Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 28, 2012

Raichur District Reported Crimes


 


 

¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀA§½ ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ CA§ªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁzÉ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ EÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀļÉ, UÀÄqÀÄUÀÄ, ¹r®Ä §AzÀÄ, ¹r®Ä vÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, EzÀÄ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ ¸ÁªÀÅ GAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 09/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ:-25-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CjµÀtÂV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ²æêÀÄw ©üêÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà 54 ªÀµÀÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ,¸Á-CgÀµÀtÂV. ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¥Àà vÀAzÀ ºÉÆ£ÀߥÀà,vÉÃd¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà,£ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸Àì¥ÀàªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄvÀ vÀAzsÉ ºÉÆ£ÀߥÀà J®ègÀÆ eÁ-ªÀiÁ¢UÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ¼É §AzÁUÀ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è DPÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ DPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2012 PÀ®A. 504,323,354,506 gÉ« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 27-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-00 PÁZÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀiÁ°UËqÀæ eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÁZÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ VqÀPÉÌ PÀnÖ ºÁQzÀ 4 ªÀµÀðzÀ JªÉÄä C.Q.25,000/- EzÀÄ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjºÁgÀ PÉÆr¹ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀASÉå 03/2012 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

²æäªÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ¸Á: PÀlPÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: CAd£ÀAiÀÄå FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸ÀàwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ ªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀÅ¢®è ¤ªÀÄäzÉÆAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ºÉÆÃl¯ï EzÀÄÝ D ºÉÆÃl°UÉ §gÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛ ¤Ã£ÀÄ §Af CAvÁ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2012 PÀ®A: 498 (J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ UÁdgÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ dAUÉè¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ PÀÆr CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¦. ¨Á§Ä vÀAzÉ PÁ²A¸Á§ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀiÁUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2012 PÀ®A: 323,504,324,341 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ UÁdgÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ PÁ²A¸Á§ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ PÀÆr CzÉà UÁæªÀÄzÀ dAUÉè¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2012 PÀ®A: 323,504,341 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ : 28-04-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 1-00 UÀAmɬÄAzÀ 2-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ËzÁUÀgï £ÀUÀgÀzÀ ²æà ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀ:59 eÁ:ªÀÄrªÁ¼À G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:UÀÄgÀUÀÄAmÁ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV C®ägÁzÀ MAzÀÄ ¥ÉnÖUÉ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß «ÄÃn vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ C.Q. 15,000/-, 1/2 vÉÆ¯É ¨ÉAqÉÆýî (JgÀqÀÄ eÉÆvÉ ) §AUÁgÀ C.Q.7000/-ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2500/-»ÃUÉ MlÄÖ 24,500/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2011 PÀ®A. 457 , 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ;28-04-2012 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹A§â¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L. ¥À²ÑªÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è gÁAiÀÄZÀÆj£À CA¨Á§ªÁt NtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃV MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ §º¼À ¸ÉÃjzÀÄÝ C°è EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUɼÀ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â£ÀÄ 10gÀÆ UÀ½UÉ MAzÀÄ °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ CAvÁ ºÉý ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ 11-30 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ C°è¸ÉÃA¢ Rjâ¸À®Ä §AzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÀĪÀªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁeÁ @ gÀ« vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw Qæ²ÑAiÀÄ£ï G;ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À ¸Á;CA¨Á§ªÁ¤ Nt gÁAiÀÄZÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èAzÀ 38 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ ¥Áè¹ÖÃPÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §ªÀÄzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:41/2012 PÀ®A,273, 284 L ¦ ¹ ªÀÄvÀÄÛ 32 , 34 PÉ E AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2012 gÀAzÀÄ 61- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


  


 


 


 


 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 


 


 


 


 

  


 


 


 


 


 


 

LOOK OUT NOTICE / ¥ÀæPÀluÉ


 

¥ÀæPÀluÉ

 
 


 

 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮೊಹ್ಮದ ಇಕ್ಬಾಲ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ತರನಳ್ಳಿ ಸಾ: ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ ಚೌಕ  ರಾಮಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 27-04-2012 ರಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಾಗ ಮುಕ್ತಾರ ಇನಾಮದಾರ ಸಂಗಡ ಮೂರು ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಮಜೀದ ಚೌಕ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ವಿನಾಃಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 50/2012 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮೋರೆ ಸಾ:ಪ್ಲಾಟ ನಂ 20/2 ನ್ಯೂ ಗಾಟಗೆ ಲೇಔಟ ಹತ್ತಿರ ಕ್ಯಾಂಬೆಲ ಶಾಲೆ  ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು  ದಿನಾಂಕ:25/04/2012 ರಂದು 8.30 ಪಿಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂ.ಕೆಎ-32/ಬಿ5063 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಶಹಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು,ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶಹಾಬಾದ ರೇಲ್ವೆ ಬ್ರೀಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯ Focus ಲೈಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಾರನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ  ನನ್ನ ಕಾರು ರೋಡಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರು ಪೂರ್ತಿ ಜಖಂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ಕೇವಲ ಬಲಗಾಲ ಮೊಳ ಕಾಲಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 51/2012 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-04-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28-04-2012

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-04-12 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ UÀ¥sÁgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 30 ªÀÄĹèA G ¯Áj ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¸Á: ¹¢Ý vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦ 21 «-8967 £ÉÃzÀ£ÀÄß VÃj mÁæ£Àì¥ÀÆlð JzÀÄgÀUÀqÉ ¤°¹zÁÝUÀ ºÉʯÉmï PÀA¥À¤AiÀÄ 24 ªÀǯÉÖfãÀ ¨Áålj AiÀÄ£ÀÄß C.Q 4200/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨ÁåljAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.