Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 28, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ; 27.05.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁQëUËqÀ 42 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: zÁvÁgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ªÀlUÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß Ctß DgÉÆæ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁQëUËqÀ FvÀ£ÀÄ PÁgÀ £ÀA: PÉJ-36JªÀiï7694 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ CqÀØ §A¢zÀÝPÉÌ PÁgÀ£ÀÄß CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è JqÀPÉÌ wgÀÄ«zÀÝPÉÌ PÁgÀÀ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ PÁgÀ£À°èzÀÝ «ÃgÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ G½zÀ 3-4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ,UÀÄ£Éß £ÀA; 108/2013 PÀ®AB,279,337.338 .304 [J] L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-05-13 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ »ÃgÉPÁ¬Ä ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ PÀvÀÛ®°è PÁtzÉ DPÀ¹äPÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀdAvÀĪÀ£ÀÄß w½¢zÀÝjAzÀ D «µÀdAvÀÄ ªÀÄÈvÀ£À JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉAqÀwUÉ «µÀAiÀÄ ºÉý PÀtÄÚ PÀvÀÛ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ºÀ£ÀĪÀĪÀé FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ,ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ,ªÀÄ®ètÚ EªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀĹÌUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï.¸ÀA.& PÀ®A. : 07/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 27-05-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÈvÀ ªÀÄ»§Æ§Ä ¸Á¨ï FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß KjPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀÄ£ÀßlV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ 36 n.© 2940 £ÉÃzÀÝgÀ §® ¨ÁUÀzÀ zÉÆqÀØ UÁ°AiÀÄ ¨ÉÃjAUï PÀmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ»§Æ§¸Á§£ÀÄ §® ¨ÁUÀzÀ zÉÆqÀØ UÁ°AiÀÄ mÉÊgï ©aÑ ¨ÉÃjAUï ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV eÁPï Kj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæöåPÀÖgï EAd£ï ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ §®¨sÁUÀzÀ gÀmÉÖAiÀÄ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ §® ¥ÀPÀÌr dfÓzÀAvÁVzÀÄÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸À«ÄÃ¥À 7-45 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ zÀªÀ¯ï¸Á¨ï vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï ¸Á¨ï 58 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀÄ£ÀßlV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 25-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉƸÀUÉgÀ¥Àà£ÀÄ ²æñÉÊ® ºÁUÀÆ ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀĪÀ ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤ÃgÀıÀÄ¢ÝPÀgÀt mÁåAQ£À ¸ÀªÀÄ¥À EgÀĪÀ PÀȶ E¯ÁSÉ d«Ää£À°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-05-2013 gÀAzÀÄ 4-00 J.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ 2 ¸À® ªÁAw, ¨Éâ DVzÀÄÝ, ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 26-05-2013 gÀAzÀÄ 4-25 ¦.JA.PÉÌ ºÉƸÀUÉÃgÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ UÁzÉ¥Àà CgÀ½î 48ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB UÉƧâgÀPÀ®è vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï£ÀA: 20/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÆqÉè¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÀÄgÉÃgï ªÀ: 25, eÁ: PÀÄgÀħgï G: PÀÆ° ¸Á: avÁÛ¥ÀÆgÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ £ÁUÀ°AUÉñÀégÀ PÁåA¦UÉ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ §A¢zÀÄÝ, PÁgÀªÀÄAZÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀªÁzÀ ºÁªÀÅ ªÀÄÈvÀ£À §®UÀqÉ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7-00 UÀAmÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 09/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 24/05/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 17-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ »jAiÀÄtÚ ZÀ®ÄªÁ¢ 34 ªÀµÀð PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ r¥ÉÆà PÀAqÀPÀÖgï ¨ÁåqÀÓ £ÀA 654. vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ªÀĹÌAiÀÄ ºÉƸÀ §¸ÁÖöåAqÀ£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß E½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, §¹ì£À°èzÀÝ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ a®ègÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÀ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ] ZÀAzÀÄæ @ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà bÀ®ªÁ¢2] ZÀAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉñÀ¥Àà ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ bÀ®ªÁ¢3] ªÀ¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀjd£À 4] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ ºÀjd£À ¸Á|| J®ègÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÀĹÌ. PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr. fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TÃvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 81/13 PÀ®A 504.323.324.506.353 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄdgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢: 27-05-13 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɬÄAzÀ 13.