Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 31, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 31-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-01-2009

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É AiÀÄĪÀPÀ£À CªÀzÀ馅 : ¥Á®PÀjAzÀ MzÉ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 323 324 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ CªÀÄævÀgÁªÀ SÁ£Á¥ÀÆgÉ ¸Á; zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ügÀªÀgÀÄ gÁwæ ¨sÀd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀ°AUÀ¥Áà ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ wgÀÄUÁr £ÀªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁPÉ £ÉÆqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀiÁzÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : MAzÀÄ ®PÀëPÀÄÌ ºÉaÑ£À ªÀiË®åzÀ ªÀiÁ®Ä ¸À»ÃvÀ ªÁºÀ£À ªÀ±À

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 32, 34 PÉE PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ, ºÁUÀÄ ¥Àæ¨ÉÆñÀ£Àj ¦.J¸ï.L. ¤gÀAd£À, PÉ.J¸ï., ¨sÉÊgÉ ¦.J¸ï.L. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ JZï.¹- 582, «zsÁåzsÀgÀ J¦¹- 260, UÉÆæ£ÁxÀ ¦¹- 1530, PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L., ¹¦¹- 1616 ¸ÀAvÉÆõÀ, ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¥ÀlÖzÉêÀgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ CA¨Á¸ÉÃqÀgÀ PÁgÀ JA.JZï. 24/ 55 £ÉÃzÀgÀ°è E§âgÀÄ d£ÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CzÀgÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) £ÀA.1 ºÉ滃 ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£À 9.6 C;Q; 19440/-, 2) ¨ÉÆä «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ï 8.6 gÀÆ 17,280/-, 3) £ÁPËl ©ÃgÀ PÁl£À MAzÀÄ C;Q; 960/-4) C¦üøÀgÀ ZÁ¬Ä¸ï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® 24, C;Q; 1680/-, 5) MAzÀÄ §Æè lÄxÀ ªÉÆèÁ¬Ä® , C;Q; 5000/-, 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 780/-, 7) MAzÀÄ CA¨Á¸ÉÃqÀgÀ PÁgÀ JA.JZï. 24/ 55 C;Q; 55,000/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 1,00140/- ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ UÁAeÁ d¦Û

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A 20 (©) 2(©) J£Àr¦J¸À PÁAiÉÄÝ 1985 :-

¢£ÁAPÀ 30/1/09 gÀAzÀÄ 1230 aAvÁQ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÉøÀégÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ OgÁzÀ ºÁUÀÄ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢, ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 18 PÉ.f UÁAeÁ, MlÄÖ C;Q; 18000/- £ÉÃzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæ §AzsÀ£À

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/2009 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ §®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ EvÀ£À ºÉÆl®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 32 ¨ÉÆä ¸ÉàñÀ¯ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï AiÀÄļÀî ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 1040/ gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉMqÉzÀÄ UÀÆAqÁ ªÀvÀð£É ¥ÀæzÀ²ð¹zÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ; 30-01-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥Án¯ï gÀªÀgÀÄ aPÉÆgÀw¬ÄAzÀ PÀÆædgÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉ-J-32 JªÀÄ.4681 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉÌ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj fÃ¥À¤AzÀ E½zÀÄ nPÉmï ºÀt eÉé¤AzÀ 10 gÀÆ £ÉÆÃl vÉUÉzÀÄ PÉÆlÄÖzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀj PÉÆædgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄß ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ 10 gÀÆ nPÉÃl vÉUÉzÀÄ PÉÆüÀÄvÉÛãÉ, E£ÀÆß 2 gÀÆ ªÁ¥À¸À PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß vÀ¯É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀuÉUÉ eÉÆgÁV rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀÄÝ EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes: ªÀÄPÀ̼ÁV®èªÉAzÀÄ UÀȺÀtÂUÉ QgÀÄPÀļÀ, ¥Àw ¸ÉÃj 7 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä :

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ vÀ¥Àà®zÉÆrØ UÁæªÀĤªÁ¹, ²ªÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà eÁqÀ®¢¤ß, EªÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀĤªÁ¹,24ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄߢ£ÁAPÀ:15.05.2006 gÀAzÀÄ UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ JgÀqÀĪÀµÀðªÁzÀgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁV®è ªÉAzÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ CªÀÄgÀ¥Àà, CvÉÛ AiÀÄAPÀªÀÄä, £Á¢¤ CPÀ̪ÀÄä, ¨ÁªÀ £ÁUÀgÉrØ, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ §Ä¼ÁîgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®ègÀqÉØ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUɺÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.12.2008 gÀAzÀÄ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:30.01.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA;14/2009 PÀ®A:498(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ NªÀð£À ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ:30.01.2009 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 20ªÀµÀð,¸Á:UËqÀ£À ¨sÁ«, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ-dªÀ¼ÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ®QëöäÃPÁåA¥ï vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÀÄÄAzɺÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §¸ï¸ÀA:PÉJ.36,J¥sï.382 £ÉÃzÀÝPÉÌ NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV, §¸ï£À »A¢£À UÁ°UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ §¸ï ZÁ®PÀ CªÀÄgÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ WÀlPÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ C¸ÀA:09/2009 PÀ®A:279,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: JwÛ£À§Ar ¥À°Ö NªÀð£À ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ:29.01.2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ £À«®ÄUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÉÆ®¢AzÀ JwÛ£À§ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §ArAiÀÄÄ £À«®ÄUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ §ArAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¸ÀAiÀÄå EgÀ§UÉÃgÁ 52 ªÀµÀð,¸Á: £À«®ÄUÀÄqÀØ EªÀ£ÀÄ §ArAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀPÁ®PÉÌ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À¥ÀÄvÀæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½îoÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¸ÀA:05/2009 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ:30.01.2009 gÀAzÀÄ 0830UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀgÀªÉÄò vÀAzÉ ±ÉõÀtÚ 20ªÀµÀð,¸Á: ¨ÉÊ®¥À°è vÁ: UÀzÁé¯ï EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀA:J¦.22,¹.9773 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæ°AiÀÄ°è d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ vÀ®ªÀiÁj-AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ »vÀzÀȶ׬ĪÀÄzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ C¸ÀA:07/2009 PÀ®A:279,336 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ: PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt: ¢:30-01-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02-00 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¹AWÉ ¸Á: QtÂÚ ¸ÀįÁÛ£À EªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 27-01-2009 gÀAzÀÄ vÀ£Àß²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¹AWÉ ¸Á: QtÂÚ ¸ÀįÁÛ£À EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¥ÀæPÁ±À@UËvÀªÀÄ£ÀÄ vÀªÀÄä £ÉAlgÁzÀ ¹zÁæªÀÄ ¹AWÉ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĪÀÄvÁ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀĪÀÄvÁ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ªÉÃ¼É CªÀ¼À ¥sÉÆÃmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆArzÁÝ£ÉAzÀÄ ¹zÁæªÀÄ ¹AWÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀ£Àß ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£ÀUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-01-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¢:-27-01-09 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ªÀÄ®AUÀ±ÁgÀªÀgÀÄ ¢:27-01-09 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ ¦æÃw¹zÀ ºÀÄqÀÄV ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄgÉUÉ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄrDgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀĪÀÄvÁ¼À CtÚ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¹AWÉ EvÀ£ÀÄ ¢:22-01-09 jAzÀ 27-01-09 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀæPÁ±À¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¢:30-01-09 gÀAzÀÄ ²æà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¹AWÉ ¸Á: QtÂÚ ¸ÀįÁÛ£À gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ²æà JA.f.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Friday, January 30, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 30-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-01-2009
¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ §¸ï rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ U˸ÉÆâݣï vÀAzÉ ºÀ¸À£ÉÆÃ¢Ý£ï ¨ÁUÀªÁ£À EvÀ£ÀÄ n.«.J¸ï. JPÀì.J¯ï. ªÉÆÃ¥Éqï £ÀA PÉ.J 39/2201 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ zÉñÀªÀÄÄR EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß «Ä¤ §¸À £ÀA PÉ.J 39/1859 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀÄƪÀgÀ §AzsÀ£À
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁvÀä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀÄlPÁ, dÄeÁl £Àqɹ d£ÀjUÉ ºÀt ºÀwÛgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀjUÉ ºÀt PÀÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ªÀiÁ»w ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆr ¨sÁ°Ì ©ÃªÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ/- UÉ 90/- gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉý ºÀt ºÀwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà gÁªÀÄ¯É ªÀAiÀÄ 70, ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀfÃgÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀÄvÀÄÛ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ RAiÀÄĪÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ 40 ¸Á/ªÀįÉèQ ªÀÄfÓzÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÄeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3320/- 2] 2 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3] 2 ¨Á® ¥É£Àß 4] MAzÀÄ CmÁè¸À ¸ÉÊPÀ® 5] MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® ¥ÉÆãï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPï ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà mÁæöå° ªÀÄzsÀå rQÌ : ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀj§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ «Ä£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ DvÁä¹AUï vÀAzÉ zÉêÁ¹AUï 35 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä §eÁd ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-2824 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÁ®ÆPÁ aAZÉÆý¬ÄAzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «Ä£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CmÉÆ mÁæ° £ÀA PÉJ-32/J-2952 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ UÀuÉñÀ¤UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CmÉÆ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


