂದಗಾಂವ ಸದ್ಯ ಹುಮನಾಬಾದ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 29/08/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 05:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿಯರ್ಾಧಿ ಹಾಗು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಿನಾಂಕ 30/08/2012 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 0630 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಿವನ್ ಮೈನೋದ್ದಿನ ಇವನು ಕಸ ಗೂಡಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬೀಗ ತೆರೆದು ಶಟರ್ ಎತ್ತಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಲು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಿಟಕಿ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಫಿಯರ್ಾಧಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಫಿಯರ್ಾಧಿಯು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಕೌಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದಾಜು 20,000/- ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬೀದರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 70/12 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ: 30/08/2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಫಿಯಾಜ ಶಹಾ ತಂದೆ ಮೇಹತಾಬ ಶಹಾರವರು ತಮ್ಮ್ಮ ಐಷರ್ ಟೆಂಪೋ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹ್ಶೆದ್ರಾಬಾದಗೆ ಮಾಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಬೀದರ ಕಮಠಾಣಾ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಮಲಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಟೆಂಪೊ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗು ಅಜಾಗೂರಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಗೆ ಕೂಳಿತ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕನ ಮಗನಿಗೆ ಸಾದಾ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಂತಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 62/2012 ಕಲಂ. 279,337,ಐಪಿಸಿ ಜೋತೆ 187 ಐ ಎಂ ವಿ ಎಕ್ಟ :-

ದಿನಾಂಕ 30/08/2012 ರಂದು 1945 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಝರಣಪ್ಪಾ ಶಂಕರೆ ವಯ 35 ವರ್ಷ ಜಾ ಲಿಂಗಾಯತ ಉ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ, ಜೋಜನಾ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 30/08/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ5.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿಹಾಗು ಆತನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ರಾಶಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಮಗಿ ಸಂತಪೂರ ರೋಡಿನ ಮೆಲೆ ವಡಗಾಂವ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಎಮ ಎಚ12/ಸಿ.ಜಿ2953 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿತಂದೆ ಝರಣಪ್ಪಾ ರವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೊಗಿದ್ದು ಝರಣಪ್ಪಾ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕೋಟ್ಟ ಫೀಯರ್ಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೆರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬೀದರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಗುನ್ನೆ ನಂ 210/12. ಕಲಂ 279,338. ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆ 187 ಐ,ಎಮ,ವಿ,ಎಕ್ಟ :-

ದಿನಾಂಕ 30/08/2012 ರಂದು 19:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ವಿಠ್ಠಲ ತಂದೆ ಧರ್ಮಣ್ಣಾ ಕೊಳ್ಳಿ 50 ವರ್ಷ ಉ: ಕೂಲಿಕೇಲಸ ಸಾ/ ಜನವಾಡ ತಾ/ಜಿ/ ಬೀದರ ರವರು ಹಾರೂರಗೇರಿ ಕಮಾನ ಹತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲಾರಿ ಮೇಕ್ಯಾನಿಕ ಅಂಗಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರೂರಗೇರಿ ಕಮಾನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೀದರ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನು ಆಟೋವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ದುಡಕಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಇತರರ ಜಿವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿಯರ್ಾದಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬಲಕಾಲಿ ಮೊಳಕಾಲು ಕೇಳಗೆ ಎಲಬು ಮುರಿದು ಭಾರಿಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಆರೋಪಿಯು ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆಟೋ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಕೇಟ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಬೀದರ. 112/2012 ಕಲಂ. 465,420 ಐಪಿಸಿ:-

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ವಯ 75  ವರ್ಷ ಉ;ನಿವೃತ್ತ ಸಕರಾರಿ ನೌಕರರು ರೇಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಾ:ಈಡಗೇರಿ ರವರು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿದ್ದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೀದರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್.ಪಿ. ಅಕೌಂಟ ನಂ. 232 ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 18-02-2012 ರಂದು ರೇಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪಿಂಚಣಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಮೊತ್ತ 29,832=00 ರೂ ನೇದನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಪೊಸ್ಟಲ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 29-02-2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 15000=00 ರೂ ಹಣ ವಿತಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಅದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸದರಿ ಹಣ ವಿತಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಖಾತೆಯಿಂದ 15000=00 ರೂ ಹಣ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ದುರ್ಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಔರಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 78/12 ಕಲಂ 324, 504 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(11) ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಯ್ದೆ:-

ದಿನಾಂಕ 30/08/2012 ರಂದು 1200 ಗಂಟೆಗೆ ಖಂಡೇಕೇರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೈಶ್ರೀ ಗಂಡ ಸಂಜು ಜಾಧವ ಸಾ// ಖಂಡೇಕೆರಿ ತಾಂಡೆ ರವರು ಹೇಡ ಕುಕ್ಕರ ಅಂತ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ.ಖಂಡೇಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಪಾಂಡು ,ಅನೀಲ ತಂದೆ ಪಂಡರಿ ಬೀರಾದಾರ ರವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಟಾ ಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಎ ಲಮಾಣಿ ಸೂಳಿ ರಂಡಿ ಅಂತ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೋಡಿ ಬಡಿಮಾಡಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆಮಾಡಿ, ಅವಮಾನಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Thursday, August 30, 2012

GULBARGA DISTRICT

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ,
ಕುಖ್ಯಾತ ದರೊಡೆಕೊರರು ಹಾಗು ಸರಗಳ್ಳರ ಬಂಧನ, ಸುಮಾರು 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳು  ವಗೈರೆ ವಶ.
        ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಅನ್ವಯ ಈ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ ಸಣ್ಣೂರ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಶಹಾಬಾದಗೆ ಹೋಗುವ ರೋಡಿನ ಬಳಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು 7 ಜನ ರಸ್ತೆ ದರೋಡೆಕೊರರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರಗಳ್ಳರನ್ನು ಬಂದಿಸಿ, ಸದರಿಯವರಿಂದ ರಸ್ತೆ ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಸರಗಳ್ಳತನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ನಗದು ಹಣ, ಮಹಿಂದ್ರಾ ಜೈಲೊ ಟರ್ಬೋ ಕಾರ, ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳು ಸರಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ವಗೈರೆ ಸುಮಾರು 17  ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ  ಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು  ಕೆರೂರ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಉದ್ಯಮಿ ಗಗನ ಗಿಲ್ಡಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ತಡೆದು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಮಹಮ್ಮದ ವಜೀರ ಅಹ್ಮದ ಐಜಿಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ,  ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಪವಾರ  ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು  ಶ್ರೀ.ಭೂಷನ ಬೊರಸೆ  ಎ.ಎಸ್.ಪಿ ಎ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪಿಐ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ, ಶ್ರೀ. ಜೆ.ಹೆಚ್ ಇನಾಮದಾರ ಪಿಐ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ, ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಹೆಚ್ ಕರಿಕಲ್ ಪಿಐ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ  ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಮಾರುತಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ, ಭೀಮಾ ನಾಯ್ಕ, ಗುರುನಾಥ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿಪಿಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ  ರವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಪಂಡಿತ ಸಗರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ, ಸಂಜಿವಕುಮಾರ  ಪಿಎಸ್ಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ,  ರಾಜಶೇಖರ ಹಳಿಗೊಧಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸೇಡಂ, ಬಸವರಾಜ ತೇಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರಾಘವೆಂದ್ರ ನಗರ, ಆನಂದರಾವ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರಾದ ಶಿವಪುತ್ರ ಹೆಚ್.ಸಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ಪಿಸಿ, ವೇದರತ್ನಂ ಪಿಸಿ,ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಿಸಿ, ಅಶೋಕ ಪಿಸಿ, ಅಶೋಕ ಪಿಸಿ,ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಿಸಿ ಅರ್ಜುನ ಎಪಿಸಿ   ಹೀಗೆ 2 ತಂಡಗಳನ್ನಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರು  ಕಳೆದ 15 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಸರಗಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ದರೊಡೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು,  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:30-08-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 1-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹೊರವಲಯದ ಸಣ್ಣೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿಸಿ ದರೊಡೆ ಮಾಡಲು ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ 7 ಜನ ಕುಖ್ಯಾತ ದರೊಡೆ, ಸುಲಿಗೆಕೊರರಾದ ಧನರಾಜ @ ಚಿನ್ಯಾ ತಂದೆ ಮೈಲಾರಿ ಶೇಳ್ಳಗಿ ಸಾ : ಓಂ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ರಾಜಾ @ ಬಕ್ಕಾರಾಜಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ತಾಡತೆಗನೂರ ಸಾ : ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗಣೇಶ ನಗರ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ, ರಸ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಸೋಮು @ ಸೋಮಶೇಖರ ತಂದೆ ಅಜರ್ುನ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ : ಕೊಟನೂರ (ಡಿ) ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಕೂಡಿ  ಸಾ : ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಆರ್.ಎನ್ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ರಿಂಗ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಬಸ್ಸು @ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಯ್ಯ ಸೇಡಂ ಸಾ : ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಸೇಡಂ, ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ರಾಮುಲು ಮೆಕಾನಿಕ್ ಸಾ : ದೊಡ್ಡ ಅಗಸಿ ಸೇಡಂ, ವಿಜಯ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ತರಗೆ  ಸಾ : ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಸೇಡಂ ರವರನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು, ದರೊಡೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮಹಿಂದ್ರ ಝೈಲೊ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ 32 ಎಮ್-8643, ನಾಲ್ಕು ತಲವಾರಗಳು,ಎರಡು ಚಾಕುಗಳು, ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯ ಮುಖವಾಡಗಳು , ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ, ಸೈಕಲ ಚೈನ,ಬಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗ ಖಾರ ಪುಡಿ ಪಾಕೇಟಗಳು, ನಗದು ಹಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ & ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಸಿಂಗ ಇರುವ ಮೂರು ಜೊತೆ ನಂಬರ ಪ್ಲೇಟಿನ ರೇಡಿಯಂ ಸ್ಟಿಕರಗಳು ಹೀಗೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಾಹನ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೆಷನರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರಾದ  ಆನಂದ ಡೊಣಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಿರಾದಾರ, ಮಂಜುಳಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಸಾಗರ, ಉಮೇಶ ಬಾಬು, ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಅಗ್ನಿ, ಗಣೇಶ, ಹುಸೇನ ಭಾಷಾ, ವಸಂತಕುಮಾರ, ನಾಗನಗೌಡ, ಮುಗ್ಗಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು  ಪ್ರದೀಪ ವಗೈರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.   ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರು ತನಿಖೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ಇವರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸುಫಾರಿ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಆರೋಪಿತರು ಸೇಡಂ ನಗರದ ಉದ್ಯಮಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸುಫಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕುದರಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಡೆದು ಅಪಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.  ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ದರೊಡೆಕೊರರನ್ನು ತಿವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಉದ್ಯಮಿ ಗಗನ ಗಿಲ್ಡಾ ರವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಕೆರೂರ ಬಳಿ ತಡೆದು ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಹೆದರಿಸಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ದೊಚಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ದರೊಡೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದರೊಡೆಗೆ ಬಳಸಿದ ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸದರಿ ಆರೊಪಿತರು ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಸಹಚರರಾದ ಜೈಭೀಮ, ಉಮೇಶ, ಶ್ರೀಕಾಂತ @ ಗುಡ್ಯಾ ರವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಜಯ ನಗರ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನಗರ, ರಾಜಾಪುರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೊರ್ಡ ಕಾಲೋನಿ, ಗೊದುತಾಯಿ ಕಾಲೋನಿ , ಕೊರ್ಟ ರೋಡ್ , ಎಮ್.ಆರ್.ಎಮ್.ಸಿ ಕಾಲೇಜು, ವಸಂತ ನಗರ ವಗೈರೆ ಕಡೆಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಬಳಸಿ ಸರಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ,  ಸ್ಟೆಷನ ಬಜಾರ, ಅಶೋಕ ನಗರ, ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರೊಪಿತರ ತಾಬಾದಿಂದ 8.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಆಬರಣಗಳು , ಸರಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದ 2 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು, ದರೊಡೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದ ಮಹೇಂದ್ರ ಝೈಲೊ ವಾಹನ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡದವರು 8 ಸರಗಳ್ಳತನ , ಮೂರು ದರೋಡೆ, ಒಂದು ಅಪಹರಣದ ಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲೆ ಯತ್ನದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸರಗಳ್ಳತನ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸರಗಳ್ಳರ ಪತ್ತೆಗೆ ಜಾಲ ಬೀಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೃತ್ತಿ ಪರ ಅಪರಾದಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


gÀ¸ÉÛC¥À      
  gÀ¸ÉÛC¥ÀWÁvÀ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:_ 
                                                  .                ¢£ÁAPÀ 30-08-2012 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ F±À¥Àà D¥Éà DmÉÆà £ÀA.PÉJ 36 J 3872 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB PÀÄ£ÀßlV  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß D¥Éà DmÉÆà £ÀA.PÉJ 36 J 3872 £ÉzÀÝ£ÀÄß PÀÄ£ÀßlV PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ®èAiÀÄåPÁåA¦£À°è ZÀ®ÄªÁ¢ zÉêÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà ¥À°Ö DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸À¢æ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ 20ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°PÉ®¸À. ¸ÁB PÀÄ£ÀßlV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:258/2012 PÀ®A. 279,337,338,304(J) L¦¹ &187 L.JA.«. AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
    
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2012 gÀAzÀÄ  162 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  28,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-08-2012

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2012 PÀ®A 498(J), 302, 304(©), 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-08-12 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸ÀĤî vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄAoÁ¼É, 2) gÀvÀäªÀiÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄAoÁ¼É, 3) gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄAoÁ¼É, 4) ¥ÀAZÀ²Ã¯Á vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄAoÁ¼É, 5) ªÀiÁgÀÄw, 6) ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄAoÁ¼É, J®ègÀÆ ¸Á: a¢æ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ¥Àà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ¯ÁzsÁ, vÁ: OgÁzÀ (©), EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀåªÀw @ ¨sÁUÀå UÀAqÀ ¸ÀĤî ªÀÄAoÁ¼É ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÀgÀÄwÛ®è CAvÀ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ¨sÁUÀåªÀw EPÉAiÀÄ ±ÀjgÀ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ¨sÁUÀåªÀw EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¸À®ÄªÁV ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-08-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2012 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄÈvÀ PÀÄAqÀzÀ E½ÃeÁgÀ£À°è ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªÀ vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ PÉÆ®¸ÀÄ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: AiÀiÁzÀªÀ, G: ¯Áj £ÀA J¦-16/n.