Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 9, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME REPORT 09/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09/03/2010

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 34/2010 PÀ®A 279,338,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ. :-
¢£ÁAPÀ 08/03/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£À¹AUÀ vÀAzÉ ºÀgÀÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á// SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzÉå// PÀ®ÆègÀvÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ UÀAUÀgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆqÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G// MPÀÌ®vÀÛ£À ¸Á// PÀ®ÆègÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄ. PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 17/J¯ï 6791 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ UÀAUÁgÁªÀÄ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁeÉñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊfãÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÉÆqÀA§®zÉÆgï E§âgÀÆ ¸Á// ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ PÉÆlUÉÃgÁ ¸Á// £ÀAzÀUÁAªÀ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. UÀAUÀgÁªÀÄ EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì ¤Ãr ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ©üêÀÄgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸ÉÃj ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÉå 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw¹PÉÆAqÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì. UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 52/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ ¹zÀÝAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀ 40 ªÀµÀð G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀ 40 ªÀµÀð G ¨Áå£ÀgÀ r¸ÉʤAUÀ PÉ®¸À ¸Á ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ
¨sÁ°ÌAiÀÄ°è PÉ®¸À EzÉ CAvÁ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ PÉ.J.-38 PÉ-3549 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀQÌqÁV ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÀAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì. UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/03/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ªÁqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-zÀħ®UÀÄAr vÁ B ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ«vÁ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA : PÉJ-39-ºÉZÀ-8949 £ÉÃzÀÝÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¨sÁ°Ì ²ªÁf ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ PÀ«vÁ EªÀ¼À §® UÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2010 PÀ®A.279,337 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 08-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦üAiÀiÁð¢ feÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ eÁzsÀªÀ ¸Á// ¨ÁzÀ®UÁAªÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ CAUÀr EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄ ºÉƸÀ gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¸Á// vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.JZï 12 / J PÉ 691 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉ¢ÝzÀjAzÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÁ® »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ ºÁUÀÆ C®è° UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 21/2010 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-03-2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸Á: PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÁA¥ÀqÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß M§â¼ÀÄ E§âgÀÄ ¸Á:PËqÀUÁAªÀ. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÉÆqÉUÉ ºÀwÛ ¤ÃgÀÄ ©lÖgÉ UÉÆqÉ ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ E§âgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ ±ÀjAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è £Á° ªÀiÁr¹j CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ²¯ÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ¼É. DUÀ C¯Éè EzÀÝ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwÀß¹ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀjgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ j£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2010 PÀ®A 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 08/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ §UÉÎ ªÀ-32ªÀµÀð ¸Á-d®¹AV UÁæªÀÄ vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ zsÀļÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀUÉÎ ¸Á-d®¹AV UÁæªÀÄ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ ªÀÄzsÀåzÀ zÁjAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÀ¼É ªÉʱÀªÀÄå «zÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/03/10 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀĽwUÁ MAªÉÄä¯É DgÉÆæ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°£À ªÉÄïÉ, PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 8/03/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀgÁd vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà vÀPÀÌ£ÉÆÃgÀ 24 ªÀµÀð ¸ÁB ºÁgÀÆgÀUÉÃj vÁB gÁAiÀĨsÁUÀ fB ¨ÉüÀUÁAªÀ. EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 9gÀ ªÉÄðAzÀ HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä mÁåPÀÖgÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÄÝ §¸ÀªÀgÁd @ §¸ÀªÀuÁÚ EvÀ£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ£ÀÄ SÉÃt gÉAeÉÆüÀ PÁæ¸ÀVAvÀ CzsÀð Q.