Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 30, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤zÉÃð²vÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

1) ¨Á¯ÉøÁ¨ï vÀAzÉ C°¸Á¨ï ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀ: 50, eÁ: ªÀÄĹèA G: ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ £ËPÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ2) gÁdªÀÄä UÀAqÀ ¨Á¯ÉøÁ¨ï ªÀ: 45, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ M¼À ¸ÀAZÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁ¹A¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï ªÀ: 65, eÁ:ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: eÁ°ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ vÁªÀÅ ¨ÁåAQ£À°è ¸Á® ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÁV CzÀPÉÌ ¨sÀzÀævÉ ¤ÃqÀ®Ä ¸À» ºÁPÀĪÀAvÉ ªÀÄ£ÀªÀ°¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄß ¨ÁåAQUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ C°è CªÀ£À ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé E®è¢zÀÝgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£À ¨sÁªÀ avÀæ CAn¹ ¸Á®UÁgÀ JAzÀÄ E£ÉÆߧâ SÁ¹A¸Á¨ï C£ÀÄߪÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£Éà ¸Á® ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¤d SÁ¹A¸Á¨ï JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹PÉÆAqÀÄ ¸Á®¥ÀqÉzÀÄ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2013 PÀ®A 120(©), 192, 202, 203, 417, 419 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ 11-20 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁªÀÄgÉrØ PÁåA¥À ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ¸ÀAfêÀgÉrØ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ªÀÄÈvÀ ZÀAzÀæUËqÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtUËqÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36-n-8777 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: §ÆvÀ®¢¤ß vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36-n-8777 ºÁUÀÆ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ £ÀA§gÀ E®èzÀ mÁæöå°AiÀÄ°è ªÀÄtÄÚ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀAzÀæUËqÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgÀ£À »A¢£À UÁ°AiÀÄÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬ÄzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà mÁæöåPÀÖgÀ, mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ FgÀtÚ, 43 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: gÁªÀÄgÉrØ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2013 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ;-29/05/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà 28 ªÀµÀð, eÁ;-®ªÀiÁtÂ,G:-mÁæPÀÖgï. £ÀA.PÉ.J.36-9437.£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ,¸Á;-vÀÄgÀPÀnÖ PÁåA¥ï.vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ,FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgï £ÀA§gï PÉ.J.36-9437.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÁåA¦UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÁåA¦¤AzÀ vÀÄgÀPÀnÖ PÁåA¦UÉ ¸ÀtÚ PÁ®ÄªÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀÄgÀPÀnÖ PÁåA¦UÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ°A¸Á§ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ ªÀļÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï ¹èÃ¥ÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ PɼÀUÉ §zÀÄ«£À°è E½¢zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉ mÁæPÀÖgÀ¢AzÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀzÀ ªÀÄzÀåzÀ mÉÊgÀ£À°è ©zÀÄÝ JzÉUÉ,ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ§AzÀÄ ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2013 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ F±ÀégÀ¥Àà 55 ªÀµÀð, eÁ;-®ªÀiÁtÂ, G:-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À,¸Á:-vÀÄgÀPÀnÖ PÁåA¥ï.vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2013, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:30-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀÄr zÁn ¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀÄä UÀAqÀ JªÀiï.© ±ÀAPÀæ¥Àà , ªÀAiÀÄ:40ªÀ, eÁ: ªÀiÁåzÁgï, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ CAiÀÄå¥Àà UÀÄr ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À UÀAqÀ£ÁzÀ JªÀiï.© ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ »gÉúÀ¼ÀîzÀ PÀqÉ ¸ÀA¸ÁqïUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÁ¥À¸ï ºÀÄ°UÀ¥Àà£À ¨ÉÆA§Ä CqÉØ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ eÁ¥sÀgï¸Á¨ï vÀAzÉ gÀdÓ¨ïC°¸Á¨ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/«-4060 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ,¸Á: PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/«-4060 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JªÀiï.© ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JªÀiï.© ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JªÀiï.© ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ , DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀºÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , JªÀiï.© ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢.30-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.137/2013 , PÀ®A.279 , 337, 304(J) L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :30.05.2013 gÀAzÀÄ 161 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-05-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-05-2013

