Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 15, 2015

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-11-2015 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 15-11-2015

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಲಬುರ್ಗೆ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುಡ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಸಾ: ಡಾಕುಳಗಿ ರವರ ಗಂಡ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ®§ÄUÉð ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄqÀ MPÀÌ°UÀ, ¸Á: qÁPÀļÀV ರವರು ಡಾಕುಳಗಿ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ: 119 ನೇದರ 2 ಎಕ್ಕರೆ 38 ಗುಂಟೆ ಹೊಲವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹೋಲ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಪಾಲದ ಹೊಲವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಉಪಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಿಳದೆ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬೆಳೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಿಳದೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗಂಡ ಈಗ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಉಪಜೀವನ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲಿ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 15-11-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡ ದಿನನಿತ್ಯದಂತೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಲದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಇರುವ ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮ್ರತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಗಂಡನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.             

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦ügÁå¢ ªÀÄ»§Æ§Ä ¸Á¨ï vÀAzɺÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï §¤ßUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄgÀUÀAl£Á¼À ªÉÆÃ.£ÀA 9902643806 FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ»§Æ©üà 28 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ vÀ£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±Á»ÃzÀ 8 ªÀµÀð, zË®«ÄÃAiÀiÁ 6 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ¢£ÁAPÀ: 25-10-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀUÀAl£Á¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ EÛ§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ  ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà PÀqÉ EgÀĪÀ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ°è ºÀÄqÀPÁr FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:282/15 PÀ®A. ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
.
    J-2 AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÁ¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj 40 ªÀµÀð eÁw UÉÆ®ègÀ ¸Á: ªÀiÁåzÀgÁ¼À UÉÆ®ègÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36 «-9464 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÀgÁd vÀAzÉ wgÀÄ¥ÀvÉ¥Àà   20ªÀµÀð eÁw UÉÆ®ègÀÄ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á:¤ÃgÀ ®Æn vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ wgÀÄ¥ÀvÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 45 ªÀµÀð eÁw UÉÆ®ègÀ ¸Á:¤ÃgÀ®Æn FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ ¤ÃgÀ®Æn PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀĹÌ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄ¢Q£Á¼À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ J-1 ±ÀgÀtAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ FgÀAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ 37 ªÀµÀð ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Áèn£ÀA ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 EJ 5329 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ §¸À°AUÀAiÀÄå 55 ªÀµÀð vÀqÀPÀ¯ï & «£ÀÄvÁ vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå 15 ªÀµÀð ¸Á:dªÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀ-¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉ M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ wgÀÄ¥ÀvÉ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ, ºÀuÉ E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ¸ÀgÀ¸Àéw, «£ÀÄvÁ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/15 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  ªÀgÀzÀQëëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 27 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° ¸Á:¹ÃPÀ¯ï vÁ:ªÀiÁ£À«.zÁgÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ J-1 ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå FvÀ£ÀÄ eÉÆvÉ FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À PɼÀUÉ dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ & 50,000/- ºÀt ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ 2 ªÀµÀð ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀjUÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ J-1(UÀAqÀ) J-2 UÀAUÀªÀÄä (CvÉÛ) J-3 zÉÆqÀØ ªÀÄÄvÀÛtÚ (UÀAqÀ£À CtÚ) EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV®è, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¤Ã£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ PÀrªÉÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄwÛà E£ÀÆß ºÉaÑUÉ 50,000/-ºÀt & 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 13/11/15 gÀAzÀÄ gÁwæ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ E®è¢zÀÝgÉà ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr, ¢£ÁAPÀ 14/11/15 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CAzÀÄ ¨ÁgÀPÉÆð¤AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.298/15 PÀ®A 498(J), 504,323, 324 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3, 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ಹಿಂದೆ ನೆಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಭುದಾಸ ತಂದೆ ಏಣಪ್ಪ, ಮಾದಿಗ ಸಾ: ರಾಜಲಬಂಡಿ ಈತನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತ, 50 ವರ್ಷ, ಮಾದಿಗಕೂಲಿ ಸಾ: ರಾಜಲಬಂಡಾ FPÉAiÀÄ ಮನೆಯವರು ಆತನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡದೇ ವಿರುಧ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 1] ಪ್ರಭುದಾಸ ತಂದೆ ಏಣಪ್ಪ, ಮಾದಿಗಸಾ:ರಾಜಲಬಂಡಿºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 13/11/15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಜಲಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ ಸುಮಿತ್ರನು ಹೊರಟಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಿತ್ರನಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಭುದಾಸನು ‘’ ಎಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ , ನೀನು ಬರುವದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಬಾರಲೇ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ವಿರುಧ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡೀರಿ, ಆದರೂ ಸಹ ನಾನೇ  ಗೆದ್ದೀನಿ ಮಗನೇ, ಈಗ ನಿನಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣೀಸ್ತೀವಿ ‘’ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದು ಆಗ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯವರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಮದಾಗ Dರೋಪಿತರು ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಂಡ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ  ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 14/11/15 ರಂದು 1415 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ªÀiÁ£À«ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 297/15 ಕಲಂ  143,147,148,341,504,324,323,506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿಪ್ರಕಾರ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ 13-11-15 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15,00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ¸Á, ºÀqÀUÀ° FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 11-11-15 gÀAzÀÄ gÁwæ 8,00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EAd£À £ÀA§gÀ HA10ERFHJ28190 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA MBLHA10BFFHJ26022 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀqÀUÀ° UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ©lÄÖ CzÀPÉÌ ¥Áè¹ÖPï PÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉƢݹ ¤°è¹ ªÀÄ£ÀAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà zÁjºÉÆPÀgÀÄ ©r ¸Éâ zÁjAiÀÄ°è J¸É¢zÀÄÝ CzÀÄ UÁ½UÉ £ÀªÀÄä UÁrUÉ ºÉÆzÀ¹zÀ ¥Áè¹ÖPï PÀªÀjUÉ ºÀÛwPÉÆAqÀÄ ºÁUÉà £ÀªÀÄä UÁrUÉ ºÀwÛ UÁrAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 62,500/- UÀ¼ÀµÀÄ× ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉ J¥ï.J. £ÀA 04/2015 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2015 gÀAzÀÄ 20 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3,800/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.