Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 22, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿನಾಂಕ:21/11/2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-45 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ  ಮಗ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ 28 ವರ್ಷ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ, ಇಲ್ಲದ್ದು ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ, MBLHA11ALE9K10635 ನೇದ್ದನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮದಿಹಾಳ ಹೋಗುವಾಗ ಮುದಗಲ್ಲ ಇಲಕಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೋ ಅಪರಿಚಿತ ಬಿಳಿ ಕಾರನ್ನು CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ಅತೀವೇಗ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲಗೆ ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಶರಣಪ್ಪನಿಗೆ ತಲೆಯ ಎಡಬಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು, ಎಡಗಾಲಿಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಎಡಬುಜಕ್ಕೆ ತೆರಚಿದಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಬಿಳಿ ಕಾರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಆಗೆಯೇ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರನಿ ನಂ, & ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು & ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 160/14 PÀ®A.279, 338 L¦¹ & 187 IMV Act ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.                                  
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2014 gÀAzÀÄ  190 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 36,300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-11-2014¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-11-2014

ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2014, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2014 ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀ CtÚ F±ÀégÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É eÉÆåÃw ªÉÊ£ï ±Áå¥À JzÀÄjUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-23/ºÉZï-1777 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ dUÀzÉ ¸Á: ¹¹ð(J) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F±ÀégÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ F±ÀégÀ EvÀ£À JqÀ ªÉÄîÄQUÉ, QëUÉ UÀÄ¥ÀÛUÀAiÀĪÁV JqÀ Që¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÉUÉ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀ Që¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï 18/2014, PÀ®A. 174(¹) s¹.DgÀ.¦.¹ :-  
¢£ÁAPÀ 20-11-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀlgÀrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÀrØ ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: §£Àß½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀgÀrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÀrØ ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨ÁV® ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 21-11-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 5 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉÃgÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀgÉrØ EvÀ£ÀÄ ¨ÁV® ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃrzÁUÀ CgÉ¥ÀæeÁÕ»£À£ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw J®ègÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä PÁj£À°è ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁj £ÉÆÃr vÀªÀÄä C±ÉÆÃPÀgÀrØ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝgÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
                      

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-11-2014¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-11-2014

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 253/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 20-11-2014 ರಂದು ಆರೋಪಿ CªÀÄÄ®¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ ¢°Ã¥À ವಯ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÉƯÁí¥ÀÆ, ಇತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಎಮ.ಹೆಚ್-10/ಬಿಜೆ-2014 ನೇದರ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÀrØ ವಯ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆlªÀiÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ಇತನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಮಠಾಣಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀದರ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬುತ್ತಿಬಸವಣ್ಣ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರದ ಏರಪೋರ್ಸ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ವಾಹನದ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಖುಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿದ್ದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ತಲೆಗೆ, ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎರಡು ಭುಜಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರಿಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಕಪಾಲಕ್ಕೆ ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 281/2014, PÀ®A 117 PÀ£ÁðlPÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÉÄÝ 1983 :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÉÃnÖ UËgÁ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, G: PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÀ, ¸ÀzÀå: ªÀĺÉñÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-11-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ EArAiÀÄ£À PÁ¯ÉÃd D¥sï EdÄPÉõÀ£À ¥sÁgÀGªÉÄãÀì PÁ¯ÉÃd a¢æ ©ÃzÀgÀ ¥ÀjÃPÉë PÉÃAzÀæzÀ°è ©-EJqÀ rVæ PÀ¯ÉÃdzÀ°è Er-1 JdÄPÉñÀ£ï E£ï EªÀÄfðAUï EArAiÀiÁ £ÀªÉíA§gï/r¸ÉA§gï 2014 ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀjÃPÉëUÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ £ÀPÀ®Ä PÉÆqÀĪÀzÁUÀ°, §gÉAiÀÄĪÀzÁUÀ° ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ §UÉÎ ¥Àjò®£É ªÀiÁqÀ®Ä DzÉò¹zÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ²æêÀÄAvÀ E¯Áè¼Á ¦.J¸À.L C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ 1) FgÀuÁÚ UÁæªÀįÉPÁÌ¢üPÁj a¢æ, 2) gÀªÉÄñÀ UÁæªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ a¢æ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è EArAiÀÄ£À PÁ¯ÉÃd D¥sï EdÄPÉõÀ£À ¥sÁgÀ GªÉÄãÀì PÁ¯ÉÃd a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀUÉ ºÉÆÃV ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÉÃAzÀæzÀ°è ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¥ÀjÃPÉë PÉÃAzÀæzÀ°è «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÁ¯ÉÃf£À DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ EzÀPÉÌ ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, C°è «zsÁåyðUÀ¼À §½ ªÉÆèÉÊ® ¥sÉÆãÀUÀ¼À PÀÆqÀ EzÀÝ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è£À «zÁåyðUÀ¼À §½ EgÀĪÀ ¸ÉàöÊgÀ® ¨ÉÊArAUï ªÀiÁrzÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ MlÄÖ 13 §ÄPïUÀ¼À fÃgÁPÀì ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ EAVèõÀ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÆÃl §ÄPïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 4 ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ¦æäì¥Á®gÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼À GvÀÛgÀ fÃgÁPÀì ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 49 EzÀÄÝ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ¼À §½ EgÀĪÀ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ 1) ªÉÄÊPÉÆæêÉÄÃPÀì-1, 2) ¸ÁåªÀĸÀAUï r.AiÀÄÄ.N.J¸ï-1, 3) £ÉÆÃQÃAiÀiÁ ºÀ¼É ªÀiÁqÀ®-1, 4) ¸ÁåªÀĸÀAUï r.AiÀÄÄ.N.J¸ï-1, 5) ¸ÁåªÀĸÀAUï r.AiÀÄÄ.N.J¸ï lZï ¹Ìç£ï-1, 6) £ÉÆÃQAiÀiÁ lZï ¹Ìç£ï-1, 7) ¸ÁåªÀĸÀAUï r.AiÀÄÄ.N.J¸ï lZï ¹Ìç£ï-1, 8) ¸ÁåªÀĸÀAUï-1, 9) ªÉÄÊPÉÆæêÉÄÃPÀì JPïë ªÀiÁqÀ® £ÀA. 253-1, 10) «rAiÉÆà PÉÆåãï-1 »ÃUÉ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ MlÄÖ 10 ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ «zÁåyðUÀ½AzÀ £ÀPÀ®Ä ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ, ¸ÀzÀj ©EJqÀ ¥ÀjÃPÉë ¢£ÁAPÀ 19-11-2014 gÀAzÀÄ EArAiÀÄ£À PÁ¯ÉÃd D¥sï EdÄPÉõÀ£À ¥sÁgÀ GªÉÄãÀì PÁ¯ÉÃd£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ PÁ¯ÉÃf£À CqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½, ¦æäì¥Á®gÀÄ ºÁUÀÆ PÁ¯ÉÃf£À ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ £ÀPÀ®Ä £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-11-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.