Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 27, 2015

Raichur District Reported Crimes

Priority Crash :      
¢£ÁAPÀ: 27.02.2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


E§âgÀÄ ªÀÄmÁÌ §ÄQÌUÀ½UÉ UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝAiÀÄr §AzsÀ£À
      
     EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2015gÀAzÀÄ F PɼÀPÀAqÀ E§âgÀÄ ªÀÄlPÁ §ÄQÌUÀ¼À ªÉÄïÉ. JA.J£ï.£ÁUÀgÁeï, ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ªÉÄðAzÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ CPÀæªÀÄ ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀåªÀºÁgÀ, OµÀzsÁ¥ÀgÁzsÀ, dÆdÄPÉÆÃgÀ, UÀÆAqÁ C£ÉÊwPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À C¥ÀgÁzsÀ, PÉƼÀZÉ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV CPÀæ«Ä¹PÉƼÀÄîªÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ DrAiÉÆÃ-«rAiÉÆà ¥ÉÊgÉmïì vÀqÉ C¢ü¤AiÀĪÀÄ-1985`gÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ F PɼÀPÀAqÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ §AzsÀ£À DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ.
    
1.   ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®SÉÃAzÀæUËqÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ, ªÀAiÀiÁ:48ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvï, ¸Á:ºÀnÖ.      FvÀ£ÀÄ 2004 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 22 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. D PÁgÀt FUÁUÀ¯Éà 20.06.2014gÀAzÀÄ FvÀ£À£ÀÄß f¯Éè¬ÄAzÀ UÀr¥ÁgÀĪÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ.

2.   ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ, ªÀAiÀiÁ:45ªÀµÀð, eÁw:G¥Áàgï, ¸Á:dwÛ¯ÉÊ£ï, ºÀnÖ PÁåA¥ï.

      FvÀ£ÀÄ 2004 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 22 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. D PÁgÀt FUÁUÀ¯Éà 20.06.2014gÀAzÀÄ FvÀ£À£ÀÄß f¯Éè¬ÄAzÀ UÀr¥ÁgÀĪÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ.

F E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2015 §A¢ü¹  PÁgÁUÀȺÀ ªÁ¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
  ²æÃ. JA. J£ï. £ÁUÀgÁd ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ C¢üPÁgÀ ªÀ»¹PÉÆAqÁV¤AzÀ f¯ÉèAiÀÄ°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÁzÀ ªÀÄlPÁ, ¹ºÉZï¥ËqÀgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À «gÀÄzÀÝ MlÄÖ 08 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀr¥ÁgÀÄ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

     MlÄÖ E°èAiÀĪÀgÉUÉ 08 d£ÀgÀ£ÀÄß UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝCrAiÀÄ°è §A¢ü¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Koppal Dist Robbery Case Detected.
Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                     ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀ: 45 ªÀµÀð, eÁw:CUÀ¸ÀgÀÄ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: «ÄÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ  ದಿನಾಂಕ 25.02.2015 ರಂದು 2200 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಪಾದಿತರಲ್ಲಿ ಭೀಮರಾಯ ಇತನು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮಗ ಹನುಮೇಶನಿಗೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದದನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಗ ಹನುಮೇಶನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಗುದ್ದಿ, ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ತಾನು ಹೊರ ಬರುವಷ್ಠರಲ್ಲಿ G½zÀ 4 d£À ಆಪಾದಿತರು ಸೇರಿ ತನಗೆ ಸೀರೆ, ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಅಪಮಾನ ಅಗುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರ   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2015 PÀ®A. 323, 504, 506, 354, 352 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದೆ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ದಿನಾಂಕ:27/02/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ §¸À£ÀUËqÀ UÉÆA¢, 24 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ ºÁ:ªÀ: §Ä¢Ý¤ß FPÉAiÀÄÄ  ಒಬ್ಬಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ, 01 £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà CAUÀr ನೇದ್ದವನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಲು ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆದನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಸೀರೇ ಹಿಡಿದು ಏಳದಾಡಿದ್ದು ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಚೀರಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶೇಖರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಾವನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಮರೇಶ ಮತ್ತು ಶರಣಬಸವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà CAUÀr 2) CªÀÄgÉñÀ vÀzsÉ FgÀ¥Àà CAUÀr 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀ¥Àà CAUÀr 4) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà CAUÀr 5) ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ CAUÀr ¸Á: J®ègÀÆ §Ä¢Ý¤ß UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಗಳ ತಗೆದು ಆರೋಪಿ ಅಮರೇಶ ಇತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಶಿವಪ್ಪ ಇವನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು  ಮತ್ತು ಶರಣಬಸವ ಇತನಿಗೆ ಆರೋಫಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಬಾರಕೋಲ ಗುಣಿಯಿಂದ ಮೂಗಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಶೇಖರಪ್ಪನಿಗೆ ಅಮರೇಶನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜನ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಆರೋಪಿ ಅಮರೇಶನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2015, PÀ®A 143, 147, 323, 324,354, 354 (ಡಿ), 504, 506 (ii) ¸ÀºÀ PÀ®A 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2015 gÀAzÀÄ           86 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.                            