«Ä »AzÀPÉÌ ±ÀgÀt¥Àà ¯ÉÊ£ÀªÀÄ£ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É CAzÁdÄ 0615 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA J¦-21/x 6668 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV £ÀªÀÄä mÁåPÀÖgÀzÀ »A¨ÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ. ºuÉ, JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ®Ä, ªÀÄÆUÀÄ, ºÁUÀÆ §® ªÉÄîÄQUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁ®½î ªÀÄvÀÄÛ CºÀäzÀ E§âgÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢ mÁåPÀÖgÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ 108 CA§Ä¯É£ÀìUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¯Áj ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÁªÀįÁ ¸Á// ¨Éå£Á¥À°è CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. CA§Ä¯É£Àì ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆmÁÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010 PÀd®A 279,337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/03/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ vÀ¤éÃgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ dºÁAVÃgÀ ªÀAiÀÄ-34 G// QgÁuÁ CAUÀr ¸Á// zÀUÁð¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀgÀªÉÃd ºÁUÀÆ vÁ¬Ä £À¹ÃªÀÄĤ¸Á ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-3599 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃn ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉý gÉÆÃqÀ ªÉl£Àðj PÁ¯ÉÃd ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀªÉðd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £Á¬Ä §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä MªÉÄä¯É PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA 35/2010 PÀ®A 323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 8-3-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ SÁzÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ°PÀ, 18 ªÀµÀð, G CmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ DgÉÆæUÀ¼À vÀAVAiÀiÁzÀ ±Á«ÄãÁ EªÀ½UÉ aÃn §gÉzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)E¨Áæ»A vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï R°Ã® 2)¹gÁd vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ R°Ã® E§âgÀÆ ¸À: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀAvÀ EqÀĪÀ¢¯Áè RvÀªÀÄ ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁu.É. UÀÄ£Éß £ÀA 21/2010 PÀ®A 323,324,354,504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 8/3/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁºÀß 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀ£À¥Áà £ÁAiÀÄPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ-33ªÀµÀð ¸Á-§¹gÁ¥ÀÆgÀ vÁ; ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ.EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä vÉÃdªÀiÁä, ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ±ÀgÀtªÀiÁä gÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÄÝ EªÉ ¤Ã£ÀÄ KPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛ CAvÁ DgÉÆæ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà £ÁAiÀÄPÀÆgÀ eÁw PÀ§â°UÀ ªÀAiÀÄ-24ªÀµÀð ¸Á-§¹gÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ PÉýzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀßUÉ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀÆQPÉÆlÖ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÀ°è¤AzÀ §®Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÉAqÀwUÉ PÉÊ »rzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ NzÀÄÝ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 8/03/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠥ÀzÀäªÀw UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀÀ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° ¸Á: §¹Ã¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr gÉÆÃr£À PÉî¸À ªÀiÁqÀ°PÉÌ ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzɪÀÅ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌPÉÌ §ÄnÖAiÀÄ°è PÀAPÀgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄtÄÚ ºÁPÀĪÀ PÉî¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄzÀgÀV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-28/3604 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤ÃµÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧ÄnÖAiÀÄ°è PÀAPÀgÉÃl vÀÄA©PÉÆAqÀÄ gÉÆÃrUÉ ºÁPÀĪÁUÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ PÉÆqÀ¯É C¯Éè PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀUÁ®A© vÁA¨sÉÆüÀ ºÁUÀÆ ªÉÄùÛç PÉî¸À ªÀiÁqÀĪÀ gÁdÄ ¸Á: SÉÃtÂgÉÃAeÉÆüÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2010 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-03-10 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À¦üAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉƬģÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð ¸Á: J¸À.©.