Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 9, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                                   
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
,  ದಿನಾಂಕ 08/02/15 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀiÁqÀVj, 22 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÁUÉêÁr. vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà f : §¼Áîj FvÀ£ÀÄ  ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಾಯಾಳು ವೀರೇಶ ಈತನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.34/ಈ.ಸಿ. 6271 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಿಂಧನೂರು – ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ನೀರಮಾನವಿ ಜಾತ್ರೆಗೆಂದು ಹೊರಟಾಗ ಪೋತ್ನಾಳ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಬರುವ ಈರಲಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಕಾಲುವೆ ನಂ 76/5 ರ ಹತ್ತಿರ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.35//ಎಮ್6381 ನೇದ್ದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಹಿತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತೀವೃ ಸ್ವರೂಪದ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೀರೇಶ ನಿಂಗಲದಿನ್ನಿ ಈತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಕಾರಣ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 50/15  ಕಲಂ  279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   
       ¢£ÁAPÀ 08/2/2015  gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ²æà GªÉÄÃzÀgÁªÀiï vÀAzÉ ¥ÉƯÁgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 31 eÁ ¥ÀmÉïï G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À vÀªÀÄä gÀvÀßgÁªÀiï FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð eÁ®ºÀ½î ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ d»gÀÄ¢Ý£ï ªÀÈvÀÛzÀ  ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J¸ï © L ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ¥Á¤ ¥ÀÄj  §ArAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA PÉ J 33 JªÀiï 2480 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£ÀßPÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Á¤ ¥ÀÄj §ArAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄägÀvÀßgÁªÀiï FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ£À vÀ¯É »A¨ÁUÀPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ ¨É¤ßUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ §®PÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ JqÀPÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÉ PÀA¢zÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ  PÀÄjvÀÄ jêÀiïì ¨sÉÆÃzÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄïɠ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ  ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2015 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 LJªÀiï « PÁAiÉÄÝ  £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
                                                                         

                  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:09.02.2015 gÀAzÀÄ         84 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                      


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-02-2015 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-02-2015

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 08-02-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಜ್ಯಾಂತೆ ವಯ: 41 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರು ರಾಮತಿರ್ಥ ಕಡೆಯಿಂದ ಖಾನಾಪೂರ ರೋಡ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ. ಕೆಎ-56/ಟಿ-74, ಟ್ರಾಲಿ ನಂ. ಕೆಎ-56/ಟಿ-75 ನೇದರಲ್ಲಿ ಮನೆಕಟ್ಟುವ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರುಹುತ್ತಾ ಉಸ್ತಾದ ಛಿಲ್ಲಾಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಬಳಗದ ತಮ್ಮನಾದ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಡೆಪ್ಪಾ ಜಾಂತೆ, ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಇತನು ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೊಡ್ಡು ಚಡಾವ ಇದ್ದರಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಎರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇಂಜಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಮುಖಮಾಡಿ ಟ್ರಾಲಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಗಾಲಿಗಳು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾಲಿ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಮೇಶ ಇತನು ಇಂಜಿನ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಸ್ಟೆರಿಂಗ ಎದೆಗೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಒತ್ತಿ ತಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಟ್ರಾಲಿಗೆ ಬಡಿದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-02-2015 0930 ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÉÆgÀ¥À¯Éè, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÁ, ¸Á: £ÀAzÀÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà PÉÆgÀ¥À¯Éè, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÁ, ¸Á: £ÀAzÀÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 08-02-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¤zÉݬÄAzÀ JzÀÄÝ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ®VPÉƼÀÄî E£ÀÄß PÀvÀÛ°zÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À §§¯É VqÀPÉÌ (eÁ° ªÀÄgÀ) £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.     

