Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 28, 2012

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ.12-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆQ£À ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÉÆç½AiÀÄ G¥À£Á¼À/CAPÀ£Á¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ zÉêÀgÀrØ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà gÀqÉØÃgÀ 59 ªÀµÀð °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸Á.E¸ÁèA¥ÀÆgÀ vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ.ºÉÆ® ¸ÀªÉð.£ÀA.56 PÉëÃvÀæ : 16 JPÀgÉ 28 UÀÄAmÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀÄ PÀmÁ«UÉ §A¢zÀÝ PÀ©â£À vÉÆÃlPÉÌ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ ,PÀÆqÉè¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà zÉòtÂV ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà zÉòtÂV J®ègÀÆ ¸Á.E¸ÁèA¥ÀÆgÀ vÁ.ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ f.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ 1) PÀ©â£À ¨É¯É 2) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ªÀåªÀ¸ÉÜ 3) ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï ªÀåªÀ¸ÉÜ 4) ªÁ¸ÀPÉÌ & zÁ¸ÁÛ¤UÁV ºÁQzÀÝ JgÀqÀÄ ±ÉqïUÀ¼ÀÄ 5) ¨ÉÆA§ÄUÀ¼ÀÄ 6) vÀAw ¨ÉðUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¸ÉÆïÁgï ¹¸ÀÖªÀiï MlÄÖ C.Q.gÀÆ.25 jAzÀ 30 ®PÀë.UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2012 PÀ®A.435 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÁ¸Á§£À PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä CqÀ«UÉ ºÉÆÃVzÁÝ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀiÁ£À«AiÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ®VzÁÝUÀ gÁwæ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä zÀ©â M¼ÀUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ aÃgÁr vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ aÃgÁqÀ®Ä ªÀÄPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ PÀÄj ºÀnÖAiÀÄ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ §AzÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ JPÁKQ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2012 PÀ®A: 448,504,323,354,324 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2012 gÀAzÀÄ 106 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 


 


 


 


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMESಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಆನಂದ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಗುಡೂರ ಸಾ: ಕೌವಲಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಧ್ಯ ಮನೆ ನಂ. 373, 374 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ರಾಣೇಶಪೀರ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾವು ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಇವರು 8-9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಟೋ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಟೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಕುರಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 24-02-12 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವನು. ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ. ನಾವು ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ. ದಿನಾಂಕ 28-02-12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಗುಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಣ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಮೃತ ದೇಹ ನೋಡಲಾಗಿ ತಲೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಜಜ್ಜಿದಂತಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ದೇಹವೆಲ್ಲಾ ಊಬ್ಬಿ ಕೊಳೆತು ಹುಳಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಮಫಲರ ಮತ್ತು ಅವರ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು, ಹಾಗೂ ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನೋಡಿ ಮೃತ ದೇಹ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಆಗದ ಇರುವ ಯಾರೋ ಜನರು ಯಾವುದೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಲ್ಲು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಮುಖ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೊಲೆಯು ದಿನಾಂಕ 24-02-12 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 28-02-12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬಹುದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 62/2012 ಕಲಂ 302, 201 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಮೂಸಾ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದಿನ ಉ: ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 101 ಸಿಐಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 28/02/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಪೋನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಅಲಮಾರಿ ಮುರಿದು ಕಳವು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಲೋನಿಯ ಜನರು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ನನಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲಪ್ಪ ಸಾ: ರಾವೂರ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅಲಮಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಕಳವು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 17/2012 ಕಲಂ. 380, 511 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-02-2012

