Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 13, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 12-12-2013 ¸ÀAeÉ 18-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀPÀA¢¤ß PÀqɬÄAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÉÆÃwUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ: §¸Àì¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ CzÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ©üêÀÄ¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÉ 9 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄßAqÀÄ ªÀiÁr ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.317/2013 PÀ®A.   279,337,338 ¸À»vÀ 187 LJA« DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ²æêÀÄw ªÉAPÀlªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà ¸Á: zÉë£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ  ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöäà ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß 6 ªÀµÀðzÀ »AzÉ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄeÁð® ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ CªÀj§âgÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw C£ÀÆ£ÀåªÁVgÀ°è¯Áè. gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÉAUÀ¸À£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöä «gÉÆâü¹zÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 10.12.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj vÀ£Àß C½AiÀÄ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®QëöäÃUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛ£É. CªÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, C°èAzÀ ®QëöäAiÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß §¼Áîj «ªÀiïì  D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀ  £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ §¼Áîj gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöäà ±ÀªÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ CªÀjUÉ vÀ£Àß C½AiÀÄ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®QëöäÃUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀzÀ ¦.JA.E DzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß zÉêÀ¸ÀÆUÀÆjUÉ vÀAzÀÄ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁr FUÀ vÀqÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2013  PÀ®A, 498(J), 302. ¸À»vÀ 34  L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢.11-12-13 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁUÀgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà §dAwæ ªÀAiÀÄ.45 ªÀµÀð ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.£ÁUÀgÁ¼À FPÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀf ºÉÆÃmÉðUÉ Hl vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀÄqÀzÉ¥Àà @ UÀÄqÀØzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÁ¬Ä UËgÀªÀÄä UÀaÑ£ÀªÀĤ, ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: £ÁUÀgÁ¼À  FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀ£ÀÄ, £Á£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrä ¥ÉưøÀgÀÄ AiÀiÁPÉà PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀ¼À¥Àw CAUÀr ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä C°è zÀ¼À¥Àw E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ, ¤Ã£ÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¦ügÁå¢UÉ KPÁJQAiÀiÁV F ¸ÀƼÉAiÀÄzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊw CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ MzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß JwÛ £É®PÉÌ MUÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 136/13 PÀ®A.504, 323, 324, 354, 506 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:13.12.2013 gÀAzÀÄ  70 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಮಹ್ಮದ ಫಸಿಯೊದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ನಸೀರೊದ್ದಿನ್ ಶೇಖ ಸಾ|| ಚುನ್ನಭಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಾ ಕಾಲೊನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಅಕ್ಕಳಾದ ಶಾಹೀನ ಬೇಗಂ ಗಂಟ ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ ಸಮಸ್ತಿ ಇವರ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರವೇ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗನಾದ ಮೊಹೀನ್ ಇತನು ದುಬೈದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಬರಲು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ 17-11-2013 ರಂದು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನೆ ದಿನಾಲು ಮಲಗಲು ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವೇನು ದಿನಾಂಕ 12-12-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಂತರ ಸದರಿ ನಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದೆನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 13-12-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯ ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೀಗ ತೆಗೆದು ನೂಕಲು ಗೇಟ್ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲಾ ಒಳಗಡೆ ಯಾರೋ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಂಪೌಂಡ ಹಾರಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಯಾರೋ ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಅದು ತೆರೆಯದೆ ಇದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಸಿಟ್ಔಟ ಕೋಣೆ ಬಾಗಲದ ಕಿಡಕಿ ಗ್ಲಾಸ ಒಡೆದು ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡಿ ತೆರೆದು ಒಳಗೆಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕಿಚನ್ ಕೋಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇರುವ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುರಿದು ಬೆಡ್ ರೂಮಿನ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ 2 ಅಲಮಾರಿ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ನಗದು ಹಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,67,500/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸಾಮಾನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ 12.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5.00 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ,  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-12-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-12-2013