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-02-2015
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-02-2015

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2015, PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: gÉÃtÄPÁ £ÀUÀgÀ GzÀVÃgÀ gÀªÀgÀÄ 5 wAUÀ½AzÀ JZï.¦ ¥ÉmÉÆæî §APÀ£À°è ªÀiÁå£ÉAdgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-02-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÉmÉÆæ¯ï §AQUÉ §AzÀ UÁæºÀPÀ£ÉÆç⠸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀÛ¥Àl zÉúÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢UÉ §AzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É vÀªÀÄä ¥ÉmÉÆæî §AQ£À PÁå²AiÀÄgÀ ¨Á§±ÉnÖ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ §A§Ä¼ÀUÉ ¸Á: fUÁð (©) gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀÛ ªÀåQÛAiÀÄ zÉúÀ CAUÁvÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀÛ zÉúÀ G©âzÀÄÝ ªÉÄʪÉÄÃ¯É §mÉÖ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ¥ÀÆwð wAzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄð£À ¨sÁUÀ PÉƼÉwÛgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É zÁr EzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è CzÀð EAa£ÀµÀÄÖ PÀÆzÀ®Ä EgÀÄvÀÛªÉ, JgÀqÀÄ PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°¤AzÀ CgÉ ªÀÄqÀazÀÄÝ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ZÀrØ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛUÉ AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr CzÀgÀ ¸ÁQë ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÉmÉÆæî §APÀ GvÀÛgÀ ¢QÌUÉ EgÀĪÀ RįÁè ¤ªÉñÀ£ÀzÀ°è ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-02-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2015, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 24-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀiÁuÁÚ ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÁ, ¸Á: WÉÆÃqÀA¥À½î ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ WÉÆÃqÀA¥À½îUÉ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-33/1448 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ zÁn MAzÀÄ ¥sÉÆïÀwÛgÀ DmÉÆà ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ ¯Áj £ÀA. J¦-23/qÀÆè-7393 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ DmÉÆÃzÀ »A¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ DmÉÆà »A¨sÁUÀzÀ ¹Ãn£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¨Á¬ÄUÉ, §®PÉÊ ªÉƼÀPÉÊ, mÉÆAPÀPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-02-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2015, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÁªÀå UÀAqÀ gÀ«QgÀt ¨sÀAUÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: UÀĪÉÄä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ zÉÆqÀتÀÄä ªÀiÁtÂPÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁºÁzÉêÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£ÁAPÀ 12-12-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀ«QgÀt vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀgÁªÀ ¨sÀAUÀÆgÉ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀAqÀ¤UÉ 1) 5 ®PÀë ªÀgÀzÀQëuÉ, 2) 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 3) MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸À®ÄªÁV PÉÆlÄÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÉñÀégÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) gÀ«QgÀt vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ, CvÉÛ 2) «ªÀÄ®¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, £ÁzÀt 3) CA©PÁ UÀAqÀ ªÉAlPÀgÁªÀ JSÉýîPÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr ¢£Á®Ä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ®UÀß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ D¥sÀgï EvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, 20 ¢ªÀ¸ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ ºÁUÀÆ CPÀÌ «ÄÃgÁ EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ §gÀĪÁUÀ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÁQvÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ°èzÁÝUÀ ¨sÁªÀ EvÀ£À ªÉÆèÉÊ°UÉ CvÉÛ «ªÀÄ®¨Á¬Ä EvÀ¼ÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr PÁªÀå EvÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÉÆà CxÀªÁ E¯Áè? ¤ªÀÄUÉ K£ÀÄ aAvÉ E¯Áè CAvÀ »AiÀiÁ½¹ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ¼É, ¢£ÁAPÀ 02-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ CPÀÌ «ÄÃgÁ, ¨sÁªÀ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ, zÉÆqÀتÀÄä ªÀiÁtÂPÀªÀiÁä, zÉÆqÀØ¥Áà ªÀiÁºÁzÉêÀ, CuÁÚ ²ªÁf J®ègÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ M¼ÉîAiÀÄ jÃw¬ÄAzÀ EnÖPÉƽîj CAvÀ w½ ºÉý CªÀjAzÀ MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gɬĹPÉÆArzÉãÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ J£ÁzÀgÀÆ DzÀgÉ CªÀgÀÄ dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ C¯Áè CAvÀ §gɬĹPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ 7 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ 3 wAUÀ¼À UÀ©üðt EzÁÝUÀ ¥ÀÄ£ÀB ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ UÀ©üðt EzÀÝ ¦qÀتÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¸ÀÄPÉÆ CzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¥Áæt C¥ÁAiÀÄ EzÉà CAvÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁqÀ®Ä UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥À¥Áà¬Ä ºÀtÄÚ w¤¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Áà, zÉÆqÀتÀiÁä¤UÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£ÁAPÀ 17-08-2014 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¸ÀÄPÉÆ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀÄîªÀ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ §gÀĪÁUÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀ¯É¨ÉÃPÀÄ CAvÀ DUÁUÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 11-02-2015 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ AiÀiÁªÀzÉÆ MAzÀÄ ¥sÉÆãÀ¢AzÀ PÀgÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¸ÀÄPÉÆ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀÄîªÀ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ §gÀĪÁUÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀzÉ EzÀÝ°è ¤Ã£ÀUÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ EqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-02-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ :-UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2015 PÀ®A.307,328,504,506 s¸ÀA 149 L¦¹ B- ¢£ÁAPÀ 26/02/2015 gÀAzÀÄ 7-20 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  ªÀÄPÀ̽®è, D¹ÛAiÉįÁè £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ D¹Û ªÀiÁqÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¸ÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EzÀPÉÌ «gÉÆÃzsÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÛgÉ ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr PÉÊ-PÁ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄr¹ PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
   


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA. 57/2015 PÀ®A: 279, 304J L¦¹ ¸ÀA 187 L¦¹ ¢£ÁAPÀ 26/02/2015 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è ¤AwzÀÝ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ PÀ¸À «¯ÉêÁj mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ 33 / J 2439 £ÉzÀÝgÀ PɼÀUÀqÉ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁ£É 6-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ §AzÀÄ mÁæöåPÀÖgï PɼÀUÉ ªÀÄ®VzÀÝ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®Ä ªÀiÁr CeÁUÀgÀÆPÀvÉ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ §A¢zÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ªÀÄ®VzÀÝ «±Àé£ÁxÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁzÀĺÉÆÃVzÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀ®UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀPÀët ¦AiÀÄð¢AiÀÄÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ D¸ÀvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÄj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2015 PÀ®A 279, 304J L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zsÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.