©.-8169 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: Q¸ÀÄÛ¥ÀÄgÀA «dAiÀĪÁqÀ PÀȵÁÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄÄgÀV zÁ£À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨Á¬ÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæ mÁmÁ UÀÆqÀì 407 mÉA¥ÀÆ £ÀA JA.ºÉZï-12/n.Dgï.J.qÀ§Æèöår-893 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ ¥ÀÄArèÃPÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ¸ÉÊrUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥sÀeÁð£Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À «ÄAiÀiÁå ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĸÁÛ£À «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ CºÀªÀÄzÀ ¸Á§ EvÀ£ÀÄ 3 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ J®ègÀÆ ¸Á: PÀªÀäoÁuÁ EªÀgÉ®ègÀ £ÀqÀÄªÉ 5 JPÀÌgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ CvÉÛ ºÉ¸ÀgÀ°èzÀÄÝ »jAiÀÄ ¨sÁªÀ ¸ÀvÁÛgÀ «ÄAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠨sÁªÀ ¸ÉÃj ªÀĸÁÛ£ï EvÀ¤UÉ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ JPÉ ºÉÆ® ªÀiÁj¢Ýj E£ÀÄß ºÀAaPÉ DV¯Áè CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½¤AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ¢£ÁAPÀ 28-08-2012 gÀAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉæqÉzÀÄ, CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2012 PÀ®A 341, 323, 355, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧®©üêÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀ ¨sÁUÀ¢AiÀiÁzÀ DgÉÆæ ºÀjãÁxÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ£Àß½ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ §AzÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉzÀjzÀÝ£ÀÄß £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è £ÁåAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÉÆît CAvÁ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §Æn¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, »rUÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-  
¢£ÁAPÀ 29-8-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ¯ÁzsÁ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ¨sÁUÀåªÀw @ ¨sÁUÀå EªÀ½UÉ a¢æ UÁæªÀÄzÀ EPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DPÉAiÀÄ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ UÉƸÀÌgÀ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÆ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¯ÁzsÁ, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÉ®ègÀÆ zÁjAiÀÄè° CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2012 PÀ®A 143, 147, 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-       
ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Àà ªÀÄAoÁ¼É ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: a¢æ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî EªÀ¤UÉ ¯ÁzsÁ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀåªÀw EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÉÆ¸É ¨sÁUÀåªÀw EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-088-2012 gÀAzÀÄ ªÉÄʸÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F §UÉÎ CªÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 29-08-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÉƸÉAiÀÄ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ UÉƸÀÌgÀ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄÄV¹ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á: ¯ÁzsÁ, 2) C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¯ÁzsÁ, 3)¥ÀAqÀj @ ¥ÀarvÀ    4) NAPÁgÀ, ¸Á: ¯ÁzsÁ, 5) PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ gÁºÀÄ® ¸Á: a¢æ, 6) ®°vÁ UÀAqÀ ±ÀAPÀgÉÃ¥Àà ¸Á: UÀÆqÀÄgÀ (J.¦), EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß° ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀgÀ®èzÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2012 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-08-2012 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 29-08-2012 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ©ÃzÀgÀ ¥sÀvÉÛ zÀgÀªÁeÁ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀiÁPÀðAqÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß £ÀPÀ° Qð¬ÄAzÀ vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¥ÀÆeÁ ¸ÁªÀÄVæ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 9,150=00 gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀ£À ¨ÁZÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¨ÁZÁ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀzÁä±Á°, G: ¤ªÀÈvÀÛ ¯ÉPÁÌ ¥Àj±ÉÆÃzÀ£Á C¢üPÁj, ¸Á: ªÀÄ£É.