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2013, PÀ®A 3 & 7 ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955 :-
¢£ÁAPÀ 11-12-2013 gÀAzÀÄ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÀÄ»AzÀæ ªÀiÁåPÀì ¦Pï UÀÆqïì mÉA¥ÉÆà £ÀA. J¦-23/qÀ§Æèöå-8705 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀrvÀgÀ £ÁåAiÀÄ ¨É¯É CAUÀr aÃn gÀªÀjUÉ ¤ÃqÀĪÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÁAiÀiÁ CµÀÆÖgÀ ªÀiÁUÀðªÁV £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ D£ÀAzÀ PÀ§Äâj ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É CµÀÆÖgÀ UÁæªÀÄ vÀ®Ä¦ PÁæ¸À gÉÆÃqÀ »AzÉUÀqɬÄAzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¹¦L gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÁæ¸À gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CzÀPÉÌ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¹¦L gÀªÀgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ UÉÆAqÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ, 2) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ CA§AiÀÄå UÀAmÁ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄÄzÀgÁd, ¸Á: ²ªÁf£ÀUÀgÀ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ EªÀj§âgÀÄ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆÃzÀ°è ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü UÀAf£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è gÉñÀ£ï CAUÀrAiÀÄ°è d£ÀjAzÀ 17 QéAl¯ï gÉñÀ£ï CQÌAiÀÄ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 50 PÉfAiÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è MlÄÖ 36 aîzÀ°è ¥Àæw aîzÀ°è 45 PÉf CQÌ ¥ÁåPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÄ 50 PÉfAiÀÄ 2 SÁQ aîzÀ°è ¥Àæw aîzÀ°è 40 PÉf CQÌ ¥ÁåPÀ ªÀiÁr J®è aîUÀ½UÉ ¸ÀÄvÀĽ zÁgÀ¢AzÀ ºÉƯÉzÀÄ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆÃzÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ, DªÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ¥ÀrvÀgÀ £ÁåAiÀÄ ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ aÃnzÁgÀjUÉ ºÀAaPÉAiÀiÁUÀĪÀ gÉñÀ£ï CQÌAiÀÄÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ EgÀªÀÅ¢®è JAzÁUÀ DvÀ¤UÉ ¥ÀrvÀgÀ £ÁåAiÀÄ ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ aÃnzÁgÀjUÉ ºÀAaPÉAiÀiÁUÀĪÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀÄvÀÄÛ DzÉñÀ«®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ mÉA¥ÉÆÃzÀ »AzÉ ºÁQzÀ vÁqÀ¥Àwæ vÉUɬĹ mÉA¥ÉÆÃzÀ°èzÀÝ aîUÀ¼À£ÀÄß MAzÉÆAzÁV vÉUɬĹ £ÉÆÃqÀ®Ä 50 PÉf vÀÆPÀªÀżÀî MlÄÖ 38 aîUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ 36 aîUÀ¼ÀÄ ©½ §tÚzÀ ¥Áè¹ÖPï aî EzÀÄÝ, 2 SÁQ aî EgÀÄvÀÛªÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß mÉA¥ÉÆâAzÀ vÉUÉzÀÄ vÀÆPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä MlÄÖ 17 QéAl¯ï CQÌ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ J®è 38 CQÌ aîUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ. ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄ 1 QéAl¯ï£À C:Q: 1500/- gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 17 QéAl¯ï£À C:Q: 25,500/- gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À C.Q 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 418/2013, PÀ®A 420 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 10-12-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ ಮೋಸಿಮ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಫೀಸಮೀಯಾ ಸೌದಾಗರ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಮಾಸುಮ ಪಾಶಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ EªÀgÀÄ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ.  ಕೆಎ-39/ಕೆ-8437 ನೇzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಕಛೇರಿ ಎದರುಗಡೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಲೈಸನ್ಸ್‌‌ ಇಲ್ಲದೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಡಿಎಸ್‌‌ಪಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್‌ಐ ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ರವರು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ನಡೆಸುವದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಲರ್ನಿಂಗ ಲೇಸನ್ಸ್‌‌ ಪಡೆದು ಅದರ ರಸಿದಿ ತಂದು ತೊರಿಸಿದರೆ ವಾಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ನೊಟಿಸ ನೀಡಿದರು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ 12-12-2013 ರಂದು ಆರ್‌ಟಿಓ ಕಛೇರಿ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಹೊದಾಗ ಲರ್ನಿಂಗ ಲೇಸನ್ಸ್‌‌ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆದು 30/- ರೂ ±ÀÄ®Ì ತಂಬಲ್ಲು ಹೇಳಿದ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ 30/- ±ÀĮ̪À£ÀÄß ತುಂಬಿದಾಗ 200/- ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ 200/- ರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ತಿಳಿದಿದೇನೆಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್‌.ಎಲ್‌‌‌‌.