Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 26, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀægÀPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 19-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmɬAzÀ 20-07-2013 gÀ ¨É¼ÀV£À 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À DzÀð±À PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ zÉøÁ¬Ä vÀAzÉ ©üêÀĸÉãï gÁªï zÉøÁ¬Ä, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÁæºÀätgÀÄ. G: ¦.r.N vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ Red Colour YAMAHA FZ M/C No KA-02/HH-0731. Chessi NO-ME121C011A2085942, ENGINE NO-21C1086011, W/R 48,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CA¢¤AzÀ®Æ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:25.07.2013 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄð¤AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA PÀ®A 166/2013 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀUÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠥ÀQÃgÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà UÀÄAqÀÆgï , ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆgÀªÀgÀ, G: PÀȶ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgï vÁ: UÀAUÁªÀw .FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ vÀ¯É ¸Àj EgÀzÉ ªÀiÁ£À¹PÀ EzÀÄÝ, DUÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà JzÀÄÝ wgÀÄV §gÀÄwÛzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ 25-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÁnÃ¨É¸ï £À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÀÄÝ PÁ®ärzÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ JzÀÄÝ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀvÁÌgï ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¹vÁgï aPÀ£ï ¸ÉAlgï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ ¨É¼ÀV£À 02-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ PÀqÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®PÀëðvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ UÁ° ªÀÄÈvÀ£À JzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÁzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PÀgÀļÀÄ UÀÄzÀzÁégÀ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.167/2013 , PÀ®A.279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¦ügÁå¢ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà PÀ®ÆègÀÄ ªÀAiÀiÁ-18 eÁw-°AUÁAiÀÄÄvÀ G-J¯ÉQÖç²AiÀÄ£ï PÉ®¸À ¸Á|| PÀgÀqÀPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ºÀÄ°UÀÄqÀØzÀ°è J¯ÉQÖç²AiÀÄ£ï PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÀÄ°UÀÄqÀØ¢AzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆjUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 24-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J.¦.JªÀiï.¹. ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «£ÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÆ°ªÀĤ¸Á|| PÀgÀqÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA- PÉ.J.-36/EJ-9310 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 25/07/2013 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ GzÀAiÀÄ £ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà eÁwB ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄB 49 ªÀµÀð GB PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸ÁB PÀ«vÁ¼À vÁB ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ PÁgÀ £ÀA PÉJ-03 JA¹-9758 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀqÀÄ«UÉ, JqÀPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2013 PÀ®A 279,337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ: 24.07.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ²ªÀUÉä ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : UÀÄAqÁ UÁæªÀÄ. ºÁUÀÆ vÀªÀÄä PÁåA¦£À ªÀiÁ§ªÀÄä ¸ÀĪÀÄAUÀ®, AiÀÄAPÀªÀÄä J®ègÀÆ PÉÊDA¦£À C¢£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ¤Ãj£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ MrØ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä¼À §®UÁ°UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÁåUÀªÁl D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹ C°èAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ6.2 0 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ²æêÀÄw ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §¸Áì¥ÀÆgÀÄ F.eÉ. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ f¯Éè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ£À« oÀuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 15/2013 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁð¢ü ²æà ªÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä @ ®Qëöäà UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À ¸Á: ¹AUÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ FPÉUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á: ¹AUÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄzÀå ºÉÆ® ©lÄÖ PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʱÀåªÀÄå«zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV F ªÀµÀð £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ©lÄÖ PÉÆrj CAvÁ PÉý §A¢zÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ:_ 24-07-13 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À JqÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ £ÀqÀÄ«UÉ ¥ÀPÀÌrUÉ, vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 219/2013 PÀ®A. 504,324,506 L.