Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 28/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-02-2011

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-02-2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAUÀ£Á¼À ²ªÁgÀzÀ°è PÀĸÀ£ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉįÉ. ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÀiÁºÁqÉÆÃtUÁAªÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.38-eÉ.6621 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆÃAqÀÄ OgÁzÀ ¢AzÀ vÀ£Àß GjUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ UÁUÉð ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.39-5921 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÁ®¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »ÃA¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.05/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ CªÀÄÈvÀ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ vÉð ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ CA¨ÁfgÁªÀ CªÀÄÈvÀ ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁqÁ¢ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁAdgÁ £À¢UÉ vÀ£Àß JªÉÄä vÉÆüÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ¤Ãj£À°è ºÉÆzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ¢£ÁAR 27/02/2011 gÀAzÀÄ £À¢ ¤Ãj£À°è EzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀ ºÀÄqÀQ vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/2011, PÀ®A 323, 324, 447, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2011 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëzÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀqÀ¯É ¨ÉÃ¼É vÉUÉAiÀÄ®Ä CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀzÁäPÀgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ, §®ªÀAvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ºÁUÀÄ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉƺÀgÀgÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉ±ÀªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄgÀ ¥ÉåQ ¥ÀzÁäPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ‘¨sÉƸÀrZÁ DªÀÄZÁ ¸ÉÃvÁªÀÄ¢ ºÀgÀ¨sÀgÁ PÁ§gÀ PÁqÀvÀĸï JAzÀÄ ªÀÄgÁp ¨sÁµÉAiÀÄ°è CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ, dUÀ¼ÀvÀUÉzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀQëAiÀÄ ºÀwÛgÀ vɯÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ. E£ÉÆߧâ DgÉÆæ §®ªÀAvÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ JzÉUÀÄrUÉ PÉå¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ EvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÀÄdUÀ¼ÀªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.26/2011, PÀ®A 504, 506, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĸÀÄAiÀiÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÁæªÀÄ PÁ¼É ¸Á eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ EvÀ¼ÀÄ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÉÆÃ¯É ¸Á: eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ K C£ÀĸÁ gÀAr F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÁåqÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ F ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-27/02/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¤gÀUÀÆr UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ gÀrØ vÀAzÉ UÀA¥ÀÄgÀrØ £ÀgÀºÀgÉ ¸Á: ¤gÀUÀÆr EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ¤ªÀÄð®¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀgÉÃAzÀæ R®eÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À MAzÀÄ J¯ï.f-PÉ 500 ªÉÆèÉʯï C.Q 3000/- gÀÆ 2) MAzÀÄ mÉÊmÁ£À PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ C.Q 1000/- gÀÆ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ C.Q 13,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 22,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ J.n.JªÀiï PÁqÀð ºÁUÀÆ qÉæöÊ«AUÀ ¯ÉʸÀ£ïì PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2011, PÀ®A 324, 504, 506, 355 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/2/2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAlUÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà, ªÀAiÀÄ73 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄÆäj£À ¸ÀÄgÉÃSÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ²ªÀgÁd JA§ÄªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁrUÉUÉ EgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ zÀÆgÀªÁuÉ ¸ÀASÉå ¸ÀÄgÉÃSÁgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀ¨ÁV® ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ JµÀÄÖ¸À¯Á ºÉýzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ JPÉ §gÀÄw JAzÀÄ vÀ£Àß PÁ°£À ZÀ¥À°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ §rUɬÄAzÀ JqÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/2011, PÀ®A 323, 324, 504, 506, 355 dÆvÉ 34 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 27/2/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀ ¸Á: ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀUÀ DgÉÆæ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà vÀÄUÁ 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 3) ²æPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 4) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd J®ègÉÆ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀÄgÉSÁgÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀļÀÄî ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä ¸ÀÄgÉÃSÁgÀªÀjUÉ w½¹¢gÀ¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÉ£É ºÉÆÃgÀUÉ ¨Á ¸ÀÆgÉÃSÁ gÀªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ DzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÀ®Ä ©qÀĪÀ¢®è JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ®°èzÀÝ ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄPÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃPÁAvÀ, C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ ²æÃPÁAvÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2011, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèÃ¸ï ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj £ÀPÉèøÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ DgÉÆæ £Á¢tÂAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁªÀ ªÉÄÊzÀ J®ègÀÆ PÀÆr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀåQÛAiÀÄ eÉÆvÉ ¸ÀA§AzÀ EzÉ JAzÀÄ ±ÀAQ¹ GzÉݱÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr. §rUɬÄAzÀ §®vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2011 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ZÁAzÉUÁAªÉ ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀÄ𢠪ÀÄUÀ £ÁUÉñÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è MAzÉÆAzÀÄ fÃ¥À EnÖPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj fÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ OgÁzÀ-vÉÆÃgÀuÁ ªÀiÁUÀðªÁV ¥Áå¸ÉAdgÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À fÃ¥À£À°è DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ CPÀÌ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁAUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä CPÀ̤UÉ fæ£À°è PÀqÉUÉ PÀÆr¸ÀÄwÛ? ¤Ã£ÀÄ PÀÆqÀ°PÉÌ eÁUÁ PÉÆnÖ¯Áè JPÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ £ÁUÉñÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ªÀÄzsÉå ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.31/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/11/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè ±ÀgÀtÄ ºÉÆmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ. ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ. vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA J¦- 09, ºÉZï.J- 4069 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠦ügÉÆÃd vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ªÀ° 35 ªÀµÀð, G:ªÀÄĤªÀÄ PÉ®¸À ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:27.02.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á:EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹gÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.32,JA.6814 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ-PÀ«vÁ¼ï gÀ¸ÉAiÀÄ°è CvÀªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ £ÀªÀ®PÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀ½îºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ mÁæPÀÖgï ¸ÀASÉå:PÉJ.33, n.7767 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉÆgÉAiÀÄ¥Àà 35 ªÀµÀð, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà 22 ªÀµÀð, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà 13 ªÀµÀð, ¥ÀgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 32 ªÀµÀð, ¸ÀzÁ²ªÁ vÀAzÉ PÀj«ÃgÀAiÀÄå¸Áé«Ä, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 50 ªÀµÀð, gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiË£À¥Àà 23 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 50 ªÀµÀð, »gÉÃgÁAiÀÄPÀÄA¦, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¸À¥Àà ¸Á: AiÀÄAPÀ£ÀzÉÆrØ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ wêÀævÀgÀªÁzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà 22 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¨ÁUÀ° §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á:ºÀÄtZÉÃqï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.02.2011 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á:ºÉÃgÀÆgÀÄ, vÁ:UÀAUÁªÀw, EªÀ£ÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¥sï.396 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉAiÀÄ°è CvÀªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ ¥ÀjªÁgÀ qÁ¨Á ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,«.4635 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀtÚ 55 ªÀµÀð, ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÁ EªÀ¤UÉ ¸ÁzsÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¸ÀAiÀÄå 43 ªÀµÀð, ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÁ EªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.02.2011 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀqÀ¸Á°, ¸Á: Q¯Áè ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄw 800. PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.29,JA.4240 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-£ÁUÀgÁ¼ï gÀ¸ÉAiÀÄ°è CvÀªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï 10 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà §¼ÀUÀ ¸Á:¨ÉƪÀÄä£Á¼ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.02.2011 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÁeï ¸Á:¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.26, JA.2332 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉAiÀÄ°è CvÀªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÀuÉñÀPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ gÀªÀÄeÁ£ï¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§, E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ E§âgÀÆ ¸Á:¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸Á:UÉÆtÂÚUÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÀjÃ¥sï vÀAzÉ C§Äݯï¸Á§ ¸Á:¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.02.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á:ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36, n©.2612, mÁæ°¸ÀASÉå:PÉJ.36,2613 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉAiÀÄ°è CvÀªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, AiÀÄÄ.4793 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ «±Àé£ÁxÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå¸Áé«Ä 55 ªÀµÀð, ¸Á:E.eÉ.ºÉƸÀ½î EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «±Àé£ÁxÀ¸Áé«Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ zÀqÉøÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¢£ÁAPÀ:27.02.2011 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁdÄ 40 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ vÉð§A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀzÉ C®ªÀÄ¥Àà zÀ¼À¥Àw zÀqÉøÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ²æà ¥ÀA¥ÀtÚ JJ¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr, ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr, ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

zsÀédzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ :²æà ºÀ¸À£À¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà qsÁUÉ ¸Á: ©ÃgÀ£À½î gÀªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 26-02-2011 gÀAzÀÄ ©ÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ PÁVuÁ £À¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ©ÃgÀ£À½î¬ÄAzÀ «ÄãÀºÁ¨Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ gÀ¸É ¥ÀPÀÌzÀ°è qÁ||¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀªÀgÀ zsÀédªÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ; 27-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ HgÀ d£ÀjAzÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ eÁwAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÉ zÀPÉÌ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ zsÀédªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zsÀédPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà E¥sÁð£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¥ÀmÉî ¸Á:ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ PÁæ¸À gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀnÖUÉAiÀÄ ªÀIJãÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ QñÉÆÃgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀnÖUÉ vÀÄA§®Ä §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀj Q±ÉÆÃgÀ¤UÉ ¸Àé®à »AzÀPÉÌ ¸ÀjzÀÄ ¤®Äè CAzÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ QñÉÆÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: ²æà Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¸Á|| «.¦.ZËPÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ E¥sÁð£À ¥ÀmÉî EªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÀØPÉÌ ºÉÆV mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀnÖUÉ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ E¥sÁð£À EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÀnÖUÉ MUÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ¤AzÀÄæ £Á£ÀÄ mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀnÖUÉ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ E¥Áð£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ C£ÀÄ¥sÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÉ®èjUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Sunday, February 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 27-02-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011, PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧®©üêÀÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ®ªÀmÉ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: ºÀlPÁgÀ G: mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ ¥ÀAPÀÑgÀ DzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ±ÉgÀt¥Áà EªÀgÀ UÁågÉÃeï ºÀwÛgÀ ¤°è¸ÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ MAzÀÄ AiÀĪÀĺÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæPÀÖgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ mÁæPÀÖgÀ ¤°è¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ mÁæPÀÖgÀ ¤°è¹zÀ£ÀÄ DUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ mÁæPÀÖgÀ £ÉÆÃr £ÀqɸÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ mÁæPÀÖgÀ¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ £À£ÀUÉ KPÉ ºÉÆqɬÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ E§âgÀÆ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀÄwÛ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ E§âgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Äå¯É£Àì£À°è f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀgÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.01/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 21/02/2011 gÀAzÀÄ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è «zÀåvÀ ºÉÆÃVzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®±ÉnÖ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Án® eÁw. °AUÁAiÀÄvÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ vÁ; OgÁzÀ [©] f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¹ªÉÄ JtÂÚ ¢¥À ºÀaÑlÄ ªÀÄ®VzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV aªÀÄt £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ C¤vÁ UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀ ªÀ¯Éè¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ : 34 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸ÀÀ ¸Á; vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ - OgÁzÀ [©] f : ©ÃzÀgÀ EªÀ¼À ªÉÄʪÉÄ¯É ©zÀÄÝ ªÉÄʸÀÄnÖzÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÁå¢PÁjgÀªÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìPÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÁ¬Ä¯É UÀÄtªÀÄÄR DUÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.42/2011, PÀ®A 143, 147, 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2011 gÀAzÀ 2130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1] ¢°Ã¥À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ 2] £ÀÆߥÀÆuÁð UÀAqÀ ¢°Ã¥À 3] ¥ÀæAiÀÄAPÁ vÀAzÉ ¢°Ã¥À 4] ²æÃzÉë UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ 5] ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¢°Ã¥À ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/2011, PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2011 gÀAzÀ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw 2] UÀÄgÀÄ£ÁxÀ 3] ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 48 ¸Á:©üêÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2011, PÀ®A 447, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-2-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ P˸ÀgÀ ¨ÉÃAUÀ UÀAqÀ J¸ï.JA. gÀd«, 47 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á £ÀA. 217 (©) 4 £Éà ¨ÁèPï gÁeÁfà £ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ªÀÄ£É £ÀA. 18-3-120 ªÀÄPÀÌzÀÆݪÀÄf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß a¢æ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ªÀÄPÀÌzÀÆݪÀÄf PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÁèmïzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ CºÀäzÀ SÁ£À ¸Á : SÁf ¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢vÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2011, PÀ®A 448, 504, 506(©) L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2011 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀªÀÄäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀSÁ£À vÀAzÉ JA.J.ªÁºÉzÀSÁ£À ªÀ;30 ªÀµÀð eÁ;ªÀÄĹèA G;£ÀÆgÀPÁ¯ÉÃdzÀ°è PÉ®¸À ¸Á : ªÀÄ.£ÀA.5-1-179 SÁeÁ¥ÀÄgÀ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ JA.r.¹gÁd CºÀªÀÄäzÀSÁ£À vÀAzÉ JA.J. §¹ÃgÀSÁ£À ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3-d£À J®ègÀÆ SÁeÁ¥ÀÄgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå eÁUÀzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/2/2011 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀlÖqÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2011, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁUÀå²æà UÀAqÀ UÉÆëAzÀ PÁA§¼É ¸Á : ¸ÁªÀ½ EªÀgÀÄ FUÀ 9 wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¨ËgÁªÀ PÁA§¼É ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á/ J®ègÀÆ ¸ÁªÀ½ EvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀÄð¢ UÀAqÀ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ, ªÀiÁªÀ ¨sËgÁªÀ, CvÉÛ vÀļÀ¹¨Á¬Ä J®ègÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÁV¤AzÀ ¤Ã£ÀÄ ¸Àj¬Ä¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25/02/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¸ÀºÀ CzÉà jÃw ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀUÁV, zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ E¯ÁèzÀgÉà RvÀA ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ fêÀ¢AzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2011, PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 26/02/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃd PÀA¥ËqÀ ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀÀjAzÀ DPÀæªÀĪÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ £À¹©Ã£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÀªÀiÁð ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¹zÉéñÀégÀ ¸ÀzÀå d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì 2) ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà ªÉÆgÉ ªÀAiÀĸÀÄì 49 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆà ªÀw¬ÄAzÀ ²æà J¸À ºÉZÀ eÉÃUÀgÀPÀ¯ï ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹-1290 1724, 1750, 1519, 1378 J®ègÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA: PÉJ-38-f-263 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À ¹¦¹-1529 gÀªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸Àé®ë zÀÆgÀzÀ°è ¥ÉưøÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è PÁ¯ÉÃd PÀA¥ËqÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉÊ ªÀiÁr PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ DPÀæªÀĪÁV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É. CAvÁ ºÉý ªÀÄlPÁ £ÀA§vÀ ºÀwÛzÀgÀÄ PÀÆqÁ ºÀt PÉÆqÀzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®PÀÄAmÉ 35 ªÀµÀð eÁ : ªÀqÀØgÀ ¸Á : ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ §¼À¹zÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1400=00 gÀÆ¥Á¬Ä 2) 4 ªÀÄlPÁ aÃn 3) MAzÀÄ ¥ÀÆtð NqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ 1330 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2011, PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 26-02-2011 gÀAzÀÄ 1030 ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ²æà C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ. JAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢, ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ fæ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä DeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV MAzÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C°è E§âgÀÄ DgÉÆæ 1) ±ÉÃPÀ CwÃPÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð 2) ±ÉÃPÀ ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀ ªÀAiÀÄ: 34 E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ 1 gÀÆ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ¸Ádð¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ eÉÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqÉAiÀÄĸÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÀÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ WÁ¼É¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÁªÀV°AUɱÀégÀ ªÀÄoÀzÀ°è ¸ÉêÉPÉ®¸À ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ : ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: «zÁåyð 9£Éà vÀgÀUÀw ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ. EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 0630 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EvÀ£À KqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆägÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÁA¨ÉÆ¼É ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà vÁA¨ÉÆ¼É J®ègÀÆ E¯Ád PÀÄjvÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀPÉÌ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ¸À«ÄÃ¥À 0730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À ¸Á«UÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2011, PÀ®A 323, 504, 353 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/02/10 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è PÀA¥ÀÆålgï D¥ÀgÉÃlgï PÉ®¸À ¸Á: ªÉƼÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°è J£ïJªÀiïDgï PÉ®¸À EzÀÄÝzÀÝjAzÀ PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ªÁlgÀ ªÀiÁå£À D£ÀAvÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÀÆqÀ EzÀÄÝ gÁwæ 900 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆwð ¨sÁ°ÌPÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå 2]. ²ªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæuÁÚ ¨sÁ°ÌPÀgï G: ºÉÆÃmÉî PÉ®¸À E§âgÀÆ ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ K£É ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝAiÉÆà ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£ïJªÀiïDgï vÉVvÁÛ EzÉÝ£É CAzÀgÀÄ CµÀÖgÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ gÀ« vÀÄA¨Á EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr J£ï £ÀqÉ¢zÉÝ AiÀiÁgÁågÀÄ EzÀÝj CAvÁ PÉýzÀgÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ J£ïJªÀiïDgï vÉUÉAiÀÄÄwÛzÉÝ£É. ¸ÀÄgÉñÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀA§A¢ü ²ªÀgÁd EzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¸Àj CAvÁ ¥sÉÆãÀ ElÖgÀÄ CzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr vÀ£Àß PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. CµÀÖgÀ°è C¯Éè EzÀÝ ªÁlgÀªÀiÁå£À D£ÀAvÀgÁªÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2011, PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀw ¬ÄAzÀ CqÉ¥Áà §¤ß ¦J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ, ¹.ºÉZï.¹.-860 ºÁUÀÄ ¹.ºÉZï.¹. 546 gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉ ºÀ½î¨sÉÃn ºÁUÀÄ Cfð«ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ PÀtf UÁæªÀÄPÉÌ 1600 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ 1 £Éà ¥Ánð, ªÀÄ£ÉƺÁgÀ vÀAzÉ eÉÆÃwgÁªÀÄ dlUÉÆAqÁ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á/ PÀtf 2 £Éà ¥Ánð, ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÉÆ£ÀeÉ E£ÀÆß 1 ¸Á/ PÀtf EªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 62/06 £ÉÃzÀÝgÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄäzÀÄ vÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÉÆ®zÀ ¤«ÄvÉå dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆüÀÄîwÛzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ zÉéÃµï ¨ÉüÉzÀÄ ¸ÉqÀÄ wj¸ÀĪÀ UÉÆøÀÌgÀ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÀ C¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ »ÃrzÀÄ PÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ. EzÀjAzÀ HgÀ gÀ°è ±ÁAvÀvÉåAiÀÄ ¨sÀAUÀ GAmÁV AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ ¸ÀA§AªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉAiÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ. CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÁd£Á¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ DgÉÆæ PÁ²ÃgÁªÀÄ vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄgÁoÁ ¸Á: gÁd£Á¼À E¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25-02-11 gÀAzÀÄ ¨É½ÀUÉÎ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄî JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ°¯Áè gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ PÁ²ÃgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà £À£ÀUÉ PÀ®Äè vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉüÀÄwÛ CAvÁ ºÉý C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:25.02.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ & zsÀªÀÄðtÚ E§âgÀÆ ¸Á:¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ, ¸ÉÆæü£ÁAiÀÄÌ vÁAqÁzÀ gÁd±ÉÃRgï vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà ¸ÁºÀPÁgÀ ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÁUÀ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÉAiÉÄ §AzÀ CªÀj§âgÀÆ PÁæ¸ï£À°è ©qÀĪÀÅzÁV ºÉý UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, vÉÆÃlzÀ°è PÀÆrºÁQ gÁd±ÉÃRgÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:1,00,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ w½¹zÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ©nÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:26.02.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ EvÀgÉà 7-8 d£ÀgÉÆA¢UÉ gÁd±ÉÃRgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉUÉ ¥Éưøï PÀA¥ÉèAmï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁd±ÉÃRgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:25.02.2011 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Á¯ï¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ¸Á: zÉëPÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¥ÀwßAiÀÄÄ CzÉà PÁåA¥ï£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ZÁrºÉý ªÀÄ£À¸ÀÄì PÉqɸÀÄwÛà CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ¥ÀwßUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ªÀÄÄAUÉÊ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.02.2011 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

¢£ÁAPÀ:26.02.2011 gÀAzÀÄ 13.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:feÉ.1, ©ªÉÊ.5798 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉAiÀÄ°è CvÀªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ wgÀĪÀÄ® ªÉéæqïÓ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥À«vÀæ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå 9 ªÀµÀð ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ :27.02.2011 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀgÁeï vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á:ªÀÄ¹Ì ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ F »AzÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉUÉ EzÀÝ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ eɪÀÄè¥Àà J¯ïL¹ KeÉAmï ¸Á:ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ EªÀ£À ªÉÄð£À ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉò¹, ªÀÄ®VzÀÝ °AUÀ¥Àà£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢AqÀ£ÀÄß PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄðlÄÖ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ °AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà ªÀÄ®è¥Àà JJ¸ïL ªÀÄ¹Ì oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.02.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀqÀħqÀªÀjUÉ jAiÀiÁAiÀÄw zsÀgÀzÀ°è £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀr ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «vÀj¸À®Ä ¥ÀÆgÉʹzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,PÀÆå.7688 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï 24 ªÀµÀð, ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ UÀÄqÀØzÀ ªÀÄ®è¥Àà£À PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:280/- ªÀiË®åzÀ 20 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀĹÌoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, February 26, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-02-2011
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¨É¼ÀPÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ CuÉÚ¦£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁzÀUÀ, ¸Á: ¨É¼ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÉÆ®UÀ¼À°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ RZÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À RZÀÄð ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ CAzÁdÄ 70 jAzÀ 75 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä SÁ¸ÀV ¸Á® DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ¸ÀzÁ aAvÉAiÀÄ°ègÀÄwÛzÀÝgÀÄ EzÀjAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ PɼÀV£À PÀnÖUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀªÀAvÀgÁªÀ @ PÀ«gÁd vÀAzÉ UÀzÀUÉ¥Áà ¸ËÀ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: JA.ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ §PÀÌ¥Àæ¨sÀÆ @ £ÀlgÁd vÀAzÉ UÀzÀUÉ¥Áà ¸Ë±ÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r. 100 £ÀA PÉJ-38/E-533 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÀ« PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄ£Àð FvÀ£ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25/02/11 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-PÀªÀÄoÁuÁ gÀ¸ÉÛ ªÉl£Àðj PÁ¯ÉÃd §½ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §PÀÌ¥Àæ¨sÀÆ @ £ÀlgÁd FvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ §PÀÌ¥Àæ¨sÀÆ @ £ÀlgÁd ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽwzÀÝ gÀ« PÀĪÀiÁgÀ EªÀj§âgÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄäfUÉ DzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà vÀªÀÄätÂÚ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ªÀÄÄqÀÄ© EªÀjUÉ zÀªÀÄä EzÀÄÝzÀjAzÀ ±Áé¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä vÉÆAzÀgÉ GAmÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ aQvÉìUÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀªÀÄätÂÚ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.39/E-7352 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀÄ©¬ÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄÄqÀÄ© gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JgÀAqÀV §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ n¥ÀàgÀ ¯Áj £ÀA§gï PÉ.J.