¨sÁ£ÁªÀiÁw ªÀiÁrzÀÄzÁV DgÉÆæ¹ ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁ£ÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/2009 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 29-01-2009 gÀAzÀÄ 1445 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸À¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà PÀĪÀiÁgÉ ¸Á: UËgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-1-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ MtÂAiÀÄ d£ÀgÁzÀ UÀzÀUÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÉêÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ UÀzÀUÀAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀgÀ°è UÀzÀUÀAiÀiÁå EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ¹ªÉ PÁ¼ÀÄ ©¹¢Ý »ÃUÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUɯÁè ¨Á£ÀĪÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀzÀUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


PÀ©â£À WÁtzÀ°è PÉÊ ¹®ÄQ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 287, 338 L¦¹ :-

¤Ã®PÀAoÀ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ©â£À WÁtzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÉÆý EvÀ£ÀÄ ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°ègÀÄ ¤Ã®PÀAoÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è PÀ§Äâ WÁtzÀ°è ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ WÁtzÀ°è ºÉÆÃV ¨ÉÃgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄmÁ dÆeÁlzÀ £ÉêÀ ªÀAZÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÝ MªÀð£À §AzsÀ£À

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì zsÀƼÀ¥ÉÃl UÀ°èAiÀÄ°è CªÀÄgÀ aPÀ£ï ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÄ¥Á¬ÄUÉ vÉÆA§vÀÄÛ gÀÄ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆÃlÄÖ ºÀt ºÀwÛzÀgÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸À«Ä vÀAzÉ d°Ã®«ÄAiÀiÁ ±ÉÃR 28 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G. ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á/ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆfUÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 400 gÀÆ 2) ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-1 3) MAzÀĨÁ® ¥É£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl : E§âgÀ §AzsÀ£À
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ E§âgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ¨sÁ°Ì ºÀ¼É ¸À«ð¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÄ¥Á¬ÄUÉ vÉÆA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆÃlÄÖ ºÀt ºÀwÛÃzÀgÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²ªÀgÁd J.J¸À.L, JZÀ,¹ 580, ¦¹ 871,816, ªÀĦ¹ 1661 ºÁUÀÆ J¦¹ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀªÀÄ PÉ.J.38 f. 244 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ¨sÁ°Ì ºÀ¼É ¸À«ð¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1] ®PÀëöät vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G. eÁw PÀ¸À§Ä eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á/ zÉë £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 2] ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ®PÀëöät ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G. eÁw PÀ¸À§Ä eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á/ zÉë £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆfUÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1805 gÀÆ 2) ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-1 3) MAzÀÄ ¸ÉàöÊ¸ï ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆÃ£ï £ÀA 9964683013 4] MAzÀĨÁ® ¥É£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦ÛªÀiÁr ¥ÀPÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlªÁqÀĪÀ°èUÉ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ 12 £ÀÆgÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À ºÀt d¦Û
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ°è JJ¸ïL ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹¦¹ 1544 CA¨ÁzÁ¸À ¹¦¹ 1535 C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ 1541 ²æäªÁ¸À ¹¦¹ 1526 U˸ÉƢݣÀ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ fUÁð [©] UÁæªÀÄzÀ°è zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 1240/- MAzÀÄ ¥Áè¶ÖÃPÀ ºÁ¹UÉ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤°è¹zÀ ¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.JA ¸ÀwÛUÉÃj J.¦.¦. ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°Ì ¨Á¯Áf £ÀUÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÉƼÀUÀqÉ, ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀÄgÀhÄÄQ £ÀA PÉ.J 29 E-77 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ CzÀPÉÌ ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ±ÁPÀ C§¸ÀªÀðgÀ £ÀA 123.698.0.4315 CA.Q. 900/- gÀÆ G¼ÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À 16 ¸Á«gÀPÀÄÌ ºÉaÑ£À ºÀt, ¨ÉÊPï-ªÉÆèÉʯïUÀ¼À d¦Û
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ²æÃ. J¸ï.J¯ï. G¥À¼ÁAPÀgÀ, rJ¸ï¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ GªÉÄñÀ ¯ÁqÀÓzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²æ ªÉÆ»vÉ ¸ÀºÀzÉêÀ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ , ²æà ¤gÀAd£À & ¨sÉÊgÀ ¦.J¸À.L (¥ÉÆæ) ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²ªÀgÁd J.J¸À.L, JZÀ,¹ 580, ¦¹ 871,816,858 ºÁUÀÆ fÃ¥À ZÁ®PÀ ¹¦¹ 1293 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì GªÉÄñÀ ¯ÁqÀÓzÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è PÉÆuÉ £ÀA 102 gÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1835 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1] zÀvÀÄÛPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà RAqÉæ 2] C¤® vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¸ÀÄAmÉ 3] ±ÉÃR CPÀÛgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR C¨Áâ¸À° 4] gÁdÄ vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀÄ Z˺Át 5] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀįÁègÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 6] ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸Àì¥Áà PÀ£ÀeÉ 7]gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ ©gÁzÁgÀ J®ègÀ ¸Á ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®èjAzÀ dÆfUÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ 1]£ÀUÀzÀÄ ºÀt 16897 gÀÆ , 2]JgÀqÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãï , 3]MAzÀÄ EArPÁªÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãï , 4]MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ , 5]MAzÀÄ ¥sÁå¸À£ï ¥Àè¸ï »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ, 6]MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.39 JZï 9297 , 7] MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r qÁ£ï £ÀA PÉ.J 39 E 9587 ºÁUÀÆ 8]52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ . EªÀÅUÀ¼À£É߯Áè d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À §AUÀAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/09 PÀ®A 376 L¦¹ eÉÆvÉ 3 (3) (11) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 :-

¢£ÁAPÀ-29/01/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃgÁå¢ ²æêÀÄw eÁ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á-¤qÉèÁ£À EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁUÀdgÁV ¦ügÁåzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-28/1/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß Hj£À ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É ºÀPÀÌ®Ä DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É ºÀPÀÌ®Ä DAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ NAPÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄÆ®UÉ£ÉÆÃgÀ EªÀ£ÀÄ gÀWÀÄ£ÁxÀ¥Áà ¸ÉÆãÀªÀiÁ¼É gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ £ËPÀjUÉ EzÀÄÝ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr `` K ºÉÆ°Û - ªÀiÁzÀÄVÛ gÀAr ¸Àƽ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀªÀ£É d§j¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄ EzÀÝ ¢UÀA§gÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¯ÁvÁÌgÀªÁV d§j ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ KqÀUÉÊUÉ PÀaÑ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ AiÀÄwß¹zÀ DgÉÆæ
ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/09 PÀ®A 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-01-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ¥sÁwêÀiÁ UÀAqÀ ªÁºÉÃzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á: C®ÆègÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ zÁªÀÇzÀ «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ d«ÄÃgÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¸Á: D®ÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁvÁr¹ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ C¸ÀèA¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ K£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄvÁÛ£É £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÀ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ£É. DUÀ DgÉÆæ C¸ÀèA vÀAzÉ zÁªÀÇzÀ«ÄAiÀiÁå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¸Á: C®ÆègÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉtÄÚ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes: ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:29.01.2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á®gÁd vÀAzÉ PÀȵÀÚAiÀÄå 30 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄzÀݯÉÆrØ, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: PÉJ.37, eÉ.9044 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀÝjAzÀ ºÀAa£Á¼ï PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÀAUÀ£ÁxÀ 32 ªÀµÀð, EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀAUÀ£ÁxÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉ C¸ÀA:22/2009 PÀ®A:279,337 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.01.2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á®¥Àà @ ¨Á®Ä ¸Á: ºÀħâ½î EªÀ£ÀÄ PÁgÀĸÀA: PÉJ.25, ¦.1373 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ ºÀqÀUÀ°-£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛvÀqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PÁgÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝgÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï 30 ªÀµÀð, UÀÄvÉÛÃzÁgï ¸Á: ºÀqÀUÀ° ºÀÄ°UÀÄqÀØ vÁAqÁ ºÁ:ªÀ: PÉñÀªÀ¥ÀÆgÀÄ ºÀħâ½î EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀĹÌoÁuÉ C¸ÀA:07/2009 PÀ®A:279,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.01.2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgï ¸Á:UÀzÁé¯ï EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀA:J¦.21,«.777 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀzÁé¯ï-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¹AUÀ£ÉÆÃr ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ JwÛ£À§ArUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ mÉÊgï §¸ïÖð DV gÉÆÃr£ÀªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄðzÀÝ PÀ®Äè ¥ÀÄnzÀÄ zÁ£À¥Àà£À PÀtÂÚUÉ §rzÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð DAd£ÉÃAiÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁoÁuÉ C¸ÀA:08/2009 PÀ®A:279,337 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, UÀȺÀt «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ®QëöäÃPÁåA¥ï ¤ªÁ¹,gÁzsÁ UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt 22 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2009 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£ÀaQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆjUÉvÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ®PÀëöät ¸Á:®QëöäÃPÁåA¥ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃt oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt.¸ÀA:02/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