ºÉZÀ PÁ¯ÉÆä d»ÃgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ UËvÀªÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 39 - 5141 ¸Á: d»ÃgÁ¨ÁzÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÉÆÃºÉ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ gÁwæ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ - OgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÁªÀðw - ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÉÆúÉî EvÀ£À §®PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ UËvÀªÀÄ EvÀ£À JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøïÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A 324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀägÁdUÁ¼À ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ©Ãj ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀt¥ÀàvÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÀvÁÛ¨Á ¸Á: ©Ãj(©) 2) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀt¥ÀàvÀgÁªÀ ¸ÀvÁÛ¨Á ¸Á: ©Ãj(©) EªÀj§âgÀ ªÀÄzÀå ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw dUÀ¼ÀÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 09/03/10 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÀÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ¼ÉÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀÀ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÁUÀÆ PÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.¢£ÁAPÀ 09-03-2010 gÀAzÀÄ £ÁqÉÆÃd ²æêÀÄw ¸Á®ÄªÀÄgÀzÀ wªÀÄäPÀÌ£ÀªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃj DªÀgÀtzÀ°è ¸À¹ £ÉqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ZÁ®£É ¤ÃrzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ²æà UÀ«ªÀÄoÀ ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ, f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÀzÀ UÀtågÀÄ, CgÀtå E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ, ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:08.03.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛZÀgÀAr ºÁUÀÆ EvÁå¢UÀ¼À°è MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrgÀĪÀ eÁUÀUÀ¼À£ÀÄß JA.gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, f.ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, ±ÀgÀt§¸ÀªÀ QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄaÑÃgÀ¥Àà ¸Á: ªÀģɸÀA:3-6-26 ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ MvÀÄÛªÁj eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄaÑÃgÀ¥Àà ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ±À²PÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸Á: ®QëöäÃ¥ÀÄgÀ, vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ, f¯Áè: AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CwPÀæªÀÄt ªÀiÁrzÀ ¸ÀPÁðj eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.03.2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð¥ÀlÖtzÀ £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ rVæ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ªÀÄļÀÄîPÀAnAiÀÄ°è dªÀeÁvÀ UÀAqÀÄ ²±ÀÄ«£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ J£ï.£ÁUÀ¨sÀƵÀt J¸ïrJ ¹r¦N D¦üøï zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»wPÉÆnÖzÀÝjAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV, CzÉ ¢£À d¤¹zÀAvÉ PÀAqÀħgÀĪÀ UÀAqÀÄ ²±ÀÄ«£À ªÀÄÈvÀzÉúÀ«zÀÄÝ, d£À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁZÀĪÀ zÀȶ׬ÄAzÀ CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ J¸ÉzÀĺÉÆÃVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.03.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, »gÉÃPÉÆmÉßPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ SÁzÀgÀ°AUÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄgÀhÄQ ¸ÀªÀÄÄgÁ¬Ä ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 28 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀvÀUÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀA§A¢ü vÀªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸Á: £ÀA¢ºÁ¼À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:07.03.2010 gÀAzÀÄ 01.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.39,5142 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ºÀ¼É UÉÆî¥À°è ºÀwÛgÀ E½eÁj£À°è gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ PÀ°èUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV vÉVΣÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ºÀÄzÁÝgï 45 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀĹAUï E§âgÀÆ ¸Á: D¯Áݼï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:07.03.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, Dgï.7458 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: PÉÆvÀðPÀÄAzÁ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ dA§¥Àà ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¸ï.5190 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ«ðºÁ¼ÀUÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹,ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ £ÁUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ²ªÀ¥Àà EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:08.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.03.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ J.