¦ ¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26.07.2013 gÀAzÀÄ 103 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-07-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-07-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 22/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÁfgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: £ÀÆå DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ 2 £Éà ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²²¨Á¯Á ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ ºÀÄnÖ¤AzÀ¯É ºÀÈzÀAiÀÄ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ aQvÉì ¤ÃrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÁ¹AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è ¢£ÁAPÀ 23-07-13 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÃUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ²²¨Á¯Á EPÉAiÀÄÄ M§â¼É E¢ÝzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-07-2013 gÀAzÀÄ jAzÀ 25-07-13 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è DgïDgï¹AiÀÄ PÀ©âtzÀ PÉÆArUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DPÉAiÀÄ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ PÀıÁ®gÁªÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÆVð UÁæªÀÄ, vÁ: £ÁgÁAiÀiÁtSÉÃqÀ, f: ªÉÄÃzÀPÀ (J.¦) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥Á£À ±Á¥À CAUÀrUÉ §AzÀÄ CAUÀr vÀgÉzÁUÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ¹JA¹ PÁA¥ÉèÃPÀì PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 35-40 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÀÄtÂÚ£ÀAvÉ UÁAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¢£ÁAPÀ 24-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25-07-2013 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À° CxÀªÁ C¸Àé¨sÁ«PÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2013, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÉÃjPÁgÀ ¸Á: ¨É®ÆgÀ (J£ï) EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV MªÉÄä¯É PÀĹzÀÄ ©¢ÝzÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 25-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ, EzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÉúÀ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಮೃತ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಸದಾಶಿವರಾವ ಬಿರಾದಾರ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠಾ, ಸಾ: ರಾಜೋಳಾ ಇತನು ದಿನಾಂಕ 24-07-2013 ರಂದು ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯದ ಸಮಿಯೊದ್ದಿನ ಪಟೇಲ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಬಲಕಾಲಿನ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಿzÀÝjAzÀ ದಿನಾಂಕ 25-07-2013 ರಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: gÁeÉÆüÁ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 23/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ RAqÉæ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: «¼Á¸À¥ÀÆgÀ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ 2 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¹zÀÄÝ @ ¹zÀÝ¥Àà ¹¸Éð£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉUÉ 10 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¹zÀÄÝ @ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¹¸Éð£ÉÆÃgÀ ¸Á: ¹.JA.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 17-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ¹.JA.¹ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÉÆÖà ZÁ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÉÆgÀ§AzÀÄ, ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀzÀj ¨ÉAQ ¸ÀAVÃvÁ EPÉAiÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀVUÉ ºÀwÛ CPÉAiÀÄ ªÉÄÊAiÀįÁè, ªÀÄÄR, JzÉ, PÀÄwÛUÉ ¸ÉÆAl¢AzÀ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®zÀªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ® ¥ÁzÀzÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, £ÀAvÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæ, ºÁUÀÆ ¹zÀÝgÀÆqsÀ D¸ÀàvÉæ ¥ÀÄ£À: ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸À¥ÀvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV aQvÉì PÉÆr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 25-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EPÉAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀAVÃvÁ EPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ zÀÆgÀÄ, ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-07-2013 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ®Qëöäà ªÉAPÀmÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀÌ¥Áà.©.CVß ¦J¸ïL (C«) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ®Qëöäà ªÉAPÀmÉñÀégÀ ªÀÄA¢ÃgÀzÀ ºÀwÛgÀ E¸ÉàÃl DqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀuÁÚ CAiÀÄð ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 2) CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀuÁÚ CAiÀÄð ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 3) ªÀÄzÀ£À vÀAzÉ CªÀÄgÀ£ÁxÀ DAiÀÄð ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 4) gÀ« vÀAzÉ CªÀÄgÀ£ÁxÀ DAiÀÄð ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, J®ègÀÆ ¸Á: §¼ÀUÁgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ J®ègÀ ªÀ±À¢AzÀ 1010/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝuÁ ºÀÆUÁgÀ ¸Á: ClÆÖgÀ EªÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ £ÀA. PÉJ-39/4696 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß CtߣÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà EPÉAiÀÄ eÉÆvÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  »AzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀ JªÀiï.JZï-03/JJ¸ï-8255 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆÃqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÁ®Ä ¸ÉÆÃl¢AzÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸À»vÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-07-2013 gÀAzÀÄ ²ªÁf vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: ZÀAzÀ£ÀºÀ½î, ¸ÀzÀå: PÀÄ£À©ªÁqÁ alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä n.«í.J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ°è ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ°è ºÉƸÀzÁV PÀlÄÖwÛgÀĪÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁmÁ J.¹. UÀÆqÀì ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-39/8252 £ÉãzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.