Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 28, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28/06/2010

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÈvÀ gÉÃSÁ UÀAqÀ CZÀåvï gÁªÀ ¨sÉÆøÉè ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁB ªÀÄgÁoÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ªÀqÀØgÀUÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ®è° CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÀÄä¯Éà ¸ÉÆÖÃªï ¨Áè¸ïÖ DVzÀÝjAzÀ gÉÃSÁ EªÀgÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ°zÀ PÁgÀt ªÉÄÊ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¸ÀÄnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ 0950 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï gÁªÀ ¨sÉÆøÀ¯É ¸Á ªÀqÀØgÀUÁ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2010 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ £ÀlgÁd vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ zÁ¸ÀÆgÉ 14ªÀµÀð eÁB PÉÆ° «zsÁåyð ¸Á eÁ¥sÀgÀªÁr vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ eÁ¥sÀgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯É ºÀwÛgÀ Dl DqÀÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÉ.E.© PÀgÉAmï PÀA§¢AzÀ §AzÀ ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀUÉ ºÀwÛzÀ fE ªÉÊjUÉ DgÉÆæ PÉ.E.© C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£À ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ f.E ªÉÊgï£À°è «zÀÄåvï ºÀjzÀÄ ¸ÀzÀj fE ªÉÊgï £ÀlgÁd EªÀ¤UÉ vÀUÀÄ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï zÁ¸ÀÄgÉ ¸Á eÁ¥sÀgÀªÁrü EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27-06-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà PÉÆlUÁå¼É ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ Hj£À d£ÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÆwð ¨sÀUÀߪÁVzÀÝ£ÀÄß ¥Àæw ¨sÀn¹ f¯ÁèqÀ½vÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¨sÀUÀߪÁzÀ ªÀÄÆwð §zÀ°¹ ºÉƸÀ ªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÀ¸ÁÛgÉÆÃPÉÆ ¥ÁægÀA©¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70 jAzÀ 75 ¹RÍ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ dªÀiÁ¬Ä¹ vÀªÀÄä ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤°è¹zÀgÀÄ CAzÁdÄ 0430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹RÍ d£ÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆvÀÄÛ ¤AvÀÄÛ ¨É¸ÀgÀUÉÆAqÀÄ ¥Àæw¨sÀl£ÁPÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆUÀ®Ä zÁj ©qÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ ¥Àæw ¨sÀl£ÁPÁgÀgÀÄ M¦àgÀ°¯Áè EzÀÝjAzÀ ¨É¸ÀgÀUÉÆAqÀ ¹RÍ d£ÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è DAiÀÄÄzsÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¥Àæw¨sÀl£ÁPÁgÀjUÉ £ÀÄPÀÄÌvÁÛ vÀªÀÄä ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ°è ¹RÍ d£ÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà PÉÆlUÁå¼À EvÀ¤UÉ ¹RÍ PÀ¥Á¼À ªÉÄ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÆZÉð ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ aQvÉì ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 323,341,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÁgÉrØ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð, ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á UÁzÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ PÁgÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è vÀAzÁUÀ DgÉÆæ 1) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ PÉÆý ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á UÁzÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CzÉà ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉA§Ä §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉƦvÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A 323, 448, 354, 504, 509, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/10 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÉrØ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, UÁæ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå, ¸Á ¨É¼ÀÄîgÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÉÃR SÉÊAiÀÄƪÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÉĺÀªÀÄÆzÀ ¸Á§ ªÀÄZÀPÀÆj 2) ªÉƺÀªÀÄäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzÀ ¨Á§Ä ¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 45 E§âgÀÄ ¸Á ¨É¼ÀÄîgÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ jhÄAeÁ ªÀÄÄ²Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆÃlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃl J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¸ÀĩãÀ dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÝ 6 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 365/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ vÀgÀÆgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á PÉÆÃlªÀiÁ¼À vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 341, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-6-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdUÀgÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C° CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ a¢æ §AzÉãÀªÁd PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ JPÀ¨Á® vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀiÁå ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á SÁeÁ§AzÉãÀªÁ¸À PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÁV vÀqÉzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¨Ál®¢AzÀ, PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 341. 323. 