Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, June 23, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-06-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-06-2017

ªÀiÁPÉÃðmï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2017, PÀ®A. 143, 147, 148, 302, 504, 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁPÀð¸ï G¥ÁzsÁåAiÀÄ ªÀaiÀÄ 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ¸Á: ¯Á®ªÁr, ©ÃgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁPÀð¸ï ªÀiÁf £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¥Àæw¸Àà¢ð kÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸ÀgÀzÁgÀ E§âgÀ ªÀäzÀå gÁdQÃAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ vÀgÀPÁgÀÄ EzÀÄÝ, DUÁUÀ dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ, »ÃvgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22-06-2017 gÀAzÀÄ gÁeÉÃAzÀæ GdzsÁåAiÀÄ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁPÀð£À ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¤²ÑvÁxÀð ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉaiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ 1) ²ªÁf vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸ÀgÀzÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ¯Éà £ÀªÀÄä £ÀEªÀÄä zÀıÀªÀĤ EzÉ £À£Àß ¸Á°UÉ ªÀäzÀÄªÉ ªÀÄDqÀÄwÛ¢Ýj CAzÁUÀ 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸ÀgÀzÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁPÀð£À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ §j CAzÁUÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸ÀgÀzÁgÀ, 3) gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸ÀgÀzÁgÀ, 4) ¨Á§Ä ¸ÀgÀzÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀæìgÀ ¸ÀgÀzÁgÀ, 5) ²ªÁf vÀAzÉ PÉñÀªÀ, 6) ªÀÄAUÀ¼À vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸ÀgÀzÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¨Á§Ä ¸ÀgÀzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÁf ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ »rzÀÄ ±ÀªÁf EvÀ£ÀÄ d©ÃAiÀiÁ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ JqÀ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ ¸ÀÄgÉñÀ, gÁeÉÃAzÀæ EªÀgÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ EvÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ £ÀªÀÄUÉ §zÀÄPÀ®Ä ©qÀ®è ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¤®è®Ä ©qÀ®è EªÀ¤UÉ fêÀavÀ ©qÀ¨Éãrj CAzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ gÁeÉÃAzÀæ EvÀ£ÀÄ ¨É¤ß£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉæqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀÄAUÀ® EªÀ£ÀÄ E£Àäß C¯ÁèqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ §rUɬÄazÀ ºÉæqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁPÀð¸ï gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2017 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ: :22/06/2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3:20 ಗಂಟೆಗೆಯ ತಾಂಡಾದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಗಂಡ ಸುಭಾಷ ರಾಠೋಡ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಂಬಾಣಿ  ಸಾ// ಬಗದಲ ತಾಂಡಾ () ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಚವ್ಹಾಣ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಂಬಾಣಿ, : ಕೂಲಿಕೆಲಸ ವಸತಿ : ಬಗದಲ ತಾಂಡಾ () ಬರೆದು ಇವರಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 22-06-2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3:10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ  ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾಜೀಕ ನಂ. ಕೆ. 38 / 8397 ನೇದ್ದರ ರಿಂದ ಟಕ್ಕ ಆಗಿ ಕರಣ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಬೆಗನೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕುಡಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಾಂಡಾ ಭೀರಾವ, ಬನ್ಸಿಲಾಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡಲೆ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ವಿಷಯ ನಿಜವಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಕರಣ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಚವ್ಹಾಣ ವಯ: 18 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಂಬಾಣಿ : ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸ ಗ್ರಾಮ ಬಗದಲ ತಾಂಡಾ () ಇತನು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.. 38 ಎಸ್ 3376 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯದ ವಿನೋದ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ. ಮಾದಿಗ : ಒಕ್ಕಲುತನ ಗ್ರಾಮ ಖಾಸೆಂಪೂರ (ಸಿ) ಇತನಿಗೆ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಗದಲ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಮ್ಯಾಜೀಕ ನಂ. ಕೆ. 38 / 8397 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಗದಲ ಬ್ರಿಜ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಿಲಾಯನ್ಸ ಗ್ಯಾಸ ಕಛೇರಿ ಸಮೀಪ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ  ದಿವಸ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3:10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3:15 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯದಿಯ ಮಗನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.  ನಂರರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೋಡಲು ಅವನ ತೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಳ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಎಡಗಡೆ ಕೇನ್ನೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳ ಪೇಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡ  ಒಳಗೆ ಒತ್ತಿ ಎರಡು ಕೀವಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿದ್ದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನ ಎಡಗಡೆ ಭೂಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೋಣಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಳ ಪೇಟ್ಟಾಗಿ ಎಲಬು ಮೂರಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂತ್ತುಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ವಿನೋದನಿಗೆ ಸಹ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸಗೆ ಕರೆಸಿ ವಿನೋದನಿಗೆ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೃತ ದೇಹ ಬೇರೊಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿತನಿಖೆಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2017 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀB 22-06-2017 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¹QAzÀæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÁåªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÉÆÃgÁgÉrØ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è £ÁªÉîègÀÆ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è EgÀĪÀ QgÁt CAUÀr JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä gÀnÖ£À ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ PÁlð£À ¨ÁPÀì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÀAqÀÄ  ¢£ÁAPÀ 22-06-2017 