Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 23, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

-    E¯Áè -

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ 83 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,700/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

ÀAiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 334/2015 PÀ®A, 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:22/11/2015 gÀAzÀÄ 09-15 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ  zÀUÁð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀiË£ÉñÀégÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÆ) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¤rV ªÀAiÀiÁ; 33 ªÀµÀð, ¸Á; ZÀªÀiÁ£À½î  ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ ªÀAiÀiÁ:33 ºeÁw ; ªÀÄĹèÃA ¸Á:zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ£ÀÄß  zÀUÁð PÁæ¸ï  ºÀwÛgÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢, ¦¹-18 ªÉÆãÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦¹-45 gÀ« gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ  zÀUÁð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÁdjzÁÝUÀ 09-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÆqÀØ ºÀ¼Àî  gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ  zÀUÁð PÁæ¸ï PÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¹ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J:32 nJ6321 ,mÁæöå° £ÀA§gï EgÀĪÀ¢¯Áè EzÀgÀ  EzÀgÀ qÉæöʪÀgÀ ºÉøÀgÀÄ UÉÆ«AzÀ ¸Á//ªÁ°äT£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ//43 eÁw: ¨ÉÃqÀgÀÄ ¸Á//ªÁ°äT£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj  CAvÁ PÉý UÉÆvÁÛVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J:32 nJ6321. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 50,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 200/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 2,50,200/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:22/11/2015 gÀAzÀÄ 10-45 .¦JªÀiï PÉÌ   ªÀiË£ÉñÀégÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÆ) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä §AzÀÄ ¸À°è¹zÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:334/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 333/2015 PÀ®A 457,380 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:22/11/2015 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀÄð¢zÁgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd ªÀÄrØ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ªÀÄrØ ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð , G: ºÉZï.r.J¥sï.¹ ¨ÁåAPï £À°è J¸ï.N PË£Àì°AUÀ eÁw: PÀ§â°UÀ ¸Á: »ÃgÉ vÀªÀÄPÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ: agÀAfë £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¸Á§tÚ UÀt¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:19/11/2015  gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®05-30¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ¼À vÉÆn®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£É Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ  »ÃgÉ vÀĪÀÄPÀÆjUÉ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̯ÉÆèÃA¢UÉ PÀÆr ºÉÆzɪÀÅ
  »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:22/11/2015 gÀAzÀÄ 07-30 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɪÀiÁ°PÀgÁzÀ ¸Á§t ¥ÉÆãï PÀgÉ ªÀiÁr £À£ÉUÉ w½¹zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ ¨ÁrUÉ EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄÝ ¸Àé®à ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÉ JAzÁUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV AiÀiÁzÀVjUÉ 10-00 J.JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw QÃwð E§âgÀÆ PÀÆr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV ¨ÁV®Ä PÉÆAr ¸Àé®à ªÀÄÄjzÀÄÝ ¨ÁV®Ä PÀÆqÀ ¸Àé®à vÉgÉ¢vÀÄÛ ºÁUÉ £Á«§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄƼÀUÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §mÉÖ §gÉ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èvÁV ©¢zÀÝ£ÀÄ £ÀÆr UÁ§jUÉÆAqÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄ¯É EnÖzÀÝ ¸ÀÆnPÉù£À°è EnÖzÀÝ 01) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/-gÀÆ  02) 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ C.Q 25,000/-gÀÆ  03) 06 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ C.Q:12,500/-gÀÆ  04) £Á®ÄÌ ªÀÄPÀ̼À aPÀÌ §AUÁgÀzÀ  GAUÀÄgÀ 4UÁæA. C.Q.10,000/- gÀÆ 05) EAzÀÄ qÉïï PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áå¥ï mÁ¥ï C.Q.10,000/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 67,500/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀªÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAR:22/11/2015gÀ ªÀÄzÀå gÁwæ 