ಆರ್‌ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ  ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಪರಿಕ್ಷೇ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಲೈಸನ್ಸ್‌‌ ಸಿಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮದ್ಯವರ್ತಿ ಇವನು ಸೂಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿ ಮೊಸತನದಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjAzÀ 200/- ರೂ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ°¹PÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢åÀPÀ vÀAzÉ §®ªÀAvÀgÁªÀ OgÁzÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÁºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ vÀAzÉ E§âgÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸Á¬Ä ¥ÀĵÁàAd° ¥sÀAPÀë£À ºÁ®PÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV gÁwæ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 12-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£É CAvÀ¹Û£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¨ÉÃqÀgÉÆëÄUÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉ¢zÀÄÝ, gÀÆA M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M¼ÀUÉ EzÀÝ MAzÀÄ qÉïï PÀA¥À¤AiÀÄ PÀA¥ÉÆåÃlgï C.Q 24000/- gÀÆ  EgÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Áè ¦°èAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸುನೀಲಕುಮಾರ  ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಸಾ:ವಿಧ್ಯಾನಗರ   ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 19-11-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 06-30 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನು ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಇವರು ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ನಂ: ಕೆಎ 32 - 9417 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎಸ್.ಬಿ.ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ದಿಂದ ಕೋರ್ಟ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಆಫೀಸ  ಹಿಂದಿನ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಈತನು ತನ್ನ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೋಡ ಜಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಿದ್ದ  ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಈತನು ಅಟೋ ದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಳಿಸಿ  ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ :
ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ  ಪ್ರಲ್ದಾದ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಉದ್ಯೋಗ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕಡಗಂಚಿ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ಲಾಟ ನಂ 15 . ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕಾಲೋನಿ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಿನಾಂಕ 12-12-2013 ರಂದು ನಾನು ಕಡಗಂಚಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಶ್ರೀ.ಗೋವಿಂದ ವಾಮನರಾವ ದೇಶಪಾಂಡೆ [Dy.ಮ್ಯಾನೇಜರ] ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹತ್ತಿರ  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-40 ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ  ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕರಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಗಡಬಳ್ಳಿಯವರು ನನ್ನ ದೂರವಾಣಿಗೆ 9448991852 ಕ್ಕೆ ಕರೆಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬೋಲ್ಟ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ  ಸಂಶಯಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಲು ತಿರುಗಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಗೋಡೆ ಕಿಟಕಿಯ ಕಬ್ಬೀಣದ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮುರಿದು ಮಣಿಸಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಶಾಖೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಬೋಲ್ಟ ಹಾಗಿದ್ದು  ಹಿಂದಿನ ಕಿಟಕಿಯ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಮಣಿಸಿದ್ದರು ಆಗ ನಾನು ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಗೆ ,ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಬ್ಯಾಂಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಕೋಣೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕೌಂಟೆಂಟ ಸೇಫನ ವೆಲ್ಟಿಂಗ ಒಡೆದು ಒಂದು ಭಾಘದ ತಗಡು ಕಟಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೀಲಿ ಹಾಕುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಎರಡು ರಂದ್ರಗಳು ಹಾಕಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಯಾವುದೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಾಮಾಣುಗಳು ಕಳುವು ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗಟನೆಯ ದಿನಾಂಕ 11-12-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-45 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 12-12-2013 ರ ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿರುವದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನರೋಣಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ :              
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 11-12-2013 ರಂದು ರಾಮ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೆಂಟ್ರೇಲ್ ಎಕ್ಸೈಜ್ ಕಛೇರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಯಲು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ  ಪಿಸ್ತೂಲುಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರೆಂಬ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಂತೊಷ ಬಾಬು ಎ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಇವರ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಜಿ ರಾಜಣ್ಣ ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶ್ರೀ ಬಾಪುಗೌಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರವಾದ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ, ಅಯುಬ, ಶಿವಕುಮಾರ, ಹುಸೇನ ಬಾಷಾ, ರಾಜಕುಮಾರ, ನರಸಿಂಹಚಾರಿ, ಗುರುಶಾಂತ, ಕಂಠೆಪ್ಪ, ಹಣಮಂತ, ಅನೀಲ, ಆನಂದ, ಕುಪೇಂದ್ರ, ಮಿರ್ಜಾ ಅಮಜದ ಬೇಗ ಮತ್ತು ಭವಾನಸಿಂಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಎಕ್ಸೈಜ್ ಕಛೇರಿಯ ರಾಮನಗರ ಹತ್ತಿರ ಬಯಲು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆಪಾದಿತರಾದ 1. ದತ್ತು ತಂದೆ ಸಕಾರಾಮ, ಸಾ: ರಾಮ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, 2. ವಿನೋದ ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪ ವಳಕರ್, ಸಾ: ಸಂಜೀವ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ, ಸದರಿಯವರಿಂದ ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲು – 02, ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 1,50,000/- ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 35,000/-  ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,85,000/-ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಜಪ್ತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಪಾದಿತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.