GULBARGA DIST REPORTED CRIMS

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ:¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt: ¢;-29-01-09 gÀAzÀÄ ²æà ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ PÉƼÀPÀÆgÀ ¸Á:AiÀÄPÀAaÑ vÁ:¹AzÀVgÀªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¨ÁA¨É JPÀì¥ÉæøÀ ªÀÄÆ®PÀ UÀÄ®§UÁð gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ÀzÀ°è E½zÀÄ §ÄzÀÝ£ÀUÀgÀ PÁæ¸À vÁgÀ¥sÉÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ »A¢¤AzÀ Nr§AzÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤£Àß ¥À¸ÀðPÉÆÃqÀÄ ªÀÄUÀ£É CAvÀ ºÉÃzÀj¹ ¥ÁåAn£À eÉé£À°è PÉʺÁQ ¥À¸Àð PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ PÉÊ CqÀØ vÀAzÀÄ ¥Àæw¨sÀn¹zÁUÀ PÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr eÉé£À°zÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ J£ï-73 ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁUÀÆ ¥À¹ð£À°èzÀÝ gÀÆ 3000/- PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.L ²æà AiÀÄÄ.© aPÀ̪ÀÄoÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:CPÀæªÀÄ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ §AzsÀ£À:¢:-28-01-09 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ ¨ÉøÀ£À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà CPÀæªÀÄ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ §UÉÎ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ©üêÀıÉnÖ ¦.¹486 ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ¦.¹477 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀwñÀ vÀA.gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà °AUÉÃj ¸Á:§ArUÉÃgÁ Nt AiÀiÁzÀVgÀ FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 35 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ü, 02 dUÀÄÎ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.160/- D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ£ÀUÀgÀ oÁuÉ:ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:¢:27-01-09gÀAzÀÄ ºÀj±ÀÑAzÀæ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà PÀnÖ ªÀiÁ®UÀwÛ ¸Á||ªÀiÁ®UÀwÛgÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄgÀUÀªÀiÁä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ 1.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA ±ÀgÀt¥Àà gÁªÀÇgÀ 2.¸ÀÄzÀ±Àð£À vÀA ¨sÀUÀªÁ£À AiÀÄgÀUÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 3.C¤Ã¯ï vÀA w¥ÀàuÁß ZÁªÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á||J®ègÀÆ ªÀiÁUÀ®wÛ EªÀgÀÄ §AzÀÄ «£Á: PÀgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀæUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ£ÀUÀgÀ oÁuÉ:C¥sÀWÁvÀ¥ÀæPÀgÀt:¢:28-01-09gÀAzÀÄ ±ÀÀgÀtÄ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ºÉÆgÀV£ÀªÀĤ ¸Á||±ÀAPÀgÀªÁr EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÁÌV ºÀ®PÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ DmÉÆà lAlA £ÀA.PÉ.J32/J1695 £ÉßzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ±ÀAPÀgÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ lAlA ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ lAlA ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É PÀmï ªÀiÁr lAlA ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽv ±ÀgÀtÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ lAlA ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ. D¥sÀWÁ