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅನಧೀಕೃತ ಮಧ್ಯ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದವನ ಬಂಧನ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 08.02.2015 ರಂದು ಜೇವರ್ಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹೈವೆ ಪಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ ಬ್ರೀಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಜೇವರ್ಗಿ  ರವರು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಠಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಜಾನಸ್ @ ಜಾನಯ್ಯ ತಂದೆ ಲಚಮಯ್ಯ ಗುತ್ತೆದಾರ ಸಾ : ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನಿಂದ ಒಟ್ಟು 4998/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತು ಪೌಚ್‌ಗಳನ್ನು 1000/- ರೂ ನಗದು ಹಣ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂಗಲಾ ಗಂಡ ಅಮೃತ ಸಾಗರ  ಸಾ|| ರಾಮಜಿನಗರ ರೋಜಾ(ಕೆ) ಕಲಬುರಗಿ. ರವರ ಮನೆ ಸರ್ವೆ ನಂ 36 ಹಾಗರಗಾ ರೋಡ ಬಡೇಪುರ ಕಲಬುರಗಿ ನೇದ್ದರ ಜಮೀನಿನ ಪ್ಲಾಟ ನಂ 11,12,13 ನೇದ್ದು ಇದ್ದು, ಪ್ಲಾಟ ನಂ 11,13 ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಮಾನು ಹಾಕಿದಾಗ ದಿನಾಂಕ 24.01.2015 ರಂದು 11.00 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಮಹ್ಮದ ಖದೀರ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಸಾ|| ನಯಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಹಜ ಕಮೀಟಿ ಹತ್ತಿರ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 3 ಜನರು  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಪ್ಲಾಟನಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾಟನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಈ 3 ಜನರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗುಂಡಾ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೆಲೆ ಕೃತ್ಯ ವೆಸಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಜೀವದ ಭಯ ಒಡ್ಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಮೀನಾ ಜಾತಕೋ ಮಾರಡಾಲೆಂಗೆ ಎಂದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ,  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 07.02.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಜೇವರ್ಗಿ ನರಿಬೊಳ ರೋಡ್‌ ಮೇಲೆ ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಇಂಡಿಕಾ ವಿಸ್ತಾ ಕಾರ್‌ ನಂ ಕೆಎ32ಎನ್5080 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ನನ್ನ ಕಾರ್‌ ಅನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ನರೊಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಒಮ್ಮೇಲೆ  ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಹೋಡೆದು ರೋಡಿನ ಬಲ ಸೈಡಿಗೆ ಕಾರ್‌ ಅನ್ನು ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕಾರ್‌ಅನ್ನು ಪುರ್ತಿಯಾಗಿ ಜಖಂ ಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅ ಸ್ವಾಭಾವಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಸಂತ ತಂದೆ ಗೌಡಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಸಾ:ರೋಡಕಿಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ:ಕಲಬುರ್ಗಿ  ಇವರು ದಿನಾಂಕ:04-02-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ  ರೋಡಕಿಣ್ಣಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಾಜು ಇರುವ ಮುರಳಿಧರ ಚವ್ಹಾಣ ಇವರ ಹೋಟೇಲನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಂದಾಜು 28-30 ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪರಿಚಿತ ಮಾನಸಿಕ ಅಶ್ವಸ್ಥನಂತೆ ಕಾಣುವ ಮನುಷ್ಯ ಸೂಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಊಟ ಮಾಡದೆ ನಿಶಕ್ತನಂತೆ ಕಾಣುವ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಕುಳಿತ ಹೋಟೇಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು. ಆತನ ಮೈಮೇಲೆ ಕೇವಲ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಫುಲ ಜಾಂಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಿ ಮೈಲೆ  ಮೈಯಲ್ಲಾ ಛಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು. ನಾನು ಮತ್ತು ಹೋಟೇಲ ಮಾಲಿಕ ಅವನಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವನು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು. ಅವನು ಛಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಗುತಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಚಹಾ ಕೋಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯದೆ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರೋಡ ದಾಟಿ ಮನೋಹರರಾವ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ:ರೋಡಕಿಣ್ಣಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಬಾಜು ಹೇದ್ದಾರಿಯ ಬಾಜು ಹೋಗಿ ಚಿರಾಡುತ್ತಾ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಮುಂಜಾನೆ 08-15 ಗಂಟೆಯ ಸೂಮಾರಿಗೆ ಒಮ್ಮಿಲೆ ಹಾ ಅಂತಾ ಚಿರಿ ಗಪ್ಪಾಗಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಮುರಳಿಧರ ಚವ್ಹಾಣ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ತೀರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅಪರಿಚಿತ ಮಾನಸಿಕ ಅಶ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದನು. ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲಿಸರು ಬಂದು ಸತ್ತುಬಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ಮನುಷ್ಯನ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೃತನ ವಿಳಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಂಬಂಧ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಎರಡು ದಿನಗಳಾದರು ಅಪರಿಚಿತ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಳಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಮುನಿರಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 24/2015 ಕಲಂ. 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮಗನಾದ ಶಬ್ಬೀರ ಈತನು ದಿನಾಂಕ. 01-02-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆರು ಗಾಲಿ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆ.ಎ.01/ಎ.2718 ನೇದ್ದನ್ನು ಬೂದಗುಂಪಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ಹೊಟೇಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ. 02-02-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಸದರ ಲಾರಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳತನವಾದ ಲಾರಿಯು 1995 ನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಇದ್ದು, ಅಂದಾಜ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 2,00,000=00 ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ ಲಾರಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2)  ತಾವರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 11/2015  ಕಲಂ 323, 448, 354, 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.  