-32/6029 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬ÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArw E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄ n¥ÀàgÀ£À ªÀÄÄA¢£À UÁ° gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÉÄʪÉÄð¤AzÀ ºÁAiÀÄÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ ºÀjzÀÄ PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAl¢AzÀ vÉÆqÉAiÀĪÀgÉUÉ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÁ° ªÉÆüÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ E§âgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è §AUÁè ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ mÉÆuÉÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉAPÀmï vÀAzÉ ¥ÁAqÀĨÁ GPÁÌ¼É ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ºÉÆ£Àß½î EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 323, 504, 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2011 gÀAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, G: ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï, ¸Á: ºÀ®§UÁð, ¸ÀzÀå: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¨sÀªÁ¤ ¥Á£À ±Á¥À ªÀiÁ°PÀ EvÀ£ÀÄ ¥Á£À ±Á¥ÀzÀ PÀgÉAl ©®Äè ¥ÁªÀw¸ÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀgÉAl PÀlÖ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2011 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà eÉÆüÀzÀ¥ÀQ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAqÁ, ¸Á: ¸ÀAUÀƼÀV ¸ÀzÀå: Z˨ÁgÁ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà ¸Àd£É ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAqÁ, ¸Á: PÀÄgÀħSÉüÀV, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ PÀÄrzÀÄ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¼À ©r®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ PÀÆqÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉÀ ªÀiÁzÀ¥Áà ¨ÉA§Æ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁ¬ÄvÀ, ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CgÀÄt vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ©gÁzÁgÀ ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ [©] EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á£ÀÄ J°è ¨ÉPÁzÀgÀÆ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ¤ªÀÅ AiÀiÁgÀÄ ? PɼÀĪÀgÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É »A¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ CªÀÄÈvÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ §rUɬÄAzÀ JqÀ§ÄdzÀ ªÉÄ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2011 gÀAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄgÀqÉØ¥Àà ¦.J¸ï.L £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆäAzÀ UÀÄgÀÄzÁégÀ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ¥ÀÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²æÃ¥ÁzÀ vÀAzÉ gÁdªÀÄt ¢QëvÀ ¸Á: ¨ÁæºÀä£ÀªÁr, 2] ¢°Ã¥À vÀAzÉ ²ªÀ±ÉÃnÖ ¸Á: ¨ÉêÀÄPÉÆqÀ, 3] ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ, ©gÁzÁgÀ ¸Á: UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀ, 4] ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ D±ÉÆÃPÀ ¸ÁUÀgÀ ¸Á: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl, EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4400/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ¥Áà ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨ÁUÀªÁ£ï UÀ°è gÁªÀ vÁ°ÃªÀiï ©ÃzÀgÀ£À R°Ã¯ï JA§ÄªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀÄâ® ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: d«Ä¸ÁÛ£ï ¥ÀÆgÀ QæµÁÚ £ÀUÀgÀ, 2) ªÉƺÀäzï D¨ÉÃzï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï ¹gÁeï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: M¼À ±ÀºÁUÀAeï ©ÃzÀgÀ, 3) ¸ÉÊAiÀÄzï CvÀįÁè vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C®¥sÀvÀįÁè ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÆ®Ægï ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ®èj M§â DgÉÆæ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,200/- ºÁUÀÄ 10 ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß, 3 ¨Á¯ï¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ & 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀd¤ ªÀÄ.JZï.¹ 628 gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ²ªÀgÀd vÀAzÉ UÀÄ°AUÀ¥Áà ZÀmÁᬐ ªÀAiÀÄ: 69 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¥ÀlÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ 1)MAzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä®, 2) MAzÀÄ £ÉÆÃl §ÄPï, 3)MAzÀÄ CAPÉ ¸ÀASÉå §gÉzÀ an, 4)ºÀt 3080/- vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ DzsÀgÁzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï DgÀ AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¢Ã¥ÀPÀ xÉÃlgÀ JzÀÄgÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÀàuÁÚ ±ÀAPÀgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀnÖUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛUÉ PÉÆqÀÄvÁÛ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 1] MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, 2] 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 490/-, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ, ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, G: ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉZï PÁ£ÀìmÉç¯ï rJDgï ©ÃzÀgÀ, ¸Á: ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁå£À £ÀA. PÉJ-38/f-175 £ÉÃzÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÁgÁUÀȺÀzÀ PÁæ¸À gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-5925 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «ÃgÀ±ÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁå£ÀzÀ ¨ÁV°£À ºÀwÛgÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¹zÁæªÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀAPÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: §ÄqÀUÁ dAUÀªÀÄ, ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î EPÉAiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ¥ÀªÀ£À EvÀ¤UÉ DgÁªÀÄ EgÀ¯ÁzÀ PÁgÀt aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÉÆÃj gÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæ ¹zÀÝ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¯ÁqÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: aAZÉÆýî, ¸ÀzÀå: PÀgÀPÀ£À½î EvÀ£À DmÉÆà £ÀA PÉJ-32/K-9506 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßKSɽî PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ PÀgÀPÀ£À½î zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ NªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DmÉÆâAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆà JqÀ ¨sÁUÀzÀ »A¢£À mÉÊgÀ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ JqÀUÁ°£À ºÉ§âlÄÖ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ PÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀiÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2011 PÀ®A 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ 3 ¢ªÀ¸ÀzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤r, PÀƹ£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁqÀzÉ ©ÃzÀgÀ £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£ï ºÀwÛgÀ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«UÉ AiÀiÁgÉÆà ©¸Ár ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ SÉÊgÁ£À © UÀAqÀ ±ÉÃR CºÀäzï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÀºÁUÀAeï, ¸ÀzÀå: PÀ¸À§ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀ §UÉÎ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ E¸ÁèA£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ªÀĺÀäzï CdªÀÄÄ¢Ýãï @ ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ ªÀĺÀÝzï ±Á®A 22 ªÀµÀð «zsÁåyðAiÀÄÄ, ¦AiÀÄĹ ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ J¯Áè «µÀAiÀÄUÀ¼À°è C£ÀÄwÛÃtð£ÁVzÀÝjAzÀ, vÀ¤ßAzÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ DUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¨sÁ«¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ ¢£ÁAPÀ:01.12.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ eÉÆvÉ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ «zsÁåyðAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀĺÀäzï £ÀAiÀÄÆåªÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¢£ÁAPÀ:25.02.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ C¥ÁàgÁªï EªÀ£ÀÄ 13 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßUÉ JgÀqÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÉâ£ÀUÀ½AzÀ ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj UÀȺÀtÂAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀĪÀåPÀÛ¥ÀqÀÄvÀÛ, ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ »A¸É vÁ¼ÀzÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:25.02.2011 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ E§âgÀÆ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÁ¬Ä PÀȵÀÚªÉÃtÂUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ¥ÉzÀÝ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉý, ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ gÀÆ:10,000/- ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ, ºÀt vÀgÀzÉ EzÀÝgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ºÀt PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ºÀt«®èªÉAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¹¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, CªÀ¼À M¦àUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ dAUÀèªÀÄä¼À£ÀÄß 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:2502.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:25.02.2011 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ, ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.34, nDgï,J£ïn.12950 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ -ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ºÀnÖ ¥Éưøï PÁél¸Àð ºÀwÛgÀ DmÉÆà ¸ÀASÉå:PÉJ.36,JA.802 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzï CºÀäzï¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀĵÀÆÖgÀÄ ºÀnÖ a£ÀßzÀUÀt PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ, FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãÀ¥Àà¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©üêÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.02.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ R°Ã® vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£ï¸Á§, ¨sÁµÁ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§, ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§, ªÀĺÀªÀÄÆzï §®èlV,vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ J®ègÀÆ ¸Á:¤Ã¯ÉÆUÀ¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ºÀĸÉãï¨sÁµÁ vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£ï ¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ EzÀÝ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ºÀĸÉãï¨sÁµÁ£À ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄvÀæ¤UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀĸÉãï¨sÁµÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.02.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀĸÉãï¨sÁµÁ vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£ï¸Á§ ¸Á:¤Ã¯ÉÆUÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄÄ£À߸Á§, jAiÀiÁ£Á¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ ¥Àwß zË®vï©üà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ R°Ã¯ï vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£ï ¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ EzÀÝ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ R°Ã¯ï£À ¥ÀwßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ R°Ã¯ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:24.02.