Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 6, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 06-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-03-2009

§¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼À ¸ÁªÀÅ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 05/03/09 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ¸ÀwÛzÀ §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£ÀUÉƸÀÌgÀ £ÁqÀ vÀºÀ²Ã¯ï PÀbÉÃj §UÀzÀ®PÉÌ ºÉÆÃV §UÀzÀ®¢AzÀ §¸Àì £ÀA§gÀ PÉJ-38-3140 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (JA) PÁæ¸À §½ §AzÁUÀ §¸Àì ¤AwzÀÄÝ §¸Àì¤AzÀ E½AiÀÄĪÁUÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ »AzÉ £ÉÆÃqÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄä¯É vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ §¹ì¤AzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÁUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀ¯ÁgÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1715 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzsÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆîzÀ°èzÀÝ C®Äå«Ä¤AiÀÄA ªÉÊgÀ PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/03/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Áà 50 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁw. J¸À.¹ ¸Á/ zsÁgÀdªÁr vÁ. ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è UÀAUÁ PÀ¯Áåt AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï vÉÆÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/02/09 gÀAzÀÄ «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð PÀÄjvÀÄ PÉ.E.© AiÀĪÀgÀÄ ªÉÊgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ²æà UÀt¥ÀvÀgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ 4 C®Ä«Ä¤AiÀÄA «zÀÄåvï ªÉÊgÀ §AqÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 1 f.J. ªÀAiÀÄgÀ §AqÀ® CA.vÀÆPÀ 160 PÉ.f. ,CA.Q. 3500/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ .F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/09 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸Á® ¨ÁzsÉ vÁ¼À¨ÁgÀzÉ ªÀåQÛAiÉƪÀð£À ªÀÄgÀt

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

RAqÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀĺÁ°AUÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁw;°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: RAqÁå¼À EªÀjUÉ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ°è ¸Á® DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¸Á® ¨sÁzÉ DV ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAlUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£É »AzÉ §§° VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥nÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀZÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀĺÁ°AUï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPïUÉ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 05/03/09 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄªÀÄzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á: gÁªÀÄwxÀðªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/03/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 36-eÉ-3952 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ®PÀëöät EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ gÁªÀÄwÃxÀðªÁrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA. PÉJ-05 J£ï 2736 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß JzÀÄj¤AzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄ ¤°è¹zÀ DmÉÆÃjPÁë PÀ¼ÀªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/03/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁQgÉƢݣï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï ºÀĸɣï RÄgɶ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04/03/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß §eÁeï DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-39/2024 £ÉÃzÀgÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ UÁAiÀÄwæ ºÉÆÃmÉ®UÉ HlPÉÌ ºÉÆÃV DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß ºÉÆÃmÉ®£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÉÄãï gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ ºÉÆÃmɯï M¼ÀUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁë C°ègÀzÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 05/03/09 gÀAzÀÄ 1730 WÀAmÉU ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA 9 ªÉÄÃ¯É ¯Áj £ÀA PÉJ-32-J-8092 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¤°è¸À®Ä PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr vÉÆÃj¹zÁÝUÀ ¤°è¸À ºÉÆÃzÀÝ£ÀÄ fæ£À°è »A¨Á°¹ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤°è¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀjZÀvÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/09 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32,34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ; 05-03-09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀiÁf ¸ÉÊPÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ JzÀÄUÀqÉ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlPÉAzÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥sÉʪÉƢݣï vÀAzÉ ¸ÉʪÉÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ 100 jAzÀ 104 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ C.Q-10.200/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/09 PÀ®A 498 (J), 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/03/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1530 UÀAmÉUÉ «Ä£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á: «Ä£ÀPÉgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ²æÃzÉë EªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ WÁ¼É¥Áà ªÉÄvÉæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÁ¨ÁzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ©ÃAiÀÄgï ¨Ál®UÀ¼À d¦Û