¢£ÁAPÀ 08-02-2015 gÀAzÀÄ ¥ÀƪÀðºÀß 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á¼À¥Àà vÉ«Ää£Á¼À ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À. ¸Á: UÀdð£Á¼À  vÁ: PÀĵÀÖV.. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 07-02-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ ¨Á¼À¥Àà£ÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ UÁ§jAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ §AzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ KPÉ UÁ§jAiÀiÁV¢Ýãj CAvÁ PÉüÀ®Ä £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆäj£À zÉʪÀzÀ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ £À£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£À ¤gÀÄ¥Á¢ PÁ¤ºÁ¼À gÀªÀgÀ PÀqÉAiÀĪÀjUÀÆ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁ¬ÄvÀÄ. CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. CµÀÖgÀ¯Éè £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ NqÉÆÃr §AzÀ ¤gÀÄ¥Á¢ PÁ¤ºÁ¼À FvÀ£À ªÀÄUÀ CªÀÄgÉÃ±ï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, vÀªÀÄä ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, FvÀ£À ºÉAqÀw ¤AUÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¤gÀÄ¥Á¢UÉ ºÁåAUÀ §r¢Ã ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ CzÀgÀ°è CªÀÄgÉÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀºÀwÛzÀÝgÀÄ £Á£ÀÄ CqÀاAzÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ F ¸ÉÆüÉzÀÄ PÀÆqÀ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ CªÀÄgÉñï£ÀÄ £À£Àß ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ £Á£ÀÄ ©qÀÄ ©qÀÄ JAzÀÄ aÃjPÉÆAqÀgÀÆ ¸ÀºÀ ©qÀzÉà ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÁ¤ºÁ¼À FvÀ£À PɼÀUÉ ºÁQ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ »AzÉ §AzÀ £ÀªÀÄÆäj£À ¨Á¼À¥Àà ºÁUÀ¯ÁݼÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Àà vÉ«Ää£Á¼À gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Á EªÀvÀÄÛ Hj£À d£À ©r¹PÉÆAqÀÄæ CAvÁ G½¢æ, ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À ¤£ÀߣÀß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2015 PÀ®A 323, 448, 354, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
3) ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 31/2015  ಕಲಂ 279, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.

¢£ÁAPÀ: 08-02-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¨ÉlzÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀÄoÀzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-02-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸ÀmÉÖ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀĤÃvÀ vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ 20 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr CªÀgÀ N«Ä¤ ªÁå£ï £ÀA: PÉ.J-36/JA-6255 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï PÁæ¸À£À°è N«Ä¤ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥ÀĤÃvÀ FvÀ£ÀÄ ªÁå£À£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ¤°è¹zÁUÀ £ÀªÀÄä »A¨sÁUÀ¢AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÁå£ï£À §®UÀqÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ EzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ D£ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 25 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÁ¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ DvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ, JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DvÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà zÁ£À±ÉnÖ, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÁ¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ DvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EvÀÄÛ. PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ£ÀÄß J©â¹ PÀÆr¹ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-37/ PÉ-4100 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. C°èAzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä ªÁå£À£À°èAiÉÄà UÀAUÁªÀw G¥À «¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀjUÉ aQvÉì ªÀiÁr¹ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ.  PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/ PÉ-4100 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ D£ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2014 PÀ®A; 341, 143, 147, 148, 323, 324, 308, 504, 506 ¸ÀA 149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 08/02/2015  gÀAzÀÄ 11-00 ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ ವ|| 29 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಲಿಂಗಾಯತರೆಡ್ಡಿ ಉ|| ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಸಾ|| ಮೈಲಾಪೂರ ತಾ|| ಗಂಗಾವತಿ ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾ.ವ|| ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಯಾದಗಿರಿ  gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ K£ÉAzÀgÉ ರಾತ್ರಿ 08.45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ರವಿ ಬಾಪುರೆ ರವರ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗೆ ಗೋದಿ ಉಪ್ಪಿಟ ರವೆ ಬೀಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಗಿರಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕರಬಸ್ಸಪ್ಪ ಬಾಪುರೆ ರವರು ನಾನು ಗೋದಿ ಉಪ್ಪಿಟ ರವೆ ಬೀಸಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಸದರಿ ರವಿ ಬಾಪುರೆ ರವರ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಕರಿಬಸ್ಸಪ್ಪ ಬಾಪುರೆ ರವರು ಗೋದಿ ಉಪ್ಪಿಟ ರವೆ ಬೀಸುವ ಬದಲು ಗೋದಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೀಸಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಉಪ್ಪಿಟ ರವೆ ಬೀಸಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಆದರೆ ನೀವು ಪೂತರ್ಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೀಸಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆ ಅಂತಾ ಕರಿಬಸ್ಸಪ್ಪ ಬಾಪುರೆ ರವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಆಗ ಕರಿಬಸ್ಸಪ್ಪ ಬಾಪುರೆ ರವರು ಈಗ ನಾನು ಗೋದಿ ಬೀಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಉಪ್ಪಿಟ ರವೆ ಬೀಸು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಹಿಟ್ಟು ಬೀಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೇ ಮಗನೆ ನಾನು ಬೀಸಿಟಿದ್ದಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರರೆ ಬಿಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರಿಬಸ್ಸಪ್ಪ ಬಾಪುರೆ ರವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಶರತ ಬಾಪುರೆ, ಗುರು ಬಾಪುರೆ ಮತ್ತು ಸಚಿನ ಬಾಪುರೆ ಈ ಇವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ರವಿ ಬಾಪುರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಶರತ ಬಾಪುರೆ, ಗುರು ಬಾಪುರೆ, ಸಚಿನ ಬಾಪುರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ ರವರು  ಲೇ ಭೋಸಿಡಿ ಮಗನೆ ನಮ್ಮ ಗಿರಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೀಸಿರುತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ರವಿ ಬಾಪುರೆ ಈತನು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಎಡ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಹೋಡೆದಾಗ ನನ್ನ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಶರತ್ ಬಾಪುರೆ ಇತನು ಲೇ ಮಗನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಗುರು ಬಾಪುರೆ, ಸಚಿನ ಬಾಪುರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇಟಗಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 08-10 ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನನಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡುವಿ ಹೊಡೆದರೆ ಇವನು ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಎದೆಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ, ತಲೆಗೆ, ಎಡ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ, ಬಲಗಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಬೆರಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಗ ನಾನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಚೀರಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬಾಬ ರಹೆಮತುಲ್ಲಾ ಸಿಪಿಸಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಪಿಸಿ, ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಎಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಸದರಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಉಳಿದಿದ್ದಿಯಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಾಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆರಿಕೆಹಾಕಿ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಹೊಡೆಬಡೆಮಾಡಿ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2015 PÀ®A: 279,304(J) L.¦.¹:- ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 07/02/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ DvÀ£À £À£Àß ºÉAqÀw PÀ«vÁ ºÁUÀÆ zÉÆqÀتÀÄä¼ÁzÀ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¥Á°Ì ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀÆr ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ, ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, ®QëöäÃ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ lA lA £ÀA: PÉ.J-33/3452 £ÉÃzÀÝgÀ°è  ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽwzÀÄÝ ±ÀAPÀæªÀÄä EªÀ¼ÀÄ lA lA £À JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ PÀĽwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀzÀj lA lA ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA lA £ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀzÀ §¸ï r¥ÉÆà ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß lA lA £ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß MªÉÄä¯É §®¨sÁUÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ lA lA zÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ±ÀAPÀæªÀÄä EªÀ¼ÀÄ lA lA ¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀݼÀÄ. £ÁªÀÅ lA lA £ÀÄß ¤°è¹ PɼÀV½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV,JqÀ ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¨ÉºÉÆñï DV ©¢ÝzÀݼÀÄ. ¦AiÀiÁ¢üAiÀÄÄ DvÀ£À ºÉAqÀw PÀ«vÁ ªÀÄvÀÄÛ lA lA ZÁ®PÀ SÁ¹A¸Á§ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj lA lA zÀ°è zÉÆqÀتÀÄä½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÀÆgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÉÊzsÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzsÀå UÀÄ®§UÁðzÀ ºÀwÛgÀ gÁwæ 11-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB ¸ÀzÀj £À£Àß zÉÆqÀتÀÄä¼À ªÀÄÈvÀ zɺÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÀÆgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ lA lA ZÁ®PÀ SÁ¹A¸Á§ FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£ÀzÀ ZÁ®£É¬ÄAzÀ dgÀÆVzÀÄÝ, CAvÁ «ªÀgÀ«zÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±À«zÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2015 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 08/02/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 ¦,JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¹vÁgÉ ºÉqÀV ªÀÄÄ¢æ UÁæªÀÄPÉÌ DgÉÆævÀ£À mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°è(ªÁºÀ£À ZÉ¹ì £ÀA.JªÀiï.J.n.483139EªÁAiÀiï f08309) ºÉÆgÀnzÁÝUÀ AiÀiÁzÀVgÀ-ªÀÄÄzÁß¼À gÉÆÃr£À ªÀÄzÉå PÀAPÀgÀ ªÀÄ²Ã£ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°è EvÀgÀjUÉ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. 
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2015 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ:08/02/2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ¨ËgÀªÀÄä ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ «gÉñÀ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀÄA§ÄªÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 01:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÉ.E.© PÀA§zÀ vÀAw DPÀ¹äPÀªÁV ºÀjzÀÄ ¨ËgÀªÀÄä ºÁUÀÆ «gÉñÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ºÀÄt¸ÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 01:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ËgÀªÀÄä ªÀ:45, «gÉñÀ ªÀ:10 E§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EzÉ.