Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 16, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಬುದ್ದಿ  ಮಾಂದ್ಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹುಡಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ:
ಮಹಿಳಾ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ: ಕು: ಸುವರ್ಣಲತಾ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಚಂದ್ರಗೀರಿ ವ:56 ವರ್ಷ ಉ: ಅದೀಕ್ಷಕರು ಸಾ:ಬುದ್ದಿಮಾಂದ್ಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲ ಮಂದಿರ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ದುರ್ಗಾವ್ವಾ ಅನ್ನುವ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡಗಿ ದಿನಾಂಕ:29.09.2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 4.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 73/12 ಕಲಂ 363  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾಡಬೂಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:16/10/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಟೆಂಗಳಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಸುಮಾರು 2-3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಅರೆ ಹುಚ್ಚ ಮನುಷ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತಿದ್ದು. ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸದರಿಯವನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 15-16/10/2012 ರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನ  ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಡಿಕ್ಕಿ  ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಸಾಬ ತಂದೆ ಅಜೀಜಮೀಯಾ ಮಾಸುಲ್ದಾರ ಸಾ|| ದಂಡೋತಿ  ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 90/2012 ಕಲಂ: 279,304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸಂ.187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಅಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  

QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ ªÀÄ»¼É CvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ªÀiË®ªÀÄä UÀAqÀ ºÉêÀÄgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UÁdgÁ¼À FPÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ UÉÆëªÀÄzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV §zÀÄPÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢®è ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÀºÁ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è. CAvÁ ¥Àæw ¢£À QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀPÉÌ ¨É¸ÀvÀÄÛ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.10.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ AiÀÄAUÀ®Uï gÁrUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2012 gÀAzÀÄ ²æà UÉÆÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á¥À®PÀtÄÚ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁdgÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄ°AzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2012 PÀ®A: 498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 1] CÀ¼Àî¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ    2] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ C¼Àî¥Àà 3] GgÀÄPÀÄAzÀ vÀAzÉ C¼Àî¥Àà 4] «ÃgÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ 5] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ 6] «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ 7] ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀtÚ 8] ²ªÀtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ J®ègÀÆ eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-AiÀÄgÀªÀÄ®zÉÆrØ vÁ-ªÀiÁ£À« EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà ªÀ-35 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-AiÀÄgÀªÀÄ®zÉÆrØ vÁ-ªÀiÁ£À« CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ DUÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÀ§ÆâªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¤ÃgÀ£ÀÄß ZÉ®ÄèªÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀjUÉ F jÃwAiÀiÁV ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ £ÁªÀÅ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EzÀjAzÁV CªÀgÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ,¢£ÁAPÀ: 16.10.2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà ªÀ-35 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-AiÀÄgÀªÀÄ®zÉÆrØ vÁ-ªÀiÁ£À« FvÀ£À vÁ¬Ä  ºÁUÀÆ CPÀÌ PÀ¸À ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ  £ÁUÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤ÃgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ ¨ÉÃPÀAvÀ¯Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß ZÉ°èzÁUÀ  DvÀ£À vÁ¬Ä CªÀjUÉ KPÉ ZÉ®ÄèwÛj CAvÁ PÉýzÁUÀ CÀ¼Àî¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ     FvÀ£ÀÄ F ªÀÄÄ¢QAiÀÄzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ £ÉÆÃrzÀgÀÆ EzÉà Qj QjAiÀiÁVzÉ ºÁQ  ºÉÆrgÀ¯Éà CAvÁ CAzÀÄ  EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÆ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà £ÀªÉÄäîèjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹,PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ  CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  182/12 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506  ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ  PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.14-10-2012 gÀAzÀÄ zÁåªÀĪÀé UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ.46 ªÀµÀð UÉÆÃAzÀ½ ¸Á.UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ. FPÉAiÀÄ  À C½AiÀÄ (ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬ÄAiÀÄ UÀAqÀ) ªÀiÁgÀÄw FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ°è£À°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ, ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ°èUÉ §A¢zÀÄÝ,. FPÉAiÀÄ  C½AiÀÄ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁqÀzÉà CwÃAiÀiÁzÀ ªÀÄzÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÆ ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ, ¢£ÁAPÀ.15-10-2012 gÀAzÀÄ ¤±ÀåPÀÛUÉÆArzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄÄzÀUÀ¯ï £ÀAvÀgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ.15-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¨ÁUÀ¥Àà UÉÆÃAzÀ½ 45 ªÀµÀð PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á.UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 16.10.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 24/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-10-2012

div align="justify">
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 16-10-2012
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/12 PÀ®A 498(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 & 4 r.¦. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 15/10/2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw J¸ÉÛÃgÀgÁt UÀAqÀ ¤gÁj gÀhÄ¥Éð£ÉÆgÀ ¸Á// ElUÁ gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ ¤gÁj JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£À eÉÆvÉ ¦æÃw¹ ¢£ÁAPÀ 17/03/2012 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è gÀf¸ÀÖgï ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ºÀÄqÀÄUÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ EZÉÒAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ MAzÀÄ ªÁgÀ ªÀiÁvÀæ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ¸ÀjAiÀiÁj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ FPÉUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è zɪÀé EzÉ CAvÀ ºÉÆgÀ ºÁQzÀgÀÄ. DzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ°è  ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrzÀ C°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «ZÁgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁQ CªÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¤Ã£ÉãÀÄ PÀÄgÀÄqÀ PÀÄAl ¤£ÀUÉ ºÀÄAqÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄwzÀÝgÀÄ JAzÀÄ PÀ°¹ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÀÄnÖ¹zÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ D ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ SÁ° ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ £ÁåAiÀÄPÁÌV ¸ÀÄvÁÛr d£ÀªÁ¢ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRAqÀgÀ ºÀwÛgÀ J¼É J¼ÉAiÀiÁV vÀ£Àß ¸ÀªÀĸÉå ºÉýzÉ. ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀl£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. C°èAzÀ vÀ£ÀߣÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C°è vÀ£Àß ¥ÀwAiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á«§âgÀÆ G½zÀÄPÉÆAqÉêÀÅ C°è MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ G½zÉêÀÅ C°èAiÀÄÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ dUÀ¼À DqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀÄ £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁr¹zÀgÀÄ. vÀ«Ää§âgÀ §¸ï ¨ÁrUÉ PÉÆlÄÖ ¥ÀÄ£ÀB HjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. vÀ£ÀUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ, CvÉÛ ¥ÀzÁäªÀw, ªÀiÁªÀ ±ÀAPÀgÀ, £À£Àß UÀAqÀ£À CPÀÌ vÀAVAiÀÄgÁzÀ PÀ®à£Á ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁªÀw EªÀgÉ®ègÀÄ vÀ£ÀUÉ PËlÄA©PÀ zËdð£Àå PÉƯÉAiÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ¨sÀAiÀÄ, ªÀgÀzÀQëuÉ JAzÀÄ ºÉý PÀµÀÖ PÉÆqÀÄwzÁÝgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/12 PÀ®A 323, 498 (J), 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/10/2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÉÆèÁ UÀAqÀ £ÁUÉñÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw UÁtÂUÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ZËr UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ £À£Àß UÀAqÀ £ÁUÉñÀ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÁ£É ªÀÄvÀÄÛ ¢£Á®Ä £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ  ¢£ÁAPÀ 15/10/2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ £ÁUÉñÀ FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ``gÀAr ¤Ã£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ’’ CAvÁ CªÁZÀªÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/12 PÀ®A 402 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/10/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0300 UÀAmÉAiÀÄ°è ZÀ£Àß«ÃgÀ §¼ÀvÉ gÀªÀgÀ zÁ® «Ä¯ï »AzÀUÀqÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 