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÉrØ vÀAzÉ PÀ¸À£À¥Àà ¸Á:¸ÀÄAPÉñÀégÀ vÁAqÁ EªÀ¤UÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ CzÉ vÁAqÁ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ¥ÀwßAiÀÄÄ PÉÆnÖzÀÝ ºÀt:30,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ºÀwÛgÀ §A¢zÉ ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÉrØAiÀÄÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ºÉÆgÀUÉ §AzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ ªÀiÁªÀ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ 12 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ ªÉAPÀmÉñÀ£À vÀ¯ÉUÉ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄPÀÄ¥Àà¸À»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ §®¨sÀÄdPÉÌ PÀaÑ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀÄ»¼É PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ºÀ§ÄâPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà CgÀPÉÃj EªÀgÀ 8 ªÀµÀðzÀ ¥Àäwæ CAiÀĪÀÄä 3£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð¤AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:24.02.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¼À §®UÁ°UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.02.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á®QAiÀÄ vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:25.02.2011 gÀAzÀÄ 08.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, ¸Á:UÁtzsÁ¼À EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, CQgÀÆ:2806/- ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ªÀĺÁAvÀ¥Àà JJ¸ïL ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:25.02.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ w¥ÀàtÚ & ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zsÀ£ÀPÉ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á:wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C.Q.gÀÆ:300/- ªÀiË®åzÀ ªÀÄÆgÀÄ °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÝ CAzÁdÄ 20 °Ãlgï ¨É®èzÀ PÉƼÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±À¥Àr¹, E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ DeÁzÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ±ÀAPÀgï¹AUï EªÀgÀ 24 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:25.02.2011 gÀAzÀÄ 21.10 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼À°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É lªÀ¯ï ºÁQPÉÆArzÀÝ ªÀåQÛAiÉƧâ£ÀÄ ±ÀAPÀgÀ¹AUï EªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QvÀÄÛªÁUÀ PÉʬÄAzÀ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ PÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄÄPÁ̮ĨsÁUÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ 1/4 ¨sÁUÀ ªÀiÁvÀæ C.Q.gÀÆ:6000/-ªÀiË®åzÀ 6 UÁæªÀÄ vÀÆPÀzÀ vÁ½¸ÀgÀ CªÀ£ÀÄ QwÛPÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ¼Àî, PÀ¼Àî CAvÁ PÀÆVzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »A¨Á°¹, »rzÀÄ £ÉgÉ¢zÀÝ d£ÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr vÁ½¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ ªÀåQÛAiÉÄAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹, ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨sÉÆÃUÀtÚ 30 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: eÁ£ÀnÖ, vÁ: ZÀ¼ÀîPÉgÉ, f¯Áè : avÀæzÀÄUÀð CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà gÁdÄ vÀAzÉ £ÉºÀgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| CAPÀ®UÁ vÁ|| eÉêÀgÀV gÀªÀgÀÄ,EAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ¨Á§Ä E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA, PÉJ-02-ºÉZï©-4737 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÃgÀlVUÉ §gÀĪÁUÀ eÉÃgÀlV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA, PÉJ-32-J-6067 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ gÁªÀÄÄ ZÀªÁít ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ £É¯ÉÆÃV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£.É PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

¸Éʧgï PÉæöÊA C¥ÀgÁ¢üAiÀÄ §AzsÀ£À

¢£ÁAPÀ: 25-02-2011 gÀAzÀÄ «±ÉõÀ vÀ¤SÁzÀ¼ÀzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ «ÄAa£À zÁ½ £ÀqɬĹ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è ¸Éʧgï PÉæöÊA C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ DvÀ¤AzÀ ¸Éʧgï PÉæöÊA ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ PÀA¥ÀÆålgï, ¥É£ï qÉæöÊªï ªÀUÉÊgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹gÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 21-02-2011 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀðgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ºÉ¸Àj¤AzÀ EAlgï£Émï ªÀÄÆ®PÀ £ÀPÀ° F-ªÉÄïï L.r. ºÁUÀÆ £ÀPÀ° ¥sÉøï§ÄPï CPËAl£ÀÄß ¸Àȶֹ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÉ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀj £ÀPÀ° ¥sÉøï§ÄPï CPËAmï£À°è ºÁQ C²èî ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀj ¥sÉÃ¸ï §ÄPï CPËAmï£À°è ®UÀwÛ¹ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼À UËgÀªÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAlÄ ªÀiÁr, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ UËgÀªÀPÉÌ zsÀPÉÌAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ vÁAwæÃPÀ ªÀĺÁ «zÁå®AiÀÄzÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAzÉñÀUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ £ÁåAiÀÄ MzÀV¹ PÉÆlÄÖ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÉÆÃUÀå PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ zÀÆgÀ£ÀÄß C£Àé¬Ä¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀ «±ÉõÀ vÀ¤SÁzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÁqÁ° ¸Á: ±ÀºÁ§eÁgï UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¸Éʧgï PÉ¥sÉUÀ¼À°è ºÉÆÃV ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ºÉ¸Àj£À°è £ÀPÀ° ¥sÉøï§ÄPï CPËAl£ÀÄß EAlgï £Émï ªÀÄÆ®PÀ vÉgÉzÀÄ CªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ CªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÉ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ°è ºÁQ CªÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀĪÀ §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è F jÃwAiÀÄ £Á®ÄÌ (4) £ÀPÀ° ¥sÉøï§ÄPï CPËAmïUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ C£ÉÃPÀ d£ÀgÀ£ÀÄß D ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉßûvÀgÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ SÁ¸ÀV ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀºÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É.

¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ¸Éʧgï PÉæöÊA PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀzÀ°è DvÀ£ÀÄ EAlgï£Émï ªÀÄÆ®PÀ £ÀPÀ° zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸Éʧgï PÉ¥sÉUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀºÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ²æà ©.J. ¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£ï, ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ²æà ©.«í AiÀÄ®è¥Áà EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è «±ÉõÀ vÀ¤SÁzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà r.¹. gÀ« ¥ÉÆæ¨ÉõÀßgï L.¦.J¸ï., ²æà ©.¦. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¦.L., ²æà ©.©. ¥ÀmÉÃ¯ï ¦.L. r.¹.L.©. ²æà AiÀÄÄ.©. aPÀ̪ÀÄoÀ ¦.L. ¸ÉÖñÀ£ï §eÁgï ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ C¥ÁàgÁªï, CtÚ¥Áà, SÁ¹ªÀiï¸Á§, «ÃgÉÃAzÀæ, CtÚ¥Áà ¨É¼Éî, ºÁUÀÆ UË¸ï ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÉÊeÁÕ¤PÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj «±ÉõÀ vÀ¤SÁ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA¹¹gÀÄvÁÛgÉ. vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Friday, February 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 25/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 25-02-2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ l¥Áà® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÁA¢ü ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) oÁuÉgÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 38/2011 ¢£ÁAPÀ 10/02/2011 £ÉÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA 0/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ¼À PÁUÀzÀ ¥ÀæUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ 0/2011 £ÉÃzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ±ÉéÃvÁ vÀAzÉ ²ªÁf ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: «ÄgÀR® vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/02/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß HgÁzÀ «ÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÄʸÀÄlÄÖ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ DzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10/02/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ J.Dgï.zÉêÀPÀvÉ J.J¸ï.L UÁA¢ü ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011, PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 01 :30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÁfî CºÀäzÀ ¦J¸ïL ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹¦¹ 1284 ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉãÉAzÀgÉ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°èzÀÝ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 55 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÉÆgÀªÉ¯ï §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ HgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀiÁV ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ 1] CAUÀzÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¨Á¥ÀÄ ¥ÁmÉî ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÁnðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁqÀ®Ä wgÀÄUÁqÀwÛzÁÝgÉ DzÀÝjAzÀ HgÀ°è dUÀ¼ÀªÁV ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀߪÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¢£ÁAPÀ 24-02-2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/2/2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀZÀ¯Á UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ®zÉÝ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ¢AzÀ PÀ®è¥Áà ºÀjd£À gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ MAzÀÄ CmÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄ OgÁzÀPÉÌ §gÀÄwzÁUÀ ªÀÄÄAd£É 0730 UÀAmÉUÉ J¦JªÀĹ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆà CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÁUÀ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ CVgÀÄvÀÛzÉ. CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆ ¤°è¸ÀzÉ MrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ PÀ®è¥Áà EªÀgÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CmÉÆà ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆÃwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.32/2011, PÀ®A 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/02/2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ eÁ¨Á, 25 ªÀµÀð, G j¸ÉÆøÀð PÉÆÃ-Drð£ÉÃlgÀ SÁ¸ÀV PÀA¥À¤ ¸Á ºÉêÀÄgÉrØ ªÀÄ®èªÀiÁä PÁ¯ÉÆä UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 9986445684 £ÉÃzÀPÉÌ DgÉÆæ 1)¨Áeï eÉÆãÀì r¥ÉÆèêÀiÁål 2) ²æêÀÄw r.PÉ. ªÀªÀiÁð ¥ÁgÉãï JPÀìZÉÃAd D¦üøÀgÀ jdªÀð D¥sï EArAiÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉʯïUÉ J¸ï.JA.J¸ï. PÀ¼ÀÄ»¹zÉ£ÉAzÀgÉ 450,000 f©¦ (UÉæÃl ©æmÉÃ£ï ¥ËAqïì) §ºÀĪÀiÁ£À ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ. §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¤ÃªÀÅ cocacoladraw2011@live.co.uk F E-ªÉÄÃ¯ï «¼Á¸ÀPÉÌ GvÀÛj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¸À¯ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀA¥ÀÀPÀð ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¤ÃªÀÅ QèAiÀÄgÉ£ïì ZÁdð, PÀ£ÀªÀµÀð£ï ZÁdð, mÉPïì EvÁå¢ ºÀt ¸ÀÆa¹zÀ SÁvÉUÀ¼À°è ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀÆa¹zÀ ««zsÀ ¨ÁåAPÀ SÁvÉUÀ¼À°è MlÄÖ 1,35,500/- gÀÆ PÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÝ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CAvÀgÀ eÁ®zÀ°è ¥ÀwæPÉ ¥ÀæPÀluÉ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj §ºÀĪÀiÁ£À «µÀAiÀÄ ¸ÀļÉîAzÀÄ UÉÆÃvÁÛV DgÉÆævÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ. PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ÃvÀ® vÀAzÉ ªÀÄZÉÃAzÀæ 26 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ ¸Á/ ±ÁªÀÅ PÁ¯ÉÆä GzÀVÃgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiï.ºÉZï 24 J¯ï 2405 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ GzÀVÃgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CºÀäzÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ «zÁå¸ÁUÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 43 E 8841 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: zsÀ£ÀÄßgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀPÉÌ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Á¸Àj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/2011, PÀ®A 323, 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲¯Áà UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ 22 G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á : ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ vÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ «£Á PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JPÉ ¸ÀĪÀÄä£É £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÉÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ²Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/2011, PÀ®A 323, 341, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/02/11 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð ¸ÀÄAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ 45 G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ²¯Áà UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á : ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, PÀļÀÄî ºÁQ¢Ýj £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ, zÁjAiÀÄ°è ºÁQzÀgÉ ºÉÃUÉ, JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼ÀªÉÃPÉ CAvÀ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ²Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

2009-10£Éà ¸Á°£À QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ¸Á:ªÀqÀªÀnÖ EªÀgÀ ªÀqÀªÀnÖUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ d«Ää£À°è PÀȶ ºÉÆAqÁ ¤«Äð¹gÀĪÀÅzÁV, DV£À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ ²æêÀÄw zÀÄUÁðzÉëAiÀĪÀgÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà SÉÆnÖ ¸À»ªÀiÁr, vÀ¥ÀÄà J¸ÀVzÀÝ®èzÉ DV£À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁVzÀÝ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà SÉÆnÖ ©¯ï ¸Àȶ׹zÀÄÝ ZÀPï ªÉÄdgïªÉÄAmï ªÀiÁrzÀ PÀȶ C¢üPÁj «oÀ®gÁªï PÀnÖªÀĤ gÀªÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî J£ï.JA.Dgï ¸Àȶ׹ ºÀt ®¥ÀmÁ¬Ä¹zÀÄÝ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æà ©.©.PÀÄ®PÀtÂð PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.02.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ¸Á¸À®ªÀÄjUÁæªÀĤªÁ¹, ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ¥ÀwßAiÀÄÄ fêÀAvÀ EzÁÝUÀÆå CzÉ UÁæªÀÄzÀ 21 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¹ £Á®ÄÌ ªÀµÀð DgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ 2£Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è «£Á:PÁgÀt ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwAiÀÄ ªÉÆzÀ®£É ¥Àwß, CvÉÛ-ªÀiÁªÀ £Á®ÄÌd£ÀgÀĸÉÃj ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:21.02.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á¸À®ªÀÄj UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÀȺÀtÂUÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:24.02.2011 gÀAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:24.02.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.21,©.6199 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAeïªÀÈvÀÛ-ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á:ªÀÄ£Àì¯Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ²ªÁf vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄ£Àì¯Á¥ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:23.02.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36, 4661 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀgÀÄzÀæ¥ÀàUËqÀ 52 ªÀµÀð, ¸Á:¨ÉƪÀÄä£Á¼ï EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ §AqÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥ÀÄvÀæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:24.02.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà D²ºÁ¼ï ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ D²ºÁ¼ï E§âgÀÆ ¸Á:§UÀrvÁAqÁ ¹ÃªÀiÁ EªÀgÀÄ §UÀr vÁAqÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ CzÉ vÁAqÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ºÀÄt¹ªÀÄgÀ¢AzÀ ºÀÄt¹ PÁ¬Ä ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÀjAiÀĨÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¹nÖUɧAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:24.02.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÁAiÀĪÀå PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ WÀlPÀzÀ §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.26,J¥sï.712 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¥ï£À°è gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÀÄZÉÆøÁ¤AiÀiÁ 25 ªÀµÀð, ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á:eÉÆÃQAiÀiÁ ©ºÁgÀ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ £É®zÀªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ C£Àégï¸Á§ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀĸÁ§ ¸Á:¦qÀ§ÆèöårPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¹gÀªÁgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄZÀѼÀUÀÄqÀØPÁåA¥ï ¸À«ÄÃ¥À ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ ¸ÀASÉå:90 gÀ ZÉÊ£ï¸ÀASÉå:70 gÀ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 35 jAzÀ 45 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ¤Ãj£À°è vÉð§A¢zÀÄÝ ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà §mÉÖUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. ZÀªÀÄðªÀ£Éß®è d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÝjAzÀ ©½AiÀÄ §tÚPÉÌ wgÀÄVgÀĪÀ ±ÀªÀ PÉƼÉwzÀÄÝ 4-5 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ JA.±ÀAPÀgÀ QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt Cr ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ®QëöäÃPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, JA.PÉ.¹ÃvÁgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÁªï EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.02.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ EA¢gÁ ¦æAiÀÄzÀ²ð¤ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, PÉ.9367, CQgÀÆ:30,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.02.2011 gÀAzÀÄ JA.PÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÁªï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAdgÀ¸ÉÛ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀĪÁr ±Á¯ÉºÀwÛgÀzÀ ¤ªÁ¹, PÉ.ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:14.12.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ gÁeÉÃAzÀæ UÀAeï£À°ègÀĪÀ ²¯Áà DåAn§AiÉÆÃnPïì CAUÀr ªÀÄÄAzÉ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, Dgï.5284, CQgÀÆ:35,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.02.2011 gÀAzÀÄ PÉ.ªÀÄ®è¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀĺÁUÁAªÀ oÁuÉ :²æêÀÄw £ÁfÃAiÀiÁ £Ád¤Ã£ï UÀAqÀ JA.r. D¹Ã¥sï JPÁâ¯ï ¸Á|| PÀÄjPÉÆÃmÁ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ JA.r. D¹Ã¥sï JPÁâ¯ï EªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀªÉ PÁ®PÉÌ 25000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀ¢üPÀgÁzÀ C¤Ã¸À ¸À«ÄãÁ UÀAqÀ ¤eÁªÉÆâÝãï, ¤eÁªÉÆâÝãï vÀAzÉ ±ÉÃR CºÀäzï JA.r DjÃ¥sï vÀAzÉ ¤eÁªÉÆâÝãï, JªÀÄ.r Cdgï vÀAzÉ ¤eÁªÉÆÃ¢Ã£ï £ÉúÁ ¨ÉÃUÀA ¤eÁªÉÆâÝãï, £ÁfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ¤eÁªÉÆâÝÃ£ï ¸Á|| J®ègÀÆ PÀÄjPÉÆÃmÁ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 1,00,000/- gÀÆ. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á , ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ M¥ÀÄàªÀÅ¢®è. CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ¢: 21-02-11 gÀAzÀÄ gÁwæ £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀA¨sÀ¢PÀgÀÄ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄÝgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀĺÁUÁAªÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ªÀĺÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀÄoÀ ¸Á|| UÉƧÆâgÀ ªÁr vÁ;f; UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 23-02-11 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÉƧÆâgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ²æÃ. gÁZÉÆÃmÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ ¨ÁV® ºÀwÛgÀ EzÀÝ zÉêÀgÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀÄArAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ 5000/- gÀÆ. PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀĪÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ
¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà gÁduÁÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄuÁÚ E®PÀ®è, ¸Á|| D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 24-02-11 gÀAzÀÄ £À£Àß n.«í.J¸ï JPïì¯ï ¸ÀÄ¥ÀgÀ £ÀA: PÉJ 32 eÉ 6998  CAzÁdÄ 15,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ ¤°è¹ d£ÀvÁ §eÁgÀPÉÌ vÀgÀPÁj vÀgÀ¯ÉAzÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è, E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Thursday, February 24, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ :

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 24-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß DzsÁj¹ ²æà PÉ.©. dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà r.J¸ï.¦. D¼ÀAzÀ G¥À-«¨sÁgÀgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ ¹.¦.L. D¼ÀAzÀ ªÀÈvÀÛ, ²æÃ. J¸ï. C¸ÀèA¨ÁµÁ ¦.J¸ï.L. ¤A§UÁð ¥Éưøï oÁuÉ, ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ vÀgÀ½zÀÄÝ, C°è D¼ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ GªÀÄUÁð gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ°è §gÀĪÀ avÀ°¥ÁnAiÀÄ ºÀwÛgÀ 3 d£À zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV, 1) zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà £ÀUÀgÉ ªÁ: RdÆj UÁæªÀÄ 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà £ÀUÀgÉ ªÁ: RdÆj UÁæªÀÄ 3) °A§tÚ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄgÀAiÀÄ®è¥Àà £ÀUÀgÉ ªÁ: RdÆj UÁæªÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉUÉ M¼À¥Àr¸À¯ÁV CªÀgÀ°è 3 £ÁqÀ ¦¸ÀÆÛ®UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß, SÁgÀzÀ ¥ÀÄr EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀgÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ.

F ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà £ÀUÀgÉ ªÁ: RdÆj UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ RdÆj UÁæªÀÄ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ RdÆj¬ÄAzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ PÀÄA¨ÁgÀ JA§ÄªÀ£À£ÀÄß 2010gÀ dįÉÊ£À°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV GªÀÄUÁð oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è PÉƯÉUÉÊzÀÄ CA¢¤AzÀ vÀ¯É ªÀÄj¹PÉÆArzÀÄÝ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è EvÀ£É ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆævÀ£ÁVzÀÄÝ, EvÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄĪÀ°è D¼ÀAzÀ ¥ÉưøïgÁzÀ ²æà ªÉÆ»AiÉÆâݣï, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ¹zÁæªÀÄ, ±ÁAvÀÄ, ªÀÄ°èPÁdÄð£ï, ¸ÀĨsÁµÀ, «±Àé£ÁxÀ gÉrØgÀªÀgÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¹ ²æà ©.J. ¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£ï J¸ï.¦. UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀæPÀn¹gÀÄvÁÛgÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 24/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-02-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.37/2011, PÀ®A 498(J), 306 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/02/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ J®ªÀÄqÀUÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ EªÀ½UÉ 2003 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀäzÀ DgÉÆæ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ DgÉÆæ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ, ªÀiÁªÀ ±ÀAPÉæÃ¥Áà, £ÁzÀ¤ ±ÀgÀtªÀiÁä, ¨sÁªÀ PÀªÀįÁPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÉt C¤ÃvÁ½UÉ J®ègÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÄÝ C½AiÀÄ£ÀÄ DUÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¹UÀgÉl¤AzÀ ZÀÄaÑ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 22/02/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è C¤ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ ²æÃPÁAvÀ ªÀAiÀÄ 11 wAUÀ¼ÀÄ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀiÁªÀ, UÀAqÀ, £ÁzÀ¤, £ÉUÉt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ EªÀÀgÉ®ègÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18,19/02/2011 gÀ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhiÁºÀAVÃgÀ vÀAzÉ «ÄÃgÀ SÁzÀgÀ C° ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð G/ ªÀQî ªÀÈwÛ ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 37 gÀ°è EzÀÝ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è EzÀÝ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ ªÉÄÃ¯É JvÀÛ®Ä 7.5 JZï.¦. «zÀÄåvïÛ ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 12,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.31/2011, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ) :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¢. £ÁUÀuÁÚ OAn, ªÀAiÀÄ 45 ªÀð PÀ§â°UÀgÀÄ G: ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À ¸Á: ZÀl£À½î UÁæªÀÄ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¢. £ÁUÀuÁÚ OAn ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÀ G: 9 £Éà «zÁåyð ¸Á: ZÀl£À½î UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå °AUÁ£ÀAzÀ (¸Á¬Ä) PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 0700 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ G½zÀ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁVgÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

²æà J£ï.Dgï.¤AUÀ¥Àà ¦J¸ïL ºÀnÖoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.02.2011 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀ¢ÝV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DmÉÆøÀASÉå: PÉJ.36, 3519 £ÉÃzÀÝjAzÀ N«ÄßPÁgÀĸÀASÉå: PÉJ.33,JªÀiï.1860 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwäªÉÄðAzÀ zsÁ½ªÀiÁr, DmÉÆøÀASÉå: PÉJ.36,3519 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï ¸Á:eÉ.¦.PÁ¯ÉÆä ºÀnÖPÁåA¥ï EªÀ¤UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV, gÀ²Ãzï vÀAzÉ J¸ï.J.£À© ªÉAPÀmÉñÀégÀ UÁå¸ï KeɤìAiÀÄ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À EªÀ£ÀÄ C.Q.gÀÆ:37,400/- ªÀiË®åzÀ 22 vÀÄA©zÀÝ UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß N«ÄßPÁgÀĸÀASÉå: PÉJ.33,JªÀiï.1860 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁr, N«Äß PÁj £À°è vÀA¢gÀĪÀ SÁ° ¹¯ÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ N«Äß PÁj £À°è §A¢gÀĪÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á:ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÁ:ªÀ: zÉêÀ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ vÀ®Ä¦¹, C.Q.gÀÆ:26,600/- ªÀiË®åzÀ 19 SÁ° ¹¯ÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ E§âgÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ 22 UÁå¸ï vÀÄA©zÀÝ ¹¯ÉAqÀgïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 19 SÁ° ¹¯ÉAqÀgïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀĺÀt:1850/- gÀÆ¥Á¬Ä¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:23.02.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ zÉêÀtÚ vÀAzÉ UÀAUÀÆgÀ¥Àà ¸Á:PÀĦàUÀÄqÀØ EªÀ£ÀÄ PÀȵÀgïfÃ¥ÀĸÀASÉå:PÉJ.36,JªÀiï.3448 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀĦàUÀÄqÀØ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÉÄÃn 40 ªÀµÀð, ¸Á:aPÀÌ G¥ÉàÃj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ UÀzÉÝ¥Àà EªÀjUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà 40 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ PÀëAiÀÄgÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.02.2011 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¹, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ, ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:23.02.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ºÀÄ°UɪÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAdgÀ¸ÉÛ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀĪÁr ±Á¯ÉºÀwÛgÀzÀ ¤ªÁ¹, ©.ªÀÄzsÀÄ ¸ÀÆzÀ£ÀgÉrØ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀægÉrØ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.12.2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, Dgï.446 CQgÀÆ:35,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.02.2011 gÀAzÀÄ ©.ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£ÀgÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà PÉ.¦.gÀÄzÉæñÀ ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ &¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:23.02.2011 gÀAzÀÄ 08.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁWÀtÚ vÀAzÉ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸ÀtÚ, 55 ªÀµÀð ¸Á:ºÉƸÀªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï, §ÄqÀØAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 56 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå 60 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: ºÀ¼É ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï EªÀgÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:300/- ªÀiË®åzÀ 60 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ CdÄð£À ²®Ø ¸Á|| ¯ÁqÀaAZÉÆý vÁ|| D¼ÀAzÀ f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 23-02-11 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl PÁªÀÄvÀ ºÉÆmÉ®£À°è PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÁdgÁzÁUÀ ¯ÉÃmÁV §A¢gÀÄ« CAvÁ PÁªÀÄvÀ ºÉÆmÉî ªÀiÁå£ÉÃAdgÀ UÀÄAqÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¯ÉÃl ªÀiÁr §gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.    

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.f¯Áè ±À¸ÀÛçdÕgÀÄ ºÁUÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ, ¢: 18-02-11 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ qÉÊAiÀiÁ°¸À¸À UÀÄ®§UÁðzÀ°è£À 1) 02 DQìd£À ¥ÉÆèëÄÃlgï 2) 02 £À°è vÉÆÃn ªÀÄvÀÄÛ ¢: 20-02-11 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è E.J£ï.n «¨sÁUÀzÀ°è£À 3) ºÁåAqÀªÁ±À mÁ¥À 1 4) §¯ïì ¯ÁåA¥À 3 5) N2 ¥ÉÆèà «ÄlgÀ 1 MlÄÖ CAzÁdÄ 12900/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸ÀdÓ£À ¸Á|| UÁf¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ,
£Á£ÀÄ qÁ|| «±Àé£ÁxÀgÉrØ gÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÀtÂÚ£À aQvÉìUÁV £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ 32 J¯ï 7790 gÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è
vÉÆÃj¹ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ
¸Éà÷èÃAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ
¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÀwñÀ ªÉÄð£ÀªÀĤ ¸Á|| ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ VjñÀ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ FvÀ¤UÉ
avÁÛ¥ÀÆgÀ §¸ï WÀlPÀzÀ°è §¸ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸ï PÉJ 32 J¥sï 971 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆqÁUÀ VjñÀ£À vÀ¯ÉUÉ §rzÀÄ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ CzÉà ¢£À UÀAUÁ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢: 21-02-11 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÉÆPÁgÁdÄ §AqÁj ¸Á|| gÁd ªÀÄAræ ºÁ|| ªÀ || gÁªÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß 2 £Éà ªÀÄUÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ gÁd ªÀÄAræAiÀÄ°è £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä ºÀwÛgÀ ©nÖzÀÄÝ C¯ÉèAiÉÄà «zsÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß »ÃVgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ §A¢zÀÝ£ÀÄ. »ÃUÁV ¢ : 21-02-11 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁqÀð£ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Wednesday, February 23, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 23/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-02-2011

d£ÀªÁqÀ£À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2011, PÀ®A 366, 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. D±Á vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀ (PÉ) EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G: UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀ (PÉ) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ EzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄzsÉå ¥ÉæêÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ ¢£Á®Æ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄeÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ D¸É vÉÆÃj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj gÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ½AzÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ £À£Àß eÉÆvÉ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÁ ºÉýzÁUÀ £Á«§âgÀÆ ¦æÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 18-01-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ M¦à¹PÉÆAqÀÄ ±Á¥ÀÆgï CgÀtåzÀ°è vÀA¢lÖ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ C°è 2-3 ¢ªÀ¸À G½zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£Á®Ä ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CgÀtåzÀ°è ©lÄÖ DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CgÀtå¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ EvÀ¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ. CªÀÄgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ N®zÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ¤UÉ J¯Áè «µÀAiÀÄ w½¹zÀgÀÄ. C°èAzÀ vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ N®zÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß «ÄeÁð¥ÀÆgÀ (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä M¦àPÉÆArzÀÄÝ. FUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011, PÀ®A 324, 504, 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/02/11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁPÀð vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð G: DgÀÆUÉå E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ (n) EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ 1830 UÀAmÉUÉ PÁqÀªÁzÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ vÀ£Àß ¨sÁªÀA¢gÁzÀ DgÉÆæ 1) ¸Á§¹Ö eÁAiÀiï 2) ªÀÄgÀ«£ïgÁAiÀÄ 3) ªÉÆúÁ J®ègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄƪÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ C¥ÀgÀAf¤ FPÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛ¯Áè. ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArgÀÄ« CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄgÀ«£ïgÁAiÀÄ FvÀ£ÀÄ gÁr¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÀåUÉ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ JgÀqÀÄ vÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ §gÉUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ G©âzÀ UÁAiÀĪÁVzÉ ¸À¨ï¹ÖªÀ eÁAiÀiï FvÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀUÉÊ DAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛæUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ CµÀÖgÀ°è Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ AiÀıÀ¥Áà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ aQvÉì PÀÄjvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