£ÀA.8-10-29 ªÉÃzÀ QgÀt ºË¸À CPÀÌ ªÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ZÁ®PÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt FvÀ£ÉÆA¢UÉ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄj¸Áé«Ä ZÀÄPÁÌr EvÀ£À£ÀÄß »AzÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄĤPÁgÀ£ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÀÆå-6767 gÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄ£Á¼À ¢AzÀ PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁ EzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ºÀAa£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀvÀÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¨ÉAZïPÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ¤¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄj¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ vÀ¯É ¨sÁUÀzÀ ºÀuÉUÉ, »A¨ÁUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÁAvÀ¥Àà ¨É®èzÀ ºÉZï.¹ -49 PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2012 PÀ®A. 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ²æà «±Àé£ÁxÀ ¦.¹. £ÀA: 190 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 29-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ D£ÉUÀÄA¢, PÀqɨÁV®Ä, ¸ÀuÁ¥ÀÄgÀ, «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÀrØ, ºÀ£ÀªÀÄ£À½î UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦.¹. 100 ²æà ªÀÄ»§Æ§ EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀªÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀjUÉ «£Á PÁgÀt CqÀØ ºÁAiÀÄÄÝ CªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ D jÃw ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj C¯Áè JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 19 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: 31 £Éà ªÁqÀð «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁAqÁ UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¥Àæw¤vÀå EzÉà jÃw UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ w½zÀħA¢vÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀܽAiÀĪÀ£ÁVzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgÀ ºÉZï.¹. 88 J¸ï.ºÉZï.N. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 447, 323, 324, 354, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢:-29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¥ÉæêÀĪÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ§zÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À, ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢: 29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ J®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ KPÁKQ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀtÚ vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, ±ÀAPÀæ¥Àà PÀÄj, zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÀÄj, §Ä±Àå¥Àà PÀÄj, ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀtÚ FvÀ£À mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä, UÀAUÀªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ «ÃgÀtÚ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¢ÝÃgÁ £ÀªÀÄä£ÀÄß AiÀiÁªÀ PÉøÀÄ ¥ÉưøïgÀÄ PÉÆÃlð K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè. £ÁªÀÅ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀjzÉÝêÉ. £ÀªÀÄä ¸À«ÄÃ¥À AiÀiÁgÀÆ §gÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀƼÉAiÀÄgÉà JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£Àß «ÃgÀtÚ FvÀ£ÀÄ ZÀ¥Àà° PÁ°¤AzÀ MzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd, ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀgÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ §rzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ §Ä±Àå¥Àà PÀÄj ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀÄj EªÀgÀÄ ºÉà °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ£À PÁ°UÉ §qÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À PÁ°¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀºÀwÛvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ §qÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAUÀªÀÄä, ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ £À£Àß ¸ÉƸÉUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ §qÉ¢zÀÄÝ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉƪÀÄä¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É £Á£ÀÄ UÀÄAqÁ gËr EzÀÄÝ £À£ÀߣÀÄß AiÀiÁgÀÆ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ «ÃgÀtÚ£À mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀ¤zÀÄÝ £À£Àß zÀt «ÃgÀtÚ£À ¸À«ÄÃ¥À §AzÀgÉ £Á£ÀÄ CmÁæ¹n PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ ºÉzÀj¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÁªÉ®ègÀÆ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ J®ègÀÆ PÁ°¤AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß MzÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀA¦è EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß 108 CA§Ä¯É£ïì£À°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ºÉZï.