d£ÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ UÀÄA¥ÀÄ ¸ÉÃjzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀªÀżÀîªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÉΠ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¥Àæ¸ÁzÀ UÉÆÃR¯É ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV  ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ zÀgÉÆÃqÉ  ªÀiÁqÀĪÀzÀPÁÌV ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr  CªÀgÀ°è  E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 1) fÃvɱÀ @ fÃvÀÄ  vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀhÄgÀPÀ¥ÉÃmÉ ¸Á : d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì 2) PÀ°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÉ ¸Á : ¤lÆÖgÀ (©) JAzÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ zÉÆgÉvÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ  ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ D ¸ÀܼÀzÀ°è CªÀgÀ ºÀwÛgÀ zÉÆgÉwzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼ÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV £ÁªÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ ¨ÉÃgÉ - ¨ÉÃgÉ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ GzÀVÃgÀ ºÀwÛgÀzÀ ±É¯Áå¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ CAvÁ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ zÉÆgÉvÀ ªÀÄÆgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ   DgÉÆævÀgÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/12 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-10-2012 gÀAzÀÄ PÁæAw UÀuÉñÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀ ±ÀºÁUÀAd ºÀwÛgÀ ¯Áj ¤°è¹ CzÀgÀ°è ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀîVΣÀ eÁªÀ 0300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀiÁð¢ eÁºÉzÀ ¥Á±Á gÀªÀgÀÄ  ¤zÉݬÄAzÀ JZÀÑgÀªÁV ¯ÁjAiÀÄ ¨ÁV® ¢AzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß  ¯ÁjAiÀÄ ¨ÁånæAiÀÄ£ÀÄß E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ   UɼÉAiÀÄ ¹gÁd EvÀ¤UÉ J©â¹ £ÁªÀÅ E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆÃV PÁæAw UÀuÉñÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV CªÀj§âjUÉ »rzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÀĺÀäzÀ ªÉƺÀ¹£À vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G;PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á;£ÀjUÀgÀ ªÉƺɯÁè ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 2) CPÀ§gÀ ±ÉÃPÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G;PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á:£ÀjUÀgÀ ªÉƺɯÁè ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Áånæ ¸À»vÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/12 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/10/2012 gÀAzÀÄ 19:45 UÀAmÉUÉ «oÀ×®gÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ElVPÀgï ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð EvÀÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38J¯ï8220 £ÉÃzÀ£ÀÄß UÁA¢ü UÀAd gÉʯÉé UÉÃl PÀqɬÄAzÀ-a¢æ PÀqÉUÉ ªÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ £Àqɹ ¸À¥Áß xÉÃlgÀ ºÀwÛgÀ rªÁAiÀÄqÀgÀ UÁå¥À §½ vÁ£ÁVAiÉÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ DgÉÆævÀ¤UÉ §® PÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌ, §® ºÀuÉ ªÉÄïÁãUÀzÀ vɯÉUÉ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPï vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/12 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15-10-2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ  ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ºÁgÀPÀÆqÀ PÁæ¸ï  PÉ.E.© .¥ÀªÀgï ºË¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ RÄgÉù zsÁ¨ÁzÀ vÀUÀr£À ¸ÉÃrØ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄïɠ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀgÀ ¥ÉÊQÌ 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀgÀÄ. ¹QÌ©zÀÝ d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1). ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ AiÀÄgÀ¨ÁUÉ ªÀAiÀÄ:42 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà f¯Á¨É ªÀAiÀÄ:36 ªÀµÀð eÁ:PÀ§â°UÀ ¸Á;ªÀÄÄqÀ© 3) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà dªÀiÁ¯É ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð eÁ:PÉÆý ¸Á:ªÀÄÄqÀ© ªÀÄvÀÄÛ Nr ºÉÆÃzÀ DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 4) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð eÁ:PÉÆý ¸Á:ªÀÄÄqÀ©  5) ªÉÄÊ£ÀÄ ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄÄqÀ© 6) ¸ÀAvÉÆõÀ gÀrØ vÀAzÉ ¨sÉÆdgÀrØ ZÁªÀįÉè ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄÄqÀ© EªÀgÉîèjAzÀ ¸ÀzÀj dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ NlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1650 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/12 PÀ®A 143, 147, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ:14/10/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀqÉzÀ dªÀiÁAiÀÄvÀ G¯ï RÄgÉö PÀ«ÄnAiÀÄ «ÄnAUï£À°è PÀ«ÄnAiÀÄ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉƢݣï vÀAzÉ ¹¯ÁgÀ ¸Á§ ¸Á:ªÀÄĸÉÛöÊzÀ¥ÀÆgÁ  ©ÃzÀgÀ  ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ £À©Ã vÀAzÉ ¸À°A RÄgɶ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀ ªÀÄzsÉå vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:15/10/2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁA¸ÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ¢zÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄĸÉÛöÊzÀ¥ÀÆgÁ ªÀiËA¸ÀzÀ ªÀiÁPÉÃðl ºÀwÛÃgÀ §gÀ®Ä ºÉýzÀÄÝ,  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁPÉÃðl ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄïÉ, vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 236/12 PÀ®A 279,337. L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/10/2012 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥À¸ÀgÀUÉ 35 ªÀµÀð ¸Á/ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ   gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á gÉÆÃqÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀnÖUÉ ªÀĶãÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÖwÛgÀĪÁUÀ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁUÀAiÀÄ ¥Àr¹ CgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

  


PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 15-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 01:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà w¥ÉøÁé«Ä J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ oÁuÉ ºÁUÀÆ
ºÉZï.¹-04 ºÉZï.¹-111 EªÀgÀÄ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ºÀ«ÄäUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁPÀ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: PÀÆ° ¸Á: ºÀ®UÉÃj EªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 290=00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£À eÉÆÃvÉVzÀÝ M§â ªÀåQÛ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà UÀÄqÁè£ÀÆgÀ ¸Á:ºÀ®UÉÃgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä E°èUÉ §A¢zÀÝ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ªÉÄîÌAqÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 14-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ®UÉÃgÀ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛÃgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n.J-3553 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£À »AzÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ £Àqɹ gÀªÉÄñÀ¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n.J-3553 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà gÁd¸Á§ J«Ää ºÉZï.¹-90 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಧೂಳಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಹಣಮಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೇದಾರ ಸಾ: ಭೂಸನೂರ ರವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:14-10-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ  00-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಖೇತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪರಸುರಾಮ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಹೊಟ್ಕರ ಇವರುಗಳು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 88/2012 ಕಲಂ 448, 323, 354, 506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಶಾಕ ತಂದೆ ಶಬ್ಬೀರಸಾಬ ಹೊನಗುಂಟಾ ಸಾ: ತರನಳ್ಳಿ  ತಾ:ಚೀತಾಪೂರ ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು  ಮತ್ತು ಖಾಸಿಂ ತಂದೆ ಮೋದೀನ @ ಬಾಬುಮಿಯ್ಯ ಸಾ: ತರನಳ್ಳಿ  ತಾ:ಚೀತಾಪೂರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ  ನಂ ಕೆಎ-34 ಯು-8364 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ:14/10/2012 ರಂದು ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದನು. ನನಗೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಿಂ ಇತನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 331/2012 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 15/10/12 ರಂದು 5 ಪಿಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕಂಪೌಂಡ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲಿಮೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಫಕರೊದ್ದಿನ ಅಂಕಣೆ, ಕರಣ ತಂದೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಠಾಕೂರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾರಯಣರಾವ , ಮಹಮದ ನುಮಾನ ತಂದೆ ಅಬ್ದಲ ಗಫಾರ , ಪಿರೋಜ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹುಫ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಪುಂಡಲೀಕರಾವ,ಮುಜೀಬ ತಂದೆ ಖಾಸಿಂ ಅಲಿ, ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ  ರೂ. 31710/- ರೂ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು  ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 332/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಚಾಲಕ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:15/10/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉಪಳಾಂವ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ರಾಹುಲ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಾ: ಸಂಜೀವ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ತನ್ನ ಕ್ರೋಜರ ವಾಹನ ಕೆಎ-32 ಬಿ-0305 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನದ ಟಾಪ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಅಪಾಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 333/2012 ಕಲಂ 279, 336 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.