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÆUÀÆj£À ¸ÀAvɨÁdgÀ£À ¸ÀÄtUÁgÀ UÀ°èAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄgÉrØ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ªÀ:21 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë ªÀqÀØgï G:«zÁåyð ¸Á; ¸ÀAvɧeÁgï ¸ÀÄtUÁgÀ UÀ°è °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ vÁ¬Ä ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ºÁPÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è n« £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¸Àj¹zÀÄÝ D ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁPÀÄ £Á¬Ä PÀnÖzÀÄÝè £Á¬ÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀªÀ£ÀÄß C£ÀßzÀ°è ¨ÉgɹPÉÆnÖzÀÄÝ £Á¬Ä ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß zÀ©â M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr C®ªÀiÁj vÉUÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÁzÀ. 1/2 vÉÆïÉAiÀÄ §AUÁgÀ GAUÀÄgÀ ºÁUÀÆ 1 vÉÆïÉAiÀÄ ZÉÊ£ï ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ 1/2vÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ MlÄÖ CA.Q. 48,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 172/13 PÀ®A. 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 27.05.2013 gÀAzÀÄ PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è JA. gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ JA. ¸ÀĨÁâgÁªï ªÀ: 35, eÁ: PÀªÀiÁä G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÁåA¥ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 4 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 2,500/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ 5£ÉÃzÀªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.£ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.05.2013 gÀAzÀÄ 260 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 44,600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-05-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-05-2013

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2013, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 27-05-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁ𢠠¸ÁfÃvÀ AzÉ CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (¹) ಹಾಗೂ Hj£À ಜನರಾದ ನಬೀಸಾಬ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಹುಸೇನ, ಶಾದುಲ ತಂದೆ ಜಮಾಲಸಾಬ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಅಣ್ಣ ಜಾವೀದ, ದಸ್ತಗಿರ ತಂದೆ ಅಬ್ಬುಮಿಯ್ಯಾ, ನಯುಮ ತಂದೆ ಅಬ್ಬುಮಿಯ್ಯಾ, ಮೌಲಾ ತಂದೆ ಜಮಾಲಸಾಬ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೇಮಾನ ಮತ್ತು ಜಮಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಲಬಾ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಲಿ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮPÉÌ ಹೋಗಿ ಬಾವಿಗೆ ರಿಂಗ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಟಾಟಾ ಎಸಿಇ ನಂ. ಎಂ.ಎಚ-24/ಜೆ-6464 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಂತಪೂರ ಜಮಗಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಗಿ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಬೋರ್ಗಿ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ¸ÀzÀj ಟಾಟಾ ಎಸಿಇ £ÉÃzÀgÀ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಸದರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ನಬಿಸಾಬ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಹುಸೇನ ಇವಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲ ಮೋಲಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಶಾದುಲ ತಂದೆ ಜಮಾಲಸಾಬ ಇವಬಲಗಾಲ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಲಾಲಬಾ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಸಾ: ಜಮಾಲಪೂರ ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ್ತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2013, PÀ®A 355, 324, 504 L¦¹ eÉÆvÉ 3(1) (9) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ 1989 :-
ದಿನಾಂಕ 27-05-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗೋರಖ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಗಾಯಕವಾಡ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಎಸ್.ಸಿ ಮಾದಿಗಾ, ಸಾ: ಹೊರಂಡಿ EªÀgÀÄ ಟಂಟಂದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೊರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿರಾದಾರ ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಹೊರಂಡಿ ರವರ ಮಧ್ಯ ಕುಡುವ ಸ್ಥಳದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೊರಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಕಾಶ ಟೋಣ್ಣೆ ರವರ ಕಂಕರ ಮಷಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಟಂಟಂ ಸ್ವ®à ಮುಂದೆ ಹೋದ ನಂತರ ಟಂಟಂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಅಲ್ಲೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಲೆಯ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲದೆ ''ತುಮಾಲಾ ಮಾಂಗ ಮಹಾರಾಲಾ ಮಾಜ ಆಲೆಲಿ ಆಹೆ ಹಮಚ್ಯಾ ಘರಚಾ ಶೇನ ಕಾಡುನ ಖಾನಾರೆ ಜಾತ ಏವಡೆ ರುಬಾಬಾತ ಆಲೊ ಅಂತ'' ಅವಾಚ್ಯªÁV ಬೈzÀÄ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀÄ ¸À°è¹zÀ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇgÉUÉ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/2013, PÀ®A 420 L¦¹ 71 Ln DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-05-2013 ಭಾಲ್ಕಿ ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾದ ಪ್ರದಿಪ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾ: ಲಂಜವಾಡ EªÀjUÉ ತಿಳಿಸಿದೆನೆಂದರೆ ಒಂದು ಮತಕ್ಷೆತ್ರಕ್ಕೆ ಎಸ್‌.ಸಿ/ಎಸ್‌.ಟಿ ಸ್ಕಿಮಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ರೈತರಿಗೆ ಸರಕಾರದಿಂದ ಇದ್ದುದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇಚ್ಚೆವುಳ್ಳವರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ದಲಿತ [ಎ] ಗ್ರೂಪ, ಬಡ ರೈತರು ಇದ್ದರೆ ಈ ಮೊ. ಸಂ. 9723955298 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು, ಆವಾಗ ಶಾಸಕರ ಪಿ.ಎ. ರವರು ಈ ಜನರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊ.ನಂ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಆರೋಪಿ JA. C¥ÁàuÁÚ ¸Á: PÉƯÁgÀ ªÉÆ. 9723955298 Eತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ನಂ. ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಸಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ DgÉÆæAiÀÄÄ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸರಕಾರದ ಸ್ಕಿಮಿನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಗ್ರೂಪ[ಎ] ಜನರಿಗೆ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ರೈತರ ಸಾಮಾನುಗಳು  ಸರಕಾರದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆಯುವದು ಸಾಗಾಣೀಕೆ ವಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ 1) ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಈರಪ್ಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ, 2) ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ವಡಗಾಂವೆ, 3) ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗುಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚವ್ಹಾಣ ಮತ್ತು 4) ಶ್ರೀ ಶೇಷೆರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚವ್ಹಾಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಲಂಜವಾಡ ಸದರಿಯವರು ತಲಾ 4,140-00 ರೂ ತುಂ©zÀÄÝ, 4 ಜನರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೊಗಿ ಪುನಃ ಸದರಿ ಆಪಾದಿತನ ಬ್ಯಾಂಕ ಖಾತೆ ಸಂ. ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಎಸ್‌.ಬಿ.ಐ ಭಾಲ್ಕಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂದಾಯ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ಅರ್ಧ ತಾಸಿನ ಮೇಲೆ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಮೊ¨ÉÊ¯ï ¹éÃZï ಆಫ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿAiÉÄ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾರನೆ ದಿನವು ಕೂಡ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೆ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ಮೊಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ªÉÆèÉʯï ಫೊನ ಮುಖಾಂತರ ನಂಬಿಸಿ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಮೊಸತನದಿಂದ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಸಂ. ನೀಡಿ Cಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾನೂನು, ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ°¹PÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-05-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¹¢Ý«£ÁAiÀÄPÀ ºÉÆÃl®UÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ PÀÄzÀgÉ, ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-38/eÉ-2619 EzÀgÀ C.Q 20,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ M¼ÉUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹zÀ ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¥sÀQÃgÀ ¸Á: £ÁUÀÆgÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺɧƧ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¨ÉÃPÀj CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 22-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÉçħ vÀAzÉ SÁeÁ «ÄAiÀiÁå ¥sÀQÃgÀ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÁ EvÀ£ÀÄ £ÁUÀÆgÁ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ©ÃzÀgÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀgÉ PÀqÉUÀ½UÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀĺÉçħ EvÀ¤UÉ »A¢, PÀ£ÀßqÀ, GzÀÄð, ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ, ªÉÄʪÉÄ¯É ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹gÀÄ PÀ¥ÀÄà ¥ÀnÖAiÀÄļÀî ¥ÁåAl EzÀÄÝ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚ ºÉÆA¢zÀÄÝ, JvÀÛgÀ 4’6 EgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2013, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ªÀÄ»¼É PÁuÉ) :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (zÀ°vÀ), ¸Á: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ PÀgÀÄuÁ¨Á¬Ä @ eÉÆåÃw UÀAqÀ zÀvÀÄÛ qÉÆAUÀgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: «Ä°AzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-05-2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É «Ä°AzÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁ°PÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ ªÉÊfãÁxÀ gÀƪÀiÁä ªÀPÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¥Áèl £ÀA. 90, U˽ ¯Éà Omï, ±ÀgÀt°AUï, ¥À©èPï JzÀÄjUÉ, ²ªÀ£ÀUÀgÀ (GvÀÛgÀ) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ, ªÀÄzÀĪÀÄUÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÀĪÀiÁä ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ZÁºÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ gÉÆÃmÉÖ EªÀjUÉ ºÉý §¸ÀªÀ ªÀÄAl¥À¢AzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄAl¥ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, J¯Áè PÀqÉ ºÀÆqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆà ªÀw¬ÄAzÀ ºÉZï.© £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ªÉÆ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÀÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3500/- gÀÆ, 2) £Á®ÄÌ ªÀÄlPÁ aÃn, 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ C¦à CmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/6981 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è vÀ£Àß ¥ÀPÀÌPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁvÀªÀıÉnÖ, PÀªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: EªÀiÁªÀĨÁzÀ, vÁ: f¯Éè: ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ-EªÀiÁªÀĨÁzÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ §¸ÀªÉñÀégÀ-¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÈvÀÛzÀ ºÉÆAqÁ ±ÉÆà gÀÆA JzÀÄjUÉ MªÉÄä¯Éè ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉqï PÁél¸Àð PÀqÉUÉ wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À PɼÀ §¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À §® Q« PÀmï DV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §® ªÉƼÀPÉÊUÉ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ ªÀÄ£ÁßJSÉý gÉÆÃqÀ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå ¤qÀªÀAa ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-12/f-3448 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É w¥Ààt vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÁßKSÉýîUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-189/gÀhÄqï-5442 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-28/JE-9398 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÁÛUÁAiÀÄ, w¥ÀàuÁÚ EvÀ¤UÉ UÀ®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ºÉÆgÀ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, £ÁåªÀÄvÀC° EvÀ£À §®UÁ® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-01-2013 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠥sÁgÀÆPï vÀAzÉ E¨Áæ»A ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¤AwgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-43/AiÀÄÄ-4805 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. J¦-13/PÀÆå-1238 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀÆtðZÀAzÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁWÀªÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä, ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA. PÉJ-56/943 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÉÊ, ªÉÆtPÉÊUÉ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ DvÁägÁªÀÄ ºÉÆ£Áᬐ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á: vÀgÀªÀÄÆqÀ ªÁr, vÁ: GªÀÄUÁð JqÀUÁ®UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ  ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ£À°èzÀÝ «.¹. ¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀjUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ. ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೋಡಿವಯ:67 ವರ್ಷಜಾತಿ:ಬೇಡರಉ:ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರುಸಾ:ಶೆಟ್ಟಿ ಹೂಡಾತಾ:ಸೇಡಂ ರವರು ನನಗೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮತ್ತು ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದುಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇತನು ನನಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಗಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ವೈಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:19-05-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಡಾದ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ನಗರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಚಂದ್ರಕಾಂತನ ಮಗನಾದ ಗಣೇಶ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಇತನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು  ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂಚಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮನೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಡೆದು ಹಾಕಿಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಭದ್ರಿ ಇವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 134/2013 ಕಲಂ,448324504506109 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.