Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 4, 2010

Bidar District Daily Crime Update: 04/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04/02/2010.
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/10 PÀ®A 295 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 03/02/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2345 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 32 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ ¸Á zsÀĪÀĸÁ¥ÀÆgÀ J¸ï.JA. PÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ºÁgÀÆgÀUÉÃjAiÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ f¯Áè ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀ (r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ) ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è EgÀĪÀ ªÀĺÀvÁä UËvÀªÀÄ §ÄzsÀÞ ¨sÀUÀªÁ£À ZËQ£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ PÉÆÃmÉ, 32 ªÀµÀð, ¹JA¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸Á ºÁgÉÆÃgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/10 PÀ®A 279, 337, 338, 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04/02/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgï f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. EzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 0900 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÀAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà gÁd ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ ºÀªÀÄeÁ ªÀÄZÀPÀÄj 30 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, J¯ï.L.¹. JeÉAmï, ¸Á/ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ J¯ï.L.¹ JeÉÃAl CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ 04/02/2010 gÀAzÀÄ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è M§âgÀÄ J¯ï.L ¹ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ 39/4759 £ÉÃzÀgÀ°è ²ªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ d£ÀgÉÆA¢vÀUÉ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà PÀªÀÄoÁuÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §AzÁUÀ ©ÃzÀgï PÀqɬÄAzÀ ¥ÀÆeÁ mÁæªÉÃ®ì »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwzÀÝ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ DmÉÆ MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö DVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÀÄdUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ, §®PÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ, JqÀ Q«UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀàUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¨ÁªÀÅV EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ E£ÉÆß PÉ®ªÀjUÉ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀÆeÁ mÁæªÉÃ®ì £ÀA. PÉ.J-39/ 6721 ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀæ¥Áà CAvÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 40/10 PÀ®A; 279, 338 L.¦.¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 03/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÁ gÉrØ vÀAzÉ: AiÀĪÀÄÄ£Á gÉrØ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á/ ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ: «ÃgÁgÉrØ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA: PÉJ-39/5679 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ DgïnM ZÉÃPï ¥ÉƸÀÖ¢AzÀ ªÁAfæ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉJ-39/485 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ¤ß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆUÉ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 41/10 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 01/02/2010 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ: ªÉÊd£ÁxÀ zÀ±À¥À¼Éî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á/ nZÀgÀì PÁ¯ÉƤ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä §eÁd ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-2900 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹, vÀgÀPÁj Rjâ¹ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀ×gÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 24/2010 PÀ®A: 328 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 03/02/2010 gÀAzÀÄ UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼À eÉÆÃvÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ©ÃzÀgÀ ¨ÉÃ¸ï ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄw£À vÀAzÉ: gÀ¸ÀÆ® ¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 20 ¸Á/ ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ 2) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ: ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð PÀÄgÀħ ¸Á/ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ MAzÀÄ ©½ 5 °ÃlgÀ ¥Áè¹ÖPï PÁå£ÀzÀ°è CAzÁd 3 °ÃlgÀ PÉÊ ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ PÀgÉ vÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 25/2010 PÀ®A: 384, 504, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 01/02/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÀÄAmÉ ªÀAiÀÄ: 34 G UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ G¥ÁzsÀåPÀëPÀgÀÄ ¸Á CA¨É¸ÁAUÀ« EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ 57 G PÁAiÀÄðzÀ²ð UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸Á CA¨Á¸ÁAUÀ« ¸Á ªÀiÁ¹ ªÀiÁqÀ EvÀ¤UÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ “£À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ E¯Áè CAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ §eÉn£ï ZÉPï PÉÆqÀÄ E¯Áè CAzÀgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É DmÁæ¹n PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CxÀªÁ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-39/3129 ºÁUÀÄ ¨ÁåUï vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 16/2010 PÀ®A: 224, 511 L.¦.¹:-
¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd ¹.¦.¹-1607 ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà ¹.¦.¹-872 gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02/02/2010 gÀAzÀÄ RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 06/2010 PÀ®A: 110 [E&f] ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Àà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ PÀÄgÀ§SÉüÀV FvÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉAUÁªÀ®Ä PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É vÁ®ÆPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ vÁ®ÆPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 05/02/2010 gÀªÉgÉUÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ DzÉò¹zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß SÁ¸ÀV fÃ¥À £ÀA: PÉ.J.39 JªÀiï-288 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©ÃzÀgÀ f¯Áè PÁgÁUÀȺÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ CAzÁdÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ZÀ®Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ fæ¤AzÀ Nr ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ fV¢zÀÄÝ DvÀ¤UÉ vÀ¯É »A¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB CzÉà fæ£À°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á/ PÀÄgÀ§SÉüÀV EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 02/02/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ PÀÄgÀħSÉüÀVAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: ªÀiÁzÀ¥Àà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è agÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ PÉøÀ ªÀiÁr PÉÆÃnðUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ CªÀgÀ fæ¤AzÀ fVzÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀ, ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 03/02/2010 gÀAzÀÄ 0125 UÀAmÉUÉ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 04/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 03/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw EAzÀªÀiÁä UÀAqÀ: CA§ÈvÀ PÉÆmÉÖ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 02/02/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ CA§ÈvÀ vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Áà PÉÆmÉÖ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É DzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß »AwgÀÄV¸ÀzÉà ¸Á®ªÀ£ÀÄß PÉÆÃnÖzÀªÀjUÉ ºÉÃUÉ »AwgÀÄV¸À° CAvÁ ºÉzÀj vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ «µÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 03/02/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.


Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 03.02.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.36,431 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ £À¸À¯Á¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.35, J¸ï.4948 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ PÀȵÁÚgÉrØ vÀAzÉ PÉÆãÁgÉrØ 21 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ PÀȵÁÚ vÀAzÉ aAZÁgÉrØ 24 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹, NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. WÀl£ÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀëzÀ ZÁ®£ÉAiÉÄ PÁgÀtªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ, PÀȵÁÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 03.02.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉA¥ÀħtÚzÀ ªÀiÁ¸Éì ¥sÀUÀÆåðµÀ£ï mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36, J¸ï.4559 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï dRA UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ mÁæPÀÖgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀiÁ°ÃPÀ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ ¥sÀÆ®¨Á«UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 28 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß aPÀÌA¢£À¯Éè ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄzsÀå¥Á£À ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÀzÉ ¥Àwß PÉ®¸À ªÀiÁr vÀAzÉ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:30.01.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀwßUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ »A¸É PÉÆlÄÖ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ: 03.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:02.02.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆãÁégï gÁªÀÄAiÀÄå ¸Á: UÀÄAd½î EªÀgÀ mÁæPÀÖgï CzÉ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà EªÀ¼À JwÛUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JwÛUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj JwÛUÉ aQvÉì ªÀiÁr¸À®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ mÁæPÀÖgï ªÀiÁ°ÃPÀ¤UÉ ºÉýzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ M¦àPÉÆArzÀÄÝ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀtÚ ©üêÀÄ vÀAzÉ ¹£ÀߣÀß, §qÉøÁ§ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà DmÉÆÃZÁ®PÀ & ¹£ÀߣÀß vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀĪÉÄÃ¯É ±ÁAvÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽwzÀÝ ®QëöäÃAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀįÉèñÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ EzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ¥ÀjºÁgÀ PÉüÀÄvÉÛãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ®Qëöäà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