12-00 J.JªÀiï ¢AzÀ ¨ÉüÀV eÁªÀ 05-00J.JªÀiï ¸ÀĪÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr F ªÉÄîÌAqÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt,¯Áå¥ï mÁ¥ï£ÀÄßPÀ¼ÀîgÀvÀ£À ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆÃlÖ °TvÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 333/2015 PÀ®A 457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2015 PÀ®A, 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ: 22/11/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ²æà ªÀÄgÉ¥Àà ¦¹-93 gÀªÀjUÉ oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlgÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÉÄÃV£ÀªÀĤ ¸Á|| UÉÆÃV (PÉ) FvÀ£À §UÉÎ UÀÄ¥ÀÛ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DzÉò¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/11/2015 gÀAzÀÄ 10-00 JJªÀiï PÉÌ ¸ÀܽÃAiÀÄ UÉÆÃV (PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV gËr ²ÃlgÁzÀ ²ªÀ¥Àà FvÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ UÁæªÀĸÀÜjAzÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w w½zÀħAzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÉÄÃV£ÀªÀĤ ¸Á|| UÉÆÃV (PÉ) FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ 11-00 JJªÀiï PÉÌ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2015 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2015 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 326, 504, 506 ¸ÀA. 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 22-11-15 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¦gÁå¢ü ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¦gÁå¢ü ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ K ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ZÀAzÁå ºÉÆgÀUÉ ¨Á CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀnÖUÉ §rUɬÄAzÀ ¦gÁå¢ü vɯÉUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ü ªÀÄUÀ ©qÀ®PÉÌ §AzÁUÀ DvÀ¤UÀÆ PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ  vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ. 

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2015 PÀ®A, 87 PÉ.¦.DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 22/11/2015 gÀAzÀÄ 4-30 ¦JªÀiï oÁuÉAiÀÄ J¸ï.ºÉZï.r PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ.¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22/11/2015 gÀAzÀÄ 2-00 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆ®zÀ°è RįÁè eÁUÀzÀ°è E¹àÃl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ  ¹§âA¢ü d£ÀgÁzÀ ¦¹-93, 175, 33, 378, 199, 97, 312   EªÀgÉÆA¢UÉ 2-15  ¦.JA.PÉÌ  fÃ¥À £ÀA. PÉ.J 32 f-392 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV  dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ 3-00 ¦.JA PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä 7 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1) ®PÀëöät vÀAzÉ GªÀÄ®Ä £ÁAiÀÄÌ eÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ|| 50 eÁ||®A¨Át G|| PÀÆ° 2) ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ|| 55 eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| PÀȶ 3) ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄtÚ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ|| 48 eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| PÀȶ 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ|| 26 eÁ|| ªÀqÀØgÀ G|| PÀÆ° 5) §¸À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¨ÉÃmÉUÁgÀ ªÀAiÀÄ|| 30 eÁ|| ºÀjd£À G||| MPÀÌ®ÄvÀ£À 6) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀÄ|| 55 eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| PÀȶ 7) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà zÉÆj ªÀAiÀÄ|| 60 eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á|| J®ègÀÆ PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ EªÀgÉ®èjUÉ CAUÀd¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 4,200/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 3 ¦.JA ¢AzÀ 4 ¦.JA zÀªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2015 PÀ®A, 87 PÉ.¦.DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 335/2015 PÀ®A 457,380 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:23/11/2015 gÀAzÀÄ 11-30 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀÄð¢zÁgÁzÀ ²æà JA.J ¸À°ÃªÀiï vÀAzÉ JA.J d°Ã¯ï ªÀAiÀiÁ:40G: PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå E¯ÁSÉAiÀÄ £ËPÀgÀ ¸Á: CfÃeï PÁ¯ÉÆä §¸ï r¥ÀÆ JzÀÄgÀÄUÀqÉ AiÀiÁzÀVj oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ F «¼Á¸ÀzÀ°è ²æà ªÀĺÀäzÀ C¸Àzï ªÀÄ£É £ÀA 5-5-329/1 gÀ°è  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 wAUÀ½AzÀ ¨ÁrUÉ EgÀÄvÀÛ£É.»ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:20/11/2015 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä CwÛUÉAiÀĪÀjUÉ DgÉÆUÀå ¸Àj E®èzÀ PÁgÀt CªÀjUÉ vÀÄDðV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÆUÀÄvÀ۪ɣÉAzÀÄ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÀzÀ ²æà C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥ï G¯ï ºÀ¸À£À gÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß PÀÄAqÀÄA§zÀ eÉÆvÉUÉ ¢£ÁAPÀ:20/11/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ PÀ®§ÄVðUÉ ºÉÆÃzÀªÀÅ §½PÀ ¢£ÁAPÀ:21/11/2015gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ £ÀªÀÄä CwÛUÉAiÀĪÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ®§ÄVð¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄÛ. DUÀ £ÁªÀÅ CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è EzÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:22/11/2015gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzï C¸ÀzÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ K£ÉtzÀgÉ EAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÉÆqÀ¯ÁV ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®ÄzÀ PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄvÀÛ ¨ÁV®Ä ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÉÆÃrzÁUÀ PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ w¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀģɪÀ¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃr JAzÀÄ w½¹jAiÀÄAzÀÄ ºÉýzÉ. DUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀzÀªÀgÀ£ÀÄß PÉgÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÉÃqï gÉÆêÀiï £À°è EnÖzÀÝ C®ªÀiÁj RįÁè CVzÀÄÝ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ §mÉÖ EvÀgÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉ¯Áè ¦°èAiÀiÁV ©zÀÄÝgÀÄvÀÛªÉAiÉÄAzÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀgÀÄ.
   DUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ EAzÀÄ ¢£ÁAR:23/11/2015gÀAzÀÄ ¨ÉýîUÉ 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸Àé®à vÉgÉ¢zÀÄÝ EvÀÄÛ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀģɪÀ¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨Éqï gÉÆêÀiï £À°è EnÖzÀÝ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉ¢zÀÄÝ gÁªÀiï £À°è §mÉÖ  §gÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ Zɮ覰èAiÀiÁV ©zÀÄzÀÄÝ £ÉÆrzÉ£ÀÄ. ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÝ qÀ§âAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÉgÀ°è £ÁªÀÅ ElÄÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÁgÀAUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è EgÀ°®è D¨sÁgÀt EnÖzÀÝ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄtZÀzÀ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¸ÀzÀj qÀ§âzÀ°è £ÁªÀÅ F PÉüÀV£À §AUÁgÀzÀ D¨sÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À DVgÀÄvÀÛzÉ.
01)§AUÁgÀzÀ £ÉPï ¯É¸ï 27 UÁæA. 02)§AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ® ¸ÀÄvÀÛgÀ 30UÁæA. 03)§AUÁgÀzÀªÀÄAUÀ® ¸ÀÄvÀÛgÀ 06UÁæA. 04) 2§AUÁgÀzÀdÄAQUÀ¼ÀÄ 15UÁæA. 05)2§AUÁgÀzÀºÉÆåAVAUï jAUï 06UÁæA. 06) §AUÁgÀzÀ £ÉPÀ¯É¸ï ¸ÉÃmï 22UÁæA. 07)§AUÁgÀzÀ¦AUÀgÀ jAUïì 10UÁæA. 08) §AUÁgÀzÀ EAiÀÄgÀ jAUïì 06 UÁæA. 09)§AUÁgÀzÀ EAiÀÄgï jAUïì 06 UÁæA. 10)§AUÁgÀzÀ ¦üAUÀgÀ jAUïì 03UÁæA. 11)§AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀ¸ÀÄÛ 10UÁæA. 12) ¦üAUÀgÀ jAUï(¹¥À¯ï) 15UÁæA. 13) ¨Áæ¸Éèl 10UÁæA »ÃUÉ MlÄÖ 171 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÁtzÀ C.Q4,25,000 ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ 4,000/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 4,29,000/-gÀÆ
ªÉÄð£À a£ÀßzÀ D¨sÁgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀģɬÄAzÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F PÀ¼ÀîvÀ£À §UÉÎ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 335/2015 PÀ®A 454,457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 336/2015 PÀ®A, 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:23/11/2015 gÀAzÀÄ 09-00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ   PÀqÀÆègÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀiË£ÉñÀégÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÆ) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¤rV ªÀAiÀiÁ; 33 ªÀµÀð, ¸Á; ZÀªÀiÁ£À½î  ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ ªÀAiÀiÁ:33 ºeÁw ; ªÀÄĹèÃA ¸Á:zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ£ÀÄß   PÀqÀÆègÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢, ¦¹-18 ªÉÆãÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦¹-45 gÀ« gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ   PÀqÀÆègÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ºÁdjzÁÝUÀ 09-20 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ rVæ PÁ¯ÉÃeï  gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ  PÀqÀÆègÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï PÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¹¹zÁUÀ ZÁ®PÀ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ FgÀå ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:23 G:qÉæöʪÀgï ¸Á:ºÉÆÃgÀÄAZÀ vÁAqÀ vÁ: AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ §zÀå ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:60 G: PÀȶ ¸Á: ªÀÄÄzÁß¼À zÉÆqÀØ vÁAqÀ vÁ: AiÀiÁzÀUÀj ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  ªÀĺÉÃAzÀæ ¥ÁUÀÆðµÀ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J:33 nJ2655 ,mÁæöå° £ÀA§gï EgÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà EzÀÄzÀÄÝ w½zÀÄ §A¢zÉ..mÁæöåPÀÖgï £ÀA : PÉ.J:33 nJ2655. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 50,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 200/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 2,50,200/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä M§â DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:23/11/2015 gÀAzÀÄ 12-15 .¦JªÀiï PÉÌ   ªÀiË£ÉñÀégÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÆ) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä §AzÀÄ ¸À°è¹zÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:336/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2015 PÀ®A, 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ: 22/11/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ²æà ªÀÄgÉ¥Àà ¦¹-93 gÀªÀjUÉ oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÉêÀÄzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C«Ä£ÉÆâݣÀ Ct©¥ÀÆgÁ ¸Á|| UÉÆÃV¥ÉÃoÀ FvÀ£À §UÉÎ UÀÄ¥ÀÛ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DzÉò¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/11/2015 gÀAzÀÄ 11-30 JJªÀiï PÉÌ ¸ÀܽÃAiÀÄ UÉÆÃV¥ÉÃoÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV gËr ²ÃlgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÉêÀÄzÀ FvÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ UÁæªÀĸÀÜjAzÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w w½zÀħAzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÉêÀÄzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C«Ä£ÉÆâݣÀ Ct©¥ÀÆgÁ ªÀAiÀÄ|| 25 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹèA G|| PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| UÉÆÃV¥ÉÃoÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ 12-30 ¦JªÀiï PÉÌ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2015 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2015 PÀ®A, 87 PÉ.¦.DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 22/11/2015 gÀAzÀÄ 1-45 ¦JªÀiï oÁtAiÀÄ J¸ï.ºÉZï.r PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ.¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22/11/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹AUÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr 11 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃV ¥ÉÃoÀ UÁæªÀÄzÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ  ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÉÆÃV ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ AiÀĪÀÄÄ£Á ªÉÊ£À ±Á¥À »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ RįÁè eÁUÀzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉÃUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀªÉA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ  ¹§âA¢ü d£ÀgÁzÀ ¦¹-93, 175, 33, 378, 199 EªÀgÉÆA¢UÉ 11-30 J.JA.PÉÌ  fÃ¥À £ÀA. PÉ.J 32 f-392 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV  dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ 11-45 J.JA PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1) ©ÃªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¢VÎ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ 300 gÀÆUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ ZÀ®ÄªÁ¢ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 280 gÀÆUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ. 3) zÀ¸ÀÛVj vÀAzÉ ZÀAzÁ¸Á§ ¥ÉưøÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 320 gÀÆUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ 4) PÉʸÀgÀ vÀAzÉ ¦ÃgÉÆÃd dªÀiÁzÁgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 260 gÀÆUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ 5) PÀjêÀÄ vÀAzÉ ºÁføÁ§ ±ÀAPÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 240 gÀÆUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ ºÁUÀÆ ¥ÀtPÉÌ ElÖ ºÀt 100 gÀÆUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 1500/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 12 ¦.JA ¢AzÀ 1 ¦.JA zÀªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2015 PÀ®A, 87 PÉ.¦.DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-11-2015