¹. 60 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 447, 323, 324, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢¼À: ªÉAPÀmÉñÀ¥Àà ºÀÄqÉÃzÁ¼À, ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀvÀÛ £Án ªÀiÁqÀ®Ä UÀzÉÝAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¹ £ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄaiÀÄ°è FgÀtÚ PÀÄj EªÀgÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ mÁæPÀÖgï£ÀÄß qÉæöʪÀgÁzÀ µÀtÄäR EªÀgÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Àlègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. D ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ 1) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀtªÁ¼À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ºÁUÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: «ÃgÀ£ÀUËqÀ EªÀðjUÀÆ ¯Éà ¨ÉƸÀÄrà ¸ÀƼÉÃgÀ ¤ÃªÀÅ °AUÁAiÀÄvÀ d£ÁAUÀzÀ°è ºÀÄnÖzÀgÀÆ PÀÆqÁ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀtÚ PÀÄj eÉÆvÉ ¸ÉÃj F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è UÀzÉÝ ºÀZÀÑ®Ä §A¢¢ÝÃj ¤ÃªÀÅ FUÀ UÀzÉݬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÀªÀÄUÉ F jÃw ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè F ¨sÀÆ«Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ F jÃw KPÁKQ £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ §qÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ±ÀgÀt¥Àà «gÀÄ¥ÀtÚ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ C®èzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß PÁ°UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ £À£Àß PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÝjAzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖV vÀÄA¨Á £ÉÆêÀÅ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀĪÀÄä ºÁUÀÆ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀgÀÄ PÀÆr £À£Àß ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä¼À vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß »ZÀÄPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀvÁÛgÉ. DUÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ qÉʪÀgÀ£ÁzÀ µÀtÄäR FvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §A¢zÀÄÝ DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀtÚ PÀÄj EªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß E£ÉÆߪÉÄä F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÀAzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢j¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï «ÄÃgÀ¸Á§, ºÉZï.¹. 88 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 29/8/2012 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ 5:45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಖ ಮರೆಮಾಚಿಕೊಂಡು ಬೇಕರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇವನನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಗುನ್ನೆ ಮಾಡುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇರುವದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 276/2012 ಕಲಂ 109 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ಮಾಹಿಸ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಲದೀಫ ಬೆಲೀಫ  ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಮೃತ  ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಸ್   ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಿಂದಿರು ಇದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ  28-08-2012 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೃತ ಅಣ್ಣ  ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಸ ಈತನ  ಹೆಂಡತಿ ಆದ ಆರಿಫಾ ಇವಳು ನನ್ನ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಗೆ ಫೋನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಸ ಈತನು ನಾವು ಇದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪಿಗೆ ಬಾಗಿಲು  ಪರದಾದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಓಣಿಯ ಮೀರ ಅಲಿ ತಂದೆ ಸೈಯದ್  ಹುಸೇನ್  ಮತ್ತು ಮಮತಾಜ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ ಹನೀಫ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಅಂಗಾತಾಗಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮೃತ ಅಣ್ಣ ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಸ್ ಆತನ ಬಲಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿರಿ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 12/12 ಕಲಂ 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. .