¹ÃvÁgÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ªÀįÁègÉrØ ¨sÀÆ«ÄgÀrØ ¸Á: vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, PÉ.677 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdAiÀiï ¸Á:Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï-4 EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,PÉ.4830 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄZÀѼÀ PÁåA¥ï£À vÉÃd ºÁ°£À qÉÊj ºÀwÛgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ PÁd¯ï, ¥ÀæªÉÆÃzÀ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ©.®QëöäÃgÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.03.2010 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ J¸ï.C§Äݯï£À© vÀAzÉ CPÀâgïC° ¸Á: DvÀäPÀÆgÀÄ, DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.21,5994 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¥ÀlÖtzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ¯Áj ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ©æqïÓªÉÄðAzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ©zÀÄÝ ¯Áj dRA UÉÆArzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¯Áj QèãÀgï £ÀÆgÀĪÀĺÀäzï vÀAzÉ ±ÀA±ÀÆgï±ÉÃSï ¸Á: DvÀäPÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À« J¦JA¹AiÀÄ°è ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀ £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÁV J¦JA¹ CzsÀåPÀëgÀ «gÀÄzÀÝ C«±Áé¸À ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¹zÀÝPÉÌ ¸À»ªÀiÁrzÀ Dgï.AiÀÄAPÉÆçAiÀÄå ±ÉnÖ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå±ÉnÖ J¦JA¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ J¦JA¹ CzsÀåPÀëgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.03.2010 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ Dgï.AiÀÄAPÉÆçAiÀÄå ±ÉnÖ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ UÉÃmï zÀ©â, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ Dgï.AiÀÄAPÉÆçAiÀÄå ±ÉnÖ ¢£ÁAPÀ:08.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 08.03.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ 45 ªÀµÀð, ¸Á: PÁvÀgÀQ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ Dgï.AiÀÄAPÉÆçAiÀÄå ±ÉnÖ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.03.2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹¢ÝÃj CAvÁ AiÀiÁPÉ ? ªÀiÁvÀÄ PÀvÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ §UɺÀj¸À§ºÀÄ¢vÀÛ®è CAvÁ PÉÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ±ÀAPÀgÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ªÀÄgÁoÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 24 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.02.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀ¼ÀÄ zsÀj¹zÀÝ §mÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ ¨ÉAQºÀwÛ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:07.03.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä UËgÀªÀÄä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄA¢ EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ 28 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.03.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:08.03.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ®Qëöäà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2010 PÀ®A. 96 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ

©.CªÀÄgÉÃ±ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ ¢:08/03/2010 gÀAzÀÄ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀÄjvÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ¦.¹ 381 «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:45 ¦.JA PÉÌ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ F ¢£À ¢:08/03/2010 gÀAzÀÄ 8 ¦.JAUÉ ¥ÀlÖtzÀ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ E°è M§â ªÀåQÛ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß §zÁ¯Á¬Ä¹zÁUÀ £ÁªÀÅ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w PÉÆqÀzÉ EzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð G:PÀÆ° PÉ®¸À eÁw:¥À.eÁw ¸Á:»gÉêÀÄ£ÁߥÀÄgÀ ºÁ.ªÀ :lPÀ̼ÀQ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E°è §AzÀ §UÉÎ «ZÁj¹¯ÁV ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆÃqÀzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛvÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ C.¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉ ¥sÀmï GzÀÝzÀÄÝ EzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀéwÛgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¥ÀjUÀt¹ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ gÁqÀÄ d¥ÀÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 9 ¦.JAUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2010 PÀ®A 324, 325, 354, 504, 506 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖUÉ PÀrzÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà G¥ÁàgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É zÁjAiÀÄ°è PÀnÖUÉ PÀrAiÀÄÄwÛgÉãÀÄ. vÁ¬Ä ªÀÄUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼Á ¸ÉÆQÌUÉ §A¢j CAvÁ ºÉý £À£Àß vÁ¬Ä ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ §®UÉʬÄAzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉà £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ºÉüÀ®Ä £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ££Àß vÀAzÉ gÁªÀÄįɥÀà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä qÀA§gÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÉÄð£À JgÀqÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢ªÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉUÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÄÝ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ UÀuÉñÀ EªÀ¤UÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÉãÀÄ. DvÀ£ÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£Àß vÁ¬ÄaiÀiÁzÀ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀ£ÀÄ EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ©nÖzÉÝÃ£É E£ÉÆߪÉÄä ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj FgÀ¥Àà£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 24/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 08-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37/Dgï-6627 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ ¥ÀÄvÀðUÉÃjUÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ zÁn 1 Q.«Ä. ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ-ªÀÄ£ÉßÃgÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.-02/J.J.-7576 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀzÉÆà ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ §ÄdzÀ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2010 PÀ®A. 366 (J) L¦¹

EAzÀÄ ¢:08/03/2010 gÀAzÀÄ 4 ¦.JAPÉÌ ¦üÃAiÀiÁ𢠺À£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ 45 ªÀµÀð eÁw:CA©UÉÃgÁ ¸Á:lPÀ̼ÀQ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:05/03/2010 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ »gÉÃCgÀ½ºÀ½îUÉ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è DgÉÆæ £ÁUÀgÁeï EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß »A¨Á°¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DPÉAiÉÆA¢UÉ PÀĵÀÖV §¸ï¸ÁÖAqÀzÀ°è §AzÀÄ ²ªÀ°Ã¯Á 17 ªÀµïð FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁr §AzÁUÀ 4-10 ¦.JAUÉ DgÉÆæ £ÁUÀgÁeï ²ÃªÀ°¯Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV C°èAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2010 PÀ®A:498(J),506,109 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3,4 r.¦.AiÀiÁåPÀÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 8-3-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw GªÀiÁzÉë UÀAqÀ CgÀ«AzÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ºÁ;ªÀ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, FUÉÎ 2000 £Éà ¸Á°¤AzÀ ¢:11-11-2008 gÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ GªÀiÁzÉë EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ CgÀ«AzÀ EªÀgÀÄ 1999 gÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ 5 ®PÀë gÀÆ ºÀt vÀ£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EzÀgÀ°è 40 ¸Á«gÀ gÀÆ ºÁUÀÆ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. G½zÀ ºÀt ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ ªÀiÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ CvÉÛAiÀiÁzÀ ¸ÀgÉÆÃeÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢: 10-11-2008 gÀAzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄ CAvÁ ºÉý vÀ£ÀߣÀÄß ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ wÃxÀð E§âgÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÁwæ ©lÄÖ ªÀÄgÀÄ¢£À ¢: 11-11-2008 gÀAzÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt 4 ªÀgÉ ®PÀë gÀÆ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀUÉ «ZÉÑÃzsÀ£À PÉÆlÄÖ E£ÉÆߧâ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉà ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. PÁgÀt vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ F jÃw ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ ªÀiÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ ¸ÀgÉÆÃd EªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤Ãr vÀ£ÀUÉ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV fêÀ£À ¸ÁV¸À®Ä vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÁÝgÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÆ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ EAzÀÄ E®èªÉà £Á¼É PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁj¹ vÀqÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/2010 PÀ®A 174 ¹Cgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà @ ªÀÄÄvÀÛtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ºÁ®ÆgÀÄ, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À, ºÁ:ªÀ: «zÁå£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà @ ªÀÄÄvÀÛtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è §ZÀÑ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ §°Ã¹UÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß wÃjºÉÆÃzÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼À §UÉÎ aAw¹ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ £ÉÃtĺÁQPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 33/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢: 08-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉ.J-37/PÀÆå-9339, £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉÆgɨÁ¼À ¢AzÀ zÉøÁ¬ÄPÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀ«£ÀUÀgÀ L.J¯ï.¹. gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄzÉà CwªÉÃUÀ ªÀÄvïÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ vÉgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

7] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA. 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ J¸À.J¸À.J®.¹ ªÀÄÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀjAiÀiÁV ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀjAiÀiÁV zÀÄrAiÀÄzÉà ºÁUÀAiÉÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ. 08-03-2010 gÀAzÀÄ CzÀ£Éß §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-00 UÀAmɬÄAzÀ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è VqÀPÉÌ vÁ£ÀÄ GlÄÖPÉÆAqÀ ®ÄAV¬ÄAzÀ HgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2010 PÀ®A. 465, 467, 471, 472, 475 ¸À»vÀ 34 L¦¹

DgÉÆæ £ÀA. 01 EªÀgÀÄ PÉÆÃlAiÀÄå PÁåA¥À£À ºÉƸÀPÉÃgÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ J£ï.J. DzÀ 30 UÀÄAmÉAiÀÄ d«ÄãÀzÀ°è 26 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß gÀÆ.5,03,750-00 UÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä M¦àPÉÆAqÀÄ ¢:20-10-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV 01 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹PÉÆqÀ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ F §UÉÎ N.J¸ï. ¸ÀA. 02/09 £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è PÉøï zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀAvÉ DgÉÆæ £ÀA. 02 jAzÀ 06 £ÉÃzÀݪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ »A¢£À ¢£ÁAPÀ 22-08-2008 gÀAzÀÄ PÀæ.¸ÀA. 723292 jAzÀ 723295 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀgÉV£À ¸ÁÖA¥À ¥ÉÃ¥ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀAvÉ ¸ÀzÀj ¢£ÀzÀAzÀÄ ¨ÁåAQ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀAvÉ ¸À馅 ªÀiÁr CAzÉà ¢£ÁAPÀ 22-08-2008 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¨sÀÆ«Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀAvÉ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà zÀvÁÛvÉæAiÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà gÀrØ ¸Á|| ¥Áèl £ÀA 36 ºÀjPÀȵÀÚ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹gÀĪÀ §eÁeï ¹.n 100 PÉ.J. 32 PÀÆå 4622 CazÁd QªÀÄävÀÄÛ 20,000/- gÀÆ £ÉzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. E°èAiÀÄvÀ£ÀPÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.¸ÉÊAiÀÄzÀ gÀ¦üAiÉÆâݣÀ ªÀĺÁ ¥ËgÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÁ £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ªÀĺÁ ¥ËgÀgÁzÀ ²æêÀÄw.¸Á¬ÄzÁ ¨ÉÃUÀA EªÀjUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀgÀPÁj PÁgÀ £ÀA: PÉ J 32 f 555 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀĺÁ ¥ËgÀgÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÁ¥À¸À §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÄãï UÉÃmï ºÀwÛgÀ 8-10 d£ÀgÀÄ 4-5 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁr »A¢£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.2,000/- QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ ºÁ¤ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CmÉÆà ¥À°Ö ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà ¸Á§uÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà PÀgÀ£ÀPÉÆÃl ¸Á: HqÀV UÁæªÀÄ ¢£ÁªÀÄPÀ 08-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ HqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ £Á£ÀÄ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á§uÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà PÀgÀ£ÀPÉÆÃl 3 d£ÀgÀÄ HqÀV¬ÄAzÀ ¸ÉÃqÀAPÉÌ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J/32-4402 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸Á¬Ä§uÁÚ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà PÀjPÀnÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¤zsÁ£ÀªÁV Nr¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÁ PÉüÀzÉ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ HqÀV¬ÄAzÀ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁªÀÄuÁÚ ºÀjd£À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥Ànè ªÀiÁrzÀÄÝ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ £À£ÀUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆmÉÖUÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉ PÀqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ZÀ£ÀߥÁà EvÀ£ÀÄ vÉ®UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 07-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ®QëöäPÁAvÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á|| ªÀļÀSÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀzÀ D£ÀAzÀ zsÁ¨ÁzÀ°è 1.d«Äïï CºÀäzÀ ¸Á| ªÀļÀSÉÃqÀ 2.CAiÀÄå¥Àà ¸Á|| D¢vÀå £ÀUÀgÀ ªÀļÀSÉÃqÀ 3.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆAqÀ¥À½î ¸Á|| ªÀÄgÀUÉÆüÀ gÀªÀgÀÄ «:uÁ PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ aPÀÌ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ JqÀUÉÊ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 08-03-2010 gÀAzÀÄ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃuÁÚ ¸Á: vÉÆ£À¸À½î [J¸ï] vÁ: avÀÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ PÉÆnÖAiÀÄ°è PÀnÖzÀ DPÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Á¯Á¸Á§ ¥ÁvÀæzÀªÀgÀ ¸Á: vÉÆ£À¸À½î [J¸ï] EvÀ£ÀÄ DPÀ¼ÀPÉÌ PÀnÖzÀ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß ©aÑ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr aÃjzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.