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà PÀlV ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AvÁzÀ DgÉƦvÁgÀzÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸ÀÆvÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á PÉÆqÀA§®EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊAiÀÄ°zÀÝ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À gÉÆArAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄïÉ, ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqsÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¨sÁzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ CtÚ «gÉÃAzÀæ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ ¸Á ¨sÁzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ «£ÁPÁgÀt PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 27/06/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UËqÀ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á £ÁªÀzÀV EªÀgÀÄ mÉîgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ eÉÊgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÆüÀPÉÃgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á £ÁªÀzÀV EªÀgÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:27.06.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÁzÁ vÀAzÉ ªÀÄPÀzÀĪÀiï¸Á§ ¸Á:£À¸À¯Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁmÁJ¹E ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.36, 9694 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ²æà «µÀÄÚ ¸Á¬Ä gÉÊ¸ï «Ä¯ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà 28 ªÀµÀð & ¥ÀQÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ °AUÀAiÀÄå 35 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: £À¸À¯Á¥ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà CAUÀr ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 10 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÉøÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:27.06.2010 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: C®£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, EªÀ£ÀÄ mÁmÁJ¹E ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.52, 4877 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄ»ÃAzÁæ ±ÉÆÃgÀƪÀiï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀPɼÀUÉ ©zÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÁgÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: gÉêÀtQ,vÁ:PÀĵÀÖV, ºÁ:ªÀ: ¦qÀ§Æèr PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀzÀ JgÀqÀÄUÁ°UÀ¼ÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ¸ÀgÀ¸Àéw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀEªÀ£ÀÄ, ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ 25 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¹, ¢£ÁAPÀ:29.12.2006 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV, ¥ÀwßAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¹¸ÀÄvÀÛ ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwßAiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À PÉÆr¹j CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆr¹zÀÝgÀÆ ¸ÀºÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:23.06.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ EµÉÆÖvÁÛzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ¯ÉèªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:25.06.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:27.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26.06.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀ«AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ & CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ zÉÆgÉ E§âgÀÆ ¸Á: »ÃgÁUÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀë-G¥ÁzsÀåPÀëgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä «gÉÆâüUÉ ¨ÉA§® PÉÆqÀÄwÛà K£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄPÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ AiÀÄ®è¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/10 PÀ®A:279,337,338,304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« CPïÖ

¢£ÁAPÀ:26-6-10 gÀAzÀÄ 5-00 ¦JAPÉÌ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁzÀ §UÉÎ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÀj¹, ºÁdjzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ 6-30 ¦JAPÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 26-06-2010 gÀAzÀÄ 4-30 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À mÁAmÁA ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉJ-37/7331 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄgÁd£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ°è »AzÉ UÀ«²zÀݪÀÄä, ªÀÄjAiÀĪÀé, UÀÄgÀħ¸ÀªÀÄä, ¨ÉêÀÇgÀ¥Àà, «ÃgÀAiÀÄå, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, eÉÆåÃw J£ÀÄߪÀªÀjUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ²gÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ UÀÄzÉߥÀà£À ªÀÄoÀzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯É ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöå£ÀvÀ¢AzÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁAmÁAzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV, CzÀgÀ°èzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄgÁd, §¸ÀªÀgÁd, eÉÆåÃw, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, UÀ«²zÀݪÀÄä, «ÃgÀAiÀÄå EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ªÀÄjAiÀĪÀé UÀAqÀ ºÀAZÁå¼À¥Àà »gÉêÀĤ ¸Á:ElV UÀÄgÀħ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ CAzÁ£ÀUËqÀ ºÁ¼ÀPÉÃj ¸Á:²gÀÆgÀ, ¨ÉêÀÇgÀ¥Àà ¸Á:²gÀÆgÀ EªÀjUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀUÉ gÉÃ¥sÀgï ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 6-00 ¦JAPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀÄAmÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÉå ElV ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÁgï ZÁ®PÀ PÁgï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 6-45 ¦JAPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2010 PÀ®A 379, 511 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: £ÀzÁ¥sï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀ½ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ªÀÄgÀ½ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ ¸ÀªÉð £ÀA: 150 gÀ°è MAzÀƪÀgÉ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀzÀ §zÀÄ«£À°è 5 ºÉZï.