Wednesday, August 29, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ; ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ ರಾಸೂರ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.204 ಗೋದುತಾಯಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪಾ ರಾಸೂರ ಇತನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ  ಇರುತ್ತಿದ್ದರು.  ದಿನಾಂಕ :17/07/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರಗೆ ಹೋದವರು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ.ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ  ಎತ್ತರ 5 2 ,ವಯಸ್ಸು-65, ತೆಳ್ಳನೆಯ ಮೈಕಟ್ಟು, ಸಾದಕಪ್ಪು, ಎಡಕಿವಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಕಪ್ಪು ಗುಳ್ಳಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ದೋತಿ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.76/2012 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಸದರಿ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ: 08472-263617, ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಸಂ: 9480803545, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ ನಂ: 08472-263604 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes


EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

DgÉÆæ                          gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt, 50 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: 4 £Éà ªÉÄʯï PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è f. ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ, 21 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: 4 £Éà ªÉÄʯï PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-08-2012 gÀAzÀÄ 7-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:256/2012 PÀ®A. 341,323,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                 ¢£ÁAPÀ 25-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, 26 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: eÉ.¹.© ZÁ®PÀ, ¸Á: PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ FgÀtÚ vÀAzÉ CjPÉÃj gÀAUÀtÚ, EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ eÉ.¹.© Rjâ ªÀiÁr¢Ýà CAvÁ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¤£ÀUÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃV PÉÊ »rzÀÄ eÉÆÃgÁV zÀ©âzÀ£ÀÄ, DUÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÀ¼É UÁAiÀÄPÉÌ ¥ÉmÁÖV £ÉÆêÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁQë d£ÀgÁzÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, 25 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁ vÀAzÉ ªÉÆâ£À ¸Á§, 28 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¨Á§Ä, 22 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ºÉÆÃV dUÀ¼À ©r¹ PɼÀUÉ ©zÀÝ DvÀ£À£ÀÄß J©â¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DvÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÆr¹zÀgÀÄ, DUÀ CªÀ£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr EAzÀÄ G½¢AiÀÄ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjQ ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. F §UÉÎ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÆà ¨ÉÃqÀªÉÇà CAvÁ DvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä »jAiÀÄjUÉ «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß PÁ°UÉ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ vÀqÀªÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAR: 28.08.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  161/2012 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  PÀÄ. ¸ÀAd£Á vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ 07 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÀgÀ« ºÁ:ªÀ: CªÀÄgÁªÀw UÁæªÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«.FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ºÀgÀ« UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄÝ DPÉUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è CgÁªÀiï E®è CAvÁ vÀªÀgÀĪÀÄ£É CªÀÄgÁwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄt ªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2012 gÀAzÀÄ  ²æêÀÄw dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÀgÀ« ºÁ:ªÀ: CªÀÄgÁªÀw UÁæªÀÄ vÁ-ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.21/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ GªÉÄñÀ ªÀAiÀiÁ; 25 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgï G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ZÀ¼ÀÆîgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁªÀ: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 28-09-2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆÃmÉ¯ï ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÉÝÃ£É J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸Á® PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áèn£À qÁåPÀĪÉÄÃAmï MvÉÛ ElÄÖ ¸Á® PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DPÉAiÀÄÄ D¬ÄvÀÄ CAvÁ CA¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ GªÉÄñÀ£ÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©jAiÀiÁ¤ , PÁélgï ¨Ál° vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ ¤µÉAiÀÄ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ gÁwæ 11-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄr.Dgï £ÀA 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ;28-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà PÉ.J¸ï ±ÀªÀiÁð vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ¸Á:JgÀqÀ£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ vÁf: gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï JPïë.J¯ï £ÀA-PÉ.J 36 AiÀÄÄ 9093 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀ£Éà PÁ湤AzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ JgÀqÀ£Éà PÁæ¸ï ¥ÁQðAUï ¥ÉèÃ¸ï ºÀwÛgÀ §® ¨ÁdÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ£Àß §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ QÃ®Ä ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV AiÀÄ®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ PÀÆqÀ¯Éà lPÀÌgï PÉÆlÖ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ºÀĸÉÃ£ï ¨sÁµÁ vÀAzÉ ªÀiÁgÉÆÃ¥sï ¸Á¨ï ¸Á: PÁqÀÆègÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ DvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-36 «-5247 ¸Éà÷èAqÀgï¥Àè¸ï EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2012 PÀ®A.279.338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
gÁwæ PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ²æÃazÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ:56 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ G: ¨ÁåªÀÄPï PÁå²AiÀÄgï ¸Á: mÉÊ-6/128(J) Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ vÁf: gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-22-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä PÀ£ÀÆð°UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À gÁwæ ¢£ÁAPÀ:-28-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) 15 UÁæªÀiï £ÀPÉè¸ï C.Q 15000/- 2) 5 UÁæªÀiï §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ C.Q.6000/- 3) 8 UÁæªÀiï §AUÁgÀzÀ ªÀiÁnè C,Q 10000/- 4) 5 UÁæªÀiï §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É C.,Q 6000/- 5) 150 UÁæªÀiï ¨É½î C,Q,4000/- 6) ¹®égï ®Qëöä ©¯Éè C.Q 500/-7) ¨É½î ZÉÊ£ï C,.Q 500/-8) aPÀÌ ªÀÄPÀ̼À ¨É½î ZÉÊ£ï C.Q 300/- »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè §AUÁgÀ ¨É½îAiÀÄ C.Q 42300/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ: 28.08.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ  zÀÆj£À   ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA66/2012 PÀ®A.454.457.380 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2012 gÀAzÀÄ  68 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.