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ:ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀj®èzÀ ¸ÀévÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀ ªÀåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À:¢:29-01-09 gÀAzÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹.¦.¹ 931 ±À²PÁAvÀ ¦.¹ 1293 gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl,ZÀ¥Àà® §eÁgÀ,¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀ,«Ä®£À ZËPÀ, ªÀÄÄSÁAvÀgÀ dUÀvï §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ dUÀvï §qÁªÀuÉAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀ¼ÀÄîªÀ §ArAiÀÄ°è PÀ©âtÚ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀj§âgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ D PÀ©âtzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÀj¸À¯ÁV AiÀĪÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀ PÁgÀt J°èAiÀiÁzÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 1.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA ªÉAPÀtÚ ¨sÉÆÃd, ¸Á||dUÀvï, 2.ºÀ«ÄÃzÀ vÀA ¨Á§Ä¨sÁ¬Ä, ¸Á||§Ä®AzsÀ¥sÀgÀªÉÃd PÁ¯ÉÆä EªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ªÀgÀ¢ DzÁgÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ:PÉÆ¯É DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À:¢:-07,08-12-08 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉAiÀÄ PÀtQ §eÁgÀzÀ°è gÁdÄ vÀAzÉ gÀÄPÀäAiÀÄå PÉÆÃzÁ¸À ¸Á|| §æºÀä¥ÀÆgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå zÉêÀeÉÆåÃw gÉà J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð, ªÀiÁ£Àå ©.«í AiÀÄ®è¥Àà C¥ÀgÀ J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð, ªÀiÁ£Àå J.f.vÀqÀPÉÆÃqÀ r.J¸ï.¦ 'J'G¥À-«¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ.JªÀiï.©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 DgÉÆævÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ¦.J¸ï.L ¸ÀAUÀ¥Àà PÀÄAmÉÆÃf ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀtÚ PÀÄA¨ÁgÀ,©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ºÉZï.¹261,gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¦.¹16,²ªÀ¥ÀæPÁ±À ¦.¹1243, ±À²PÁAvÀ ¦.¹1293,ZÀAzÀæPÁAvÀ ¦.¹931,gÁd±ÉÃRgÀ ¦.¹431,C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¦.¹900,ªÀĺÁAvÉñÀ ¦.¹1326,gÁPÉñÀ ¦.¹1158,ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¦.¹1040 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¢:28-01-09 gÀAzÀÄ D¼ÀAzÀ jAUï gÉÆÃqÀ£À ZÉÆÃgÀ UÀÄA§d ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁr 1.gÀ¦üÃPÀ vÀA gÉÆõÀ£À §Qì@¸ÉƯÁè¥ÀÆgÉ, ¸Á|| qÀZï ZËPÀ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ ºÁ||ªÀ||¯Á®UÉÃjPÁæ¸ï, 2.ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ZÀAzÀæ±Áå PÉAUɼÀªÀgÀÄ, ¸Á||PÀȵÁÚ £ÀUÀgÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð, 3.®PÀëöät vÀA ±ÀgÀt¥Àà dªÀiÁzÁgÀ, ¸Á|| §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EgÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ:ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:¢:-29-01-09 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ ºÀ«ÄÃzÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀ©¨ÉÆâݣÀ ±ÉÃR, ¸Á||KPÀSÁ£À ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ PÀ¼ÉzÀ 7-8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CªÀjUÉ ¸Á® PÉÆnÖzÀÝ gÀ»ÃªÀÄ, ¹PÀAzÀgÀ, ¨Á±ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£Áß ¸Á|| JªÀiï.J¸ï.PÉ «Ä¯ï KjAiÀiÁ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ J£ï.«í PÁ¯ÉÃd gÉÆÃrUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸Á®zÀ ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÉÆr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/09, PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà @ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªï ªÀAiÀĸÀÄì: 30, eÁ: ªÀÄgÁoÀ, G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ, ¸Á|| E¸ÁA¥ÀÆgÀ, vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ, f|| UÀÄ®§UÁð vÀ£Àß UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ PÉ. ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß £ÀA§gï ¥ÉèÃmï E®èzÀ MAzÀÄ n.«.J¸ï. ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÁ£Éà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ zÁ¸À£Á¼À PÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁUÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ
«±Àé£ÁxÀ ªÉÄÃn ¸Á|| PÁvÀgÀQ-UÀÄqÁè£ÀÆgÀ vÁ|| PÉÆ¥Àà¼À vÀ£Àß «.Dgï.J¯ï. ¯Áj £ÀA: PÉ.J-25 J-3031 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÁÝUÀ, CªÀ£À §®UÁ®zÀ ªÉÆÃtPÁ®zÀ PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà §® ZÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà QæµÀÚ¥Àà J.J¸ï.L-2, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A. 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æÃ. ¨Á¼ÀªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÁ°äQ ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï EªÀjUÉ ºÀÆ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÁådå«zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«í¯ï zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÁéj PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ ºÉÆÃV PÁéj PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆr-§r ªÀiÁr ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/09 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 28-01-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¦.¹ 254 »gÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ J.ºÉZï.¹ 55 ªÀÄ®è¥Àà gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è «±ÉõÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 29-01-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Áå«ÄÃzÀ° ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä ²æà PÀ¤ßPÁ ¥ÀgÀªÉÄñÀéj mÁQÃd ºÀwÛgÀ PÀvÀÛ®°è AiÀiÁgÉÆà M§â£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀwÛzÀ£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ¦ü @ gÀAeÁ£À vÀA: SÁ¹A¸Á§ gÀAeÁ£À ªÀAiÀiÁ 24 eÁ. ªÀÄĹèA G. f¯Éé ªÁå¥ÁgÀ ¸Á. ªÀÄÄgÁj PÁåA¥À 21 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁªÀw CAvÀ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ PÀvÀÛ®°è EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß C°è ºÁUÉ ©nÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Thursday, January 29, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-01-2009
ºÀ®ªÀqÉ ¥ÀævÉåÃPÀ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ 1 ¨Á®PÀ ºÁUÀÆ 1 ¨Á®QAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2009 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄArèPÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄÄ ªÀÄzsÁåºÀß HlzÀ ªÉÃ¼É ©nÖzÀÝjAzÀ zÁªÀÇzÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ 10 ªÀµÀð ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨ÉÆÃgÀªÉ®UÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ zÁªÀÇzÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É mÁæPÀÖgÀ £ÀA§gÀ JªÀÄ.ºÉZÀ 26 - ¹ 9530 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA§gÀ JªÀÄ.ºÉZÀ 26 - ¹ 9770 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ zÁªÀÇzÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯É, ¨Á¬Ä, PÀtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉ ¥ÀÆwð ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÁUÀÆ §® vÉÆqÉ ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£É £ÀA. 17/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2009 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ zsÀªÀÄð ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄqÀ¥À½î zÁªÀiÁè £ÁAiÀÄxÁAqÁ OgÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ eÉÆvÉ £ÀAzÀUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ PÀrzÀÄ ©.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£ÉUÉ MAiÀÄå®Ä ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀÄ.ºÉZÀ 21 - 6097 £ÉÃzÀgÀ°è vÀªÀÄä UÁåAUÀ eÉÆvÉ vÀÄA§ÄªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ L±ÀéAiÀÄð EªÀ¼ÀÄ DlªÁqÀÄvÁÛ ¯Áj PÀqÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ DlªÁqÀÄvÁÛ ¯Áj PɼÀUÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¤°è¸À®Ä aÃj PÉÊ ªÀiÁr ºÉýzÀ£ÀÄ DzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É »AzÀPÉÌ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ L±ÀéAiÀÄð ªÉÄÃ¯É ¯Áj ºÁAiÀÄÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ JzÉ, ºÉÆmÉÖ ªÉÄðAzÀ ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgÀ ºÉÆÃV J®§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÁ® ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÉÆqÀ¯É ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/01/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqɬÄAzÀ ¨sÀAUÀÆgÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæ D«ÄÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĺÉçƧ¸Á§ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà mÁæ° £ÀA§gÀ J¦-23-AiÀÄÄ-0307 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ jÃAiÀiÁd ¥Á±Á EvÀ¤UÉ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨Á¬ÄUÉ, vÀÄnUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁA¨Éî 35 ªÀµÀð, ¸Á// §§¯ÉñÀégÀ vÁ// D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-32/7771 £ÉÃzÀÝgÀ°è M¼ÀUÀrØ ¯ÉÆÃqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZÀ-25/©- 9422 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ¯Áj ¥À°Ö DVzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ï £ÀA PÉJ-32/J¥sï-1063 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ.d°Ã® CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀÆâ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-25/©-9422 £ÉzÀÝPÉÌ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ §¸ï qÁåªÉÄî DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 28/01/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ©ÃzÀgÀ-d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÁVzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ 3 d£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ 2] ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ 3] ¸ÀĤî vÀAzÉ PÁ±É¥Áà J®ègÀÄ ¸Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä CªÀÄ°£À°èzÀÝgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀAvÀºÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°è®zÀ PÁgÀt 3 d£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ C¸ÀàvÉæUÉ ¸Éj¹, ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄƪÀgÀ°è M§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄrzÀÄ ºÉArÛUÉ ¦Ãr¸ÀĪÀ ªÀĺÁ±ÀAiÀÄ UÀAqÀ
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 498(J) 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ÃvÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀħâªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÁªÀĪɯï PÀgÉ£ÀUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (n) ¸ÀzÀå ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÁªÀĪɯï vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÀgÉ£ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ(n) ¸ÀzÀå ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ CVzÀÄÝ 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÆ CVgÀÄvÁÛªÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 4 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CgÉÆævÀ£ÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ , CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-1-09 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¨Áål¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

««zsÉqÉ zÁ½ CPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀ±À

1) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2009 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 28/01/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ªÀĺÁzÉêÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ²ÃªÁgÀzÀ PÁgÀAeÁ zÀAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ±À²PÀ¯Á @ ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw gÁoÉÆÃqÀ, 45 ªÀµÀð, ¸Á/ ¹AzÉÆî vÁAqÁ ¸ÀzÀå ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì, ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 28-01-09 gÀAzÀÄ §AzÀ RavÀ ¨ÁwäêÉÄÃgÀUÉ ¦J¸ï.L ²æ. «oÀ¯ï UÉÆR¯ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ £ÁUÀÆgÉ eÁ: PÀ§â°UÀ ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¸ÀÖPï aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄß ¦J¸ïAiÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀvÀÛ®°è NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¥Áè¸ÀÖPï aî ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 1. AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JA,J¯ï G¼Àî MlÄÖ 22 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 2). £ÀA 1 ºÉ滃 ¥sÉÊ£ï «¹Ì 180 JA.J¯ï G¼Àî 13 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 3). £ÁPï Omï 330 JA.J¯ï G¼Àî 06 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 41 ¨Ál¯ïUÀ®Ä J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ ºÀt 1475=00 d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/09 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 28/01/09 gÀAzÀÄ ¦J¸ïAiÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°AzÀ ©Ãj (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ©Ãj (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtPÉÌ ¥Àt ElÄÖ E¹àl dÆeÁl DqÀÄvÀÛªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀÄr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1000/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àl J¯ÉèUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹ §¸ï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A 341, 143, 147, 148, 324, 504, 506, 353 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/01/2009 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C©üêÀÄ£ÀÄå vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÉîAUÀ eÁ: EqÀUÁgÀ, G: §¸ï ZÁ®PÀ, ¸Á/ ¤lÆÖgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA:PÉ.J-38-J¥sï-247 £ÉÃzÀÝgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤lÆÖgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ PÁA§¼É E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á/ PÉÆÃlUÁå¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï vÀqÉzÀÄ, §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ vÀqÀªÀiÁrzÀÝPÉÌ JAzÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀPÀgÁgÀÄvÉUÉzÀÄ, ZÁ®PÀ£À PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉUÉ CqÉvÀqÉGAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §ÈzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À gÀPÀÛ UÀAiÀÄ :-
zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/01/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J®.¹. EzÉ CAvÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÀUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, ¸Á/ PÉÆÃlUÁå¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ§£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr PÉÆlUÁå¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ C©üêÀÄ£ÀÄå vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÉîAUÀ ªÀAiÀÄ: 38, eÁ: EqÀUÁgÀ, G: §¸ï ZÁ®PÀ, ¸Á/ ¤lÆÖgÀ FvÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À eÉÆvÉ KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆgÀ¤ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«£ÁPÁgÀt dUÀ¼À gÀPÀÛ UÁAiÀÄ :-
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/09 PÀ®A 324, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/1/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄaAzÀæ vÀAzÉ ªÉÄÃUÁ ²AzÉ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À ¸Á: ºÀ½î vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÉ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥sÀÆ®ZÀAzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á: ºÀ½î vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ "K ¨sÉÆøÀrZÁ ZÁgÀ ªÀÄ»£É ¥ÀºÀ¯É ªÀiÁeÁªÀgÀ vÀPÀgÁgÀ PɯÁ¸À " CAvÀ CAzÀªÀ£É PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ »r UÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÉÊ ¥sÀPÀ½ ªÉÄÃ¯É §® ªÀÄvÀÄÛ JqÀ vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÀzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

: ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ, £ÉÆAzÀ UÀȺÀt Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ¹ ¸ÁªÀÅ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ¸Á®UÀÄAzÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ ºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ EªÀ£ÀÄ ±ÉÊ£Áeï 25 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ¨sÀÆ«Ä ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ D®A¸Á¨ï, CvÉÛ ºÀĸÉãï©üà UÀAqÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ, £ÁzÀ¤ ªÀi˯Á©ü UÀAqÀ CfäÃgï ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀA§A¢ü §½UÁgÀ vÁdĸÁ¨ï vÀAzÉ ¨ÁµÀĸÁ§ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß ¸À»¸ÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.01.2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ«µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ UÀAqÀ£ÀªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðjD¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝaQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ SÁeÁ©üà UÀAqÀ ºÀĸÉãï¦ÃgÀ ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw, f¯Áè: PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ C¸ÀA: 21/2009 PÀ®A: 498(J), 304(©) ¸À»vÀ 149 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ºÁUÀÆ 3,4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: SÉÆnÖ zÁR¯É ¤Ãr PÉ®¸À ¥ÀqÉzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ «¨sÁUÀzÀ°è ZÁ®PÀ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á:PÀ£Àß½î, vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ, f¯Áè : UÀÄ¥À§UÁð EªÀ£ÀÄ 7£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è GwÛÃtð£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ:16,05.2001 gÀAzÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹, PÀvÀðªÀåPÉÌ ªÀgÀ¢ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÁåAiÀÄjAzÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr¸À¯ÁV £ÀPÀ° ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæ JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ SÉÆnÖ zÁR¯É ¤Ãr ZÁ®PÀ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÁw ºÉÆA¢ E¯ÁSÉUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ²æà ªÀÄĤAiÀÄ®è¥Àà «¨sÁVÃAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á. ¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀÀUÀgÀ ¥ÉưøïoÁuÉ C.¸ÀA:12/2009 PÀ®A: 417,465,468,471,420 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀë, ªÀÄ»¼ÉUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:28.01.2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁeÉñÀ GzÀAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀ«vÁ¼À EªÀ£ÀÄ ªÀiÁåQìPÁå¨ï¸ÀA:PÉJ.23,J.1664 £ÉÃzÀÝgÀ°è CªÀ£À ¥Àwß ZÀAzÀæªÀÄä ¤Ãj£À PÉÆqÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁåQìPÁå¨ï£À ¨ÁV®§½ ¤AwzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄä¯É ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¨ÁV® §½ ¤AwzÀÝ ZÀAzÀªÀÄä¼ÀÄ eÉÆðºÉÆÃV PɼÀUÉ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ²ªÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ÀoÁuÉ C¸ÀA:13/2009 PÀ®A:279,337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ªÀÄlPÁ dÆeÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, gÀÆ: 420/- d¦Û :

²æà ©.L.gÉrØ. ¦J¸ïL ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.01.2009 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ VÃvÁªÀÄA¢gÀ PÁæ¸ïºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁdÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀĺÀäzï EPÁâ¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzïSÁeÁºÀĸÉãï 56 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀAZÀ©Ã© ¥ÀºÁqï, C§Äݯï d°Ã¯ï vÀAzÉ C¨ïzÀįï UÀ¥sÀÆgï 38 ªÀµÀð, ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ZÀAzÀæ§AqÁ gÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÆâ¯ï vÀAzÉ C§Äݯï gÀeÁPï 35 ªÀµÀð, §AVPÀÄAmÁ ¨ÉæøÀÛªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn, MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀĺÀt:380/-gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀoÁuÉ C¸ÀÀA.19/2009 PÀ®A:78(3)PÉ.¦.DåPïÖ & 420 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

: PÀ®¨ÉgÀPÉ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À : 30 °Ãlgï ºÉAqÀ d¦Û :

²æà ªÀĺÀäzï ²gÁeï ¦J¸ïL £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀoÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:28.01.2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 23 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 230 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü, d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉ C.¸ÀÀA.13/2009 PÀ®A:32, 34 C¨ÁÌjPÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÀÄAd½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ :

¢£ÁAPÀ: 28.01.2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmɬÄAzÀ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ UÀÄAd½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ §Ar gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è CAzÁdÄ 25-30 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÁV ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ UÀÄAd½î PÁåA¥ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr, ±ÀªÀ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¥ÀvÉÛªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt.¸ÀA:04/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, AiÀÄĪÀw «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ ¤®ÄªÀAfUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ²ªÀ§¸ÀªÀÄä vÀAzÉ dA§tÚ 18 ªÀµÀð EªÀ½VzÀÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.01.2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ¤Ã®ªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt.¸ÀA:04/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2009 PÀ®A 279, 338 L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CAdÆjPÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ:-28-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß £À£Àß CtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀægÁªï£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-8669 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀlVjAiÀÄ vÀ£Àß ElÖAV ¨sÀnÖUÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÁzÀ PÉÆvÀÛ¥À°è ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀæPÁ±ÀgÁªï vÀAzÉ eÁ£ÀQÃgÁªÀÄAiÀÄå ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr JA§ÄªÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÉƨÉʯïUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr " ªÀÄgÀ½ ºÀwÛgÀ ¤ªÀÄä CtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀægÁªï FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀªÁV wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°èè PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. " PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß CtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀægÁªï¤UÉ §®UÀqÉ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁjà gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV, ºÀuÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀݪÀÅ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆvÀÛ¥À°è ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀæPÁ±ÀgÁªï EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, gÁwæ 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J£ï. £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ J£ï. ªÉAPÀlgÀvÀßA ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ «ÃgÀ¨sÀzÀægÁªï£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀægÁªï¤UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà DPÀ¼ÀÄUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 420, 323, 447, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¨ÉÊ®¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀ ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ zÉñÀlÖ EªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À«zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«í¯ï zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÀÆrzÀ zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ºÉZÀ.Dgï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A. 447, 323, 324, 504, 506(2) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà eÁ°ºÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà eÁ°ºÁ¼À EªÀjUÉ D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£À¸ÁÜ¥À«zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß d«Ää£À°è JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ MzÀgÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÁUÀ D¥Á¢vÀgÉ®ègÀÆ EªÀvÀÄÛ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀiÁPÀ §A¢zÉÝÃªÉ CAvÁ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨ÉÊrzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ºÉZÀ.Dgï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 28-01-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà eÉÆÃUÀ¼ÀzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ºÀ¼ÉûgÉèÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw, vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ¸ÀtÚ UÁ¢°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà eÉÆÃUÀ¼ÀzÀ, 60 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ºÀ¼Éà »gÉèÉtPÀ¯ï FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ¼À §UÉÎAiÉÄà aAvÉ ªÀiÁr, PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¸ÀtÚ UÁ¢°AUÀ¥Àà£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-01-009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆArzÀÄÝ, ¨Á¬ÄAzÀ UÀĸÀÄ UÀĸÀÄ CAvÁ ±À§Ý §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÉý ¨É½UÉÎ 06.15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÉ E½¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ:PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:¢£ÁAPÀ 26/01/09 gÀAzÀÄ ¢UÁÎAªÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà gÀAUÁ¬Ä gÀªÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£À ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸Á||ElUÁ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ CªÀ¤UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è zÉêÀgÀ ¸ÀªÁj §gÀÄwÛzÀÄÝ zɪÀé ¨sÀÆvÀ ©r¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛÛ£É. CAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¢UÁÎAªÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ¸ÀAUÁ« gÀªÀgÀÄ ©üêÀĨÁ¬ÄgÀªÀjUÉ zɪÀé §r¢zÉ ©r¹ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÀÄ ©üêÀĨÁ¬ÄUÉ ªÀÄÆgÀÄ °A¨É ºÀtÄÚ w¤ß¹ vÀ¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢:27/01/09gÀAzÀÄ ©üêÀĨÁ¬ÄAiÀÄ vÁ¬Ä zÉêÀPÉ̪ÀÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ©üªÀÄgÁAiÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÀ¢zÁÝ£É JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV.¢:27/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä JwÛ£À PÉÆnÖUÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÁUÀ¥Àà AiÀiÁzÀVj, CªÀÄÈvÀ AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀPÉ̪ÀÄä AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ©üêÀÄtÚ£ÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ vÀUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀĺÀzÉêÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ©üêÀÄtÚ£ÀÄ ¸Àé®à G¹gÁqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ¤UÉ JwÛPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ¢AzÀ ¥ÀjÃQë¸À®Ä ªÉÊzÀågÀÄ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ. ¢:-26/01/09 gÀAzÀÄ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ElV FvÀ£ÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è zÉêÀgÀ ¸ÀªÁj §AzÀ ªÉÃ¼É zÉêÀPÉ̪ÀÄä£ÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ©üêÀĨÁ¬Ä EªÀ½UÉ °A¨É ºÀtÄÚ w¤¹ zɪÀé ©r¸ÀĪÁUÀ JgÀqÀÄ KlÄ ºÉÆqÉzÀ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ©üªÀÄtÚ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:1992 jAzÀ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÝ DgÉÆævÀ£À §AzsÀ£À:§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:112/92, ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀÄPÀĪÉÆâݣï @ gÀÄPÉÆäâݣï vÀAzÉ ±À¥ÉÆÃð¢£À ¸Á||ªÀlªÀn ºÁ||ªÀ||SÁeÁ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqɺÉÆA¢ 1992 jAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉà vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ. ¢:-28/01/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ £ÉªÀÄPÀ ªÀiÁrzÀ ²æÃ.CuÁÚgÁªï £ÁªÀÄ¢ J.J¸ï.L. §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ²æà ¸ÀAfêÀgÉrØAiÀĪÀgÀ ¦.¹ 17 gÀªÀgÀÄ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÝ DgÉÆæ gÀÄPÀĪÀÄ@gÀÄPÉÆäâݣÀ vÀAzÉ ±À¥ÉÆÃð¢£À ¸Á|| ªÀlªÀn ºÁ||ªÀ||SÁeÁ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, January 28, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 28-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-01-2009

