Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 8, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಹಲ್ಲೆ, ಮಾನಭಂಗ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಕು: ಸೋನಾ ತಂದೆ ತುಕರಾಮ್ ವ:17 ವರ್ಷ ಸಾ: ಶಹಾಬಜಾರ ತಾಂಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನಮ್ಮ ದಿನಾಂಕ:05.03.12 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರು ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಬಿಕ್ಕು ಇತನು ಬಂದವನೇ ನನ್ನ ಮೈ ಕೈಗೆ ಎದೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದನು, ನಾನು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಚಿರಾಡಿದಾಗ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕಮಲ್, ತಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರ ಇವರು ಬಂದು ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಶೋಕ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮನಾದ ಕಿಶನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಿಶನ ಇತನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.ಮತ್ತು ಅಶೋಕನ ತಾಯಿಯಾದ ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಇವಳು ಬಂದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಅಶೋಕ,ಕೀಶನ, ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ್ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 23/2012ಕಲಂ 323.324.355.506.509.ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:-07/03/2012. gÀAzÀÄ 21-30 UÀAmÉUÉ
UËqÀ£À¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ° ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà vÉƼÀ¢¤ß ªÀ;40 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ G;ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;UËqÀ£À¨Á« vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄrºÁ¼ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀA¥ÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ £ÉƪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÉAvÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©UÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ PÀ©âtzÀ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ®ÄPÁì£ÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ C®èzÉ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ©qÀĪÀ¢¯ÁèCAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 08.03.2012 gÀAzÀÄPÉÆlÖzÀÆj£ÀªÉÄðAzÀ§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ¥ÉưøÀoÁuÉUÀÄ£ÉߣÀA:37/2012.PÀ®A.143,147,148,323,324,341,427,448,504,506,114 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ °AUÀgÉrØ 25 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À
¸Á|| UÉÆãÁégÀ FPÉUÉ §ºÀ¼À ¢£À¢AzÀ ¦lì PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä JzÁÝUÀ DPÉUÉ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¦lì §AzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÉPÀ®ÆèjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ªÉÊzÀågÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ DPÉAiÀÄ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ E¯Ád ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï 05/12 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 07-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ zÉÆé UÀ°èAiÀÄ°è gÀ²ÃzÁ UÀAqÀ ¸ÀĨÁ£ï¸Á¨ï VgÀtªÁ¯É , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, eÁ; ªÀÄĹèA , G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á:zÉÆéUÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀPÁðj £À¼ÀPÉÌ ¥Á¼É PÀÄjvÀÄ ElÖ PÉÆqÀªÀ£ÀÄß ºÀĸÉãï©Ã UÀAqÀ ¯Á¯ï¸Á¨ï ¸Á:zÉÆéUÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÉUÉzÀÄ MUÉ¢zÀÄÝ , DUÀ PÉÆqÀ MUÉzÀ §UÉÎ PÉýzÀÝPÉÌ DPÉAiÀÄÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄÄAqÉ £À£Àß ¥Á¼ÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ PÉÆqÀ EnÖ¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ zÀÆQ ©Ã½¹ ¨Á¬ÄUÉ J¼Éî¬ÄAzÀ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä gÁd©Ã FPÉUÉ PÀrØ ¨ÁjUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ºÀÄ°UÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ §£ÉߪÀÄä EªÀjUÉ ¸ÀºÀ ºÀĸÉãï©Ã UÀAqÀ ¯Á¯ï¸Á¨ï ¸Á:zÉÆéUÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁwªÀiÁ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr DPÉUÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄÄAqÉ F NtÂAiÀÄ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛà £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.49/2012 PÀ®A.504 , 323 , 324 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¨ÁµÀ«ÄAiÀÄ vÀAzÉ PÁ¹A ¸Á§ ªÀAiÀÄ-35 eÁw-ªÀÄĹèA ¸Á|| ªÀÄgÀUÀAl£Á¼À FvÀ£ÀÄ D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë¼ÁzÀ ±Á«ÄzÀ ¨ÉUÀA FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ E§âgÀÆ PÀÆr UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸À®ÄªÁV ¥ÉÊ¥ï¯ÉÃ£ï ºÁPÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ ªÀÄÄRAvÀgÀ ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÃ£ï ºÁPÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¸Àä±Á£À eÁUÀzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ FgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ,²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ , CA§ªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀªÀÄvÀÄÛ UÀzÉݪÀÄä UÀAqÀ UÀzÉÝ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á|| ªÀÄgÀUÀAl£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁµÀ«ÄAiÀÄ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖl zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/12 PÀ®A.,341, 504, 323, 506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 28.02.2012 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɬÄAzÀ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ºÀÄt¹ºÁ¼À ºÀÄqÁ 07 ªÉÄʯï PÁæ¹£À°ègÀĪÀ ªÉ¯ï PÀªÀiï qÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: ¨ÉïÁÝgï PÉ®¸À ¸Á|| PÀÄ®¸ÀÄA© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀ MªÀÄzÀÄ §eÁeï PÁå°§gï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: K.A.36/S-2121£ÉÃzÀÝgÀ C.Q.gÀÆ: 15000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: ¨ÉïÁÝgï PÉ®¸À ¸Á|| PÀÄ®¸ÀÄA© gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2012 PÀ®A 379, L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 07-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ K¼ÀÄgÁVPÁåA¥ï gÁWÀÄ EªÀgÀ ±ÉrØ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà .«ÃgÉÃ±ï ©. ¨É¼ÀªÀr r.J¸ï.¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ,¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ , gÁWÀÄ , ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ , ªÀÄÄPÀÌtÚ J®ègÀÆ ¸Á: K¼ÀÄgÁV PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1240/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/2012 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.03.2012 gÀAzÀÄ 20 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


  

