Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 5, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

    DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ f¯Éè UÀzÁé¯ï vÁ®ÆPÀ £ÀA¢¤ß UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ UÀAUÀ£À¥À°è £ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ zÉÆqÀØ FgÀtÚ 50 ªÀµÀð, 2£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¸ÀtÚ FgÀtÚ 45 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 3£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ AiÀÄAPÀtÚ EzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ 9 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß vÀ¯Á ªÀÄÆgÀÄ JPÀgÉAiÀÄAvÉ ¨sÁUÀ ªÀiÁr PÉÆArzÀÄÝ, 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ AiÀÄAPÀtÚ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ CªÀ£À 3 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, zÉÆqÀØ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ FgÀtÚ E§âgÀ ªÀÄzsÀå vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:03.08.2011 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ zÀ°ègÀĪÀ zÉÆqÀØ FgÀtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀtÚ FgÀtÚ EªÀgÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß £É¥À ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ zÉÆqÀØ FgÀtÚ 50 ªÀµÀð ¸Á: £ÀA¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ªÉAPÀmÉñÀ 16 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ FgÀtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀtÚ FgÀtÚ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÀtÚ FgÀtÚ£À 10 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ vÁAiÀÄ¥Àà¤UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ vÁAiÀÄ¥Àà 10 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 05.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀtÚ FgÀtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À UÉÆãÀªÁmÁè UÁæªÀĤªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà & CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ 8 ªÀµÀðzÀ »AzÉ AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À CzsÀð JPÉgÉ ºÉÆ® Rjâ¹ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀð ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ PÀ¨ÉÓUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÁåAiÀÄ«zÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 04.08.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆãÀªÁmÁè UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄgÀÄUÀ¥Àà CªÀÄgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ¥Àwß vÁAiÀĪÀé ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj AiÀÄ®è¥Àà£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè, §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ AiÀÄ®è¥Àà£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ AiÀÄ®è¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CAZÉÃgï Nt §r¨ÉÃ¸ï §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ CA§tÚ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà PÉAZÀ£ÀUÀÄqÁØ, FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ ©.¦ , ±ÀÄUÀgï , PÁ«Ät dqÀÄØ ªÁ¹AiÀiÁUÀĪÀ¢®è CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÀæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ £ÀAvÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ: 05-08-11 gÀAzÀÄ 00-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ CA§tÚ£À ºÉAqÀw AiÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À dªÀ¼ÀUÉÃgÁUÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ DzÀ¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ;°AUÁAiÀÄvÀ G;ºÉÆmÉïï PÉ®¸À FPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ F §UÉÎ C®è°è SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj ªÉÊzsÀågÀ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°¯Áè. ¢£ÁAPÀ:-03/08/2011. gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 16.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨ÁzÉvÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ aQ¸ÉÛ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢,4/8/11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À CtÚ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀįÁÌd¥Àà £ÀªÀ° FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

 
 