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À : 26 ¸Á«gÀPÀÄÌ ºÉaÑ£À ºÀt 4 ªÉƨÉʯï d¦Û
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2009 PÀ®A: 87 PÉ.¦ JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 27/01/09 gÀAzÀÄ 0930 WÀAmÉUÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¹gÁeÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ vÀmÉÆÃzÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ VqÀUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¹gÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¥ÀmÉî ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 26,080 /- , 52 E¸ÉàÃlUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÉƨÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥Éưøï C¢üÃPÁjAiÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ «ZÁgÀuÁ¢üãÀ dÆdÄPÉÆÃgÀ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/09 PÀ®A: 353 L¦¹

¢£ÁAPÀ 27/01/09 gÀAzÀÄ 0930 WÀAmÉUÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¹gÁeÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ VqÀUÀ¼À°è ¹gÁeÉÆâݣÀ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ PÉÆr CAzÁgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¹gÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ EªÀ£ÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀjUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀæöÛzÀ PÁ®gÀ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqɪÀAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
D¹Û dUÀ¼À : ¥ÁnzÁgÀjAzÀ zÀÆgÀÄ : ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA10/09 PÀ®A143,147,148,323,324,504,354 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:27/01/2009 gÀAzÀÄ 0010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ zÀvÁÛwæà ¹PÉ£À¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 30, eÁ:ºÀjd£À, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÉå ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À »vÀÛ® eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À EzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À zÀÄ®UÀÄAqÉ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á./ ºÀÄ¥À¼Á. ¸ÉÃj ©qÀzÉà UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÁUÀ vÀPÀgÁgÁVzÀÄÝ, gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ KPÉ §AiÀÄÄåwÛgÀÄ«j CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA11/09 PÀ®A324,504,354 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:27/01/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ CA¨ÁzÁ¸À zÀÄ®UÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ: 40, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á./ ºÀÄ¥À¼Á. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÉå ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À »vÀÛ® eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À EzÀÄÝ, UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÁUÀ vÀPÀgÁgÁVzÀÄÝ, gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ µÀqÀPÀëj vÀAzÉ zÀvÁÛwæà ¹PÉãÀ¥ÀÄgÉ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÉÆèÃeï ºÀjzÀÄ ªÀÄ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw¹, ºÉÆgÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrlÖ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉUÉ C¥ÀjavÀjAzÀ ¨ÉAQ : ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ¨É¼É ºÁ¤
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA12/09 PÀ®A 435 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:27/01/2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:109, 115, 116 £ÉÃzÀÝgÀ°è MlÄÖ 4 JPÀÌgÉ 3 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉAiÀÄÄ MtVzÀÝjAzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß R¼À ªÀiÁr MAzÉà PÀqÉUÉ MnÖ EnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:26/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 ¦.JªÀiï. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ £ÉîªÁqÀ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉAQ ºÀwÛzÉ CAvÁ HgÀ d£ÀgÀÄ agÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°èzÀÝ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV MnÖzÀ PÀqÀ¯ÉAiÀÄ UÀÆrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ CAzÁdÄ 40 aîUÀ¼ÀµÀÄÖ PÀqÀ¯É CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÀ¸Á£À DVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ AiÀÄgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀ jÃw ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ UÉÆÃwÛ¯Áè. F §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C»vÀPÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV CqÁØqÀÄwÛzÀÝ 10 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 31/09 , PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 109 ¹Dg惡

¢::27/01/09 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ eÁvÉæAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CVßPÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV NqÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆr ¸ÀjAiÀiÁV «Që¸À®Ä CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ 10 d£À DgÉÆævÀjUÉ »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ F PÉüÀV£ÀAvÉ ºÉýzÀgÀÄ 1) CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ zÀvÀÄÛ 28ªÀµÀð ¸Á-ºÀĨÁ¸À (2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà 22ªÀµÀð ¸Á-gÀlÖPÀ® (3) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À 19ªÀµÀð ¸Á-¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ (4) ªÀÄƩãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ 20ªÀµÀð ¸Á-UÀÄ®âUÁð (5) ªÉÊd£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 65ªÀµÀð ¸Á-¨sÁ°Ì (6) ²ªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ 20ªÀµÀð ¸Á-¨sÁ°Ì (7) ±ÉÃPÀ ªÀĺɧħ vÀAzÉ C°¸Á§ 28ªÀµÀð ¸Á-¯ÁvÀÆgÀ (8) «ÄúÀ£À vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ 19ªÀµÀð ¸Á-zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ (9) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ 22ªÀµÀð ¸Á-ºÀA¢PÉÃgÁ (10) ªÀÄ.gÁeÁªÉÄÊ£ÉƢݣï vÀAzÉ C§ÄݯÁè 22ªÀµÀð ¸Á-UÀÄ®âUÁð JAzÀÄ w½zÀÄ §AvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÇzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ/ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »ÃrzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj 10 d£ÀgÀ «gÀÄzsÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/09 PÀ®A 109 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

vÉÆlzÀ°è PÀnÖzÀ gÀÆ. 17 ¸Á«gÀPÀÆÌ ªÉÄîàlÖ ªÀiË®åzÀ DPÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA: 17/09 PÀ®A: 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 27/01/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR ªÀÄÄTªÀiï vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ 35 ªÀµÀð G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ¨sÁ°Ì oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ°è vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 303,304 gÀ°è EzÀÝ vÉÆÃlzÀ°è PÀnÖzÀ vÀ£Àß MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÁÝVzÀÄÝ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 17,000/- gÀÆ G¼ÀîzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.vÀ£Àß DPÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ MªÀð£À §AzsÀ£À
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2009 PÀ®A. 78 (111) PÉ.¦. JPÀÖ.

¢£ÁAPÀ 27/01/2009 gÀAzÀÄ ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÀmÉÖÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ EzÀÄ MAzÀÄ £À¹Ã©£À dÆeÁl EzÉ, 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É EAzÀÄ ¢; 27/01/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ 48 ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. DgÉÆæ ºÁUÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 280/- gÀÆ , MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä®, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1630 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


: gÁµÀÖç zsÀédPÉÌ CªÀªÀiÁ£À, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ:26,01.2009 gÀAzÀÄ 60£Éà UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ ¤«ÄvÀå J¯Áè ¸ÀPÁðj ±Á¯Á, PÁ¯ÉÃeïUÀ¼ÀÄ, PÀbÉÃjUÀ¼À°è gÁµÀÖç zsÀÓeÁgÉÆúÀt ªÀiÁrzÀAvÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ C¨ÁÌj E¯ÁSÉAiÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉAiÀÄÄ gÁµÀÖç zsÀéeÁgÉÆúÀt ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¤UÀ¢üvÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ CªÀgÉÆúÀt ªÀiÁqÀzÉà 2115 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ zsÀéd E½¸ÀzÉà ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ªÀ»¹ ºÁUÉAiÉÄà ©lÄÖ gÁµÀÖçzsÀédPÉÌ CUËgÀªÀ ¸À°è¹gÀĪÀ C¨ÁÌj E¯ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ GzÀAiÀiï¹AUï PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀët ªÉâPÉAiÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ C.¸ÀA:16/2009 PÀ®A: 2 gÁµÀÖç UËgÀªÀPÉÌ C¥ÀªÀiÁ£À vÀqÉUÀlÄÖªÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1971 CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À rQÌ, ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ:27.01.2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ gÀvÀ£ï gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ »A§¢AiÀÄ D¸À£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ zÀAiÀiÁ¯ï ©¸Áé¸ï vÀAzÉ ¤ªÀiÁ¬Ä ©¸Áé¸ï, ¨ÉAUÁ° 14 ªÀµÀð ¸Á: Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï¸ÀA:3 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ PÉÆêÀįÉñÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ UË¸ï ©¸Áé¸ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀoÁuÉ C¸ÀA:10/2009 PÀ®A:279,337,338 304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, 3 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 2800/- d¦Û :