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-11-2015

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/15 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢: 22/11/2015 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.gÁªÀäuÁÚ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà gÁZÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: CvÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢: 22-11-15 gÀAzÀÄ  ªÀäzsÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ ¸ÀA§A¢üPÀ eÉÊPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÁå gÀqÀPÉ ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀægÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧.PÀ¯ÁåtzÀ°èzÁÝUÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ªÀää ªÉÆêÀääUÀ£ÁzÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ºÀÄ®¸ÀægÉ ªÀaiÀÄ: 30 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÄʯÁj gÀqÀPÉ ªÀaiÀÄ: 32 ªÀµÀð, E§âgÀÄ §.PÀ¯Áåt PàqɬÄAzÀ  §AUÁè PÀqÉUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄgÁfð ±Á¯ÉaiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀwµÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 434/15 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ :-


¢£ÁAPÀ: 22/11/2015 gÀAzÀÄ 14:45 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄ¢ügÀPÀĪÀiÁgÀ JªÀiï. ¨ÉAQ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ  ¨sÁ°Ì §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛÃgÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀj¸ÀĪÀ UÀĽUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ C®èzÉ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§jãÀ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV  zÁ½ ªÀiÁr 4 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀj¸ÀĪÀ UÀĽUÉ d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ C®èzÉ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§jãÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 40 ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀj¸ÀĪÀ UÀĽUÉ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 13,200 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉÃzÀ anUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2 ±ÁªÀĸÀAUÀ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ d¦Û  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 19/11/2015 ರಂದು ಮನೆ ಗೋಡೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 1) ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ, 2) ಸುಂದರಾಬಾಯಿ, 3) ವೀರಪ್ಪಾ , 4) ಭಾಗೀರತಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ತಂದೆ ರೇವಣಯ್ಯ ಮಠಪತಿ  ಸಾ: ನಿಂಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಭಯ ಪಡೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಗಳ ಜಪ್ತಿ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:22/11/2015 ರಂದು ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಎಮ್.ಬಿ.ನಗರ ರವರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನದೀಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಚರಾದ 1) ಶ್ರೀ ಖಾಜಾಸಾಬ ತಂದೆ ಖಾಸಿಂಸಾಬ ಸಾ: ಫರಹತಾಬಾದ ತಾ:ಜಿ:ಕಲಬುರಗಿ 2) ಶ್ರೀ ಅಕ್ಬರ  ತಂದೆ ಹೈದರಸಾಬ ನಧಾಫ ಸಾಃ ಫರಹತಾಬಾದ ಮತ್ತು ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯ ನಾಗಬೂಷಣ ಎಎಸ್, ಪ್ರಭು ಸಿಪಿಸಿ 366, ಮತ್ತು ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಅರ್ಜುನ ಸಿಹೆಚ್ ಸಿ 61 ರವರೊಂದಿಗೆ ಶಹಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ 1) ಕೆಎ-32 ಸಿ-4434 ಮತ್ತು 2) ಕೆಎ-33 -4738 ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರಾದ 1)ಸೈಯಾದ ತಂದೆ ಗುಡುಸಾಬ್ ಸೇಡಂ ಸಾ:ಗಂವ್ಹಾರ ತಾ:ಜೇವರ್ಗಿ  2) ಜಾವೀದ ಪಾಶಾ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಸಾ: ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜೂಜುಕೋರರ ಬಂಧನ:
ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 22/11/2015  ರಂದು ಪಿಎಸ್ ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ರವರು ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರಗಡೆ ಇರುವ ಪಾಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನ ಖುಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ 15 ಜನರನ್ನು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಗರದು ರೂ 14,570 ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ದ ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜೂಜುಕೋರರ ಬಂಧನ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ: ದಿಃ 22.11.2015 ರಂದು  ಪಿಐ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಬಸವೆಶ್ವರ ನಗರದ ರಂಗನಾಥ  ಪಾಲೀಶ  ಮಶೀನ ಎದುರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೆಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ  ಜೂಜುಕೋರರ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ  14 ಜನರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದ ನಗದು ರೂ 15,110/-  ಹಾಗೂ  52 ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೇ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.