Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 19, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-10-2010
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D¨ÉÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸À¯ÁªÉÇâݣÀ ºË¯ÉªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: Z˪ÀvÁ ªÉƺÀ¯Áè alUÀÄ¥Áà EvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ¸À¯ÁªÉÇâݣÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ºË¯ÉªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: Z˪ÀvÁ ªÉƺÀ¯Áè alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀjzÀÄÝ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÉÆÃrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ QjQj ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr CªÀgÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è F¯Ád ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 18-10-2010 gÀAzÀÄ 02:15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀzÉà ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 30/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁuɪÀiÁä UÀAqÀ ¥ÉAl¥Áà ªÁjPÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÁjPÀ, ¸Á: zsÀªÀiÁð¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉUÉ PÀ©âtzÀ ¸À¯ÁPÉUÉ §mÉÖ ºÁPÀĪÁUÀ PÀ©ât ¸À¯ÁPÉÌAiÀÄ°è ªÀļɬÄAzÀ PÀgÉAl E½zÀÄ JqÀUÉÊUÉ vÁV ªÀiÁuɪÀiÁä EPÉAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀvÀåªÀÄä UÀAqÀ CqÀªÉÃAiÀiÁå ªÁjPÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î (J.¦.) EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 323, 504, 506, 498[J], 306 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ £ÁUÀgÁd £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: OgÁzÀ [J¸ï] EPÉUÉ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: OgÁzÀ [J¸ï] EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ KPÉ ºÉÆUÀÄwÛ ¤Ã£ÀUÉ C°è AiÀiÁgÀ eÉÆvÉAiÀÄ° ¸ÀA§AzsÀ«zÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. CzÀPÁÌV ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 14/10/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀrجÄAzÀ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À zÉúÀ ¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄnÖzÀÄ aQvÉìUÁV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®ÄªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 323, 504, 506, 498 [J] L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18/10/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ zÉëAzÀæ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ©ÃgÀ£À½î ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/10/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁªÀÄ£ï vÀAzÉ PÁ²¨Á GzÁvÉÛ ¸Á: C®UÀÄqÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÁ²ªÁ GzÁvÉÛ, 2) ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ PÁ²¨Á GzÁvÉÛ, E§âgÀÄ ¸Á: C®UÀÆqÀ EªÀj§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄgÀÄ ºÀAaPÉ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 17/10/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÁªÀÄ£ï vÀAzÉ PÁ²¨Á GzÁvÉÛ ¸Á: C®UÀÆqÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÁ²ªÁ GzÁvÉÛ ¸Á: C®UÀÆqÀ EvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀAaPÉ ¸À®ÄªÁV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 295/2010 PÀ®A 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲gÁeÉƢݣÀ vÀAzÉ ±ÉÃgÀÄdªÀiÁ RÄzÁªÀ£À ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©), ¸ÀzÀå vÉÆÃ¥sÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á®Ì£É ªÀÄUÀÄ ªÀĺÀäzÀ jAiÀiÁdĢݣÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/07/10 gÀAzÀÄ d¤¹zÀÄ,Ý £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 08/08/10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ qÁ: ¸ÀAVÃvÁ CUÀr ªÉÊzÁå¢üPÁj ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¥sÁå«Ä° ¥Áèöå¤AUï (ªÀÄPÀ̼À D¥ÀgɱÀ£ï) PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¸ÀAfë£À D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è D¥ÀgÉñÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ C°è 7 ¢ªÀ¸À ElÄÖ ¢£ÁAPÀ 15/08/10 gÀAzÀÄ mÁQ (ºÉÆ°UÉ) vÉUÉzÁUÀ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É£É EzÀÝ §UÉÎ w½¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ ¥ÀÄ£ÀB 2 ¸À® DgÉÆæ qÁ: ¸ÀAVÃvÁ CªÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃV vÉÆÃj¹zÀgÀÆ ¸ÀzÀj ¨ÉÃ£É §UÉÎ PÁ¼Àf ªÀ»¸ÀzÉà UÀÄèPÉÆøÀ ºÀaÑ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¨ÉÃ£É Cwà ºÉZÁÑzÁUÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À vÉÆÃj¹ C°è D¥ÀgÉñÀ£ï ¸ÀjAiÀiÁV DV¯Áè ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä wý¹zÀÝjAzÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ 24/08/10 gÀAzsÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è AiÀıÉÆÃzsÀgÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 26/08/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04:30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà CªÀ¼À ªÉÄÊAiÀÄ°è ¥Á¬Äd£ï DVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C°¸Á§ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ)ªÀiÁPÉðl ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÉEUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¯Á®ªÁrAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwæ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯ÁqÀUÉÃj §¸ÀªÀtÚ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è fÃ¥À ¤°è¹ DgÉÆæ C£ÀégÀ vÀAzÉ C§Äâ® gɺɪÀiÁ£À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ¸Á: ¯Á®ªÁr ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±ÀzÀAzÀ 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî §nÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 1000=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 170/- gÀÆ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ UÁf£À UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/10/10 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²¯ÁA PÀ¢AiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀ®Ä gÀrAiÀiÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: aQè [eÉ], vÁ: OgÁzÀ [©] EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ ªÉÄvÉæ ¸Á: aQè [eÉ] EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ²¯ÁAUÀ PÀ¢AiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÉÆÃuÁ ¨Á CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ D jÃw KPÉ? ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉüÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MªÉÄä¯É PɼÀPÉÌ PÉqÀ« PÀ°è¤AzÀ PɼÀ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®zÉ JqÀ ¨sÀPÁ½AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÉ £ÀÄQzÀÝjAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/10/10 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀiÁ£ÀĪÉïï vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ (J), vÁ: OgÁzÀ [©] EvÀ£ÀÄ ZÀZÀðzÀ°è ¨sÀd£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ ¹ÃªÀÄ£À vÀAzÉ CdÄð£À ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ (J), EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ºÉÆgÀUÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV KPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è F ªÉÆzÀ®Ä PÉøÀÄ ªÀiÁr¸ÀÄwÛ CAvÁ CAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À vÁ¬Ä vÉÃdªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¹ÃªÀÄ£À EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2010 PÀ®A 279, 338, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÉƼÉî, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Áà gÀªÀgÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/3322 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ©lÄÖ PÉƼÁgÀ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛzÀÄÝ DmÉÆÃzÀ°è £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ aPÀ̪ÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÉƼÉî ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð ºÁUÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ GªÉÄñÀ PÉÆý ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ PÀĽwzÀÄÝ 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤Ã®A£À½î vÁAqÁ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢AiÀÄ PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÉƼÉî FvÀ¤UÉ JqÀªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ºÁUÀÄ vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®ªÉÆüÀPÉÊ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ GªÉÄñÀ PÉÆý FvÀ¤UÉ JqÀªÉÄ®ÄQUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀ®èPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ PÀĸÁ¼É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: d£ÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ ²ªÁf qsÉÆÃgÀ E§âgÀÆ ²ªÁf EvÀ£À CAUÀr §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-OgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁåPÀì fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/ 3367 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á: d£ÀªÁqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À UɼÉAiÀĤUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀmÁ¬ÄUÉ, ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UɼÉAiÀĤUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 218/2010 PÀ®A 380 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 18-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§â«zÀÝ PÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÆeÉUÁV vÀA©UÉUÉ ºÁQzÀ MAzÀÄ UÀAl£ï ¸ÀgÁ 2 ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ C.Q 45,000/- gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ 12 UÀAmɬÄAzÀ 2 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ N¼ÀUÉ §AzÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/10/2010 gÀAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÁqÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀªÀÄð ¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ DgÉÆæ MAzÀÄ jÃAiÀÄgÀ CmÉÆà £ÀA PÉJ-39/1824 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀÄt¸ÀUÉgÉ ¸Á: zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¥À°ÖAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ºÀ¼É¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ºÀÄ°UÉ¥Àà EªÀgÀ 15 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj ¨Á®QAiÀÄgÀ ¥ËæqÀ±Á¯É ªÀÄÄzÀUÀ¯ï£À°è J¸ïJ¸ïJ¯ï¹AiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:26.09.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §mÉÖ ºÉÆ°AiÀÄ°PÉÌ PÉÆlÄÖ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉw®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¨Á®QAiÀÄÄ 4 Cr JvÀÛgÀ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, UÉÆâ ªÉÄʧtÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄàPÀÆzÀ®Ä ºÉÆA¢zÀÄÝ, ZÁPÀ¯ÉÃmï PÀ®gï ZÀÄrzÁgï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¨Á®QAiÀÄ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:18.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.10.2010 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ w¥Àà£ÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀgï, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ CAUÀr, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀtÚ°AUÀ¥Àà ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄÄzÀÝ®¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§, «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ J®ègÀÆ ¸Á:w¥Àà£ÀºÀnÖ, ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:UËqÀ£À¨Á« EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:4720/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.10.2010 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ aPĄ̀ÉÃgÀV UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:4210/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ ¥ÉÆÃvÁß¼ïUÁæªÀĤªÁ¹, ¤AUÀAiÀÄå vÀAzÉ C«ÄãÀ¥Àà 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 5-6 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ vÀ¯É ¸ÀjAiÀiÁV EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À gÁªÀÄvÁß¼ï UÁæªÀÄzÀ°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆr¹zÀÝgÀÆ UÀÄtªÀÄÄR£ÁVgÀ°®è EzÀjAzÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:14.10.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:18.10.2010 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß CAiÀÄåªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:15.10.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï G¸Áä£ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ±Á° ¸Á: ªÉÄxÉÆÃr¸ïÖ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ C.Q.gÀÆ:11,22,000/- ªÀiË®åzÀ °Ã¯ÁåAqï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.36,6201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¯Á¯ï¥ÀºÁr ªÁlgï mÁåAPï ºÀwÛgÀ ¤°è¹, vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:16.10.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¯Áj EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.10.2010 gÀAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸ÉÊAiÀÄzï G¸Áä£ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ DeÁzÀ £ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ®QëöäÃPÁAvÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ UÉÆëAzÀ ZËzÀj @ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ J¯ï.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ZËzÀj EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.10.