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 05/03/09 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ²æà J¸ï.f.PÀ½îUÀÄqÀØ C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ J£ï.ºÉZï.-9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀAeÁ§ zÁ«Ä zsÁ¨ÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀÄqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L. ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj zÁ«Ä ¥ÀAeÁ© zsÁ¨ÁzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ zsÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ 1) PÉ.J¥sï.¸ÁÖçAUï ©Ãgï 650 JA.J¯ï. 25 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 2) PÉ.J¥sï.¦æëÄAiÀÄgï ©Ãgï 650 JA.J¯ï. 5 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 3) £ÁPËmï ©Ãgï 650 JA.J¯ï. 3 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 4) JA.¹. «¹Ì 180 JA.J¯ï. 4 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 5) ¨ÉÆäPï «¹Ì 180 JA.J¯ï. 10 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zsÁ¨ÁzÀ®zÀ°ègÀĪÀ PËAlgÀ ªÉÄÃ¯É Ezï ªÀåQÛUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀgÀ¦ævï ¹AUÀ vÀAzÉ PÀgÀªÀĹAUÀ zÁ« ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw eÁmï ¸ÀgÀzÁgÀ G: ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: ©gÁzÁgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¯ÉʸÀ£ïì EzÉAiÉÄà JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JA¢zÁUÀ CªÀ£À C¢ü£ÀzÀ°èzÀÝ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ CAzÁdÄ 2,926/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ °PÀÌgÀì£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

E¹àÃmï dÆeÁl: 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ:3341/- d¦Û

    ¢£ÁAPÀ:05.03.2009gÀAzÀÄ 1130UÀAmÉUÉ ¦Q½ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ©ÃgÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀÆ®§tÚ PÉÆÃj ºÁUÀÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL. ²æà J¸ï J¸ï »gÉêÀÄoÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀĺÀt gÀÆ.3341/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:05.03.2009gÀAzÀÄ 1715UÀAmÉUÉ ºÀÄqÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ²æÃzsÀgÀÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀĺÀt gÀÆ.4200/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl: - §AzsÀ£À

    ¢£ÁAPÀ:05.03.2009gÀAzÀÄ 1930UÀAmÉUÉ DzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¥ÁUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄUËqÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà EªÀj§âgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà J¸ï J¸ï »gÉêÀÄoÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ M§â Nr ºÉÆÃV E£ÉÆߧ⠹QÌ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀĺÀt gÀÆ.2610/- ºÁUÀÄ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2009 PÀ®A 78(III) PÉ.¦. CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä zÁ½, CgÉÆæ §AzsÀ£À:

    ¢£ÁAPÀ:04.03.09gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ AiÀÄ®èzÉÆrØ vÁAqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¸ÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æà gÁªÀÄtÚ ¦J¸ïL. C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ CvÀ¤AzÀ 27 °Ãlgï PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä, 1 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.50£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÀÄ£Éß £ÀA. 33/2009 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. C åPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:

¢£ÁAPÀ:04.03.09gÀAzÀÄ 2245 UÀAmɬÄAzÀ 05.03.09gÀ 0620UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀnÖ PÁåA¥ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà ¯ÁqïgÀªÀgÀ ¥Á£ï ±Á¥ï CAUÀrAiÀÄ vÀUÀqÀÄ QwÛ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.700/-, UÀÄlPÁ ªÀÄvÀÄÛ ¹UÀgÉÃmï ¥ÁåPÉÃmïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÁ¬Ä£ï ¨ÁPïì J¯Áè MlÄÖ gÀÆ.3200/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2009 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¥ÀævÉåÃPÀ 3 PÀqÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À C¥ÀWÁvÀ - M§â£À ¸ÁªÀÅ: LªÀjUÉ UÁAiÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:04.3.09gÀAzÀÄ 2030UÀAmÉUÉ CgÉÆæ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀiË®¸Á¨ï, 35 ªÀµÀð, ¦AeÁgÀ, G:ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á: ¹zÁæA¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä dA§Ä£ÁxÀºÀ½îUÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ36 PÉ 5233£À°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÁ°ºÁ¼ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è PÀ£ÀPÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀªÀgÀ £É°è£À UÀzÉÝAiÀÄ°è UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ªÀiË®¸Á¨ïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2009 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:04.3.09gÀAzÀÄ 2000UÀAmÉUÉ CgÉÆæ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¹gÀºÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ02 ªÉÊ 5937£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ §¢ ºÉÆgÀnÖzÀÝ JwÛ£À §ArAiÀÄ »A§¢UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CgÉÆæUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà AiÀÄAPÀ¥ÀàgÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.24/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:05.3.09gÀAzÀÄ 1930UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ G¥ÁàgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CgÉÆævÀjUÉ ºÁUÀÄ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥ÀàgÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 05-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ®¤AiÀÄ CA§jõÀ £ÁnPÁgÀ EªÀ£ÀÄ eÉ.©. PÁA¥ÉèÃPÀìzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj vÀqÉzÀÄ ¯ÁjZÁ®PÀ¤AzÀ d§gÀzÀ¹Û ºÀt PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ®¤AiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ J.J¸ï.L. CuÁÚgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ C²éãÀ PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ eÉ.©. PÁA¥ÉèÃPÀìzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CA§jõÀ EvÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C²éãÀ PÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ CA§jµÀ£ÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÉƼÀPÁ°¤AzÀ vÉÆgÀr£À ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃj¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQ¹PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è ¨ÉúÉƵÀ£À°è ©¢ÝzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CAjõÀ £ÁnPÁgÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÞ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 05-03-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ qÁ°á£À GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ f¯Á£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¥ÉưøÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÁ£ÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©¸ÁQ NqÀ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À §UÉÎ ºÁUÀÄ ©¸ÁQzÀ ¸ÉÊPÀ® §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ¤UÉ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ AiÀÄPÁâ® ¸Á|| ªÀÄĹèA ¸ÀAWÀ UÀÄ®§UÁð CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ ºÉaÑ£À «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤AzÀ 1) Clè¸ï PÀA¥À¤ 9 ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ, 2) ºÀPÀÆåð®¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ 1 ¸ÉÊPÀ¯ï, 3) gÉÃAdgï PÀA¥À¤ 3 ¸ÉÊPÀ¯ï »ÃUÉ MlÄÖ 13 ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ C||Q|| 4400/-gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀÞ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 05-03-09 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ¥Àà §Ä¼À¨Á ¸Á|| ¨ÁUÉÆÃr EªÀgÀÄ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¹zÀÝ¥Àà£À ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á §Ä¼À¨Á 2) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà §Ä¼À¨Á 3) C±ÉÆPÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà §Ä¼À¨Á ¸Á|| J®ègÀÆ ¨ÁUÉÆÃr UÁæªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨sÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 04-03-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà SÁeÁ R°ÃªÀĪÀůÁè vÀAzÉ §¹ÃgÀªÀůÁè ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¦æÃAiÀÄzÀ²ð¤ ±Á¯ÉAiÀÄ gÉÆÃrUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ dĨÉÃgÀSÁ£ï, ±ÉÆúÉèï CºÀäzÀ, C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzÀ, ¹ÃgÁdÄ¢ÝÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ C§Äݯï gÀªÀÅ¥sï DjÃ¥sï EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÁ®Ä PÉzÀj dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÉÆÃnð£À°è ºÁQgÀĪÀ PÉøÀÄ ªÁ¦¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAfPÉ ºÁQ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 05-03-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨Á£ÀgÀ ¸Á|| ºÉƸÀÆgÀ vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ £ÁUÁ« ZËPÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÞUÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 05-03-09 gÀAzÀÄ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¥Á¹ä ¸Á|| ¨sÉÆë UÀ°è avÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ®Qëöä ªÀ-20 EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä ©üêÀÄÄ FvÀ¤UÉ DgÁªÀÄ E¯Áè avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÁr¹ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ wgÀÄV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ:
¢£ÁAPÀ 4-3-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4-15 UÀAmÉUÉ ¨sÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ¸ÀAUÀqÀ 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ºÀAUÀgÀUÁ(©) UÁæªÀÄzÀ ¥Á®PÀªÀiÁä zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5150 = 00 gÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304[J] L¦¹. 187 L.JA« PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 05-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀ° PÁæ¸À £À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ wªÀÄätÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/eÉ-8362 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAUÀ£Á¼À ¢AzÀ §ÆzÀUÀÄA¥ÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀ° gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á.PÀ£ÀPÀVj FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgï EAf£ï £ÀA. J.¦.02/n-5031 ªÀÄvÀÄÛ £ÀA§gï E®èzÀ mÁæ° £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr ªÀÄÄvÀÛtÚ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ wªÀÄätÚ¤UÉ JqÀUÉÊUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ, vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÛtÚ¤UÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ, Q¨ÉÆâmÉÖUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÄvÀÛtÚ FvÀ£ÀÄ E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉà 9-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 279 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà JªÀiï. ¸ÉîéA vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛ£ÁqÀgÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: UÀAUÀªÀ°è vÁ: f¯Áè: ¸ÉéîA. ¢£ÁAPÀ: 04.03.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀVªÀÄeÁªÀ 4:00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 01 / ¹. 496 £ÉÃzÀÝgÀ°è mÉAV£À PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄdgÁvÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆQ£À J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ f£ÁߥÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J£ï.J¯ï. 01/r-2405 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C£ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÀÄPÁè vÀAzÉ ²æÃgÁªÉÄñÀégÀ ±ÀÄPÁè ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á: wªÁjªÀÄl ºÁ¤AiÀiÁ, ¹¥sÁAiÀiÁ ¥sÁgÀä f: UÉÆ¥Á®UÀÄd (©ºÁgÀ) EªÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ EzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ dRA DVgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃ. ªÉÆÃw¯Á¯ï Dgï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/09 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 5/3/09 gÀAzÀÄ 3.30 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ f.gÀAUÀ£ï vÀAzÉ UÉÆëAzÀ, ¯Áj £ÀA. PÉ.J-01/J.r-6966 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ J£ï ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛ PÀnÖUÉ CqÀØ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ©æqïÓUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ UÉÆëAzÀ PÁ½¥À£Àß, 35 ªÀµÀð, ¸Á: wªÀn¥ÀnÖ, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ FvÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/09. PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 05-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ PÀÄ|| ªÉÄÃj vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà , ªÀAiÀÄ: 14, eÁ: ºÀjd£À, G: «zÁåyð¤, ¸Á|| ¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt PÁåA¥ï, vÁ||¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ,f||gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¸ÀÄzÀ±Àð£ï FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï.JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃ¥Éqï £ÀA.J¦-21/J¥sï-133 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©.¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ UÁ¼ÉªÀÄä£ÀUÀÄr PÀqÉ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁzsÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-2362 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ gÁAUï¸ÉÊqï£À°è CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À n.«.J¸ï.JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃ¥ÉqïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ n.«.J¸ï.JPÉì¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄzÀ±Àð£ï ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ E§âjUÀÆ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÀgÀ¼À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À, ¦.J¸ï.L-1, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-03-2009 gÀAzÀÄ 19-15 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ D¥Á¢vÀ£ÁzÀ D®A£ÀªÁd vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgÀ ¸Á:- UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ªÀÈvÀÛzÀ qÉð ªÀiÁPÉÃðlUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ (01) ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ JgÀqÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ. (02) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 650-00. (03) 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ (04) MAzÀÄ EArPÁªÀiï ªÉƨÉʯï zÉÆgÉwzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

6] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 5/3/2009 gÀAzÀÄ 8:30 J.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ZÀ£Àߧ¸ÀìªÀé UÀAqÀ ©ÃgÀ¥Àà eÉÆÃV£À, 25 ªÀµÀð, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: C£ÀÄPÀÄAn EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ©ÃgÀ¥Àà vAzÉ ¹AzÉÆÃUÀ¥Àà eÉÆÃV£À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁAiÀiÁjPÉ DzÁUÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆ¼É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è [ºÉƼÉAiÀÄ°è] ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.