¦. ¥ÀA¥ï¸Émï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß PÀÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀA¥ï¸Émï ªÉÆÃmÁgï¢AzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ªÀÄÆ®PÀ £À£Àß d«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ ºÀj¸ÀÄvÉÛãÉ. CzÀgÀ°è ¸ÀzsÀå ¨É¼É EgÀĪÀÅ¢¯Áè. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ d«ÄãÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ ¯Á¯ï¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ PÀÆr¹zÀÝ ¥ÀA¥ï¸Émï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß AiÀiÁªÀ£ÉÆà ªÀåQÛ ©ZÀÄÑwÛzÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¯ï¸Á§ Nr ºÉÆÃV ¨É£ÀßwÛ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä DvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¯ï¸Á§ ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ, ¸ÀÄvÀÆÛgÀÄ PÁ¯ÉÆä CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÁUÀ ©zÀÄÝ CªÀ£À JqÀUÀqÉ ZÀ¥ÉàUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛ £À£Àß d«Ää£À §zÀÄ«£À°ègÀĪÀ ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃmÁgï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀnÖzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HgÀ°è §AzÀÄ »jAiÀÄjUÉ «ZÁj¹zÀÄÝ, HgÀ »jAiÀÄgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß EAzÀÄ vÀqÀªÁV vÀªÀÄä°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä £À£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á®, ¹.¦.¹. £ÀA: 168 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀAeÉ 7:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ£ÁVgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ C°èUÉ Nr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ ªÀåQÛUÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. C°è ¸ÉÃjzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÀgÀ w½AiÀÄ°¯Áè. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-06/ ©-5779 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-06/ ©-5779 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 171/2010 PÀ®A 323, 324, gÉ/« 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 27-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 55 ªÀµÀð eÁw; £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£Á£ÀÄ ªÉÄð£À «¼Á¸ÀzÀªÀ½gÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀUÉ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ JgÀqÀ£ÉÃzÀݪÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ EnÖUÉ §nÖAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. FUÀ PÉ® ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÀæ¥Àà FvÀ£À PÀqÉ 600-00 gÀÆ ¸Á® vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸Á® ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆn֢ݯÁè F «µÀAiÀÄzÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ ¸ÀPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ: 26-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà¤UÉ ¸ÀPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ ºÀt ªÁ¥À¸ÀÄì PÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ D¬ÄvÀÄ ¤£Àß ºÀt ªÀÄÄnÖ¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. F «µÀAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ E§âjUÀÆ ¸ÀºÀ §Ä¢Ý ºÉýzÉêÀÅ. ¢£ÁAPÀ: 27-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ºÁUÀÆ ªÀiÁ§Ä¸Á§ E§âgÀÆ PÀÆr §AzÀÄ §eÁgÀ ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè K£ÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¸ÀPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ §qÉzÀ£ÀÄ. ªÀiÁ§Ä¸Á§£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ §qÉAiÀÄ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä »jAiÀÄjUÉ w½¹ vÀªÀÄä°è vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÀUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä £À£Àß ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2010 PÀ®A 323, 324 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 27-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀAfºÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ElÖAV PÉ®¸À ¸Á: 4£Éà ªÁqÀð, §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ £Á®ÄÌ ¸Á«gÀ ElÖAVAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. CzÀPÉÌ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀ°¯Áè, ¨ÁQ G½¹PÉÆArzÀÝ£ÀÄ. JµÀÄÖ ¨Áj PÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉÆnÖgÀ°¯Áè. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÁwæ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. DzÀgÉ DvÀ£ÀÄ C°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §AzÁUÀ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ£ÀÄ PÀArzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¨ÁQ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ DvÀ£À CtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ " ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè " CAvÁ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ E§âgÀÆ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. CªÀgÀ°è ¸ÉÆêÀÄtÚ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÄßgÀ¸Á§, 27ªÀµÀð, ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸɣï¸Á§ 26 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß CtÚ CAf£ÉÃAiÀÄ FvÀ£ÀÄ HgÀ°è EgÀzÉà EzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/10, PÀ®A. 107, 151 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 75, 201, 80, 23 EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAvÉèÉÊ°£À°è §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ §Ar ºÀ£ÀĪÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ : 34 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ. G: MAmÉwÛ£À §Ar £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ. ¸Á: EAzÁæ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 174/1997, 09/2000, 89/2003, 49/07, £ÉÃzÀÝgÀ UÀÄ£ÉßUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 11-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß 134/10 PÀ®A.323,324,504,gÉ.«.34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ UÀÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚAiÀĪÀÄ£À¥Àà ®ªÀiÁt ªÀ-34 PÀÆ°, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á// PÀÄtÂÃPÉÃj. EªÀgÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á// PÀÄtÂÃPÉÃj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ J£À¯Éà ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ EzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß 135/10 PÀ®A.341,323,504, gÉ.«.34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 60 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À eÁ//®ªÀiÁt ¸Á// PÀÄtÂÃPÉÃj EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ D¹Û ¸ÀA§AzsÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÉÃ¸ï £ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛÃAiÀiÁ J£ÀÆ E®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DgÉÆæ §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ ¸Àtß zÁåªÀÄ¥Àà ªÀ-35 ªÀµï eÁ// ®ªÀiÁt ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸Á// PÀÄtÂÃPÉÃj ¯Éà ¨ÉÆøÀÄqÉ CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¨ÉÊzÀÄzÀ®èzÉà PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃr §r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß 97/10 PÀ®A 363 L.¦.¹.

¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀlVAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà JA§ÄªÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ E§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F «µÀAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ UÉÆvÁÛV F jÃw ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ E§âjUÉ ºÉýzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ±ÀgÀt¥Àà EªÀ£ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀAiÀÄ-17 ªÀµÀð C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¢£ÁAPÀ: 27-6-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä eÉÆvÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ PÁgÀlVAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ºÀÄqÀVAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀgÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 13/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ UËj¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°èzÀÝ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ:-26/06/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃV PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ C°èAiÉÄà ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ:-27/06/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀzÀ ºÁªÀÅ vÀ£Àß Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/10 PÀ®A 302. 201 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 27-06-2010 gÀAzÀÄ 8.30 J.JA.PÉÌ ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è CAzÁdÄ 50 jAzÀ 52 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ EzÉ CAvÁ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃr C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ DzÀ£ÀUËqÀ vÀA¢ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀAiÀiÁ:65 eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ ¸Á: ªÀiÁl®¢¤ß EªÀgÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ. ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢ 26-06-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüɬÄAzÀ ¢ 27-06-10 ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÉÆüÀUÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌgÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà §®ªÁzÀ PÁgÀtPÉÌ C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 50 jAzÀ 52 ªÀµÀð ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß J°èAiÉÆà ªÀiÁgÀPÁ¸ÀûçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr, ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀzÉêÀºÀ£ÀÄß ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀVΣÀ°è vÀAzÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ 1)PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ¥Áà ªÀAiÀÄ|| 30, ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÆgÀ, 2)®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, ªÀAiÀÄ|| 32, ¸Á|| «zÁå£ÀUÀgÀ, 3)ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ, ªÀAiÀÄ|| 33, ¸Á|| ¸ÀAfêÀ£ÀUÀgÀ, 4) gÀÄQät UÀAqÀ «oÀ®, ªÀAiÀÄ|| 30, ¸Á||«zÁå£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ ¨ÁQ EgÀĪÀ 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉÉ. §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ32/Dgï.1985 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¯Á®UÉÃj PÁæ¸ï ¢AzÀ ±ÀºÀ§eÁgÀ £ÁPÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ.39/PÉ6518 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.