Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 18, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦ügÁå¢ gÀAeÁ£À©  UÀA dAVè¸Á§ ªÀ. 60 eÁw. ªÀÄĹèA G,ªÁå¥ÁgÀ ¸Á, G¥Àà®zÉÆrØ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ   vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è gÁwæ ¢Ã¥À ºÀaÑ  ªÀÄ®VzÀÄÝ  gÁwæ 02-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä  ¢Ã¥À £É®PÉÌ GgÀ½   DPÀ¹äPÀªÁV CzÀÄ eÉÆÃ¥ÀrUÉ vÀUÀÄ° eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ F 1) 06 aî ªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä C,,Q,,/- 6000-gÀÆ 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25000/- gÀÆ3) 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ C.Q.300004) ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §mÉÖ §gÉ C,,Q,,      19000/- gÀÆ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj C,,Q,, 80000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå:01/2015 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                      ¢£ÁAPÀ ¢:18-01-2015 gÀAzÀÄ 00-15 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è è ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï. ¹AzsÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄ°è£À, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ:PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .FvÀ£À ±ÀrØ£À°è DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀPÀÆåðmï ¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ±ÉrØ£À°èzÀÝ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, §mÉÖ §gÉ, PÁ¼ÀÄ PÀr, n.«, ¦üæÃqïÓ, ¥sÁå£ï, ¥sÀ¤ðZÀgïì, ¸ÀÄlÄÖ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,50,000/-gÀÆ zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Dj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ vÀgÀĪÁgÀ 2 PÉÊUÀ½UÉ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. J¥sï.J £ÀA. 01/2015 CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

zÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ µÀqÀPÀëgÀAiÀÄå ¤ªÀÈvÀÛ ¸ÁjUÉ C¢üPÁj ¸Á: zÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ ºÁ,ªÀ. UÁA¢ü£ÀUÀgÀ §¼Áîj FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 47/¦3 gÀ°è 5 JPÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉð £ÀA 47/¦8 gÀ°è 2 JPÀgÉ d«ÄãÀÄUÀ¼À ªÀiÁ°PÀ¤zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß vÁ£Éà ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ¦½î¥É¸ÀgÀÄ £Án ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 16-01-15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj vÀ£Àß ºÉÆ®UÀ½UÉ ¨É¼É £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ  1) ¤Ã®PÀAlgÁªï eÁVÃgÀzÁgÀ  2) ªÀÄÈvÀåAdAiÀÄ eÁVÃgÀzÁgÀ  3) D®ªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 4) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà  5) mÉîgï ªÀ° vÀAzÉ vÀAzÉ PÉÆ®Ä«Ä PÁ²A¸Á¨ï  6) ªÀĺÀäzï vÀAzÉ a£ÀÄß«ÄAiÀiÁ ¸Á: zÀqɸÀÆUÀÆgÀÄEªÀgÀÄUÀ¼É®è CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ¢AzÀ ¥Àlègï ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¦½î¥É¸ÀgÀÄ ¨É¼É ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:15/2015 PÀ®A. 143,147,447,506,gÉ/« 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2015 gÀAzÀÄ 18 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 1800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-01-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-01-2015

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁPÀ 17-01-2015 gÀAzÀÄ J¯ï.©.CVß ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RZÀw ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÉÆüÀPÉÃgÁzÀ PÉfJ£ï zsÁ¨sÁPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä zsÁ¨sÁzÀ°è DgÉÆæ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ZËzsÀj, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÁÌV ElÄÖPÉÆArzÀÝ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¦J¸ïLgÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®è gÁeÉñÀégÀ¢AzÀ PÀȵÁÚgÉrØ ªÉÊ£À±Á¥ï¢AzÀ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°zÀÝ 1) 90 JAJ¯ï£À Njf¯ï ZÁAiÀiïì 43 «¹Ì ¥ÁPÉmïUÀ¼ÀÄ C.Q 1038/-gÀÆ., 2) 180 JªÀiïJ¯ï£ï L© 08 «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 920/-gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2015, PÀ®A 32, 34, 38J PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁPÀ 16-01-2015 gÀAzÀÄ J¯ï.©.CVß ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DgïnN ZÉPï¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ zsÁ¨sÁzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ «Ä°AzÀ ºÉÆÃl¯ï ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ºÉÆÃl¯ï ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 1) 650 JªÀiïJ¯ï£À 7 PÉJ¥sï ©AiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 700/- gÀÆ., 2) 180 JªÀiïJ¯ï£À 45 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 2173/-gÀÆ., 3) 180 JªÀiïJ¯ï£À 12 N¯ïØ mÁªÉj£ï ¥ÁPÉmïUÀ¼ÀÄ C.Q 679/- gÀÆ., 4) 180 JªÀiïJ¯ï£À 05 ©¦ «¹Ì ¥ÁPÉmïUÀ¼ÀÄ C.Q 340/- gÀÆ., 5) 180 JªÀiïJ¯ï£À 2 JªÀiï¹ «¹Ì ¥ÁPÉmïUÀ¼ÀÄ C.Q 136/-gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ, ¸ÀzÀj ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ «Ä°AzÀ ºÉÆÃl¯ï ªÀiÁ°ÃPÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2015, PÀ®A 32, 34, 38J PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2015 gÀAzÀÄ J¯ï.©.CVß ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ DgïnN ZÉPï¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÁUÀÆ zsÁ¨sÁUÀ¼À°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgïnN ZÉPï¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ zsÁ¨sÁzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À §UÉÎ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdru ¥Àr¸À®Ä PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®è ¨Á¯ÉÌñÀégÀ ªÉÊ£ï±Á¥ï¢AzÀ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ, CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°zÀÝ 1) 180 JAJ¯ï£À 03 «¹Ì ¥ÁPÉmïUÀ¼ÀÄ C.Q 169/- gÀÆ., 2) 90 JªÀiïJ¯ï£À 29 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 1218/- gÀÆ., 3) 2 QAUï¦üµÀgï ©Ãgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 200/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ CuÉÚ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀAUÉÆüÀV ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಕೊಪ್ಪಳ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 5/2015 ಕಲಂ. ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸಹಿತ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ:
ದಿನಾಂಕ. 17-01-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಖಾಸಿಂಸಾಬ ತಂದೆ ಚಿನ್ನುಸಾಬ ಸಿಕ್ಕಲಗಾರ ವಯಸ್ಸು 60 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ: ಕುಲುಮಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 3 ಬಂಡಿ ಹಮಾಲರ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 17-01-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ಮೆಹಿಬೂಬಪಾಷಾ ಇವನು ಗೌಂಡಿಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗಡಿಯಾರ ಕಂಭದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಬಾಬಾಖಲಂದರ್ ವಯಾ 14 ವರ್ಷ ಇವನು ಆತನಿಗೆ ಬುತ್ತಿ ಕೊಡುವ ಕುರಿತು ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದುಕೊಂಡು ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಸಿಂದೋಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಡಿಯಾರ ಕಂಭದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಮಗನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ. KA 37 / TA 6728 ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತಾನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಸೈಕಲ್ ಠಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಮಗ ಬಾಬಾಖಲಂದರ್ ಇವನು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನು. ಆಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದ ಇಂಜಿನ್ ದ ಮಧ್ಯದ ಗಾಲಿ ತನ್ನ ಮಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದು ಮಾಂಸ ಖಂಡ ಹೊರ ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 9-30 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2) ಹನುಮಸಾಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 3/2015 ಕಲಂ. ಕಲಂ. 143, 147, 148, 323, 324, 326, 506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
¦ügÁå¢ zÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀjUÉ D¹Û PÉÆr¸ÀĪÀ «ZÁgÀªÁV ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¢zÀÄÝ

¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 16-01-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀÄ vÀÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ZÀAzÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀÀªÀÄä ¥Á¬ÄSÁ£É PÀlÖqÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ, ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ vÀÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¥Á¬ÄSÁ£É PÀqÉUÉ ºÁPÀÄwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄUÀ½AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr ¨Áj M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ  17.01.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಪಿ.ಎಂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯ ನಗರ ಮಳಖೇಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಸೆಕುರಿಟಿ ಸುಪರವೈಸರ್ ಆದ ಗಜಾನಂದ ಇವರು ಶ್ರೀ ಎಮ್.ವಿ. ರಮಣಮೂರ್ತಿ ರವರಿಗೆ  ಪೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿ ಬ್ಲಾಕನಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಬಾಗಿಲು ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಸತ್ತು ಬಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು  ಮುಖದ ತುಂಬಾರಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪ್ ಬಿದಿದ್ದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸೆಕುರಿಟಿ ಸುಪರವೈಸರ ಗಜಾನಂದ ಈತನ ಸಂಗಡ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಶಡ್ ನಂ C-4/12 ನೇದ್ದರ ಬಾಗಿಲು ಮುಂದೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಗಂಡು ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತು ಬಿದಿದ್ದನು. ಅವನ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪ ಬಿದಿದ್ದು ಸದರಿಯವನು ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅವನು ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷದವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವನಿಗೆ ದಿ: 17-01-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08:00 ಪಿ.ಎಂ ದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 09-30 ಪಿ.ಎಂ ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅಂತಾ  ಶ್ರೀ ಎಮ್.ವಿ. ರಮಣಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ  ಭರತರಾವ ಸಾ: ವಕ್ಕಾಲಂಕಾವಾರಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ ವಿಕಾಸ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬಿಸಯಡ್ ಕಸಪಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ ವಿಜಯನಗರಂ (ಎಪಿ) ಹಾವ: HR 2/4 ಆದಿತ್ಯಾನಗರ ಮಳಖೇಡ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.      
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 12, 13-01-15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಗಳಾದ ನಂದಿನಿ ಏಕೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರೆಗೆ ಇರುವ ಬಾತರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ,  ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳು ಬರದ ಕಾರಣ ಹೊರೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಮಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರಾತ್ರಿ 1-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 14-01-15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕಲಬುರಗಿಗೆ  ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ನಂದಿನಿ ಇವಳನ್ನು  ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ,  ಬಸಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ದಿನಾಂಕ 17-01-15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಓಣಿಯ ಜನರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ನಂದಿನಿ ಇವಳಿಗೆ ಓಣಿಯ ಶೇಖರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಕ್ಷತ್ರಿ ಇತನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನಂದಕುಮಾರ ಸಾತಖೇಡ ಸಾ:ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 17-01-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7-00 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕುರಿಕೋಟಾ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಾದ ರಾಮಲು ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣಾ ಪೆಂಡಗೊಂಡ ಸಾ: ರುದ್ರಸಮುದ್ರಂ ತಾ:ಮಕ್ತಲ್ ಜಿ: ಮಹಿಬೂಬ ನಗರ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಈತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಸದರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ರಾಮಲು ಈತನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಮಲು ಪೆಡಗೊಂಡ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂಔ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.