Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 20, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:    

    ¢£ÁAPÀ:10.05.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ
¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ PÀgÉPÀ®è¥Àà 30 ªÀµÀð, PÀgÉPÀ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà, AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ PÀgÉPÀ®è¥Àà, ªÀĺÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà, ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà, vÀªÀÄäªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ eÁ°ºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£À ¥Àwß ¸ÀtÚ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä 22 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ eÁ°ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ ¥ÀvÀUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀtÚ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:19.05.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:19.05.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀ¥Àà, ªÀÄĤ¸Áé«Ä, £ÁUÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄt J®ègÀÆ ¸Á:ºÀjd£ÀªÁqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj zÉë£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÉßûvÀ ²æäªÁ¸À£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÀÝ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ ¨Á§Ä vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ 31 ªÀµÀð, »A¢ ªÀzsÀðªÀiÁ£À ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀèPÀð EªÀ¤UÉ F »AzÉ FzÀªÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ §UÉÎ ¥ÉưøïjUÉ w½¹zÀÝ zsÉéõÀ¢AzÀ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥É¦ì ¨Ál°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀtÚ¨Á§Ä §AzÀÄ ©r¹PÉÆArzÀÝjAzÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á§Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:19.05.2011 gÀAzÀÄ 20.10 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ FZÀ£Á¼ï ¸Á:ºÀnÖ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ²ªÀgÁeï vÀAzÉ w¥ÀàtÚ £ÁUÉÆð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¤ªÉñÀ£ÀzÀ°è ºÁQzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀAvÉ JµÀÄÖ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAV PÀĪÀiÁj «ÄãÁQë PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:20.05.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀ§Æ§¥ÁµÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï eÁ¥sÀgï¸Á§ 40 ªÀµÀð, ¸Á:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ»AzÁæ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.37,4079 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÁå¸ï CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÁgÀÄ ¸ÀASÉå:PÉJ.37,J.7074 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ «zsÁåªÀw UÀAqÀ ZÀ£ÀߥÀà 38 ªÀµÀð ¸Á:DzÀ±Àð £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «zsÁåªÀw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¢£ÁAPÀ:19.05.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.36, 9099 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ºÀAa£Á¼ïPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ PÁjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgÀÄ dRA UÉÆArzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ:20.05.2011 gÀAzÀÄ PÁj£À ªÀiÁ°ÃPÀ vÁvÁgÁªï vÀAzÉ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ¸Á:UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:17.05.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ »gÉðAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÆÃd¥Àà §Æ¢ªÁ¼ï ¸Á:dªÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, PÀÆå.6159 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß dªÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ¨É£ÀPÀ£Á¼ï ¸Á:dªÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥Àwß ²ªÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:20.05.2011 PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ »gÉà ºÀtV UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨ÉAqÀÆgÀÄ 42 ªÀµÀð mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¸ÀĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¸Á®ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸Á® wÃj¸À¯ÁUÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.05.2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è »gÉúÀtV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ºÀÄt¸Éà ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtĺÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ¸ÀAUÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:20.05.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀtÚ§eÁgÀ ¤ªÁ¹, SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ 48 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, vÀªÀÄä ªÀÄÆgÀÄ JPÀgÉ d«Ää£À°è CzsÀð ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß CzsÀð mÉƪÉÄmÉÆà ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¢zÀÄÝ EzÀPÉÌ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï¤AzÀ gÀÆ:50,000/- ¸Á®¥ÀqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ SÁ¸ÀVAiÀiÁV C®è°è ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀĤAwgÀĪÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉ RZÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¢£À ¤vÀåzÀ zÉÊ£ÀA¢£À ºÀtPÁ¹UÁV ¥ÀgÀzÁr fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.05.2011 gÀAzÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:19.05.2011 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, zÁªÀÇzï¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ 23 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ®Ä §Ä¢ÝªÀiÁAzÀåzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, C®è°è C¯ÉzÁqÀÄvÀÛ ¢£ÁAPÀ:16.05.2011 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:19.05.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV, PÀgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 20-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-05-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/05/2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf ªÉÊzÀå ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ Qæ²ÑAiÀÄ£ï ¸Á UÀqÀªÀAw EªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄĹPÉÆAqÀÄ C¯Éè HgÀ ¥ÀPÀÌ EgÀĪÀ ªÉÄÊ£ÀÄ ªÀiÁ¸ÀÖgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ F±ÀégÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á ºÀtPÀÄt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUÉÄAzÀ JqÀPÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®PÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 19/05/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ PÁAzÉ ªÀAiÀÄ : 66 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÀAiÀÄvÀ ¸Á: V°V° vÁ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸ÀAUÉÆüÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ ¨sÀd£É PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ gÁwæ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀ 1) 22 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2) 6 UÁæA §AUÁgÀzÀ fÃgÁªÀÄtÂ. 3) 3 vÉƯÉAiÀÄ 1eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¥Ánè 4) 1 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆgÀªÀÄ¯ï ¸ÀgÀ 5) 1 vÉÆ¯É 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï 6) 5 UÁæA G¼Àî 4 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 8 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj C. Q. 1,72,000 gÀÆ¥ÁÄAiÀĵÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮಾ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾ:ದೇವನ ತೆಗನೂರ ರವರು ನಾನು ದೇವನ
ತೆಗನೂರ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಶಿವಯೋಗಿ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ರಾಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಖಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವು ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಪಾಲುದಾರನಾದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಇತನು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟಿನ ಭಣಮಿಗೆ ಉರಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟು ಸುಮಾರು 50,000/- ರೂ ಲೂಕ್ಸಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಆದ ಲುಕ್ಸಾನಾದ ಹಣ ಕೊಡುವದು ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಫತ್ರುಸಾಬ ತಂದೆ ಗುಡುಸಾಬ ಲಧಾಫ್ ಸಾ; ಡೊರ ಜಮಗಾ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗ ಖಾಸೀಮ್ ಅಲಿ ಈತನು ತಮ್ಮೂರ ರಿಯಾಜ ಪಟೇಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಮೂಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕಲ್ಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟಿಪ್ಪರ್ ನಂ: ಕೆಎ-39- 1165 ನೇದ್ದರ ಕ್ಯಾಬೀನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಡಿಜೇಲ್ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಟಿಪ್ಪರ್ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಇಳಿಯತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಾಲಕನಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಈತನು ಹಿಂಬದಿಗೆ (ರಿವರ್ಸ) ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಖಾಸೀಂ ಈತನು ಟಿಪ್ಪರದ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ತೆಲೆಗೆ ಬಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಟಿಪ್ಪರ್ ಹಿಂದಿನ ಟೈರ ಆತನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಮದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಪುಂಡಲಿಕ ತಂದೆ ದತ್ತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ|| ಕೆರಕನಳ್ಳಿ ತಾ: ಅಫಜಲಪುರ ರವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ ಇತನು ತೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ದತ್ತಪ್ಪ ಜಮದಾರ ರವರ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನೊಂದಿಗೆ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ರವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದು ರಾಘವೇಂಧ್ರ ಇತನು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜಶೇಖರ ಇತನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.