Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 27, 2014

Raichur District Special Press Note and Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
   :: UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É PÀÄjvÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀiÁUÁð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ ::

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è UËj UÀuÉñÀ ºÀ§âzÀ DZÀgÀuÉ ªÉÃ¼É AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÁævÁ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ªÀiÁUÀð¸ÀÆa ¹zÀÞ¥Àr¹gÀĪÀ ¥Éưøï E¯ÁSÉ UÀuÉñÀªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁ×¥À£É ¸ÀܼÀzÀ°è PÀqÁØAiÀĪÁV ¹¹ PÁåªÀÄgÁ D¼ÀªÀr¸À®Ä DAiÉÆÃdPÀjUÉ PÉÆÃjzÉ.
1]  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀuÉñÀªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁצ¸À®Ä ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï C£ÀĪÀÄw PÀqÁØAiÀÄ.
2] ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀ ºÁUÀÆ d£À¸ÀAzÀt ºÉaÑgÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è ªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁצ¸ÀĪÀAw®è.ZÀ¥ÀàgÀ,         ±Á«ÄAiÀiÁ£À ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¸ÀܽÃAiÀÄ DqÀ½vÀzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
3] «ªÁ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀuÉñÀªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁצ¸À¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀVà ¸ÀܼÀªÁVzÀÝ°è, ¸ÀܼÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ     C£ÀĪÀÄw PÀqÁØAiÀÄ.
4] ¥ÀæwµÁ×¥À£É ¸ÀܼÀzÀ°è C»vÀPÀgÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ 24 UÀAmÉAiÀÄÆ ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä E§âgÀÄ     dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ  PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸À¨ÉÃPÀÄ.
5] UÀuÉñÀªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁ×¥À£É ¸ÀܼÀzÀ°è ¨ÉAQ £ÀA¢¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiVæUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ.
6] ªÀÄAl¥ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀAw®è.PÀnÖUÉ,¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß EqÀ¨ÁgÀzÀÄ.
7] «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvï C®APÁgÀ K¥Àðr¸À®Ä «zÀÄåvï E¯ÁSÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
8] CVß±ÁªÀÄPÀ zÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀjAzÀ ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
9] UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ¸ÀܼÀzÀ°è 24 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¨É¼ÀQgÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. (d£ÀgÉÃlgï ªÀåªÀ¸ÉÜ)
10] ¥ÀÆeÉUÉ §gÀĪÀ d£ÀgÀ CUÀªÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤UÀðªÀÄ£ÀPÉÌ ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
11] «¸Àdð£Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
12] zsÀ餪ÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀUÉÎ 6 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 10 UÀAmɪÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ.
13] UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÀåPÀë, PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸,À zÀƪÁt      ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.
14] UÀuÉñÀ «UÀæºÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ §®ªÀAvÀªÁV ºÀt ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀAw®è.


15] ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä CªÀjUÉ UÀÄgÀÄw£À aÃn,¨ÁåqïÓ,n-±Àlð CxÀªÁ mÉÆæ ¤ÃqÀ®Ä      PÉÆÃjzÉ.
16] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¤UÀ¢ü ¥Àr¸À°gÀĪÀ 3 ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄà «¸Àðd£É PÉÊUÉƼÀÄîªÀzÀÄ.
17] F ¸À® «¸Àðd£ÉAiÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è r.eÉ. ¸ËAqï£ÀÄß §¼À¸ÀzÀAvÉ ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.
        ªÉÄîÌAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV ¥Á°¸À®Ä vÀ£ÀÄä®PÀ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä  PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

J¸ï. ¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ಆರೋಪಿ ನಂ 1 gÉÆqÀØ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå ಈತನು  ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ±ÀgÀt §¸ÀªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå    ªÀAiÀiÁ:32 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr ºÁ:ªÀ : ªÀÄ£É £ÀA 8-11-180/316/85 zÉë£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ¤ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಭಂದ  ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ  ಅಜ್ಜಿ ಜಂಬಕ್ಕ ಇವಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ  ಹೊಲ ಸರ್ವೆನಂ 145/12.ವಿಸ್ತಿರ್ಣ 1.16 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು 145/3 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1.17 ಗುಂಟೆ , 145/1 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1.19 ಗುಂಟೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಜಂಬಕ್ಕಳ ಮಗ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ತಹಶಿಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೋಸದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಸದರಿ ಹೊಲಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ.40.000/-ಗಳ  ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 25.08.2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯೂ  ಸದರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.00 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು ಹೊದಾಗ 1) gÉÆqÀØ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå 2) £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ gÉÆqÀØ ©üêÀÄAiÀÄå 3) DAd£ÉÃAiÀÄå CgÀ¹PÉÃgÁ 4) ¸ÀÆgÀAiÀÄå 5) ¸ÀtÚ vÁAiÀĪÀÄäEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಸದರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ದು:ಖಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2014PÀ®A: 419,420,447,341,504,323, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÀ ªÀiÁ»w:-
1.                                  ದಿನಾಂಕ 24.08.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ್ಹ 12.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ  ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: ZÀAzÀæ§AqÁ vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ 1) ¸ÀªÁgɪÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð  2) ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð ಇವರುUÀ¼ÀÄ ಸದರಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು  ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈಕೆಯು ಎಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ, ನಿಮ್ಮದೇನು ಇದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಚವಾಗಿ ಬೈದು, ಈರಮ್ಮಳಿಗೆ ಕೂದಲಿಡಿದು ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಳು,ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 3 ªÀĺÁ£ÀA¢ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁ: ªÀqÀØgï   G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ.ಇತನ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಸದರಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅರೋಪಿ ನಂ 1 ಮತ್ತು 2 ಇವರು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                                                      
    gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ: 26-08-2014 ರಂದು 10-00 .ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು-ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಅಂಬಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೌನೇಶ್ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ವಯ:19, ಜಾ:ನಾಯಕ್, :ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾ:ಮಹಿಬೂಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ.MBHLA10AMEHG23349 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಹಸೇನ್ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ವಾಹನ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಜಿ-223 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ,ಸಾ:ಯಾದಗಿರಿ, ಹಾ.:ಎಮ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ FvÀ£ÀÄ  ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ವಾಹನ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಜಿ-223 ನೇದ್ದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ , ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಾಲು ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಹಣೆಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 197/2014, ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2014 gÀAzÀÄ  95 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   14,600/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.