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀªÀÄä¸ÀéUÁæªÀÄ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:18.10.2010 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ ®QëÃPÁAvÀ EªÀgÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ DVzÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ¢£ÁAPÀ:17/18.10.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹, C®ägÁzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀA¥ËAqï£À°è ¤°è¹zÀÝ C.Q.gÀÆ:15,000/- ªÀiË®åzÀ ¸ÀÆÌnAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ ²PÀëPÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀºÉÆPÀÄÌ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ «ªÀgÀ ªÀiÁ»w w½AiÀÄÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:18.10.2010 gÀAzÀÄ UÉÆëAzÀ ZËzÀj PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:15.10.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ®PÀÌA¸Á¤ ²ªÁf vÀAzÉ ZÀAl¨Áâ¬Ä ¸Á:§Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¥ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: 2£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ C.Q.gÀÆ:32,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¥Áå¸À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:J¦.29,©J.9059 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAPÀÑgï DVzÀÝjAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2£Éà PÁæ¸ï £À°ègÀĪÀ gÀªÀÄeÁ£ï ¥ÀAPÀÑgï CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃV lÆå¨ï ªÀÄvÀÄÛ mÉÊgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.10.2010 gÀAzÀÄ ®PÀÌA¸Á¤ ²ªÁf PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw UÉÆÃtªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ AiÀiÁzÀªÀ, ¸Á: UÉÆ®ègÀ UÀ°è dUÀvï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¨Á°£À Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ E°è Dl DqÀ¨ÉÃrj, ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ §rAiÀÄÄvÀÛzÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¥ÀgÀªÁV gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ ºÁf ºÁUÀÆ EvÀgÉ 20-25 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà «dAiÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöt ¸Á|| ©.±ÁåªÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä §qÁªÀuÉAiÀÄ ©.±ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀ DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¦üÃPÀ ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉUÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ Dl DqÀĪÁUÀ UÉÆëAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀĸÁé«Ä gÀªÀgÀÄ gÀ¦üÃPÀ¤UÉ F ºÉÆ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ KPÉ Dl DqÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ÝAiÀiÁ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç¢AzÀ £À£Àß ªÉÄ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄ gÀ¦üÃPÀ ªÀÄzÀå ¥ÀæªÉò¹zÁUÀ gÀ¦üÃPÀ£À JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÁPÁ¸ÀÛç¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æêÀÄw ²æzÉë UÀAqÀ UÀAUÁzsÀgÀ ¸Áé«Ä, ¸ÁB ªÀÄPÀÛªÀÄ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ UÀAd §¸Àì ¸ÁÖAqÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CmÉÆà ¸À®ÄªÁV ¤AvÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 32 PÀÆå 6743 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.69/10 PÀ®A 323, 325, 504, 506 L.¦.¹

¦gÁå¢zÁgÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ CªÀgÀ ¸ÀA§¢ü DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Àà vÀA ®ZÀªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÉÊUÀqÀ ºÀt PÉýzÀÄÝ ºÀt E¯Áè CAvÁ ºÉ½zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 16-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄÄzÀÄlV UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè C£ÀäßwÛAiÀiÁ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬ÄAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀrzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÉÛ FUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä d£ÀgÀÄ §A¢zÁÝgÉ E£ÉÆߪÉÄä ¹UÀÄ ¤£ÀUÉ fªÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.55/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¤UÉ FUÉÎ 2ªÀµÀðzÀ »AzÉ ²UÁΪï£À°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV ªÀÄÈvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CzÀjAzÀ «¥ÀjÃvÀ £ÉÆêÀÅ DVzÀÄÝ, CzÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉÃ, CzÀgÀ £ÉÆë£À ¨ÁzÉà vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÁ¸ÀzÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.57/10 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 18-10-10 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ «Ä¤ §¸ï £ÀA: PÉ.J-29/1688 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À-aPÀÌ ¹AzÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, aPÀÌ ¹AzÉÆÃV E£ÀÆß 2 Q.«Äà zÀÆgÀ EzÉ J£ÀÄߪÁUÀ, vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ «Ä¤ §¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß vÀ¦à, §¸Àì£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ªÀÄUÀίÁV PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ §¹ì£À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ, M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.192/10 PÀ®A 341,323,324,427 gÉ.« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 18-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ¯Áj £ÀA. JAºÉZï-04EJ¯ï-5245 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ, DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. f.eÉ-05 Jn-3409 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ E§âjUÀÆ NªÀgï mÉÃPÀ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è »AzÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, AiÀÄÄ.¦ ©ºÁgÀ qÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ J£ï.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄvÉÛ ¸ÉÊqï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ PÀ°è¤AzÀ UÁè¸ïUÉ MUÉzÀÄ UÁè¸ï MqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤®è¸À®Ä, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤®è¹ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁr£À £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÂÚ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.168/10 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 18-10-10 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀtÚ PÁåA¦£À gÁªÀÄPÀȵÀÚ EªÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥ï ¥ÀPÀÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï¨ÁºÀgï JA§ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆæ JªÀiï.§¸ÀªÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, CªÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.4,050/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.