Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 3, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ರಟಕಲ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಜಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ ಜಾ||ಬೇಡರ ಸಾ||ಕೊಡ್ಲಿ ರವರು ನಾವು ದಿನಾಂಕ:02-09-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂಟಕೇಸ ಕಾಣಲಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ ನಂತರ ಎದುರು ಮನೆಯ ಪ್ರಮಿಲಾ ಇವರ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಟಕೇಸ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು, ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಮೂರುವರೆ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು 13 ತೊಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ. 1,00,000/- ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ದೇವರ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:47/2012 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAPÁ¼À¥Àà , ªÀAiÀÄ: 17ªÀ, eÁ: ªÀqÀØgï, G: ¦.AiÀÄÄ.¹ ªÉÆzÀ®£Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð , ¸Á:¸Á¸À®ªÀÄj vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

ªÀĺÁAPÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÁAvÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 38ªÀ, eÁ: ªÀqÀØgï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:¸Á¸À®ªÀÄj vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ:17ªÀ, FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:01-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä AiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃf¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 196/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ:- 02-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 21/J-780 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÁ¬Äzï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï zÀ¸ÀÛVj ¸Á-ªÀĸÀgÀPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̺ÉÆ£ÀßPÀÄt UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ )PÉ.J 36/n.J 9358 mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á- zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  M§âjUÉƧâgÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.©.eÉ.J£ï.J¯ï D¦üøÀ ºÀwÛgÀ MAzÀPÉÆAzÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄzÀåzÀ°è lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ fæ£À°è PÀĽwzÀÝ ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ±ÉnÖ,27ªÀµÀð,qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á-PÁPÀgÀUÀ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÉ vÀÄnUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛ ,ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÉ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ mÁæPÀÖgÀ£À°è PÀĽzÀݪÀ¤UÉ JqÀPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2012 PÀ®A-279,337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ¢£ÁAPÀ: 02-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JªÀiïr aPÀ£ï ¸ÉAlgï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀà ,eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ , ªÀAiÀÄ: 65ªÀ, G:¸ÀAUÀªÀiï avÀæªÀÄA¢gÀzÀ°è PÀ¸À UÀÆr¸ÀĪÀzÀÄ , ¸Á: ¸ÀAUÀªÀiï avÀæªÀÄA¢gÀ zÀ°è ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  ºÉAqÀw CAiÀÄåªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÉñï EªÀgÀÄ ºÉÆÃmɯï PÀqÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ gÁªÀÄ¥Àà ¸É¦üÖPï mÁåAPÀgï £ÀA.J¦-20/n-7380 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á: C°è¥ÀÄgÀ  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸É¦üÖPï mÁåAPÀgï £ÀA.J¦-20/n-7380 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAiÀÄåªÀÄä½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CAiÀÄåªÀÄä½UÉ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃjzÀÄÝ , JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ . JqÀUÉÊ , §®UÉÊ ºÀwÛgÀ , JqÀPÀ¥Á¼À ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ , vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  UÀÄ£Éß £ÀA.195/2012 PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉC¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ.01-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÈvÀ zÉêÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß CfÓ UÀÄAqÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÉÄêÀÅ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀµÀðªÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ°è£À°èzÀÝ ºÁªÀÅ zÉêÀgÁd¤UÉ JqÀUÁ®Ä »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ CAUÁ°UÉ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA, 20/2012 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                PÉ.J¸ï. £ÁUÀgÁd vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà , ªÀiÁ¢UÀ, 40 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.09.2012 gÀAzÀÄ  ¤ÃgÀªÀiÁ£À« PÁæ¸ÀzÀ°è EgÀĪÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÀqÀ¥Àzï EªÀgÀ PÀnAUï ±Á¦UÉ UÀqÀØ ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV PÀÄaðAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà£ÀÄ ªÀiÁ¢UÀjUÉ ¨ÁåUÁjUÉ PÀnAUï ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ £ÀªÀÄä 4 CAUÀrUÀ¼À°è ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ HgÀ°è ªÀiÁvÁVzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ UÀAUÀtÚ£À CAUÀrUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ  DvÀ£ÀÄ ¸ÀºÁ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ CzÉà jÃw gÁd¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ «gÀÄ¥ÁQë  EªÀgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ  CªÀgÀÄ  ¸ÀºÁ  DvÀ£À £ÉÃgÀªÁV PÀnAUï & ±ÉëAUï ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¸ÀtÚ eÁw ªÀiÁ¢UÀ ¨ÁåUÁgÀ JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁr »ÃAiÀiÁ½¹zÀÄÝ ªÀiÁ¢UÀjUÉ  ®A¨Át PÉÆgÀªÀ J®èjUÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ DzÀgÉ ªÀiÁ¢UÀjUÉ ¨ÁåUÁjUÉ PÀnAUï ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2012 PÀ®A: 3,3(1)(10)J¸ï.¹/J¸ï.n.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.09.2012 gÀAzÀÄ   53   ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-09-2012


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2012 PÀ®A 324, 326, 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀªÁqÉ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ±ÉÆà gÀÆA ºÁQzÀÝjAzÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ §UÉÎ F »AzÉ vÀPÀgÁgÀgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 02-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¥Ánî EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è dAUÀ° zsÁ¨sÁPÉÌ HlPÉÌ ºÉÆÃV ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄPÉÌ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ dAUÀ° zsÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀÄrØ£À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ©j£À ¨Ál° ªÀqÉzÀÄ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §®UÉÊ CqÀØ vÀAzÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£À §®UÉÊUÉ eÉÆÃgÁV ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢zÀÆ ¸ÀºÀ CzÉà ¨Ál®¢AzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A 448, 427, 504, 506 L¦¹ :-
DgÉÆæ ªÁfÃvï vÀAzÉ ¸ÀÄPÀÄgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: CPÁðlUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzsÀgÀ @ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: §æºÀäªÁr, ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ 4 ¦üÃmï£À ¸Éj EzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¸Éj UÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ« ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄÄvÉÛ£ÉAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉ¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ  ©ÃzÀgÀzÀ°è N.J¸ï £ÀA.84/2012 gÀAvÉ ¹«¯ï ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÀzÀj vÀPÀgÁgÀÄ ¸Éj UÉÆqÉAiÀÄ §UÉÎ vÁvÁÌ°PÀ vÀqÉAiÀiÁeÉÕ ¤ÃrgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 03-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¸Éj UÉÆqÉ PÉqÀ« ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj UÉÆqÉ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ PɼÀ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ZÁPÀÄ vÉÆj¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506, 448 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃtÂgÀÄzÀæ ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¥ÀArvÀgÁªÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀvÀÛUÁð (J¸ï), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄoÀzÀ°è ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀA ¹zÁæªÀÄ ¨Áf ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ºÀvÀÛUÁð (J¸ï), vÁ: §¸ÀªÀPÀ®åt EvÀ£ÀÄ ªÀÄoÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, £À£ÀUÉ 8000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ PÀrzÀÄ eÉÊ°UÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄoÀzÀ PÀmÉÖ¬ÄAzÀ PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄoÀzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 03-09-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ : 02-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ¬ÄgÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ £ÀdgÀ¸Á§ dªÀ¼ÀUÉÃj ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀ° vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 2-09-2012 gÀAzÀÄ fÃ¥ï £ÀA§gÀ : PÉ.J-36/JªÀiï-5738 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀ°¬ÄAzÀ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¨É¼ÀUÉÎ ¸Á®UÀÄAzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¨sÀvÀÛzÀ £Án ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV ¨sÀvÀÛ £Án ªÀiÁr ªÁ¥Á¸ï CzÉà fÃ¥ÀzÀ°è £ÀªÀ°UÉ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ PÁgÀlV ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ZÀ¼ÀÆîgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ¸Á : £ÀªÀ° EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ : PÉ.J-37/Dgï-7915 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð ¸Á : PÁgÀlV EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀzÀgï £ÀªÀÄä fÃ¥ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÉÄÃgÁd¨ÉÃUÀA EPÉUÉ lZï DVzÀÝjAzÀ DPÉUÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ, ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ UÉÆÃ¥Á® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ºÁUÀÆ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÀA©üÃgÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ fÃ¥ï C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¤£Éß ¢ªÀ¸À ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀuÉÚ¥Àà ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀ° vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀÄqÀZÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ 75 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £ÀªÀ° UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À Nt¬ÄAzÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä £ÀªÀ° ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36, n©-8477, mÁæ° £ÀA.PÉJ-36/n©-8561 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀÄqÀZÀ¥Àà¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ §®¥ÀPÀÌr ºÁUÀÆ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ±ÁAvÀ¥Àà, ¨É®èzÀ, ºÉZï¹-49 PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀºÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ d§j¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2012 PÀ®A. 366, 376 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 02-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà PÀÄlUÀªÀÄj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ ºÁ.ªÀ PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ vÁ:PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-00 UÀAmÉUÉ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À«vÁ UÀAqÀ £ÁUÀgÁd UÀÄvÀÆÛgÀ ªÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ vÀA©UÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀºÀ zÁR¯ÁVvÀÄÛ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ £ÁUÀgÁd UÀÄvÀÆÛgÀ EªÀgÀÄ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ vÁ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 02-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ vÀ£ÀUÉ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛVzÉÝ£ÀAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä £ÀUÀ¼ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À PÁ® ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ vÁ£ÀÄ HgÀÄ ©qÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ 15 ¢£ÀUÀ¼À ªÉÆzÀ®Ä CªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ ¸ÀtÚ UÀÄqÀØzÀ°è DPÉ ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÆ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ DPÉUÉ ºÀoÀ ¸ÀAA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½AzÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ PÁgÀt vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ½zÀÄÝ DPÉUÉ ¦æÃw¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಈರಣ್ಣಾ ಜಮಾದಾರ ಸಾ|| ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಜೀತ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 02-09-12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂಬೂ ಬಜಾರ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ   ಎಡಬದಿ  ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ  ರೋಡ ಕ್ರಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ  ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು  ಕೆ.ಎಸ.ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸ ನಂ: ಕೆಎ 38 ಎಫ- 719 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದು ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ರೋಡ ಕ್ರಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂದ್ರಜೀತ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಜೀತ ಇತನಿಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಎಡ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾಗು ಮೂಗಿನಿಂದ ಎಡ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:278/2012 ಕಲಂ 279, 338, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ಮಹ್ಮದ ಅದನಾನ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸುಭಾನ್  ಸಾ|| ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾವು ದಿನಾಂಕ 02.09-2012 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇಡಂದಲ್ಲಿ ತಂಗಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾರ ನಂ: ಎಪಿ-12. ಇ-3399. ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಡಾ: ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ್  ಹಕ್ & ಸಫಿಯಾ ಅಕ್ತರ್, ಅಲೀಮೋದ್ದಿನ್ ಅಕಮ್ಲಜಾಹ . ದಾಯಾನೋದ್ದಿನ್ . ಜೀಭಾ ಅಮರಿನ್ ತಂದೆ ಅಲೀಮೋದ್ದಿನ್. ಧಾನೇಶ ತಂದೆ ಅಲೀಮೋದ್ದಿನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಹೋರಟಾಗ  ಸೇಡಂ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ 7.30 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ  ಎದುರುಗಡೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಲಾರಿ ನಂ, ಎಪಿ-16 ಟಿಡಬ್ಲೂ-7758 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ  ಹಿಂದಿನಿಂದ  ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಆಗ  ಕಾರ ಚಾಲಕ ಡಾ: ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ್  ಹಕ್ ಸಂಗಡ 03 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು & ಉಳಿದ ಮೂವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾರಣ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 62/2012. ಕಲಂ, 279.337.338. 304 (ಎ)  .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.