²æà r.PÉ.¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ¹¦L ªÀĹÌgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà QgÀtPÀĪÀiÁgÀ ¤Ã®UÁgï ¦J¸ïL ªÀĹÌoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.02.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ mÉæÃqÀ¸Àð CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmïdÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²zÀÝ¥Àà UÉÆãÁégï 46 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 11,940/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÀ¯Áå¼À §¸Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ vÀ¼ÀªÁgÀ 35 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À zÁ½A§gÀ vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:02.02.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JAqÉÆøÀ¯Áá£ï «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2010 00.10 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß gÉÃtÄPÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:03.02.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÁ¼ÉÃgÀzÉÆrØ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ EªÀ¼ÀÄ CqÀÄUɪÀiÁr, M¯ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉAQ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV Dj¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ M¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÉAQAiÀÄ QrUÀ¼ÀÄ UÁ½UÉ UÀÄr¸À°UÉ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀÄnÖzÀÝ®èzÉ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ 3 UÀÄr¸À®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ JgÀqÀÄ DPÀ¼À PÀgÀÄUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ, UÀÄr¸À®°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt, a£ÁߨsÀgÀt, ºÀwÛ, zÀªÀ¸À-zsÁ£Àå, CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, §mÉÖUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:1,96,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ gÀAUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST. REPORTED CRIMES

¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ PÀqÉ C¥ÀWÁvÀ JgÀqÀÄ ¸ÁªÀÅ :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æêÀÄw ªÀÄgɪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄ®Ä ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAiÀiÁAPÁ® ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ UÀÄqÀØ EªÀgÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÀzÀ°è §AiÀÄ®Ä PÀqÉUÉ ºÉÆÃV PÀĽvÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÁ®PÀgÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§â ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ºÁUÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ajzÀ ±À§Ý PÉý £Á£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ºÀÄqÀUÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀ: 12ªÀµÀð FvÀ¤zÀÄÝ DvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVUÉ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CzÀgÀ §tÚ ªÀÄÄAzÀÄ ºÀ¼À¢, mÁæöå° §tÚ ¤Ã° EzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ CªÀÅ ¨sÀgÀvÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀÅ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 03-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® eÉêÀVð¬ÄAzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ²æà gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ ¥ÉÆ. ¥Ánî ¸Á: ºÁ®UÀqÁè ºÁUÀÆ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀuÁÚ ZËzÀj E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ 32 J¸ï 1152 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁðzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ¸À£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉJ 32 n 6246 47 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁºÀªÀ£ÀÄß CwêÁUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀzÀ¤AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀjUÉ qÀQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯É ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀtÚ ZËzÀj FvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ¹zÀÝtUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆ. ¥Ánî ¸Á: ºÁ®UÀqÁè vÁ: eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉvÀÛ vÁ¬Ä ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 03-02-2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÆ ºÉvÀÛ ªÀÄUÀÄ CAzÁdÄ 17 ¢£ÀzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß C°èAiÉÄ EzÀÝ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ d£ÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ ºÉvÀÛ ªÀÄUÀÄ«£À d£À£À ªÀÄÄaѺÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ²æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Koppal District Crimes


 

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2010 PÀ®A 279 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 03-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ G¼ÀPÀ¥Àà ©¸À£À½î EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄAd¥Àà £ÁUÀgÀ½î EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §A¢zÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¼ÀªÀAr L.©. ºÀwÛgÀè gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E½¹ ªÀÄAd¥ÀàÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ£ÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ »gÉà ¹AzÉÆÃV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd PÀgÀÆ° EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/AiÀÄÄ-7421 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ZÁ®PÀjUÉ vÀÄnUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 30/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 03-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¨ÁåAPï£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) SÁ¹ÃA¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 645-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 29/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:-03-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ
zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢:- 03-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÁ¬Ä ¹gÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À®Ä §AzÁUÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¼À »AzÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-6415 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÉêÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ, JqÀUÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ¹.©. a¤ªÁ®gï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA 07/2010, PÀ®A:279 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 03-02-2010 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄgÀhÄQ PÁgï £ÀA. PÉJ-PÉJ-37/JªÀiï-2410 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ®ÄÎr PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß PÀæµÀgï £ÀA. PÉJ-37/JªÀiï-2747 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁ£ïð ºÁPÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À §® ¨sÁUÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀ ¨sÁUÀªÀÅ ¸ÀºÀB dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä¥Àr¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.