¢£ÁAPÀ 05-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ «±ÁæAw UÁ, 43 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ ªÁ¥À¸ÀÄì gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀ®Ä ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ FgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÆgÀÄ gÁªÀÄAiÀÄå EªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÁzÀ ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ PÀÄgÀħzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ PÉ.DAd£ÉÃAiÀÄå EªÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß «gÀÄzÀÞ PÉÆÃlð£À°è PÉøÀÄ zÁR°¸À®Ä ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ zsÉÊAiÀÄð¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĤAiÀÄ¥Àà£À JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 03-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉgɧÆzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è, CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀÄÝgÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CrªÉ¥Àà vÀAzÉ vÉÆÃ¯ï £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4-5 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ªÀÄzÀÄÝgÁªÀÄ¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ »A¢£À PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÉéõÀ¢AzÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ "¨ÁgÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÉÃ" CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄzÀÄÝ gÁªÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-08-2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.08.2011 gÀAzÀÄ 74 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 13,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ ಗುತ್ತೆದಾರ ಸಾ|| ರೆಹಮತ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 03.08.2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೇರಿದ 6 ಟಿಪ್ಪರಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಪೇಟ್ರೊ ಪಂಪನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮರು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಾರಿಯ ಮೊದಲನೆ ಚಾಲಕ ಎಕ್ಬಾಲ ಸಿತನೂರ ಇತನು ಫೋನ ಮೂಲಕ ಕೆಎ 32 ಬಿ 1244 ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದು ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಗೃಹ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಿತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯ ಗಾಲಿಗಳು ಯಾರೋ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ 7 ಡಿಸ್ಕ, 7 ಟೈಯರ, 1 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, 2 ಜಾಕ, ಮತ್ತು ಪಾನ ಸೆಟ್ ಒಟ್ಟು ಅಕಿ 2,09,5000/-ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳವುಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 05-08-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2011 PÀ®A 279,338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ
¢£ÀAPÀ:03/08/2011 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÀAoÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä 32 ªÀµÀð ¸Áé«Ä ¸Á/ eÁåAw gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ «±Àé£ÁxÀ EªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è D¥ÀgÉñÀ£ï DVzÀjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà E§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 39 eÉ 1002 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁ®ºÀ½î ¦.f. ¸ÉAlgÀ ºÀwÛgÀ 2100 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ ºÀvÉÆÛÃmÉAiÀÄ°è EnÖ PÉÆüÀîzÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ¤UÉ §®vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÄ PÁj£À ¨É¼ÀV£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.04 r.eÉ.7455 EgÀÄvÀÛzÉ.. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 04/08/2011 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤Ã®A£À½î vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀªÀÄÄð vÀAzÉ ¥ÀgÀvÀÄ gÁoÉÆÃqÀ 55 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ¤Ã®A£À½î vÁAqÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀIJæà EªÀ¼ÀÄ ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄj¤AzÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 32 JªÀiï. 9417 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á§zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ vÀ£Àß ºÀvÉÆÃmÉAiÀÄ°è EnÖ PÉÆüÀîzÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «dAiÀIJæà EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ UÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀrgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04/08/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ©ÃªÀÄ£ÀUÀgÀ zÀ°ègÀĪÀ ±ÉÃPÀĨÁ¬Ä gÀªÀgÀ ºÉÆmÉ®zÀ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà §§®Ä vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ ¹AzÀ£ÀPÉÃj 32 ªÀµÀð ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨Á°Ì EªÀgÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÊAiÀiÁ§Ä ªÀqÀØgÀ ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì §AzÀÄ £Á£ÀÄ §AzÀgÉ PÀÄað ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢üvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÉÝ£É PÀÄað PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ CgÉÆævÀ£ÀÄ gÁr¤AzÀ ¦AiÀÄ𢠨ɤߣÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ¥ÉưøÀ PÉøÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2011 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 05/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É UÁæªÀÄ ©Ãl 4 gÀ°è PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÀ ©Ãl ¦.¹. 1433 gÀ¦üÃPÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨sÁwä PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ UÁæªÀÄÌPÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ®Ä EnÖ PÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 0730 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀ gÉÃrØ ¸Á/ ºÀÄ£Á¨ÁzÀ 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÉÆãÀPÉÃgÉ ¸Á/ zÀħ®UÀÄAr CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÁlð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ MAzÀgÀ°è 38 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. AiÀÄļÀî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® C.Q. 1440/- gÀÆ. E£ÉÆßAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 48 N.n. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. AiÀÄļÀî ¨Ál® C.Q. 3360/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ J°èUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀ §UÉÎ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ RlPÀ aAZÉÆý¬ÄAzÀ UÀAUÁ ªÉÊ£À±Á¥ÀªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ ¨Á®ZÀAzÀæ ¸Á/ zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÊ£À±Á¥À ¢AzÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä PÁlð£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä UÉÆ⻥ÀàUÁð UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÁV¸À®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ ¸ÁV¸À®Ä ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ «ZÁj¹zÀ®è vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¸ÀzÀPÉÌ C£À¢üPÀȪÁV ¸ÁV¸ÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¥Àqɹ PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® AiÀÄļÀî PÁlð£ÀUÀ¼ÀÄî ºÁUÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J 39 ºÉZï.9913 d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/08/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38/4807 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Ë¨ÁzÀ-PÉƼÁgÀ(PÉ). gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¨sÁªÀÅgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÁªÀ 65 ªÀµÀð ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¨sÁªÀÅgÁªÀ EªÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV §ÄUÀÄmÉ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄÆVUÉ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆgÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಕೆ. ಹರವಾಳಕರ್ ಸಾ|| ಎನ.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 29.06.2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾನ 1400 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1600 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೃಷ್ಣಾ ಕುಂಜ ಪ್ಲಾಟ ನಂ 5/1 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟಿ ನಂ ಕೆ ಎ 32 ಎಲ್. 3378 ನೇದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾರಾಯ ತಂದೆ ಗುರುಸಿದ್ದ ಸಾ: ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕಪೋಸ್ಟ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 01/08/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಯಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪೈನಾನ್ಸದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ನನಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 7 ರಿಂದ 8 ಸಾವಿರ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಸೇವಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುರೇಶ ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಇದ್ದಲ್ ಮೂಕತಾಂಡಾ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಸುರೇಶ ರಾಠೋಡನಿಗು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಚಿಂಯ್ಯಾ @ ಕುಮಾರಸಿಂಗ್ ಎಂಬೂವವಳಿಗೂ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂದವಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೆಕವಾಗಿ ಅಂತಾ ಗೋಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲಾ ದಿನಾಂಕ: 02-08-2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಧನಕರುಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲು ತರಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯವರೆಯಾದ ತಾವರೂ ನಾಯಕ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆನು ನಾನು ಹುಲ್ಲು ಮಾಡಿತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಸುರೇಶ ರಾಠೋಡ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಚಿಂಯ್ಯಾ @ ಕುಮಾರಸಿಂಗ್ ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ  ಸರಸ್ವತಿಯು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿದಳು ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಗಂಡನೂ ಜಗಳ ಬಿಡುಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಯೇ ಬಾಜು ಹೋಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರಸ್ವತಿಯ ಗಂಡನು ಬಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೆಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆ
: ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ್ ಬಿರಾದರ ಸಾ|| ಸಂಗಾವಿ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಸಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸೈಯದ ಪಟೇಲ್ ತಂದೆ ವಜೀರ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಾ:ಇಬ್ಬರು ಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮ, ತಾ:ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ಬಂದು ಫರ್ಸಿ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಯ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಫರ್ಸಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ರುಕ್ಕಯ್ಯ ತಾಂಡೂರಕರ ಸಾ:ಭೋವಿ ಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 4-8-11ರಂದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಷೀವ್ ಕೆಎ 32 ಅರ್ 6608 ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಂಡು ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾಕಡೆ ಚೌಕ ರಿಂಗ ರೋಡ ಸರ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಇ 1804 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.