²æà JA.C¯ÁÛ¥sï ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.01.2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆÃ¥Á®¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ E¸Áä¬Ä¯ï @ SÁ£ï¸Á¨ï vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£ï¸Á§ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà E§âgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 2800/- gÀÆ¥Á¬Ä, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðoÁuÉ C.¸ÀÀA.13/2009 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl, ªÀÄƪÀgÀÀ §AzsÀ£À : 250 UÁæªÀiï ¹ºÉZï¥ËqÀgï,
60 °Ãlgï ºÉAqÀ d¦Û :

²æà f.Dgï.£ÀlgÁeï ¦J¸ïL ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:27.01.2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄʯÁgÀ°AUÀ £ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä @ §Ææ¹è vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà @ ªÀiÁgÉ¥Àà 28 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 250 UÁæA ¹ºÉZï ¥ËqÀgï, 60 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü, 1 ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:2081/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉ C.¸ÀÀA.06/2009 PÀ®A:273, 284 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA.¸À»vÀ 32, 34 C¨ÁÌjPÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, ªÀåQÛAiÉÆêÀð «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ gÀAUÀzÁ¼ÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ¥sÀQÃgÀAiÀÄå 30 ªÀµÀð EªÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£Éß®è ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¥ÀwßAiÀÄÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÆ PÀÄrvÀzÀ ZÀl ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÝjAzÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ vÁ¥ÀvÀæAiÀÄ¢AzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÄ®¢¤ß PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«¥ÉưøÀ oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt.¸ÀA:01/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÁªÀÅPÀaÑ NªÀð£À ¸ÁªÀÅ:

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ gÁªÀÄvÁß¼ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà PÁUÉ 24 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄvÁß¼ÀUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÀÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt.¸ÀA:03/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: «ªÉqÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, 3 UÀÄr¸À®Ä ¨sÀµÀä : gÀÆ. 1,42,000/- £ÀµÀÖ :

¢£ÁAPÀ: 26.01.2009 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ¨Á¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ CUÀ¸ÀgÀ & ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ §Ä¸À¥Àà EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À® ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ «zsÀÄåvï vÀAwUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ vÀUÀÄ°, ¨ÉAQAiÀÄ QrUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ 2 UÀÄr¸À®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt, MAzÀÄ vÉÆ° §AUÁgÀ, DºÁgÀzsÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ,C.Q.gÀÆ:42000/-£ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ FgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄoÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQC¥ÀWÁvÀ¸ÀA:03/2009 CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ UÀ®UÀUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ PÀÄgÀħzÉÆrØ ¤ªÁ¹, zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ¥Àà EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQvÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt, §AUÁgÀ, DºÁgÀzsÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ,C.Q.gÀÆ MAzÀÄ ®PÀë £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQC¥ÀWÁvÀ¸ÀA:03/2009 CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 1897 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 27-01-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ±ÉnÖ EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ¤AzÀ PÁgÀlVUÉ §gÀĪÁUÀ PÁgÀlV-¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zsÀ£À®Qëöä gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§â C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 38-40 ªÀµÀð EªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄØ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2009 PÀ®A 420, 465, 471 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-01-2009 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ:ªÀqÀØgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-12-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ CfðUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ ªÀĺÉÃAzÀæ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.36/n.J - 3973 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 06 wAUÀ¼À »AzÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©mÁÖUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±À©âÃgÀ ºÀĸÉãÀ. ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 2) £ÁUÀ¥Àà ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 3) JA.r.UË¸ï ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 4) ªÀȵÀ¨ÉÃAzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 5) ªÀiÁzÉ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ¸Á: ¥ÀÄ£ÀªÀð¸Àw PÁå¥ï - 3. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 6) ²æêÀÄw ¸ÁgÀy UÀAqÀ PÀȵÀÚ ¸Á: ¥ÀÄ£ÀªÀð¸Àw PÁå¥ï - 3. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2009 PÀ®A 110(J) ¹.Cgï.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 26-01-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.29, ¹¦¹ 355, 228, 56 EªÀgÉÆA¢UÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-01-2009 gÀAzÀÄ 05-00 UÀAmÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ JA.N.©. D¸Á«ÄAiÀiÁzÀ ¸À°A vÀAzÉ £ÀÆgÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉlÖzÀ¥ÀÄgÀ, vÁ: ¦jAiÀiÁ¥ÀlÖt, f: ªÉÄʸÀÆgÀÄ FvÀ£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/04, PÀ®A. 41(1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ²PÉë ºÉÆA¢zÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀħºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, January 27, 2009

Bidar District: Daily Crime Udpate, 27-01-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-01-2009

¤µÁ̼Àf §¸Àì ZÁ®£É : ºÉÆgÀPÉÌ PÉʺÁQ PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£À PÉÊ vÀÄAqÀj¹ ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢::26/01/09 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æêÀÄw. ²æÃzÉë UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-ªÀÄAoÁ¼Á vÁ-§.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/1/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0630 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà UÁæªÀÄPÉÌ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ZÀAzÀæªÀiÁä EªÀ¼À eÉÆvÉ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-347 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Áà UÁæªÀÄPÉÌ §mÉÖ Rj¢ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄV alUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄä¯Éà PÀlÄÖ ºÉÆÃqÉzÀÝ¢ÝgÀAzÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÊ ºÀwÛ §®UÉÊ gÀmÉÖ¬ÄAzÀ PÀmÁÖV ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ C¥ÀºÀgÀtPÁgÀjAzÀ E§âgÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ¥ÁgÀÄ
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ. 07/09 PÀ®A.: 363 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 27/01/2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¨sÀªÀgÁªÀ PÀ¦àPÉgÉ ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉ½PÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À PÉÊUÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27/01/2009 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ §»zÉÃð¸ÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á¯ÁfgÁªÀ E§âgÀÄ PÀÆr PÀıÀ£ÀÆgÀ ¸ÀAUÀªÀÄ gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ºÉÆV ªÀiÁtÂPÀ mÉÊgÀ ¥ÀAPÀÑgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ E§âgÀÄ PÀĽvÀÄ §»zÉÃð¸É ªÀiÁr JzÀÄÝ ¥ÁåAn ºÁQPÉƼÀÄîªÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà §AzÀÄ JzÀÄgÀÄ ¤°è¹ CzÀgÀ°è MlÄÖ ªÀÄƪÀgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ, E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PɼÀV E½zÀÄ eÉé£À°èzÀÝ zÀ¹ÛvÉUÉzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ MwÛ»rzÀÄ §®ªÀAvÀ¢AzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ QqÁßöå¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlgÀÄ, aÃjzÀgÀÄ ©qÀ°®è ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀAUÀªÀÄ E£ÀÆß ¸Àé®à zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ¤°è¹ , PÉÊPÁ®Ä MwÛ »rzÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ EAeÉPÀë£ï PÉÆqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ. DUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MªÉÄä¯É gÀhÄlQ ºÉÆqÀzÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ ¸Àé®à vÉgÉ¢zÀÝ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ ¨ÁV°UÉ MzÁÝUÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ©zÀÄÝ C°èAzÀ §®¨ÁUÀ PÀ©â£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV NqÀÄvÁÛ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀiÁåQìPÁå§ £À°è PÀĽvÀÄ ¨É¼ÀPÀÄt [¹] PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ E½zÀ£ÀÄ, C°èAzÀ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ zsÀ£Áf EªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁjUÉ §¸ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw±Á¯É «Ä¤ §¸ÀìUÀ¼À ªÀÄzsÀå rQÌ : «Ä¤§¸ïì£À°ègÀĪÀ 9 d£À ªÀÄPÀ̽UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 008/09 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A279,337,338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 27/01/09 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ JA.J®.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ vÀPÀët D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÉæêÀiÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd ºÉÆ£Áß½ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: UÀÄgÀÄPÀÄ® ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÉÄðéZÀgÀPÀgÀÄ ¸Á:¤qɨÁ£À ¸ÀzÀå PÀgÀrAiÀiÁå¼À UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯É gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀªÉ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ GvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ ¥À®è«,¥ÀæeÁ, C²é¤, PÁªÉÃj,¦æAiÀÄAPÁ, ²ªÀPÀ¯ÁåtÂ,²ªÀPÀ£Áå C±Àé¤ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 21 «zsÁåyð¤AiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA±ÉÜAiÀÄ «Ä¤ §¸Àì £ÀA PÉ.J.-39/3552 £ÉÃzÀgÀ°è CzÀgÀ ZÁ®PÀ ZÀ£Àß §¸ÀªÁ gÉÆA¢UÉ UÀÄgÀÄPÀÄ®¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀgÀrAiÀiÁå¼À PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §¸Àì £ÀA PÉ.J-38 J¥sÀ.-262 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd vÀ£Àß §¸Àì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀÅ EzÀÝ «Ä¤ §¹ìUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ 8-9 «zÁåyð¤AiÀÄjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄÛ.