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27-02-2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/E-1118 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (JªÀiï) EvÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ºÀdÓgÀUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ ¸ÁªÀŨÁ¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ RAzÁgÉ ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(JªÀiï) EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÁªÀŨÁ¬Ä EªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ RAzÁgÉ ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (JªÀiï) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÉð ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ UÁtÂUÀgÀ °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÀvÁߥÀÆgÀ, ¸ÀzÀå ªÀÄ£É £ÀA 19/6 ªÉAPÀl gÀªÀÄ£ï PÁ¯ÉÆä d»gÁ¨ÁzÀ (J.¦) EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw vÉð ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¢£ÁAPÀ 27-02-2012 gÀAzÀÄ ºÀ¥Àà¼À ªÁå¥ÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §eÁd r¸À̪Àj ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå J¦-23/JJ-9301 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀÄgÀ° d»gÁ¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf£ÀvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ MªÀÄä¯É ªÀÄÄA¢£À ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝPÉÌ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ EgÀĪÀ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2012 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ: ¥ÁªÀðw vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÄvÉæà ¸Á: PÁPÀ£Á¼À EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ C°è ¸ÀzÀj §AzÁjAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ ¨Éë£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PÁPÀ£Á¼À EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÀrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ KqÀ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÆjAiÀÄ qÉæ¸ï »rzÀÄ K¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/02/2012 gÀAzÀÄ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄtÚzÀ ¨sÀnÖ ºÀwÛgÀ C¦à CmÉÆà £ÀA PÉJ-39/2016 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀĪÀ C¦à CmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3280 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ & £ÀªÀ¹ gÁoÉÆqÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ & ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀjUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2012 PÀ®A 379, 420, 468, 471 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-02-2012 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ UÉÆÃR¯É ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät gÉhÄÃgÀ¥Él ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÉÄÃ¯É DmÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr vÀA¢gÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ DvÀ¤UÉ «ZÁgÀ¹¯ÁV, DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ gÀ« vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: UÁA¢ü ZËPÀ OgÁzÀ (¨sÁ) EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¥Áå¸ÉAdgï DmÉÆà ºÁUÀÆ UÀÆqïì ¸ÉÃj MlÄÖ 8 DmÉÆÃUÀ¼ÀÄ C.Q. 8,20,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ ¨sÁ°Ì DgïnN £À £ÀPÀ° £ÀA§gïUÀ¼ÀÄ §¼À¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2012 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà G¸ÀÆÛgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà G¸ÀÆÛgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt E®è CAzÁUÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ E¯Áè CAvÀ ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ªÀiÁr, jhÄÃAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr eÉÆÃgÁV £ÀÄQÌzÀÝjAzÀ PÉüÀUÀqÉ ©zÀÄÝ, JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄïÁãPÉÌ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2012 PÀ®A 341, 355, 323, 504, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄƸÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄtZÀUÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÁªÀÇzï vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ©gÁzÀgÀ ¸Á: ºÀÄtZÀUÉÃgÁ, 2) C¤ß©Ã ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ zÁªÀÇzï ©gÁzÀgÀ ¸Á: ºÀÄtZÀUÉÃgÁ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄÄvÁÛ, vÀ®ªÁgï vÀAzÀÄ RvÀªÀiï PÀgÉÆà CAvÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¤£ÀUÉ RvÀªÀiï PÀgÀvÀÄ ¸Á¯Éà CAvÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAzÀÄ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀĨÉgÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÁf ¥sÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁåw: J¸ï.¹, ¸Á: amÁÖ ªÁr ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²ªÁf EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-03/EJ-4946 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ amÁÖªÁr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¨É¯ÁÝ¼É ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-37/E-5951 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÁf EªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ ²ªÁf EªÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ°è, ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, UÀmÁ¬ÄUÉ, §®PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMESಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ 25,26,27-02-2012 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಲಯದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಝರಾಕ್ಷ ಮಸೀನ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಊಟ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಲ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಿಕೊಡಿ ಸಾ: ಕಡಕೋಳ ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಡಕೋಳ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 20/2012 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಅಬ್ದಲ್ ಹಮೀದ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಬ್ ಸಾ: ಸುಮಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಿಲಾಲಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಮಹ್ಮದ ಅಮನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 26-02-12 ರಂದು 8-00 ಪಿ.ಎಮ.ಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ : ಕೆಎ 32/ ಡಬ್ಲೂ 6261 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 09/2012 ಕಲಂ 279, 337, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.