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2013, PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಚಿಂತಾಕಿ - ಉಜನಿ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ¦üAiÀiÁð¢ FgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ ¸Á: aAvÁQ ರವರ ಹೋಲದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷಮೃತ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಇದ್ದು ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಹೋಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿ ಅನ್ನ ನೀರು ಇರಲಾರದೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಲಾಳಲಾರದೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೊ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಸದರಿಯವನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ನೀಡಿದ ಮೌಖಿಕ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ°¹ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 ರಂದು ಕೊನಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄಧುಕರ ತಂದೆ ಪಂಡಿತ ವಯ: 20 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ.ಸಿ, ಸಾ: ಕೊನ ಮೇಳಕುಂದಾ EªÀgÀÄ ಮತ್ತು EªÀgÀ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ.ಸಿ, ಸಾ: ಹಲಬರ್ಗಾ EªÀj§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗಂಪೂರ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಸಹದೇವ ಇತನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಬಾಬುರಾವ ಇತನು ªÀÄÈvÀಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿರುತ್ತದೆ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಗುಣಮುಖನಾಗಿgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ನೀಡಿದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ¤Ãj£À ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ¯Áj £ÀA. PÉJ-01/JAJ-5779 £ÉÃzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀiÁå£Édgï ¦üAiÀiÁð¢ PÀgÀÄuÁ¤¢ü vÀAzÉ ¸ÀħæªÀÄtªÀiï NqÉAiÀiÁgï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, G: ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÀiÁå£ÉdgÀ, ¸Á: vÁAqÁªÀgÉAiÀÄ¥ÀÄgÀA, vÁ: CvÀÆÛgÀ, f¯Áè: ¸ÉîA (vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ) EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ¯ÉçgïUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ §gÀ®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉçgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ GªÀÄUÁð¢AzÀ ©lÄÖ ªÀÄ£Àß½î ªÀiÁUÀðªÁV amÁÖ (PÉ) UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁ amÁÖ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆgÀªÉ®è ªÁºÀ£À ¥Á¸À DUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÉE© PÀgÉAmï ªÉÊjUÉ ¨ÉÆÃgïªÉ¯Áè UÁr vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¯ÉçgïUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆqÉÆuÁ CAvÁ C£ÀĪÀµÀÖj°è ªÀÄtÂPÀAoÀ vÀAzÉ ¥Àj¸Áé«Ä ¥ÀrAiÀiÁZÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: PÀļÀªÉÄÃqÀ, vÁ: CvÀÆÛgÀ, f: ¸ÉîA (vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ) EvÀ¤UÉ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAmï vÀUÀ°zÀÝjAzÀ ¨ÉúÉƵÀ DzÀ ªÀÄtÂPÀAl EªÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃSï GªÀÄgï vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÀÄÄvÀð ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, 
eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA. 5-3-162, ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°A ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ|| ¸ÀªÀÄjÃ£ï ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ±ÉÃSï GªÀÄgï ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, G: «zÁåyð, EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ vÁ£ÀÄ CfÓ ºÀ«ÄÃzÁ©Ã EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, J¯Áè PÀqÉ ºÀÆqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ C¥ÀàgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð, ¸Á: Gd¼ÀA§ EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ D£ÀzÀAzÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: aAZÀªÁqÀ, ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°Pï ¦A¥À½UÉÆgÀ ¥ÀÄuÉ-61 (JªÀiïJ¸ï) EªÀ¼ÀÄ ±Á¯É gÀeÉ EzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 01-05-2013 gÀAzÀÄ CdÓ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 25-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¥ÀÆeÁ EPÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á£ÀÄ §»ðzÉ¸É ºÉÆÃUÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÆqÀÄPÁqÀ¯ÁV, ¥ÀÆ£ÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ½UÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV J°èAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2013, PÀ®A 341, 290, 291 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÀ¸ÉÛ ¨ÁA¨Éà ©°ØAUÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ÃªÀPÁAvÀ vÀAzÉ dnAUÀgÁªÀ, 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ, 3) ¤w£À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ, 4) UËgÀªÀ vÀAzÉ vÉÃdªÀgÁªÀ, 5) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ, 6) CAPÀƱÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, 7) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ gÁeÉAzÀæ, 8) zÁ¤Ã±À vÀAzÉ ªÁfÃzÀ, 9) «Ä°AzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ, 10) gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¸Á: J®ègÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ r.eÉ ¸ËAqÀ ¹¸ÀÖªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀqÀ gÁwæAiÀÄ°è §¼À¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ G¥ÀzÀæªÀGAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAX¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÊ ªÁå®ÆåªÀiï ºÀaÑ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À qÀ¦à£À ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2013, PÀ®A 381 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 28-05-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÁUÉAzÀægÀrØ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á¯É gÁAiÀÄ¥À½î EvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É gÁAiÀÄ¥À½îAiÀÄ ©¹ HlzÀ 03 a® CQÌ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ a® vÉÆÃUÀj ¨É¼É DmÉÆÃzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2013, PÀ®A 143, 147, 448, 504, 506, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà ¦üAiÀiÁð¢ CZÀð£Á UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä §rzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ QlQ vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÉÆÃgÀUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ£À ªÀÄUÀ 2) «gÉñÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5-6 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ eÉÆÃgÁzÀ zsÀé¤AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄßzÉÝò¹ F ªÀÄ£É ¤¤ßAzÀ¯Éà £ÀqÉ¢zÉ, ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁrzÀgÉ F ªÀÄ£É £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¨ÁV®Ä vÉÃj CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄ°®è, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÁV®Ä MzÀÄÝ M¼ÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è F ªÀÄ£ÉAiÀÄ CzsÀð ¥Á®Ä £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ gÉÃf¸ÉÖçõÀ£ï ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ UÀÄAqÁ ªÀÄA¢UÀ½UÉ vÀAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÀ¨Á ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É, ¤Ã£ÁVAiÉÄ F ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ¥Á®Ä PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀëtzÀ°è ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À eÉÆÃvÉUÉ §AzÀ d£ÀgÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀ ºÁUÉ C²èî ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÁvÁªÀgÀt ¸Àȶֹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÁf£À QlQUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, D ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀå ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÁ¹¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á zÀƸÀÛgÀªÁVzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2013, PÀ®A 427, 435 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÁªÀÄ vÀAzÉ d«Äî «ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î EªÀgÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀÄ®Äè UÁªÀ½ ±À§ÝPÉý ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä d£ÀjAzÀ UÀÆvÁÛVzÉ£ÉAzÀgÉ Hj£À ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ PÀAoÉ¥Áà ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÀÆ®zÀ°è PÀ¼ÀQ ¨sÀtÂäUÉ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀzÉÝñÀ¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀaÝzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÆ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EªÀgÀ ºÀÆ®zÀ°è ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ MAzÀÆAzÁV ¥ÀPÀÌzÀ ºÀÆ®zÀªÀgÁzÀ CAeÁuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ®UÀÆAqÀ, ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ºÀįɥÁà ªÉÄÃvÉæ, ±ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ºÀ®UÉ£ÀÆgÀ, ¸ÀgÉÆeÁ UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉnÖ, ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¥ÁA¥À¼É, ¥Àæ¸À£Áß vÀAzÉ ±ÉAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd vÀAzÉ CqÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ºÀÆ®UÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ, DUÀ HgÀ d£ÀgÀÄ CVß ±ÁªÀÄPÀzÀªÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀgÉ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɹzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EªÀgÀ ºÀÆ®zÀ°è ºÀwÛzÀ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ºÀÆV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ºÉÆ®zÀ°è ©zÁÝUÀ §® ºÁUÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, F ªÉÄð£À ªÀiÁ°PÀgÀ ºÀÆ®UÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ zÀÄgÉÆzÉݱÀ¢AzÀ ªÉÄð£À 8 d£ÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ±ÉÃRj¹nÖgÀĪÀ 11 PÀ¼ÀQ ¨sÀtÂäUÀ¼ÀÄ, 11 ºÀÄ°è£À ¨sÀtÂä, vÀÆUÀgÉ ºÀÆlÄÖ, ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 1,50,000/- gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ ®ÄPÁë£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÁgÀd ºÀdÓgÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ E£ÉƪÁ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-39/JªÀiï-1404  £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀÄ¥À¼Á UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-23/J¸ï-2301 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Áà ¸Á: ±Á¥ÀÆgÀUÉÃl ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ E£ÉƪÁ fæUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ©ÃgÀUÉÆAqÀ, PÀªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ªÀiÁzÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀUÉÆAqÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ DzÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀAqÁ¸À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃvÀæ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀvÀÛj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/6701 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É DzÉñÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÀÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ DzÉñÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r jAiÀiÁeï vÀAzÉ JA.r ªÉÆ¢Ý£ï ¸Á¨ï ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ JwÛ£À §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ¯ÉÌñÀégÀ ªÉÊ£ïì ±Á¥ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ WÀÄĽ JzÀÄgÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ CzÀPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/JZï-7530 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÁºÁf vÀAzÉ ±ÀµÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: «ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÁ®Ä ªÉÄïÉ, vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.       

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥ÀàVÃj ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-3946 £ÉÃzÀgÀ »AzÉ ¤Ã®PÀAoÀ gÀªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ²ªÁf ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀªÀÄä PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.       PÉJ-39/eÉ-7374 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: vÀgÀ£À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ r.¹. PÀbÉÃj ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.       

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁt UÀAqÀ ¸ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ©qÀªÉÊ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÉñÀªÀgÁªÀ ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀÄ.ºÉZÀ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¸Áé«Ä «Äað §ArAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁÛUÀ ©ÃzÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-9934 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸Áé«Ä «Äað §ArAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.