Raichur District Reported Crimes: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, ªÀåQÛAiÉÆêÀð «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ §¤ßUÉÆüïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ 40 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÀÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ±ÉÃRgÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¥ÉưøÀ oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt.¸ÀA:02/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ¯Á®§Ar PÉgÉAiÀÄ°è £ÀªÀeÁvÀ ²¸ÀÄ ¥ÀvÉÛ :

8 wAUÀ¼À°è d¤¹gÀĪÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛgÀĪÀ £ÀªÀeÁvÀ ²¸ÀĪÀ£ÀÄß d£À£À ªÀÄgɪÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯ÉÆà CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ²¸ÀĪÀ£ÀÄß §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ¯Á¯ï §Ar PÉgÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25.01.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 1830 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è J¸ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀĸÉãï¸Á§ PÁ¯ÉÃUÁgÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀoÁuÉ C¸ÀA:14/2009 PÀ®A:318 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ²¸ÀÄ«£À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÉgÉAiÀÄ°è J¸ÉzÀĺÉÆÃVgÀĪÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ:ªÀÄUÀ¤AzÀ¯Éà vÀAzÉAiÀÄ PÉƯÉB-
¢£ÁAPÀ:- 26-01-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-30 J.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀÄtÆÚgÀ ¸Á|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÁzÀ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà vÁA¨É ªÀÄvÀÄÛ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà vÁA¨É EªÀgÀÄ gÁwæ 10-30 WÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CtÚ¥Àà PÉÆvÀ° EªÀgÀÄ ªÀÄ®UÀ®Ä vÀªÀÄä ¥À©è¹nAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ 01-00WÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà vÁA¨É FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÉÆmÉÖ PÀrAiÀÄÄwÛzÉ J¼À¯É ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ J¼À¯ÁgÀzÀPÉÌ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ªÉÄÊPÀ ¸ÁööåAqÀ£ÀÄß JwÛ vÀ£Àß vÀAzÉ PÀ®è¥Àà£ÀªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ ¨Áj ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà gÀªÉÄñÀ gÉÆnÖ. ¦.J¸ï.L. C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ. gÀÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

©üÃ.UÀÄr oÁuÉ:C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :
¢:26-01-09 gÀAzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA PÉJ.28/J¸ï.7928 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zÉêÀ¥Àà ºÁUÀÆ ±ÀAPÀgÀ UËqÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ fãÀ ºÀ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉƸÀÄgÀ-Ct© ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ Ct© §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ.28/nJ1483 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀAmÉ¥Àà UËqÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß ªÉÆÃ.¸ÉÊ UÉ NªÀgï mÉÃPÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgï£À ªÀÄÄA¢£À ¨ÁrAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ºÁ¬Ä¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ zÉêÀ¥Àà PɼÀUÀqÉ ©zÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgÀ£À mÉÊAiÀÄgÀ DvÀ£À §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgïUËqÀÀ¤UÉ gÀPÀÛªÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ ©üªÀÄgÀAiÀÄ£À UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:
¢£ÁAPÀ:23/01/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æà ªÀÄÄwð vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸Á:¨ÉƪÀÄä£À½î gÀªÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQ¤AzÀ gÀÆ 1,00000.00 qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A¢£À qɸÀÌ£À°èlÄÖ Q° ºÁQ PÉÆlð PÀqÉUÉ ºÉÆV ªÁ¥À¸ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀ d£ÀgÀ¯ï ¸ÀÆÖgÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ d£ÀgÀ¯ï ¸ÀÆÖgÀzÀ°è ºÉÆV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® qɹ̣À QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀt ºÁUÀÆ ZÀPÀ §ÄPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ²æà J¯ï.¹.PÉƯïPÀgï ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ:ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ:
¢£ÁAPÀ 25-01-2009 gÀAzÀÄ ²æà JZï.J¸ï. £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï,L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ UÀÄgÀĸÁé«Ä ¦.¹.1264. ©ÃªÀÄäuÁÚ ¦.¹.1250 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ PÉÆAPÀ® UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ PÉÆAPÀ® UÁæªÀÄzÀ §¸À줯ÁÝtzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ MqÉzÀ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÉå ±À§ÝUÀ½AzÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ M§â M§âjUÉ ¥ÀgÀ¯ÉÆPÀPÉÌ PÀ½¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÁqÀÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ¥Á¹Û fêÀºÁ¤ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀA ªÀĺÁzÉÃ¥Áà ¨ÁªÀÇgÀ ¸Á: PÉÆAPÀ® vÁ;±ÀºÁ¥ÀÄgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ. DvÀ£À «gÀÄzÀÝ F ªÉÆzÀ®Ä oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 59/07 ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß £ÀA 56/08 zÁR¯ÁVzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVgÀªÀiÁr D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ:ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt: ²æêÀÄw §qÉêÀiÁ UÀA £À©ÃZÁAzÀ zÀÄSÁ£ÀªÀgÀ ¸Á:ºÀAZÀ£Á¼À vÁ:±ÀºÁ¥ÀÄgÀgÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 25-01-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ¤AUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄÄtÚªÀÄÄlÖV, zÀAqÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄÄtÚªÀÄÄlÖV, gÀÄPÀät vÀAzÉ ¤AUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄÄtÚªÀÄÄlÖV J®ègÀÆ ¸Á: ºÀAZÀ£Á¼À EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.ÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è C¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 37/09 PÀ®A, 279, 337, 338 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: EgÀPÀ®UÀqÁ, ¢£ÁAPÀ: 26.01.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÉÆ¥Àà¼À eÁvÉæUÉ §AzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2:00 UÀAmÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀĵÀ×V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 35 /eÉ. 2194 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁgï »AzÉ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉqɸÀÄwÛzÀÝ ²ªÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸À.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A, 87 PÉ ¦ DPïÖ:

¢£ÁAPÀ: 26-01-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ²æÃ.J£ï.JA.¨ÁUÀ¯ï PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¤RgÀgÁzÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ JAzÀÄ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-205 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÉÆ®§¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀ½î÷,2] ¸ÉÆêÀıÉÃRgï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¹A¢è, 3] ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ¨sÀÆvÁ 4] «ÃgÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ 5]±À¯Éè÷åÃzï ²æñÉÊ®¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 6]JA. gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ JA. ¥ÀÇtðZÀAzÀægÁªï ¥ÀÅPÀ®£É 7]±ÀAPÀgï vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà dAwè 8] ªÀÄÄzÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄzÀj 9] ¨ÉÊ®¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÁ°äÃQ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 6000=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2009, PÀ®A 447, 323, 324, 504 gÉ/« 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥ÀàªÁj, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉAPÀlVj vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 25-01-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉAPÀlVj ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ ¸ÀfÓAiÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr vÉ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀAwAiÀÄ UÀÄAqÀ£ÀÄß GgÀĽ¸ÀÄvÁÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ¸ÉƸÉAiÀÄgÁzÀ (1) ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, (2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð (3) CA§æªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð (4) ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ªÉAPÀlVj EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß d«Ää£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ £À£ÀUÉ " EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ ºÀAwAiÀÄ UÀÄAqÀÄ ¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀÄ " CAvÁ PÉýzÀgÀÄ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ " EAzÀÄ £À£Àß gÁ²AiÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ, £Á¼É UÀÄAqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj" CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ. CªÀgÉ®ègÀÆ " ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà UÀÄAr£À°è £ÀªÀÄäzÀÆ ¥Á®Ä EzÉ EªÀvÉÛà £ÀªÀÄUÉ UÀÄAqÀÄ ¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀ¯Éà ªÀÄUÀ£Éà " CAvÁ ºÉý §®ªÀAvÀªÁV UÀÄAqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ CqÀØ ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ, CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀw ²ªÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà£ÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¨É¤ßUÉ §rzÀ£ÀÄ. C®èzÉà CA§æªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¢Ý, §r¢zÀÄÝ, PÁ°¤AzÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÝgÀÄ EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. DUÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ (1) wªÀÄätÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ (2) ®ZÀªÀĪÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ºÀAwAiÀÄ UÀÄAqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.