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÁåªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÉÆÃgÁgÉrØ ªÀAiÀĸÀÄì-55 ªÀµÀð, eÁåw-gÉrØ, QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á : ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ. CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£À vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÁlð£À ¨ÁPÀì£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è «¹Ì ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ËZïUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. DUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä «¹Ì gÀnÖ£À ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÉÆA¢zÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¤£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÉÄà CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÁlð£À ¨ÁPÀì£À°è£À «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä gÀnÖ£À ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 90 JA.J¯ï £À 68 Njd£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 2040/-gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EzÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌvÉÆUÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2017 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2017 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¨sÁwä §A¢zÉãÉAzÀgÉ  vÀ¼ÀªÁqÀ [PÉ] UÁæªÀÄzÀ gÉʯÉé UÉÃmï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°èè PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt PÀnÖ ¥Àt vÉÆnÖ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ vÀ¼ÀªÁqÀ [PÉ] UÁæªÀÄzÀ gÉʯÉé UÉÃmï ºÀwÛgÀ 1345 UÀAmÉUÉ vÀ®Ä¦ ªÀÄgɪÀiÁa £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¼ÀªÁqÀ [PÉ] UÁæªÀÄzÀ gÉʯÉé UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°èè PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 1350 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀjUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ J®èjUÀÆ C®ÄUÁqÀzÀAvÉ JZÀÑjPÉ PÉÆlÄÖ M¨ÉÆâ§jUÉ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1] CA§jñï vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ 35 eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; vÀ¼ÀªÁqÀ [PÉ] CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è 3 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀ£À ªÀÄÄAzÉ 1500 gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. 2] ºÀA¥ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 60 eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; vÀ¼ÀªÁqÀ [PÉ] CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è 3 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀ£À ªÀÄÄAzÉ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. 3] ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 35 eÁ; J¸ï,¹ [ªÀiÁ¢UÀ] G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; vÀ¼ÀªÁqÀ [PÉ] CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è 3 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀ£À ªÀÄÄAzÉ  600 gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ.  4] PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÆ ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ 26 eÁ; Qæ²ÑAiÀÄ£ï G; PÀÆ° ¸Á; vÀ¼ÀªÁqÀ [PÉ] CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è 3 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀ£À ªÀÄÄAzÉ 400 gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. 5] ¸ÉʯÁ¤ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á¨ï ªÀÄZÀPÀÆj ªÀAiÀÄ 45 eÁ; ªÀÄĹèA G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; vÀ¼ÀªÁqÀ [PÉ] CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è 3 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀ£À ªÀÄÄAzÉ 500 gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. 6] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà rUÁgÉ ªÀAiÀÄ 40 eÁ; J¸ï,¹ [ºÉƯÉAiÀÄ] G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; vÀ¼ÀªÁqÀ [PÉ] CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è 3 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀ£À ªÀÄÄAzÉ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. »ÃUÉ J®ègÀ PÉÊAiÀÄ°è 18 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ J®ègÀ ªÀÄzsÉå 34 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 630/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ, »ÃUÉ MlÄÖ 52 E¹ÖÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 5630/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ. £Á£ÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ£Àäß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2017 PÀ®A  87 Pɦ PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 22/06/2017 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ «±ÁæAw ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ JªÀiï¦ UÀ°èAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨Áwä ¤d«zÀÄÝ «±ÁæAw ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 1600 UÀAmÉUÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀÄ vÁªÀÅ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä PɼÀPÀAqÀvÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. 1) ¸ÉÆãÀÄ @ ¸ÀAzÉñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄB26 eÁwBªÀiÁ¢UÀ, ¸ÁBEAzÁæ£ÀUÀgÀ 02) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà RtzÁ¼À ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð, eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁBeÉÃgÀ¥ÉÃl 03) FgÀuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÉrØ ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð, eÁwBgÉrØ ¸ÁBzsÀ£ÀUÀgÀUÀqÁØ 04) ªÀÄ°èPÁdÄð£À §¸À¥Áà £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃlPÀgï ªÀAiÀÄB39 eÁwBPÀÄgÀħ ¸ÁB²ªÁf ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ 05) ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄB31 eÁwBJ¸ï¹ ºÉƯÉAiÀiÁ ¸ÁBD±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä 06) ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ J£ï¥ÀIJ ªÀAiÀÄB40 eÁwBgÉrØ ¸ÁB ªÁAfæ J®ègÀÆ ¸ÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 01) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 02) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9230/- 03) MAzÀÄ ¸ÁåªÀiï¸ÀAUÀ ªÉÆèÉʯï CA.QB 4000/- 04) MAzÀÄ ¸ÁåªÀiï¸ÀAUï ªÉÆèÉʯï CA.QB 3000/- 05) MAzÀÄ ¸ÁåªÀiï¸ÀAUï ªÉÆèÉʯï CA.QB 1000/- 06) MAzÀÄ ¸É¯ïPÁ£ï ªÉÆèÉʯï CAQB 500/- 07) MAzÀÄ j¯ÉÊ£ïì ªÉÆèÉʯï CA.QB 500/- 08) MAzÀÄ ¯ÉÊ¥sï ªÉÆèÉʯï CA.QB 1000/- 09) MAzÀÄ PÉJ39ºÉZï1683 »ÃgÉƺÉÆÃAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï CA.QB 15000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.