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-03-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2012 PÀ®A 419, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ zÉʪÀ±Á¯Á UÀAqÀ gÉhÄÃgÉ¥Áà ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå: GzÀVgÀ EªÀgÀ ¥Áèmï ¤ªÉñÀ£À ¸ÀASÉå 5-7-191(ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ). 5-7-213 (ºÉƸÀzÀÄ) ¥ÀƪÀð-¥À²ÑªÀÄ 30 ¦üÃmï Cr GvÀÛgÀ-zÀQët 45 ¦üÃmï Cr ©üêÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°èzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ1) gÉhÄÃgÉ¥Áà vÀAzÉ ¯ÁqÀ¥Áà ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì, 2) ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ w¼À¹gÁªÀÄ ªÀiÁAUÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr, 3) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀļÀd¥Áà ±ÉjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄAmÉ, ¹¹ð ¸ÀzÀåºÀ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ gÉf¸ÀÖgï ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-03-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-03-2012 gÀAzÀÄ 0010 jAzÀ 0100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ J¸ï.©.L ¨ÁåAPï J.n.JªÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV AiÀÄÄ.¦.J¸ï ¨Áålj PÉÆÃuÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ AiÀÄÄ.¦.J¸ï ¨Áålj C.Q 5000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ J¸ï.E.L ªÀiÁ£Éådgï ±ÁSÉ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2012 PÀ®A 323, 504, 506, 498(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 7/3/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀAUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÀÄ Hj£À ªÉAPÀl mÁPÀ¼É EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À eÉÆÃvÉ PÀĽvÁUÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀAUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ EgÀ¨ÉÃqÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2012 PÀ®A 143, 146, 147, 148, 323, 324, 341, 504, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/03/12 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄAzÀgÀ @ ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwAiÀÄ 2£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀÄlgÁd @ ¸Á®ªÉÆãÀ FvÀ£ÀÄ PÀĪÀiÁj QÃvÀð£Á vÀAzÉ «£ÉÆÃzÀ PɼÀV£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð EªÀ½UÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 07-03-2012 gÀAzÀÄ PÀĪÀiÁj QÃvÀð£Á¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt PɼÀV£ÀzÉÆrØ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdÄ FvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁ¥À¸À §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ¼À°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀÄlgÁd @ ¸Á®ªÉÆãÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀjAzÀ gÁdÄ FvÀ¤UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÉÛêÉ, ¤£ÀUÉ FUÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤£ÀߣÀÄß RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀªÀiÁä PÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄïÉ, ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä dAiÀĪÀiÁä EPÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ªÀ¢ÝgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಅಮಜದ ಅಲಿ ತಂದೆ ಮಗದುಮ ಅಲಿ ಭಾಗವಾನ ವ:37 ವರ್ಷ ಉ: ವ್ಯಾಪರ ಸಾ: ಗೋಲಾ ಚೌಕ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಮಹ್ಮದ ತೌಫೀಕ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಗೌಸ ಭಾಗವಾನ ಇಬ್ಬರು ಹೀರಾಪೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಹೀರಾಪೂರ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋದಿಂದ ಇಳಿದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕೆಎ 32 ಕ್ಯೂ 5835 ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನನ್ನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೆ. ಅದೇ ದಿನ ನಾನು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ದ್ವಿ-ಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರು ತೌಫೀಕನಿಗೆ ಭಾರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚರ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೋಲಾಪೂರ ನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ 74/2012 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿ.ಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಎಂ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. .
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ:05/03/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-15 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ವೈನಶಾಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರಕೇಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ ತಂದೆ ರಾಜಾರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾರಾಮನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಅವನಿಂದ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ನಗದು ಹಣ 650 ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 3769.50 ಪೈಸೆ ಮಾಲು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 76/2012 ಕಲಂ 32, 34, 21 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.