ªÀÄÈvÀ ²¯ÁàªÀw UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ vÀA¨ÁPÉ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 21/02/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÀÄ°èUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀzÀ°è ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 22/02/2011 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¨É®ÆgÉ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ. EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ¢. PÁ²£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð ¸Á: gÀAUÀeÉÃeï UÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ DgÉÆæ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ zÉêÀvÀgÁeï ¸Á: gÀAUÀgÉÃeïUÀ°è ©ÃzÀgÀ. 2) ¸Àa£ï vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉêÀvÀgÁeï ¸Á: gÀAUÀgÉÃeïUÀ°è ©ÃzÀgÀ. 3) ±ÀĨsÀªÀÄ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉêÀvÀgÁeï ¸Á: gÀAUÀgÉÃeïUÀ°è ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ vÀgÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï ¹¤AiÀÄgï r«d£ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 06-04-2000 gÀAzÀÄ Dgï.J-17/10 £ÉzÀÝgÀAvÉ ªÉÆPÀzÀªÉÄä ºÀÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà «±Àé£ÁxÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-02-2011 gÀAzÀÄ wÃjPÉÆAqÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀÄtÚ §tÚ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀÄtÚ ºÀZÀÑ ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2011, PÀ®A 504, 324, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣À«Ã£À vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉêÀvÀgÁeï ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 9-2-156, gÀAUÀgÉÃeïUÀ°è ©ÃzÀgÀ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 1) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁgÁzÀ 2) C¤Ã® vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁgÁzÀ 3) NAPÁgÀ vÀªÀÄzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁgÁzÀ 4) PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ©gÁgÁzÀ 5) PÀÄ. «ÄãÁQë vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁgÁzÀ 6) «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ 7) ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ ©gÁzÁgÀ J®ègÀÄ ¸Á: gÀAUÀgÉÃeïUÀ°è ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV E§âgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ UÉÆÃqÉUÉ ¸ÀÄtÚ §tÚ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ KPÉ ¸ÀÄtÚ §tÚ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉý, F §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«® PÉøÀ EzÉ. PÉøÀ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ F UÉÆÃqÉUÉ AiÀiÁgÀÄ ¸ÀÄtÚ §tÚ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÉÆÃqÉ £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀÄtÚ §tÚ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2011, PÀ®A 509, 354, 341 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À©Ã§Ä¤ß¸Áì ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ RĶðzÀ ªÀ;35 ªÀµÀð eÁ;ªÀÄĹèA G;PÀÆ° ¸Á;UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ¸Á;PÀĸÀĪÀÄUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ »A¨Á°¹ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ¸À£Éß ªÀiÁr vÀ£ÉÆßÃA¢UÉ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉzÀjPÉÆArzÀÄÝ ¸À«ÄÃ¥À §AzÀÄPÀtÄÚ ºÉÆqÉzÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¨ÁgÀÆzÀ UÀ°è ºÀwÛgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ d§j¬ÄAzÀ £À£Àß eÉÆvÉ £ÀqÉ EªÀvÀÄÛ gÁwæ E§âgÀÄ PÀÆqÉÆÃt CAvÀ d§j ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2011, PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/02/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀÄ®¹AUÀ@WÀļÁå vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ 44 ªÀµÀð eÁåw ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀj vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ qsÀ§Ä@gÁdÄ vÀAzÉ ºÀj ZÀªÁít 2) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀj ZÀªÁít 3) PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít J®ègÀÆ eÁåw ®ªÀiÁt ¸Á: ºÀj vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä PÉÊPÀqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÀt PÉÆqÀÄ ¨sÉÆùتÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÀ¯ÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ¥sÀÄPÀt¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/2011, PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/02/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀj ZÀªÁít 27 ªÀµÀð eÁåw ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀj vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ï EªÀgÀ vÁAqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ DgÉÆæ 1) ¥sÀÄ®¹AUÀ@WÀļÁå vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ 2) ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ¥sÀÄ®¹AUÀ@WÀļÁå E§âgÀÆ eÁåw ®ªÀiÁt ¸Á: ºÀj vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ¯ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ PÉÊPÀqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÀt ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ DgÉÆæ ¸ÀgÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï ¥sÀ¹ G¯Áè ºÀĸÉìä @ ¸ÀeÁÓzï ¸ÁºÉèï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï PÀ°ªÀÄįÁè ºÀĸÉìä ªÀ: 44 eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 5-3-154 zÀÄ®í£À zÀªÁðeÁ, ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ ¸ÉÊ¥sÀįÁè ºÀĸÉì¤ EªÀ¤UÉ ¨sÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ®UÀß PÁAiÀÄðPÀæPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, UÁ§jUÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄÝ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 2 C®ªÀiÁj Q° ªÀÄÄjzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,98,000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1,30,000 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011, PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉÆÃuɬÄAzÀ ,gÁªÀÄwÃxÀð ªÁr UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ ¸ÀAdÄ ¹¸Éð gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ±ÀªÀ ©zÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ 2145 UÀAmÉUÉ ±ÀªÀ EzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ ¥Àj²Ã°¹, ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁdjzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À CfÓ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÁ¨ÁAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄtUÉÃgÉ ¸Á: RlPÀaAZÉÆý gÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ gÁd¥Áà E§âgÀÄ PÀÆr ¨sÁ°ÌAiÀÄ ²æà ¸ÀAdÄ ¹¸Éð gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¯ÁªÀt¬ÄAzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ gÁdÄ PÉÆgÉÃgÀ ºÁUÀÆ gÁªÀÄwÃxÀðªÁr UÁæªÀÄzÀ dUÀ£ÁßxÀ PÉÆý EªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä £ËPÀj ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ gÁdÄ PÉÆgÉÃgÀ EªÀ¤UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ £ËPÀjAiÀÄ ºÀt CªÀ£À vÀAzÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ gÁdÄ EªÀ£ÀÄ £ËPÀj ªÀiÁqÀ®Ä £Á£ÀÄ, ºÀt £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ PÉÆnÖgÀÄwÛÃj ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ ªÉƨÉÊ® Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä, RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀÄÈvÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ gÁd¥Áà EªÀ¤UÉ PÉýzÀÄÝ, ¨Á¯Áf EªÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÀ PÁgÀt, ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀÄjUÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ ¨Á¯Áf EªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁdÄ PÉÆgÉÃgÀ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¥ÁAZÁ¼À (¸ÀÄvÁgÀ) ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀªÁr vÁ: zÉÃUÀ®ÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ P˱À¯Áå EªÀ½UÉ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ªÀĺÁ£ÀAzÁ UÀAqÀ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ CªÀ¼À CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄzÀå ¨Á¬ÄªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÝjAzÀ CA¢¤AzÀ CªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ P˱À¯Áå EªÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÀUÉ ©qÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀ¼À CvÉÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “K ¨sÁqÀÄ ºÁmÁå£À ªÀÄUÀ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ©qÀÄwۢݔ CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄvÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2011, PÀ®A 143, 147, 353, 504, 448 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-02-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ±ÀÄPÀÄgï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÁºÀ¨ï vÀÄUÁAªÀ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¥ÉƸÀÖ D¦ü¸ï zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀÄÄgÀ½ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¥Á¸ÀAUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆÃvÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwÃð¹¢Ý CAvÁ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ°è ¥ÉƸÀÖªÉÄ£ïUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzÀ D¹Ã¥sï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï KPÀ¨sÁ¯ï ªÀaiÀÄ 10 ªÀóµÀð ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ J¸ï.©.L ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ J.¦.JªÀiï.¹ PÁæ¸ï ¢AzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J. 38 E 4414 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÁ®¬Ä¹ PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤Ã°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® »ªÀÄär ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.