Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 16, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-03-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-03-2019

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-03-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆUÀ®è¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á: UÀÆ£À½î UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÄPÁå¤Pï DzÀ ªÉÆúÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ DPÁ±ÀÀ¤UÉ ªÉÆÃlgÀ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀgÀÄ WÁ¼ÉÃ¥Áà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÆÃlgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÊ¥ï vÉUÉAiÀÄ®Ä ªÉÆúÀ£À EªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DPÁ±À EvÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ WÁ¼ÉÃ¥Áà EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ C°èAiÉÄà ºÁdjzÀÄÝ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÆÃlgÀ vÉUÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÆÃlgÀUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¥ÉÊ¥ï ªÉÄÃ¯É JwÛ CzÀgÀ PÀ¥À°AUï ¥Á£Á¢AzÀ GZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¥Éʦ£À ¨Áå¯ÉãÀì vÀ¦à PÀgÉAmï ªÉÊjUÉ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ¥ÉÊ¥À£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV PÀgÉÃAmï ¥Á¸ÁV C°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV EzÀÝ WÁ¼ÉÃ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÁ¸ÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAqÀ, ¸Á: UÀÆ£À½î ªÀÄvÀÄÛ DPÁ±À vÀAzÉ £ÁUÉñÀ ¸ÉqÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀjUÉ PÀgÉAmï ºÀwÛ PÀgÉÃAmï ±ÁPÀ¢AzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÉÄPÁå¤Pï DzÀ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ »ÃgÁ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÁgÀ¢, ¸Á: amÁÖ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÀgÉÃAmï ±ÁPï DV CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 17/2019, PÀ®A. 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 14-03-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರೇಷ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಶಿವನಾಯಕನೋರ ವಯ:  32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ತಾಳಮಡಗಿ, ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ರವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ಬಸಂತಪೂರ ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಬೇಮಳಖೇಡಾ, ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ಇತನು ತನ್ನ ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾಳ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಅವಮಾನ ವಿಷಯ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಆರೋಪಿತರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಝರೆಪ್ಪಾ, ಬಕ್ಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ, ವಿಜಯಲತಾ ತಂದೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಾಗು ಇವರ ಸಂಬಂಧಿ ಮಂಜು ಮಳಿಖೇಡ ರವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳದಿಂದಲೆ ತಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 14-03-2019 ರಂದು ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ದಿನಾಂಕ 14-03-2019 ರಂದು 2200 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 15-03-2019 ರಂದು 0600 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಬಿಗಿದು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ  ದಿನಾಂಕ 15-03-2019 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 05/2019, PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ dUÀ¢Ã±À ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀªÁV 2,51,000/- gÀÆ. ºÁUÀÄ 11 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ dUÀ¢Ã±À, CvÉÛ ±ÁgÀzÁ, ªÉÄÊzÀÄ£À GªÉÄñÀ, £ÉUÉt £ÀA¢¤, £ÁzÀt ²¯Áà, zÉÆqÀØ CvÉÛ ¨sÁVgÀw, PÀ¯ÁªÀw gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀvÀÄÛªÀ ºÁUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉà MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÁUÀ ªÀÄUÀÄ«UÀÆ ¸ÀºÀ £ÉÆÃqÀ®Ä §gÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁAiÀÄĪÀ ºÁUÉ »AiÀiÁå½¹ PÀoÉÆÃgÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ 1 ®PÀë gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, E£ÀÄß G½zÀ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ºÀt, §AUÁgÀ PÉÆlÖgÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀÄ vÀ¦àgÀĪÀ¢®è, EµÉÖ¯Áè zËdð£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸À»¹PÉÆAqÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¢£ÁAPÀ 01-02-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 15-03-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 37/2019, PÀ®A. 363 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-03-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäªÀÄ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉä ¸Á: ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ »AzÀUÀqÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAV ¥sÀeÁð£À ¨ÉÃUÀA, UÀAw ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀä¢ ªÀAiÀÄ 4 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¸ÉÊAiÀiÁzÀ E¨Áæ»A 20 wAUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ ¸ÉÊAiÀiÁzÀ AiÀiÁzÀįï, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ, vÁ¬Ä C¥sÀ¸ÉÃj ¨ÉÃUÀA, CPÀÌ ¸ÉÊAiÀiÁzÀ ¸ÀĮۣÁ ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÁzÀ C§ÄÝ® CfêÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊAiÀiÁzÀ CfÃd SÁ¢æ J®ègÀÄ ¸ÉÃj MAzÀÄ DmÉÆà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ©lÄÖ zÉêÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ zÉêÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹ J®ègÀÆ Hl ªÀÄÄV¹ zÀUÁðzÀ ªÀÄÄAzÀUÀqÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ vÀAV ¥sÀeÁð£À EªÀ¼À ªÀÄUÀ ¸ÉÊAiÀiÁzÀ E¨Áæ»A EªÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 15-03-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಮೇಕಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 13/2019, ಕಲಂ. 32, 34 ಕೆ.ಇ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 15-03-2019 ರಂದು ಬಸವನವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೋಡಿನ ಬದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪೇಪರ ಕಾಟೂನದಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಹಾಂತೇಶ ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮೇಹಕರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಬಸವನವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಗಾಂವ ತಾಂಡ ರೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಟೂನದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತ  ನಿಂತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಿಟ್ಟು ರಾಠೋಡ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಮಾಣಿ, ಸಾ: ಸಾಯಗಾಂವ ತಾಂಡ ಇತನು ಕಾಟೂನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ ಜೀಪ ನೋಡಿ ಓಡಲು ಹತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸ ಜೀಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಬೆನ್ನಟಿದ್ದು ಆದರೆ ಅವನು ಸಿಗದೇ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆಗ  ಅಲ್ಲೆ  ಬಸವನವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಬದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕಾಟೂನನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ ಕಾಟೂನದಲ್ಲಿ 1) 90 ಎಮ್.ಎಲ್ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವುಳ್ಳ ಒಟ್ಟ್ಟು 46 ಯು.ಎಸ. ವಿಸ್ಕಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಬಾಟಲಗಳು ಅ.ಕಿ 1380/- ರೂ., ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಸರಾಯಿಯನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 18/2019, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 15-03-2019 ರಂದು ಬೀದರ ನಗರದ ಲೇಬರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾ.ಸು) ಮಾರ್ಕೆಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬೀದರ ರ್ವ್ರಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಹೊರಟು ಬೀದರ ಲೇಬರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಅಂಬಾದಾಸ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಭಂಡಾರೆ ವಯ 27 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹೆಳವಾ, ಸಾ: ಲೇಬರ ಕಾಲೋನಿ, ಬೀದರ ಇತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಕೈಚೀಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಜೋತೆ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಸಂಬಂಧ ಏನಾದರು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಕೈಚೀಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯಿಸ್ ವಿಸ್ಕಿ 90 ಎಂ.ಎಲ್ ನ ಒಟ್ಟು 38 ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ ಇದ್ದು ಅ.ಕಿ 1140/- ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಸದರಿ ಸರಾಯಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.